TalebeDunyasi.Com | Öğrenci Ödev Portalı

Anasayfa Site Haritas? E?itim Haberleri Ara
 
Ossiloskop
OSS?LOSKOP
               Ossiloskop, havas? bo?alt?lm?? ortama yerle?tirilen elektron tabancas?d?r.
               Elektron tabancas?ndan s?cak katottan sal?nan elektronlar VH potansiyeli alt?nda h?zlanarak anot ortas?na aç?lm?? delikten geçirilerek ince bir demet haline getirilir. Bu elektron demeti sapt?r?c? levhalar aras?na uygulanan Vs potansiyelinde sapt?r?larak flüoresan ekrana dü?ürüldü?ünde ekranda sapma potansiyeli ile do?ru orant?l? sapm?? elektronlar parlak bölgeler olu?turur. Sapma ölçüsü ölçeklendirilerek ossiloskop hassas bir voltmetre olarak kullan?labilir.
               Bu ?ekilde kullan?lan ossiloskop voltmetrenin duyarl?l?k ölçüsünü tayin eden faktörleri inceleyelim.
                              VH : H?zland?r?c? potansiyel
                              d : Sapt?r?c? levhalar aras? uzakl?k
                              S : Sapma miktar?
                              VS : Sapt?r?c? potansiyel
                              R : Sapt?r?c? levha orta noktas?n?n ekrana uzakl???
                              Ossiloskop tüpünde sapma aç?s? ( θ ) n?n tanjant?
                              tan θ : S/R    dir.
                           
                                                                              e/m N?N ÖLÇÜLMES?
               Elektron yük-kütle oran? ( e/m ) ilk kez J.J. Thomson taraf?ndan ölçülmü?tür. 
               ?ekildeki düzenekte s?cak katotdan sökülen elektronlara yaln?z VH potansiyeli uygulan?rsa A levhas?ndaki delikten geçen ince bir ???n demeti halinde geçerek flüoresan ekran?n O noktas?na çarpar.
               Elektronlara A noktas?n? terk etti?i an VS potansiyeli uygulan?rsa sapmalar? sa?lanarak ekran?n L gibi bir noktas?na çarpacaklard?r. Bu durumda sapt?r?c? levhalar?n aras?na elektrik alana dik bir B magnetik alan uygulanarak elektronlar?n O noktas?na çarpt?r?lmas? sa?lanabilir. Bu durumda sapt?r?c? levhalar aras?nda elektronlara etkiyen elektriksel ve magnetik kuvvetlerin e?it büyüklükte, z?t yönlü oldu?unu söyleyebiliriz.
                              Fe = Fmag
                              e.E = e.V0.B
                            
               Ayn? ?ekilde h?zland?r?lan elektronlar düzgün ve h?z?na dik B magnetik alan içine gönderildi?inde elektron yar?çap? r olan dairesel bir yörünge çizerek merkezcil kuvvet ve magnetik kuvvet etkisinde kal?r.
                
               e/m oran?n?n J.J.Thomson taraf?ndan ölçülen de?eri 1,76.10+11 C/kg olarak ölçülmü? ve elektron kesin olarak tan?mlanm??t?r.
 
KÜTLEN?N HIZA GÖRE DE????M?
               Newton kanunlar?na dayanan Newton mekani?i ???k h?z?na göre çok küçük h?zda hareket eden cisimler için geçerlidir. Bir parçac?k ???k h?z?yla k?yaslanabilecek bir h?zda hareket ederse Newton mekani?i yerine Einstein'in rolativite teorilerine dayanan rölativistik mekanik ba??nt?lar? kullan?l?r.
               Durgun haldeki kütlesi m0 olan bir cismin h?z? V ise hareket halindeki kütlesi;
               Bu ba??nt? cismin h?z? ???k h?z?na yakla?t?kça cismin kütlesinin çok küçük bir de?er alaca??n? göstermektedir.

olamayaca??na göre ???k h?z? eri?ilemez, Evrensel bir sabittir.

Kaynak: www.uzmanfizikci.com

 

Videolu Soru zmleri

?km?? Sorular

Facebook Sayfam?z

Mesleki ve Teknik E?itim

Mesleki ve Teknik E?itim
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugn250
mod_vvisit_counterDn1866
mod_vvisit_counterBu Hafta2116
mod_vvisit_counterBu Ay35130
mod_vvisit_counterToplam7459049

Kimler evrimii

Şu anda 62 ziyaretçi çevrimiçi

[+]
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color
Ödev