TalebeDunyasi.Com | Öğrenci Ödev Portalı

Anasayfa Site Haritas? E?itim Haberleri Ara
 

Türkçe eklemeli (sondan eklemeli) bir dildir. Türkçede de?i?mez kökler, onlardan türetilen gövdeler ve kök ve gövdelere eklenen yap?m ve çekim ekleri vard?r.

¶Dilimizi kullan??l? hâle getiren; ayn? kelimelerle farkl? anlamlar ifade edilmesini, kelime haznesinin geni?lemesini sa?layan, eklerdir.

EK

¶Kelimelerle cümleler kurmak, onlara cümle içinde görev yüklemek ve kelimelerden yeni kelimeler türetmek amac?yla onlara eklenen seslere/hecelere ek denir.

Kelimelere cümlede görev yüklenirken ve onlardan yeni kelimeler türetilirken öncelik yap?m eklerinindir. Yap?m eklerinin üzerine çekim ekleri gelir. Ama bir iki ek haricinde çekim ekinin üzerine yap?m eki getirilemez.

Ekler kendilerinden önceki kelimelere biti?ik yaz?l?r. Yaln?z, “m?” soru eki her zaman ayr? yaz?l?r; “ek-fiil”in kendisi, yani “i-(mek)” de ayr? ya da biti?ik yaz?labilir. Zaten ek-fiil biti?ik yaz?ld???nda dü?er, sadece zaman eki kal?r:

m?: Gelmedi mi?
i(mek): Gelecek idi, gelecekti

Ekler yap?m ve çekim ekleri olmak üzere ikiye ayr?l?r. Yap?m ekleri anlam; çekim ekleri de görev belirler.

I. ÇEK?M EKLER?

¶Kelimelerin çekimlenerek de?i?ik yerlerde ve görevlerde kullan?lmas?n? sa?layan eklere çekim eki denir.

Çekim ekleri, kelimelerin di?er kelimelerle ba? kurmas?n?, kelimelerin cümlede görev almas?n?, hâlini, say?s?n?, zaman?n?, ?ahs?n? belirtir. K?saca çekim ekleri kelimelerin cümle içerisinde kullan?lmas?n? sa?lar.

Kök veya gövde hâlindeki kelimeler ancak çekim eklerini alarak di?er kelimelere ba?lan?r, zaman ve ?ah?s anlam? kazan?r.

“Karde? kitap yer sor.”

Bu kelime dizisi bu hâliyle ancak bir kelime y???n?d?r. Bir maksat, duygu, fikir, haber, bilgi ifade etmez. Ancak “bu kelimelerle ne söylenmek istenebilir”, sorusundan hareketle bir ?eyler uydurulabilir ki bu yolla bu kelimelerin ne için söylendi?i kesin olarak bilinemez.

Öyleyse bu kelime y???n?n? anla??l?r hâle getirmek için çekim eklerine ihtiyaç vard?r. Çe?itli çekim ekleriyle bu kelimelerden anlaml? cümleler ç?karabiliriz:

“Karde?ine kitab?n yerini sor.”

“Karde?imden kitaplar?n yerini soraca??m.”

“Karde?in kitab?n?n yerini sordu.”

Çekim ekleri eklendi?i kelimenin anlam?n? de?i?tirmez. Çekim ekleri yeni kelimeler türetmeye yarayan ekler de?ildir; yani bu ekler kelimenin anlam ve türlerini de?i?tirmeyen eklerdir. Yukar?daki örnekte de?i?ik çekimlere ra?men kelimelerin anlamlar?n?n de?i?medi?i görülür.

Çekim ekleri getirildikleri kelimenin türüne göre ikiye ayr?l?r:

?sim çekim ekleri ve Fiil çekim ekleri

A. ?S?M ÇEK?M EKLER?

¶?simlerin ve isim soylu kelimelerin sonuna gelerek onlar? di?er isimlere, edatlara, fiillere ba?layan; cümle içindeki görevlerini belirleyen, ait olduklar? ki?ileri belirten ve isimlerin çe?itli durumlar?n? bildiren eklerdir.

?sim çekim ekleri ?unlard?r:
1-Hâl ekleri: -i, -e, -de, -den, -in, -ce, -le
2-?yelik ekleri: -m, -n, -i, -si, -miz, -niz, -leri
3-Ço?ul eki: -ler
4-Soru eki: mi
5-Ek-fiil: -dir, -idi, -imi?
6-Tamlama ekleri: -in,
7-?lgi zamiri -ki

1. HÂL (DURUM) EKLER?

¶?simleri isimlere, fiillere, edatlara ba?layan, di?er kelimelerle ili?ki kurarak isimlerin cümlede görev kazanmas?n? sa?layan eklerdir.

?smin hâllerinin ba??nda yal?n hâl (nominatif) gelir, ama bu hâlin eki olmad??? için s?ralamaya dahil etmedik; isimler konusunda i?lenmi?tir.

a. -? Belirtme/Yükleme Hâl Eki

Fiildeki i?ten, hareketten, eylemden etkilenen varl??? belirtir. Yani bu eki alan isimler cümlede belirtili nesne görevinde bulunur.

ev-i gördüm, kap?-y-? açt?m, okul-u boyad?lar, gül-ü koparmay?n...

?smi fiile ba?lar.

Çocuklar? buradan kim alacak?
Babas? çocu?u ça??rd?.
?imdi sorular? cevaplay?n.
Burada kimi bekliyorsunuz?

Türkçede iki tane –i eki vard?r:

–i: iyelik eki: (onun) kalem-i
–i: belirtme hâl eki: kalem-i (kim ald??)

b. -E Yönelme Hâl Eki

?simleri fiillere, bazen de edatlara ba?lar.

Yönelme hâlinde, ismin belirtti?i kavrama yöneli?, dönme söz konusudur.

okul-a git, ev-e dön...

Eklendi?i kelimelere farkl? anlamlar katar ve de?i?ik anlam ili?kileri kurar.

Yönelme, yakla?ma, ula?ma bildirir. Bu eki alan kelimeler cümlede dolayl? tümleç ve yüklem olabilir:

Bugün okula gitti.
Benim itiraz?m yap?lan haks?zl??a. (haks?zl??ad?r: yüklem)

Fiyat, araç ile anlam? katar:

Kitab? bin liraya ald?. (kar??l???nda)
Bu i? kaç paraya olur?

Zaman bildirir, zarf tümleci yapar:

Bu i? sabaha biter.
Haftaya size gelelim.

Yer bildirir:

Bizi kar??lamak için kap?ya geldi.

?simleri edatlara ba?lar:

Ak?ama kadar okulda ders çal??t?k.
Sabaha kar?? var?r?z.
Ya??na göre a??r bir i?te çal???yordu.

Deyim kurar:

A?z?na geleni söyler.
??leri yoluna koymak
Ba??na buyruk.
Ba?a gelen çekilir.
Çok cana yak?n bir çocuktu.

?çin, aitlik, amaç ilgisi kurar:

Bunu size ald?k. (sizin için)
Sana bir iyilik dü?ünüyorlar. (senin için)
Annesini görmeye gitti.

?kilemeler kurarak durum bildirir:

Otobüse nefes nefese yeti?tiler.
?ki ahbap kafa kafaya vermi?...

“-an, -en” s?fat-fiil ekleriyle birle?erek abartma anlam? veren ikilemeler kurar:

Soran sorana,
geçen geçene,
giden gidene...

?ekilce çekimli fiil olan fakat fiil özelli?ini kaybetmi? söz gruplar?na gelir:

Geçmi? olsuna gitti. (demeye)

c. -DE Bulunma Hâl Eki

?simleri fillere ba?lar.

ev-de oturma, okul-da ö?ren, yurt-ta kald?, devlet-te bulunuyor...

Cümlede dolayl? tümleç, zarf tümleci ve yüklem yapar:

Eski ?stanbul'da ne güzel günler ya?anm??. (dolayl? tümleç)
Saat yedide mi gelecekmi?? (zarf tümleci)
Her ?ey yerli yerinde. (yüklem)

Zaman bildirir:

Okullar bu y?l da eylülde aç?lacak. (zarf tüml.)

Fiili durum yönüyle niteler:

Suyu bir yudumda içti. (zarf tüml.)
Siz ayakta kald?n?z.
Çama??rlar? elde y?k?yormu?.

Zaman ve say? bildiren kelimelere eklenerek ölçü, miktar bildirir:

Y?lda yirmi gün izni var.
Haftada bir geliyor.
Yüzde yetmi? ba?ar? vard?.

?kilemeler kurar:

Ayda y?lda bir u?rar oldu.
Elde avuçta ne varsa bitti.

Eklendi?i kelimeyi s?fat yapar:

Parmak kal?nl???nda yapraklar? var.

Yap?m eki görevi görür:

Gözde sanatç?lar?m?zdand?.
Peyami Safa'n?n "Sözde K?zlar"?n? okudun mu?
Sözde Ermeni soyk?r?m?...

d. -DEn Ayr?lma/Uzakla?ma Hâl Eki

?simleri fillere ba?lar.

okul-dan ç?kt?, ev-den ayr?ld?, yurt-tan geliyor, devlet-ten istedi...

Eklendi?i kelimeyi dolayl? tümleç yapar; yer, ayr?lma, uzakla?ma bildirir:

Ali, evden yeni ç?kt?.
Birçok seneler geçti dönen yok seferinden.

Edat tümleci ve yüklem de yapar.

Gönüldendir ?ikâyet. (yüklem)
Bebek gürültüden uyand? (edat tümleci)
Yaln?zl?ktan s?k?ld?m. (edat tümleci)

Durum bildirir:

Ya?mur hafiften ya??yor.
Ben onu yak?ndan tan?r?m.

Üstünlük, kar??la?t?rma bildirir:

K?ldan ince
baldan tatl?
Erzurum’dan so?uk ?ehir yok.
Bundan iyisi bulunmaz.

Bütünün parças?n?, bütünden ayr?lmay? ifade eder:

Verilen pastadan bir dilim yedi.
Sorular?n cevab?n? sözlerimden ç?karacaks?n?z.
Can?ndan can vermek istiyordu.

?simleri edatlara ba?layarak edat grubu ve edat tümleci olu?turur:

Ak?amdan beri seni ar?yoruz.
Yemekten sonra çay? nerede içece?iz?

Sebep bildirir:

So?uktan tir tir titriyordu.
Yorgunluktan uyuyuverdi.

?sim tamlamalar?nda tamlayan ekinin (-in) yerine kullan?l?r:

Geçen gün ö?rencilerden biri yan?ma geldi.
Bu ürünlerden hangisini istedi?inizi söyleyin.

Yap?m eki özelli?i kazanarak eklendi?i kelimeyi s?fat yapar:

S?radan insanlarla dü?üp kalkma diyordu.
Sudan sebeplerle buradan ayr?l?p gitti.
Toptan sat??
Uzaktan akraba
En içten duygular

?kilemeler kurar:

Zavall? çocuk günden güne eriyor.
Ba?tan ba?a bizim bu topraklar.
Durumumuz y?ldan y?la kötüye gidiyor.
Dünden bugüne ne de?i?ti ki...

Varl?klar?n neden, hangi maddeden yap?ld?klar?n? bildirir:

Üstüne yünden bir kazak alm??t?.
Tahtadan k?l?çlarla oynuyorlard?.
Ay? derisinden post; Rus’tan dost olmaz.

Zaman anlaml? kelimelere gelerek zaman anlam? katar:

Bu i?i dünden halletmeliydik.
Yar?n geceden yola ç?kmay? dü?ünüyoruz.

e. -CE E?itlik Hâl Eki

?simlere ve isim soylu kelimelere eklenerek çe?itli anlamlar katar. Türkçe'nin i?lek eklerinden biridir. Bu eki alan kelimeler cümlede zarf tümleci ve yüklem olarak kullan?l?r. Tür olarak da isim, s?fat ve zarf türetir.

ben-ce, okul-ca, yurt-ça, sert-çe...

Gibi, benzerlik anlamlar? katar:

Çocukça davran??lar? vard?.
?nsanca hareket etmeliyiz.

Yüklem yapar:

Onun davran??lar? çok zaman delicedir.

Bak?m?nda, yönüyle anlam? katar:

O sizden kiloca biraz daha dü?ük.
Ak?lca birbirinizden fark?n?z yok.

Göre anlam? katar, edat gibi kullan?l?r:

Sence bu yapt???n do?ru mu?
Bence bu do?ru.

Çokluk, abartma anlam? katar:

Evinde yüzlerce kitab? var.

Zaman bildiren isimlere gelerek e?itlik, süresince, boyu anlam? katar:

Bu okulda y?llarca çal??t?m dedi.
O gün sizi saatlerce bekledik.

Birliktelik, beraberlik anlam? katar:

Bu karar? s?n?fça ald?k.
Bugün milletçe sevinçliyiz.

Durum bildirir; zarf tümleci yapar:

Anlat?lanlar? sessizce dinledi.
Dü?üncelerini aç?kça dile getirdi.
Elaz??'dan gizlice ayr?ld?k.

Küçültme, s?n?rland?rma anlam? katar:

Oralarda ya?l?ca bir adam dola??yordu.
Fatih, büyükçe bir ta?? al?p denize at?verdi.

f. -lE Vas?ta Hâl Eki

“ile” edat? kaynakl?d?r; “i” dü?ürülerek kullan?l?r.

Ünlüyle biten kelimelere eklenirken araya y kayna?t?rma harfi girer:

masa›masa-y-la.

Ünsüzle biten kelimelere eklendi?inde –la, -le ?eklindedir:

kalem›kalemle.

?sim ve isim soylu kelimelere eklenerek de?i?ik anlamlar katar. Bu eki alan kelimeler cümlede zarf tümleci, edat tümleci ve yüklem olarak kullan?l?r.

Edat tümleci yapar:

Mor bulutlarla aç?k türbene çatsam da tavan. (edat tüml.)

Durum bildirir; zarf tümleci yapar:

??i kolayl?kla ba?ard?.
Aya??na gelen topa h?zla vurdu.
Babas?n? sevinçle kar??lad?.

Yüklem yapar:O art?k bizimledir.

Birliktelik anlam? katar: Ö?rencileriyle geziye gitmi?ti.

Araç, alet bildirir: Arabas?yla evimize kadar getirdi. ??neyle kuyu kaz?yorsun.

“ve” ba?lac? görevinde kullan?l?r:

Annemle karde?im buraya geldiler.
Baki’yle Fuzuli, 16. yy. ?airleridir.

Sebep ve zaman bildirir:

Rüzgâr?n etkisiyle dallar salland?.
Sonbahar?n gelmesiyle so?uklar artm??t?.
Zilin sesiyle yar??ma bitti.

g. –(n)?n ?lgi Hâl Eki (tamlayan eki)

?simleri isimlere ba?layarak tamlama kurmaya yarar.

Bu ek birinci tekil ve ço?ul ?ah?s için “–?m” ?eklindedir: ben-im, biz-im.

?simleri isimlere ba?lar:

Benim elim kanad?
Kitab?n yapra?? y?rt?lm??.
Yalanc?n?n mumu...
Gözlü?ün cam?...

?simleri, zamirleri ve s?fat-fiilleri edatlara ba?lar:

Bunu senin için yapt?m dedi.

?simleri ve zamirleri fiillere ba?lar:

Birincilik ödülü Atilla'n?n oldu.
En güzel ve mutlu y?llar sizlerin olsun.

Not: “-dEn” eki tamlayan ekinin yerini tutabilir:

ö?rencilerin baz?lar?›ö?rencilerden baz?lar?
onlar?n biri›onlardan biri

2. ?YEL?K EKLER?

?simlerin ve isim soylu kelimelerin sonuna gelerek onlar?n sahiplerini, ait olduklar? ki?ileri belirten eklerdir. Tamlayans?z kullan?ld?klar? zaman bu eklere iyelik zamirleri de denir.

kitab-?m, kitab-?n, kitab-?, kitab-?m?z, kitab-?n?z, kitap-lar?

masa-m, masa-n, masa-s[2]-?, masa-m?z, masa-n?z masa-lar?

su-y[3]-um, su-y-un, su-y-u, su-y-umuz, su-y-unuz, su-lar?

ne-y-im, ne-y-in, ne-y-i/ne-s-i, ne-y-imiz, ne-y-iniz, ne-leri

?yelik ekleri isim tamlamas?nda tamlanana gelir:

Zil, ?al ve gül. Bu bahçede raks?n bütün h?z?...
?evk ak?am?nda Endülüs üç defa k?rm?z?...

A?k?n sihirli ?ark?s? yüzlerce dildedir.
?spanya ne?esiyle bu ak?am bu zildedir.

Kap?n?n kol-u,
i?in ba?-?,
hayvan sevgi-s-i

?yelik ekleri bazen yer bildiren zamirlerden (i?aret zamirleri) sonra gelerek belirtme görevlerinde bulunur:

buras?, ötesi, ?uras?...

S?fatlardan sonra gelerek zamir yapar:do?rusu, böylesi, ba?kas?...

Bazen isimlerle ve s?fatlarla birlikte sevgi ve abartma ifade eder:

Cam?n ?stanbul.
Güzelim çiçekler kurumu?

?yelik eklerinden sonra hâl ekleri gelebilir:

Baba-m-a soraca??m.
Karde?-i-n-i ar?yormu?.

-ler ekiyle –i iyelik eki birlikte kullan?larak zaman bak?m?ndan genelleme yap?l?r:

ak?amlar?, sabahlar?, gündüzleri...

3. ?LG? ZAM?R?: -ki

?lgi zamiri belirtili isim tamlamalar?nda tamlanan?n yerini tutabilir:

benim kalemim›benimki

onun eli›onunki

Türkçede üç tane “ki” vard?r: “ki”, “-ki”, “-ki”

a. “ki” Ba?lac?

Sadece “ki” biçimi vard?r.

Kendinden önceki ve sonraki kelimelerden ayr? yaz?l?r.

Türkçe de?il, Farsça bir ba?laçt?r ve Türkçe cümle yap?s?na ayk?r? olarak kullan?l?r.

“ki” ile ba?layan bir ara cümle as?l cümlenin içinde k?sa çizgiler aras?nda verilebilir:

Bu ezanlar -ki ?ahadetleri dinin temeli-

Ya?mur ya?mad? ki mantarlar ortaya ç?ks?n.

Atatürk diyor ki: ...

Bir ?ey biliyor ki konu?uyor.

Ben ki hep sizin için çal??t?m.

S?nav? kazanabilir miyim ki...

Bakt?m ki gitmi?.

b. “-ki” ?lgi Zamiri

Ek hâlindeki tek zamirdir.

Eklendi?i kelimeye -ki sadece isim tamlamas?nda tamlayana eklenir- biti?ik yaz?l?r ve bir ismin (tamlanan?n) yerini tutar.

Büyük ve küçük ünlü kurallar?na uymaz; sadece –ki ?ekli vard?r:

senin kalemin›seninki, Ali’nin eli›Ali’ninki, onun dü?üncesi›onunki...

c. “-ki” Yap?m Eki

?simlere eklenerek yer ve zaman bildiren s?fatlar türeten ektir.

Zaman bildiren kelimelerin sonuna do?rudan eklenirken, yer bildiren s?fatlar türetirken “-dE” hâl ekiyle birlikte kullan?l?r.

Sadece –ki ve az da olsa –kü ?ekilleri vard?r:

bu y?lki s?nav, yar?nki maç, dünkü film, bugünkü akl?m...

masadaki kitaplar, duvardaki saat, evdeki hesap...

4. –lEr ÇO?UL EK?

Cins isimlerine gelerek onlar?n ço?ul ?ekillerini yapar.

Kelimeler aras?nda ilgi kurmaz:

da?lar, fikirler, idealler, ö?renciler, dertler...

Özel isimlere getirildi?inde:

1. Aile anlam? katar; -gil ekinin yerine kullan?l?r, yap?m eki görevinde oldu?u için ayr?lmadan yaz?l?r

Yar?n Ahmetlere gidece?iz.

?zmir’e, amcamlara/dedemlere/teyzemlere gidece?iz. (burada özel isme getirilmemi?.)

Aliler bize gelecekler.

2. Benzerleri anlam? katar, kesme i?aretiyle ay?rarak yaz?l?r:

Bu millet nice Fatih'ler, Kemal'ler yeti?tirecektir.

Bu topraklarda ne Çald?ran’lar, ne Ridaniye’ler ya?and?.

3. Ayn? ismi ta??yanlar? belirtir:

S?n?ftaki Ali’ler aya?a kalks?n.

Hüseyin’lerin hepsi buraya gelsin.

4. Abartma anlam? katar:

Çal??mak için ta Almanya’lara gitti.

5. Topluluk kavram? bildirir:

Türkler, Yunanlar, Adanal?lar, Konyal?lar...

Bunlar?n d???nda:

-?kilemeler yapar:

Y?llar y?l? bekledik.

-Abartma anlam? katar, bazen “bir” kelimesiyle birlikte bu anlam? verir:

Ate?ler içinde k?vran?yordu.
O gün dünyalar benim olmu?tu.
Valizler dolusu kitaplar? ne zaman alm??t?.
Bir kuma?lar alm??, görmelisiniz.
Bir bahçeler var, sözle anlat?lmaz.
Bir zamanlar ne kadar ?endik.

-Ço?ul zamirlere getirilerek tekrar ço?ul yapar:Bizler, sizler

-Sayg? veya alay anlam? katar:

Dostumuz nedense bizi ça??rmam??lar.
Müdür Bey döndüler mi?

-Her anlam? katar:

Ak?amlar? erken yemek yeriz.
Sabahlar? geç kalkar?m.

-“Ya?” kelimesine getirilerek ya?ça yakla??kl?k bildirir:

O zaman henüz sekiz ya?lar?nda idi.

?yelik üçüncü ço?ul eki ve ?ah?s eki ile kar??t?r?lmamal?d?r.

Çocuklar (ço?ul eki) annelerini (iyelik eki) bekliyorlar (?ah?s eki).

5. “m?” SORU EK?

Hem isimlere hem de fiillere getirilen bir çekim ekidir:

Gelecek miydin? (fiile)

Sen misin? (isme)

Her zaman kendinden önceki kelimeden ayr? yaz?l?r.

Büyük ve küçük sesli uyumu kurallar?na uyar:

Sal? m??Sen mi?O mu?Ölü mü?

Soru ekinden sonra gelen ekler kendisine biti?ik yaz?l?r.

Seni ça??ran bu çocuk muydu?

Vurguyu kendinden önceki kelimeye aktar?r. Yani mi soru ekinden önce gelen kelime vurgulanan kelimedir:

Sular m? yand?? Neden tunca benziyor mermer?

?akaklar?ma kar m? ya?d? ne var?

Soru anlam?n?n d???nda ba?ka görevlerde de kullan?l?r:

Peki?tirme görevinde: Güzel mi güzel bir yer buras?.

6. EK-F??L

?sim soylu kelimelerin sonuna gelerek onlar?n yüklem olmas?n? sa?layan, ek hâlindeki fiildir.

“imek” fiilinin ek olarak kullan?m?d?r. Genellikle biti?ik yaz?l?r.

Dört kipe göre çekimi vard?r:

Geni? zaman
-di’li geçmi? zaman
-mi?’li geçmi? zaman
?art kipi

1. Geni? zaman

?sim soylu kelimelere ki?i ekleri getirilerek yap?l?r. Bunlar geni? zaman eklerinin yerini tutar. Üçüncü ki?ilere “-d?r” eki getirilir.

“insan?m, insans?n, insan(d?r), insan?z, insans?n?z, insan(d?r)lar”

Ben bir küçük kelebe?im.
Ü stümüze do?an bir güne?sin sen.
Her taraf bugün bir ba?ka güzel(dir).

Bu ek fiillere getirildi?inde kesinlik veya olas?l?k anlam? katar.

Ula? ?imdi tatil yap?yordur. (olas?l?k)
Bu durumda i?e gitmeyecektir. (kesinlik)

2. -di’li geçmi? zaman

Ek-fiilin bilinen geçmi? zaman çekimi, kavramlar?n ve varl?klar?n bilinen geçmi?teki durumuna ?ahit olundu?unu gösterir.

“idim, idin, idi, idik, idiniz, idiler”

Bir güzelin hayran?yd?m. ‹hayran? i-di-m

Dün daha heyecanl?yd?n. ‹heyecanl? i-di-n

Merhametli biriydi. ‹biri i-di

3. -mi?’li geçmi? zaman

Ek-fiilin bilinmeyen (ö?renilen) geçmi? zaman çekimi, kavramlar?n ve varl?klar?n ö?renilen geçmi?teki durumunun ba?kas?ndan duyuldu?unu anlat?r.

“imi?im, imi?sin, imi?, imi?iz, imi?siniz, imi?ler”

Suçlanan ben-mi?-im. ‹ ben imi?im

Me?er sen ne çal??kan-m??-s?n. ‹ çal??kan imi?sin

Adam yirmi y?ld?r evine hasret-mi?. ‹ hasret imi?

4. ?art

Eklendi?i isimlerle yancümlecik kurar ve temel cümlenin ?art?n? bildirir. Bazen kar??la?t?rma anlam? da katar.

“isem, isen, ise, isek, iseniz, iseler”

Elbise ucuzsa hemen alal?m. ‹ucuz ise

Maa?lar dü?ük, giderlerse oldukça fazla. ‹giderler ise (kar??la?t?rma)

Dikkat!

Ben iyi bir okurum. Ek-fiilin geni? zaman?

Hep iyi kitaplar okurum. ?ah?s eki

Benim okurum anlay??l?d?r. ?lgi eki ve iyelik eki

Ö?renciydi ek-fiil çekimi

Uyuyordu birle?ik çekim

Ö?renciymi? ek-fiil

Uyuyormu? birle?ik zaman

Ö?renciyse ek-fiil

Uyuyorsa birle?ik zaman

Not: Ek-fiilin olumsuzu ek-fiilden önce “de?il” kelimesi getirilerek yap?l?r:

birinci de?ilim, de?ildim, de?ilmi?im, de?ilsem

7. TAMLAMA EKLER?

Bu eklerden tamlayan eki (ilgi eki: -in: kalem-in), isim hâl eklerinde; tamlanan eki (-i: uc-u) de iyelik eklerinde anlat?ld???ndan burada tekrar?na lüzum görülmedi.

 

Videolu Soru zmleri

?km?? Sorular

Facebook Sayfam?z

Mesleki ve Teknik E?itim

Mesleki ve Teknik E?itim
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugn1007
mod_vvisit_counterDn1591
mod_vvisit_counterBu Hafta4714
mod_vvisit_counterBu Ay38014
mod_vvisit_counterToplam7345319

Kimler evrimii

Şu anda 46 ziyaretçi çevrimiçi

[+]
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color
Ödev