TalebeDunyasi.Com | Öğrenci Ödev Portalı

Anasayfa Site Haritas? E?itim Haberleri Ara
 
Yabanc? Mimarlar
Bramante

Mimarlar - Yabanc? Mimarlar
As?l ad? Donato d'Angelo Lazzari olan Bramante, daha önce Floransa' da Brunelleschi'nin yapt??? gibi, Rö*nesans'?n ilkelerini ortaya koyarak, italyan mimarisinin evrimi içinde belirleyici rol oynam??t?r. Ortaya koydu?u yap?tlar?n de?erini k?saca özetlemek için, amans?z dü?man? Michelangelo'nun ?u sözlerini an?m*satmak yeterlidir: "Bramante'nin, Eskiça?'dan günümüze ad? an?lacak en büyük mimarlardan biri oldu?u*nu kimse yads?yamaz." Urbino'daki atölyelerin hümanist ortam? içinde yeti?en Bramante'nin ya?am? ve e?itimi konusunda pek bilgi yoktur. Yap?tlar?nda, birbirin*den kesinlikle ayr?lm?? iki üslup gö*rülür: Lombardiya döneminin süslü üslubu; Roma döneminin klasik üslu*bu.

Devamını oku...
 
Dominikus Zimmermann

Meslek ya?***** yalanc? mermerden süslemeler yaparak ba?layan ve Cuvillies'in ö?rencisi olan Dominikus Zimmermann, Bavyera'da geli?en barok mimarinin ba?l?ca temsilcilerin*den biri olarak özellikle kiliseler ve manast?rlar gerçekle?tirdi. ?ki ba?yap?t? olarak kabul edilen merkezi planl? Steinhausen Kilisesi (1723-1733) ile Wies Kilisesi'nde (1749-1750) e?ik bi*çimlere, hafif yap?lara ve ayd?nlatma etkilerine e?ilimini aç?kça ortaya koy*du. Bak???ms?z kartu? motiflerini, y?*lan biçimli çizgileri olan bitkileri ve kavk?lar? aç?k, ayd?nl?k bir çokrenklilik içinde ve özgün bir biçimde kulla*nan Dominikus Zimmermann rokoko süslemecili?inin ba?l?ca ustalar?ndan biri olarak kendini kabul ettirdi. Bütün çal??malar?nda, kendisi de bir ressam ve dekoratör olan karde?i Johann Baptist Zimmermann'm (Gaispoint, 1680 - Münih, 1758) yard?m?n? gördü, Johann Baptist Zimmermann sonradan Münih Saray?'n?n salonlar?*n?n süslemesinde görev ald? (1728-1730).

 
Filippo Brunelleschi

Usta bir kuyumcu ve heykelci de olan Filippo Brunelleschi, Floransa' da XV. yy'?n ba?lar?nda Rönesans'?n ba?lat?c?s? say?l?r. ?talyan mimarisi*nin evrimine büyük katk?s? olmu?tur. Rönesans sanatç?s?n?n en iyi örnek*lerinden olan Filippo Brunelleschi, sa?lam bir ö?renim görerek geni? bir kültür edindi. Kuyumculuk mes*le?ini ö?renerek (o dönemde sanatç? olmak isteyen herkes mutlaka ku*yumculuk ö?renimi görüyordu), hey*kelcili?e yöneldi. Ama 1401 y?l?nda kat?ld??? Floransa vaftiz yerinin üçüncü kap?s?n?n yap?m? için aç?lan yar??may? Ghiberti'nin kazanmas? üstüne, mimarl??a yönelmeye karar vererek, Donatello'yla Roma'ya gi*dip Eskiça? an?tlar?n? izledi, iki y?l sonra Floransa'ya döndü?ünde, go*tik bir anlay??ta ba?lanm?? olan Santa Maria del Fiore kilisesinin yap?m?n? tamamlayarak, büyük bir yenilikçi oldu?unu herkese kabul ettirdi: Kilisenin sekizgen bir kubbe kasna?? üstüne oturan kubbesini ya*parken, Eskiça? mimarl???ndan ve kendi koydu?u ilkelerden yararlan*m??t?.

Devamını oku...
 
Louis Isadore Kahn

Louis Isadore Kahn (20 ?ubat 1901 ya da 1902-17 Mart 1974) dünyaca tan?nm?? bir mimard? ve Pensilvanya, Philadelphia'da çal??t?. Daha sonra Pensilvanya Üniversitesi ve Yale Üniversitesi'nde mimarl?k profesörü olarak hizmet verdi.

Hayat?
Kahn Estonya'n?n Saaremaa adas?nda do?du. 1905'te Yahudi ailesi Rus-Japon Sava??'nda babas?n?n askerli?e ça?r?laca?? korkusuyla Amerika Birle?ik Devletleri'ne göç etti. Philadelphia'da büyüdü ve 15 May?s 1914'te Amerikan vatanda?? oldu.

Devamını oku...
 
Robert Venturi

Robert Venturi (d. 1925 Philadelphia, ABD-), ABD'li mimar.

Princeton Üniversitesi'nden mezun oldu. Eero Saarinen ve Louis I. Kahn ile birlikte çal??t?. 1958 y?l?nda kendi bürosunu kurdu. Venturi, mimari tasar?mlar?nda oldu?undan daha çok teorik alanda etkili olmu?tur. "Kar???kl?k ve Kar??tl?k" fikrine dayanan bir mimari anlay??? geli?tirmi?tir. Yap? ve dekorasyonun birbirinden ayr? ?eyler olarak kalmalar?n?, dekorasyonun icinde yer ald??? kültürü ta??mas? gerekti?ini öne sürer. Modernist mimarinin aksine, eski modelleri sembolik olarak dekorasyonda kullan?r. Temel mimari kurallar?n?n de?i?ti?ine inanmaktad?r. Teorileri ve yap?tlar? postmodernizmin popülist esteti?ine örnekler olarak ele al?nmaktad?r.

Venturi sadece i?levselin tart??mal? bir ele?tirmeniydi ve Modern Ortodoks mimarl???n?n yedek dizaynlar? ve bir counterrevolutionary? dü?ünüldü. O bildirisi, karma??kl?k ve 1966 'da mimarl?kta ayr?l??? yay?mlad?.


Sainsbury kanat, Vatanda? galerisi, Londra ta?ral? Capitol yap?, Toulouse, Fransa esnaf birli?i evi, Philadelphia, Pennsylvania Vanna Venturi ev, Philadelphia, Pennsylvania Seattle sanat müzesi, Seattle, Washington

 
Bruno TautBruno Julius Florian Taut (* 4. May?s 1880 Königsberg; ö. 24. Aral?k 1938 ?stanbul) bir Alman mimar ve ?ehir planc?s?d?r. Türkiye'de 1937 y?l?nda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Co?rafya Fakültesi Binas? plan?n? çizen ve yapan mimard?r

Devamını oku...
 
Ludwig Mies van der Rohe

Ludwig Mies van der Rohe, k?saca Ludwig Mies (27 Mart 1886, Aachen - 17 A?ustos 1969), ünlü bir Alman mimar ve tasar?mc?d?r.

Ta? ustas? olan babas?yla duvarc?l?k atölyelerinde çal??t?. 13 ya??na geldi?inde Berlin'e ta??nd? ve orada art nouveau mimar? ve mobilya tasar?mc?s? Bruno Paul için çal??maya ba?lad?. 1907'de ilk tasar?m? yapt? (Riehl Evi, Filozof Alois Riehl için). 1908'de Mimar Peter Behrens ile çal??maya ba?lad? ve orada Karl Friedrich Schinkel ile Frank Lloyd Wright ile ilgili çal??malar, ara?t?rmalar yapt?. Mies 1913 y?l?nda Berlin'e ta??nd? ve Ada Bruhn ile evlendi. Berlin'de kendi mimarl?k bürosunu açt?.

Devamını oku...
 
Alvar Aalto

Hugo Alvar Henrik Aalto (d. 3 ?ubat 1898, Kuortane — ö. 11 May?s 1976, Helsinki), Finlandiyal? mimar 20. yy'?n en önemli mimarlar?ndand?r. En büyük katk?s? Bauhaus'un ve uluslararas? üslubun öbür türevlerinin kat? mimarl?k ö?elerini insanile?tirmi? olmas?d?r. ?nanc?n? k?saca ?öyle özetlemi?tir: "Ya?ama daha ki?isel bir yap? kazand?rmak mimar?n görevidir".

Aalto, 1921'de Helsinki Politeknik Okulu'nu bitirdi ve 10 y?l içinde, yap?lar? ve mobilyalar?yla, Finlandiya mimarl???n?n ba?l?ca ustas? olurken, bu mimarl???n sesini uluslararas? alanda ilk kez duyurmay? ba?ard?. 1935'te ilk e?i mimar Aino Marsio'yla, kay?na?ac? levhalar?n?n üstüste yap??t?r?l?p bükülmesiyle elde edilen mobilyalar üreten Artek ?irketini kurdu.

Devamını oku...
 
Antoine Ignace Melling

Antoine Ignace Melling veya Anton Ignaz Melling (1763-1831) Frans?z seyyah, mimar ve ressam. ?stanbul'daki çe?itli yap?lar?n in?a ve restorasyonunu üstlenmi? ve ayr?ca ?stanbul'un çe?itli semtlerinden manzaralar içeren gravürler yapm??t?r.

Antoine Ignace Melling 1763 y?l?nda Lorraine kentinde do?du. Mimarl?k ve Ressaml?k e?itimi gördü. 19 ya??nda Osmanl? Devletinin Rusya elçisi taraf?ndan ?stanbul'a getirildi. Padi?ah III. Selim'in k?zkarde?i Hatice Sultan'?n Ortaköy'deki saray?n? restore etti. Daha sonra padi?ah?n kendisine mimarl?k yapt?. Padi?ah ve saray erkan?na yak?nl??? sebebiyle 18 y?l boyunca Osmanl? Devleti'ndeki ya?am biçimini yak?ndan gözlemek f?rsat? buldu. Gözlemlerini detayl? bir ?ekilde yapt??? gravürlerde tasvir etti.

Paris'e dönmesinden 1 sene sonra 1803 y?l?nda gravürlerini Pittoresque de Constantinople et des rives du Bosphore ad? alt?nda yay?nlama?a ba?lad?. 1819 y?l?na kadar yay?nlar?na devam etti. 1831 y?l?nda ö.ldü.

 
Peter Andreas Blix

Peter Andreas Blix (4 Kas?m 1831 - 31 Ocak 1901) Norveçli mimar ve mühendis.


Stavern yak?nlar?ndaki Frederiksvern'de do?du. Blix Hannover Politeknik'te ve Karlsruhe'de e?itim gördü. ?lk i?i Norveç'te kanal i?iydi. Kanal? kendisi tasarlad?. Ayr?ca Skien'de vergi dairesi binas? yap?m?nda çal??t?.?lk mimari deneyimini Bergen'de çal???rken kazand?. ?sviçre sitilinde konutlar ve oteller in?a etti. Blix ayr?ca demir yolu istasyonlar?n?n çizimlerini yapt?. Restorasyon projelerinde de çal??m??t?r.


Blix Sogn'daki Vix köyünde hayat?n? kaybetti.

 
James Hoban

James Hoban (1762 - 8 Aral?k 1831) ?rlandal? mimar. En bilinen eseri Va?ington, D.C.'deki Beyaz Saray'd?r. Hayat?n?n ço?unu Beyaz Saray bahçesindeki k?rm?z? tu?la bir evde kar?s?, on çocu?u ve dokuz kölesiyle geçirdi. Y?lda hat?r? say?l?r bir rakam olan 1.500 dolar kazand? ve varl?kl? bir adam olarak öldü.

Desart'ta (Callan yak?n?, County Kilkenny, ?rlanda do?du ve Desart Kontu'nun Cuffersgrange'daki malikanesinde marangozluk ö?rendi. Dublin Kraliyet Cemiyeti'nde mimarl?k e?itimi ald?. ABD'ye 1789 y?l?nda göç etti ve Philadelphia'da mimarl??a ba?lad?. Ba?kanl?k Kona??'n?n (daha sonra Beyaz Saray) tasar?m? için aç?lan yar??may? 1792'de kazanmadan önce Güney Karolina eyalet binas?n? tasarlad?.

 


Videolu Soru zmleri

?km?? Sorular

Facebook Sayfam?z

Mesleki ve Teknik E?itim

Mesleki ve Teknik E?itim
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugn146
mod_vvisit_counterDn227
mod_vvisit_counterBu Hafta2739
mod_vvisit_counterBu Ay27639
mod_vvisit_counterToplam7725696

Kimler evrimii

Şu anda 13 ziyaretçi çevrimiçi

[+]
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color
Ödev