TalebeDunyasi.Com | Öğrenci Ödev Portalı

Anasayfa Site Haritas? E?itim Haberleri Ara
 
Uluslararas? ?li?kiler
Uluslararas? ?li?kilerde Realizm

Ünlü filozof Francis Bacon ‘Bilimin ?lerlemesi’ isimli eserinde ?u sözlere yer verir: “Filozoflar hayal ürünü cumhuriyetler için hayal ürünü kanunlar yapm??lard?r ve bu filozoflar?n sözleri çok az ???k saçmaktad?rlar çünkü bu sözler y?ld?zlar gibi bize çok uzaktad?r.”

Devletleraras? ili?kileri anlamak aç?s?ndan tarihte iki ak?m ön plana ç?km??t?r. Bu ak?mlardan ilki, Bacon’un ele?tirdi?i dü?ünürleri de içinde bar?nd?ran ütopyac?l?k ya da liberalizm diye isimlendirilen ak?md?r. Ütopyac?l?k ak?m? siyaseti oldu?u gibi kabul etmez, siyasetin nas?l olmas? gerekti?ini bize söyler. ?nsanlar?n uymas?n? bekledi?i ahlaki kurallar?n devletler içinde geçerli oldu?unu belirtir.

Bu ak?mlardan ikincisi olan siyasal realizm ak?m? ise dünyan?n mükemmel olmad???n? kabul eder. Siyasal realizme göre bu dünya çifte standartlar dünyas?d?r. Ki?i bu dünyay? oldu?u gibi kabul etmeli, onu de?i?tirmek için bo?una u?ra?mamal?d?r. Bu ak?ma göre siyasetin görevi dünyada hali haz?rda var olan güçlere kar?? sava?mak de?il, var olan bu güçleri hesaba katarak belirledi?i amaçlara ula?mak olmal?d?r.

 

Devamını oku...
 

Pluralizm temelde uluslar aras? ili?kilerde i?birli?ini aç?klayan bir teoridir. Pluralistler global sorunlar?n ancak global bir i?birli?i ile çözülebilece?ine inanmaktad?rlar.


Pluralizm 19. yy’?n sonlar?na do?ru birden fazla felsefi teoriye ve sistemleri ayn? anda i?letebilmektir. Amerika’da “Eritme Potas?” görü?üne alternatif olarak ülkenin me?ru olarak de?i?ik etnik gruplardan olu?tu?unu kabul etmektir. Pluralizme göre toplum her biri kendi aras?nda birlik olu?turmu? de?i?ik gruplardan olu?maktad?r. Toplumun gidi?at?n? belirleyen as?l unsur gruplar aras? rekabettir. Buna göre toplumu yöneten ve yönetilen diye ikiye ay?ran elitistlerden ayr?l?rlar. (McLean Politics sözlü?ü) Buna göre uluslar aras? ili?kilerde kendi ç?karlar? ve bütünlükleri belli devlet benzeri yap?lar vard?r. Devlet bunlardan sadece biridir. Uluslar aras? ili?kiler bu gruplar aras?ndaki pazarl?klar neticesinde ortaya ç?kar.

Devamını oku...
 


Videolu Soru zmleri

?km?? Sorular

Facebook Sayfam?z

Mesleki ve Teknik E?itim

Mesleki ve Teknik E?itim
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugn727
mod_vvisit_counterDn4737
mod_vvisit_counterBu Hafta727
mod_vvisit_counterBu Ay25627
mod_vvisit_counterToplam7723684

Kimler evrimii

Şu anda 12 ziyaretçi çevrimiçi

[+]
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color
Ödev