TalebeDunyasi.Com | Öğrenci Ödev Portalı

Anasayfa Site Haritas? E?itim Haberleri Ara
 

Ba??ms?zl?k (?stiklâl)


Tam ba??ms?zl?k, bizim bugün üzerimize ald???m?z vazifenin temel ruhudur. Bu vazife, bütün millete ve tarihe kar?? yüklenilmi?tir. Bu vazifeyi yüklenirken, tatbik kabiliyeti hakk?nda ?üphe yok ki çok dü?ündük. Fakat netice olarak edindi?imiz görü? ve iman, bunda, muvaffak olabilece?imize dairdir. Biz, böyle i?e ba?lam?? adamlar?z. Bizden evvelkilerin i?ledikleri hatalar yüzünden, milletimiz sözde mevcut zannolunan ba??ms?zl???nda kay?tl? bulunuyordu. ?imdiye kadar Türkiye'yi, medeniyet dünyas?nda kusurlu gösteren neler dü?ünülebilirse, hep bu hatadan ve bu hataya uymadan do?maktad?r. Bu hataya uyma neticesi; mutlaka, memleket ve milletin bütün haysiyetinden ve bütün ya?ama kabiliyetinden soyunma ve uzakla?mas?n? gerektirebilir. Biz; ya?amak isteyen, haysiyet ve ?erefiyle ya?amak isteyen bir milletiz. Bir hataya uyma yüzünden bu özelliklerden mahrum kalmaya tahammül edemeyiz. Bilgin, cahil, istisnas?z bütün millet fertleri, belki içinde bulunduklar? güçlükleri tamamen anlamaks?z?n, bugün yaln?z bir nokta etraf?nda toplanm?? ve fakat sonuna kadar kan?n? ak?tmaya karar vermi?tir. O nokta; tam ba??ms?zl???m?z?n temini ve devam ettirilmesidir.

Tam ba??ms?zl?k denildi?i zaman, elbette siyasi, malî, iktisadî, adlî, askerî, kültürel ve benzeri her hususta tam ba??ms?zl?k ve tam serbestlik demektir. Bu sayd?klar?m?n herhangi birinde ba??ms?zl?ktan mahrumiyet, millet ve memleketin gerçek mânasiyle bütün ba??ms?zl???ndan mahrumiyeti demektir. Biz, bunu temin etmeden bar?? ve süküna eri?ece?imiz inanc?nda de?iliz. 1921 (Nutuk II, S. 623-624)

Ba??ms?zl?k ve hürriyetlerini her ne bahas?na ve her ne kar??l???nda olursa olsun zedeleme ve kay?tlamaya asla müsamaha etmemek; ba??ms?zl?k ve hürriyetlerini bütün mânasiyle koruyabilmek ve bunun için gerekirse, son ferdinin, son damla kan?n? ak?tarak, insanl?k tarihini ?anl? örnek ile süslemek; i?te ba??ms?zl?k ve hürriyetin hakiki mahiyetini, geni? mânas?n?, yüksek k?ymetini, vicdan?nda kavram?? milletler için temel ve ölmez prensip... Ancak bu prensip u?runda her türlü fedakârl???, her an yapmaya haz?r milletlerdir ki, devaml? olarak insanl???n hürmet ve sayg?s?na lây?k bir topluluk olarak dü?ünülebilirler. 1928 (Atatürk'ün S.D. II, S. 249)

Ba??ms?zl??? için ölümü göze alan millet, insanl?k haysiyet ve ?erefinin icab? olan bütün fedakârl??? yapmakla teselli bulur ve elbette esaret zincirini kendi eliyle boynuna geçiren miskin, haysiyetsiz bir millete nazaran dost ve dü?man nazar?ndaki mevkii farkl? olur. 1927 (Nutuk I, S. 13-14)

Esas Türk milletinin haysiyetli ve ?erefli bir millet olarak ya?amas?d?r. Bu esas ancak tam ba??ms?zl??a sahip olmakla temin olunabilir. Ne kadar zengin ve refaha kavu?turulmu? olursa olsun ba??ms?zl?ktan mahrum bir millet, medenî insanl?k kar??s?nda u?ak olmak mevkiinden yüksek bir muameleye lây?k olamaz.
Yabanc? bir devletin himaye ve deste?ini kabul etmek, insanl?k özelliklerinden mahrumiyeti, beceriksizlik ve miskinli?i itiraftan ba?ka bir ?ey de?ildir. Gerçekten bu a?a?? dereceye dü?memi? olanlar?n isteyerek ba?lar?na bir yabanc? efendi getirmelerine asla ihtimal verilemez.
Halbuki Türk'ün haysiyet ve izzetinefis ve kabiliyeti çok yüksek ve büyüktür. Böyle bir millet esir ya?amaktansa yok olsun daha iyidir.
Bundan ötürü, ya ba??ms?zl?k, ya ölüm!... 1919 (Nutuk I, S. 13)

Arzumuz d??ar?da ba??ms?zl?k, içeride kay?ts?z ve ?arts?z millî egemenli?i korumadan ibarettir. Millî egemenli?imizin hattâ bir zerresini bozmak niyetinde bulunanlar?n kafalar?n? parçalayaca??n?zdan eminim. 1923 (Atatürk'ün S. D. II, S. 71-72)

"Biz bar?? istiyoruz" dedi?imiz zaman "tam ba??ms?zl?k istiyoruz" dedi?imizi herkesin bilmesi lâz?md?r. Bunu istemeye hakk?m?z ve kudretimiz vard?r. On sene, yirmi sene sonra a?a??la?arak ölmekten ise ?imdiden ?eref ve haysiyetle ölmeyi üstün tutmal?y?z. 1923 (Atatürk'ün S. D. II, S. 89)

Ben ya?ayabilmek için mutlaka müstakil bir milletin evlâd? kalmal?y?m. Bu sebeple millî ba??ms?zl?k bence bir hayat meselesidir. Millet ve memleketin menfaatleri icap etti?i takdirde, insanl??? te?kil eden milletlerden her biriyle medeniyet gere?i olan dostluk, siyaset münasebetlerini büyük bir hassasiyetle takdir ederim. Ancak benim milletimi esir etmek isteyen herhangi bir milletin de bu arzusundan sarf?nazar edinceye kadar amans?z dü?man?y?m. (23.4.1921)

Biz Türkler bütün tarihimiz boyunca hürriyet ve ba??ms?zl??a sembol olmu? bir milletiz. (Nutuk)

Ne kadar zengin ve müreffeh olursa olsun, ba??ms?zl?ktan mahrum bir millet, medenî insanl?k kar??s?nda u?ak olmak mevkiinden yüksek bir muameleye liyakat kazanamaz. (Nutuk)

Türk Milleti yüzy?llardan beri hür ve müstakil ya?am?? ve istiklâli ya?amak için ?art saym?? bir kavmin kahraman evlâtlar?ndan ibarettir. Bu millet istiklâlsiz ya?amam??t?r, ya?ayamaz ve ya?amayacakt?r. (21 Haziran 1922)

Hürriyet ve istiklâl benim karakterimdir ben milletimin en büyük ve ecdad?m?n en k?ymetli miras? olan istiklâl a?k? ile dolu bir adam?m. Çocuklu?umdan bugüne kadar ailevî hususî ve resmî hayat?m?n her safhas?n? yak?ndan bilenlerce bu a?k?m malümdur. Bence bir millette ?erefin, haysiyetin, namusun ve insanl???n vücut beka bulabilmesi mutlaka o milletin hürriyet ve istiklâline sahip olmas?yla kaimdir. Ben ?ahsen bu sayd???m vas?flara çok ehemmiyet veririm. Ve bu vas?flar?n kendimde mevcut oldu?unu iddia edebilmek için milletimin de ayn? vas?flar? ta??mas?n? esas ?art bilirim. Ben ya?ayabilmek için mutlaka müstakil bir milletin evlâd? kalmal?y?m. Bu sebeple millî istiklâl bence bir hayat meselesidir.
?stiklâl ve hürriyet â??k? milletler için, ?st?rap anlar?, o ?st?rab?n âmilleri, ibret al?p tetikte durmak için daima hat?rlanmal?d?r. ?stiklâl ve hürriyetlerini her ne pahas?na ve her ne kar??l???nda olursa olsun ihlâl ve takyide asla müsamaha etmemek, istiklâl ve hürriyetlerini bütün mânas?yla masun bulundurmak ve bunun için, icap ederse, son ferdinin son damla kan?n? ak?tarak insanl?k tarihini ?anl? bir misalle süslemek: ??te istiklâl ve hürriyetin hakikî mahiyetini, geni? mânas?n?, yüksek k?ymetini vicdan?nda idrak etmi? milletler için esas ve hayati prensip.
Büyük ve hayalî ?eyleri yapmadan yapm?? gibi görünmek yüzünden bütün dünyan?n dü?manl???n?, garaz?n?, kinini, bu memleketin ve milletin üzerine çektik. Biz panislâmizm yapmad?k. Belki, "yapm?yoruz, yapaca??z" dedik. Dü?manlar da "yapt?rmamak için biran evvel öldürelim" dediler. Panturanizm yapmad?k, "yapar?z, yap?yoruz" dedik, "yapaca??z" dedik ve yine "öldürelim" dediler. Bütün dâva bundan ibarettir. (1921)


Bas?n


Bas?n, milletin mü?terek sesidir. Bir milleti ayd?nlatma ve ir?atta, bir millete muhtaç oldu?u fikrî g?day? vermekte, hulâsa bir milletin hedefi saadet olan mü?terek bir istikamette yürümesini teminde, bas?n ba?l?ba??na bir kuvvet, bir mektep, bir rehberdir. (1922)

Bas?n hürriyetinden do?acak mahzurlar?n izalesi bizzat bas?n hürriyeti ile kaim oldu?una dair Büyük Meclisin yol gösterici ve olgun sahas?nda tesbit edilen esaslar e?er Cumhuriyetin ruhu olan faziletten mahrum cüret erbab?na, bas?n içinde e?kiyal?k f?rsat?n? verirse, e?er aldat?c? ve ba?tan ç?kar?c?lar?n fikir sahas?nda me?'um tesirleri, tarlas?nda çal??an masum vatanda?lar?n kanlar?n? ak?tmas?na, yuvalar?n da??lmas?na sebep olursa ve e?er en nihayet e?kiyal???n en zararl?s?na ba?vuran bu gibi ba?tan ç?kar?c?lar?n kanunlar?n hususî müsaadelerinden faydalanmak imkân?n? bulursa, Büyük Millet Meclisinin terbiye edici ve kahredici elinin müdahale ve tembih etmesi elbette zaruri olur.
Memlekette Cumhuriyet devrinin kendi zihniyet ve ahlâk?n? ta??yan bas?n? yine ancak Cumhuriyetin kendisi yeti?tirir. Bir taraftan geçmi? devirler gazetelerinin ve müntesiplerinin ?slah? imkâns?z olanlar? milletin nazar?nda belirirken öte taraftan Cumhuriyet bas?n?n?n temiz ve feyizli sahas? geni?leyip yükselmektedir. Büyük ve necip milletimizin yeni çal??ma ve medeniyet hayat?n? kolayla?t?r?p te?vik edecek i?te ancak bu zihniyetteki bas?n olacakt?r. (1925)

Bas?n umumî hayatta, siyasî hayatta ve Cumhuriyetin geli?me ve ilerlemelerinde haiz oldu?u yüksek vazifeleri anmak isterim.
Bas?n?n tam ve geni? hürriyeti iyi kullanmas? ne derece nazik bir vaziyet oldu?unu da beyana lüzum görmem. Her türlü kanunî kay?tlardan ziyade bir kalem sahibinin ilme, ihtiyaca ve kendi siyasî telâkkilerine oldu?u kadar vatanda?lar?n hukukuna ve memleketin her türlü hususî telâkkilerin üstünde olan, yüksek menfaatlerine de dikkat ve hürmet etmek manevî mecburiyeti, as?l bu mecburiyettir ki, umumi düzeni temin edebilir. Ancak, bu yolda yan?lma ve kusur olsa bile bu kusuru düzeltecek tesirli vas?ta, asla mâzide san?ld??? gibi bas?n? kay?tlar alt?na alan rab?talar de?ildir. Bilâkis bas?n hürriyetinden do?acak mahzurlar?n izale vas?tas? da, yine bizzat bas?n hürriyetidir. (1924)

Önem ve yüceli?i cihan medeniyetinde aç?kça kendisi gösteren bas?na, hükümetimizin birinci derecede önem vermesi; bu hususta sarf edece?i mesaiyi, millete ifa ile mükellef oldu?u hay?rl? hizmetlerin ba? taraf?na koymas? yüksek Meclisin kesinlikle isteyece?i hususlardand?r. (1 Mart 1922)

Bir insan toplulu?unun mü?terek ve umumî hisleri ve fikirleri vard?r. ?nsan topluluklar?n?n k?ymetleri, medeniyet dereceleri, arzu ve temayülleri ancak bu umumî his ve fikirlerin ortaya ç?kma ve belirtilme derecesiyle anla??l?r. Bir insan toplulu?unu sevk ve idare eden insanlar için, insan topluluklar?n?n talihi üzerinde hüküm vermek mevkiinde bulunan dostlar veya dü?manlar için milyar, bu insan toplulu?unun efkâr-? umumîyesinden anla??lan kabiliyet ve k?ymettir. Binaenaleyh milletler, ekâr-? umumîyesini cihana tan?tmak mecburiyetindedir. Bütün cihan efkâr-? umumîyesini cihana tan?tmak mecburiyetindedir. Bütün cihan efkâr-? umumîyesini tan?mak ise hayat?n gereklerinin tanzimi için ?üphesiz lâz?md?r. Bu hususta ise mevcut vas?talar?n birincisi ve en mühimi bas?nd?r. (1 Mart 1922)


Bilim ve Teknoloji


Dünyada her?ey için, medeniyet için, hayat için, ba?ar? için en gerçek yol gösterici ilimdir, fendir. ?lim ve fennin d???nda yol gösterici aramak gaflettir, cahilliktir, do?ru yoldan sapmakt?r. Yaln?z ilmin ve fenin ya?ad???m?z her dakikadaki safhalar?n?n geli?imini anlamak ve ilerlemeleri zaman?nda takip etmek ?artt?r. Bin, iki bin, binlerce y?l önceki ilim ve fen lisan?n?n koydu?u kurallar?, ?u kadar bin y?l sonra bugün aynen uygulamaya kalk??mak elbette ilim ve fennin içinde bulunmak de?ildir. 1924

Gözlerimizi kapay?p tek ba??m?za ya?ad???m?z? dü?ünemeyiz. Memleketimizi bir çember içine al?p dünya ile alakas?z ya?ayamay?z... Aksine yükselmi?, ilerlemi?, medeni bir millet olarak medeniyet düzeyinin üzerinde ya?ayaca??z. Bu hayat ancak ilim ve fen ile olur. ?lim ve fen nerede ise oradan olaca??z ve her millet ferdinin kafas?na koyaca??z. ?lim ve fen için kay?t ve ?art yoktur. 1922

Gözlerimizi kapay?p tek ba??m?za ya?ad???m?z? dü?ünemeyiz. Memleketimizi bir çember içine al?p dünya ile alakas?z ya?ayamay?z... Aksine yükselmi?, ilerlemi?, medeni bir millet olarak medeniyet düzeyinin üzerinde ya?ayaca??z. Bu hayat ancak ilim ve fen ile olur. ?lim ve fen nerede ise oradan olaca??z ve her millet ferdinin kafas?na koyaca??z. ?lim ve fen için kay?t ve ?art yoktur. 1922

Hiçbir tutarl? kan?ta dayanmayan birtak?m geleneklerin, inan??lar?n korunmas?nda ?srar eden milletlerin ilerlemesi çok güç olur; belki de hiç olmaz. ?lerlemede geleneklerin kay?t ve ?artlar?n? a?amayan milletler, hayat?, akla ve gerçeklere uygun olarak göremez. Hayat felsefesini geni? bir aç?dan gören milletlerin egemenli?i ve boyunduru?u alt?na girmeye mahkumdur. 1922

Ba?ar?l? olmak için ayd?n s?n?fla halk?n zihniyet ve hedefi aras?nda do?al bir uyum sa?lamak laz?md?r. Yani ayd?n s?n?f?n halka telkin edece?i idealler, halk?n ruh ve vicdan?ndan al?nm?? olmal?d?r. 1923

Halka yakla?mak ve halkla kayna?mak daha çok ayd?nlara yöneltilen bir vazifedir. Gençlerimiz ve ayd?nlar?m?z niçin yürüdüklerini ve ne yapacaklar?n? önce kendi beyinlerinde iyice kararla?t?rmal?, onlar? halk taraf?ndan iyice benimsenip kabul edilebilecek bir hale getirmeli, onlar? ancak ondan sonra ortaya atmal?d?r. 1923

Taassup cahilli?e dayan?r. Bundan dolay? taassubu olan cahildir. ?lim mutlaka cahilli?i yener, o halde halk? ayd?nlatmak laz?md?r. 1923

Bu millet ve memleket ilme, irfana çok muhtaç; tahsil yapm??, diploma alm?? gelmi?, olanlar? korumak kadar do?al ve lüzumlu bir ?ey olmaktan ba?ka, parti parti e?itim ve ö?retim görmek için ilim ve fen almak için Avrupa'ya, Amerika'ya ve her tarafa çocuklar?m?z? göndermeye mecburuz ve gönderece?iz. ?lim ve fen ve ihtisas nerede varsa, sanat nerede varsa gidip, ö?renmeye mecburuz. Bu nedenle art?k himaye ok zay?f kal?r. Bunun yerine mecburiyet geçerli olur. 1923

?lim ve özellikle sosyal bilimler dal?ndaki i?lerde ben emir vermem. Bu alanda isterim ki beni bilim adamlar? ayd?nlats?nlar. Onun için siz kendi ilminize, irfan?n?za güveniyorsan?z, bana söyleyiniz, sosyal ilimlerin güzel (yap?c?) yönlerini gösteriniz, ben takip edeyim. 1923

Ben, manevî miras olarak hiç bir ayet, hiçbir dogma, hiçbir donmu? ve kal?pla?m?? kural b?rakm?yorum. Benim manevî miras?m ilim ve ak?ld?r. Benden sonrakiler, bizim a?mak zorunda oldu?umuz çetin ve köklü zorluklar kar??s?nda, belki gayelere tamamen eremedi?imizi fakat asla taviz vermedi?imizi, ak?l ve ilmi rehber edindi?imizi tasdik edeceklerdir. 1923


Cumhuriyet


Cumhuriyet rejimi demek, demokrasi sistemi ile devlet ?ekli demektir. Biz Cumhuriyeti kurduk, o on ya??n? doldururken demokrasinin bütün icaplar?n? s?ras? geldikçe uygulamaya koymal?d?r. 1933

Cumhuriyet dü?ünce serbestli?i taraftar?d?r. Samimî ve me?ru olmak ?artiyle her fikre hürmet ederiz. Her kanaat bizce muhteremdir. Yaln?z muar?zlar?m?z?n insafl? olmas? lâz?md?r. 1923

Cumhuriyet ahlâki fazilete dayanan bir idaredir. Cumhuriyet fazilettir. 1925

Türk milletinin tabiat ve âdetlerine en uygun olan idare Cumhuriyet idaresidir. 1924

Cumhuriyet, yeni ve sa?lam esaslariyle, Türk milletini emin ve sa?lam bir istikbal yoluna koydu?u kadar, as?l fikirlerde ve ruhlarda yaratt??? güvenlik itibariyle, büsbütün yeni bir hayat?n müjdecisi olmu?tur. 1936

Bugünkü hükümetimiz, devlet te?kilât?m?z do?rudan do?ruya milletin kendi kendine, kendili?inden yapt??? bir devlet te?kilât? ve hükümettir ki, onun ismi Cumhuriyettir. Art?k hükümet ile millet aras?nda mazideki ayr?l?k kalmam??t?r. Hükümet millettir ve millet hükümettir. Art?k hükümet ve hükümet mensuplar? kendilerinin milletten ayr? olmad?klar?n? ve milletin efendi oldu?unu tamamen anlam??lard?r. 1925

Son senelerde milletimizin fiilen gösterdi?i kabiliyet, istidat, idrak, kendi hakk?nda kötü fikir besleyenlerin ne kadar gafil ve ne kadar tetkikten uzak görünü?e dü?kün insanlar oldu?unu pek güzel ispat etti. Milletimiz haiz oldu?u özelliklerini ve liyakatini hükümetinin yeni ismiyle medeniyet dünyas?na daha çok kolayl?kla gösterme?e muvaffak olacakt?r. Türkiye Cumhuriyeti, cihanda i?gal etti?i mevkiye lây?k oldu?unu eserleriyle ispat edecektir.
Türkiye Cumhuriyeti mesut, muvaffak ve muzaffer olacakt?r. 29 Ekim 1923

Temeli büyük Türk milletinin ve onun kahraman evlâtlar?ndan mürekkep büyük ordumuzun vicdan?nda ak?l ve ?uurunda kurulmu? olan Cumhuriyetimizin ve milletin ruhundan mülhem prensiplerimizin bir vücudun ortadan kald?r?lmas? ile bozulabilece?i fikrinde bulunanlar, çok zay?f dima?l? bedbahtlard?r. Bu gibi bedbahtlar?n, Cumhuriyetin adalet ve kudret pençesinde lây?k olduklar? muameleye maruz kalmaktan ba?ka nasipleri olmaz. Benim naçiz vücudum birgün elbet toprak olacakt?r, fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet ya??yacakt?r. Ve Türk milleti emniyet ve saadetinin kefili olan prensiplerle medeniyet yolunda, tereddütsüz yürüme?e devam edecektir. 1926

Cumhuriyetimiz öyle zannolundu?u gibi zay?f de?ildir. Cumhuriyet bedava da kazan?lm?? de?ildir. Bunu elde etmek için kan döktük. Her tarafta k?rm?z? kan?m?z? ak?tt?k. ?cab?nda müesseselerimizi müdafaa için lâz?m olan? yapma?a haz?r?z. 1923

Gelecek nesillerin Türkiye de Cumhuriyetin ilan? günü, ona en merhametsizce hücum edenlerin ba??nda, cumhuriyetçiyim iddias?nda bulunanlar?n yer ald???n? görerek ?a??racaklar?n? asla farz etmeyiniz! Bilâkis, Türkiye'nin münevver ve cumhuriyetçi çocuklar?, böyle cumhuriyetçi geçinmi? olanlar?n hakikî zihniyetlerini tahlil ve tesbitte hiç de tereddüde dü?meyeceklerdir. 1927

Onlar, kolayl?kla anlayacaklard?r ki, çürümü? bir hanedan?n, halife unvan?yla ba??n?n üstünden zerre kadar uzakla?mas?na imkân kalmayacak surette muhafazas?n?n mecburî k?lan bir devlet ?eklinde, cumhuriyet idaresi ilân olunsa bile, onu ya?atmak mümkün de?ildir. 1927


Demokrasi ve Hürriyet


Unutulmamal?d?r ki, milletin hâkimiyetini bir ?ah?sta veyahut mahdut e?has?n elinde bulundurmakta menfaat bekleyen cahil ve gafil insanlar vard?r. Ocak 1923

Bizim dünya nazar?nda en büyük kuvvet ve kudretimiz, yeni ?ekil ve mahiyetimizdir. 1922

Korku üzerine hâkimiyet bina edilemez. Toplara istinad eden hâkimiyet pâyidar olmaz. Böyle bir hâkimiyet ve diktatörlük ancak ihtilâl zuhurunda muvakkat bir zaman için lâz?m olur. Mart 1930

Her fert istedi?ini dü?ünmek, istedi?ine inanmak, kendine mahsus siyasî bir fikre malik olmak, seçti?i bir dinin icaplar?n? yapmak veya yapmamak hak ve hürriyetlerine maliktir. Kimsenin fikrine ve vicdan?na hâkim olunamaz. 1930

Vicdan hürriyeti, mutlak ve taarruz edilemez, ferdin tabiî haklar?n?n en mühimlerinden tan?nmal?d?r. 1930

Hürriyet, insan?n, dü?ündü?ünü ve diledi?ini mutlak olarak yapabilmesidir. 1930

Bu tarif, hürriyet kelimesinin en geni? mânas?d?r. ?nsanlar, bu mânada hürriyete, hiçbir zaman sahip olamam??lard?r ve olamazlar. Çünkü malümdur ki insan, tabiat?n mahlükudur. Tabiat?n kendisi dahi, mutlak hür de?ildir; kâinat?n kanunlar?na tabidir. Bu sebeple, insan ilk önce, tabiat içinde, tabiat?n kanunlar?na, ?artlar?na, sebeplerine, âmillerine ba?l?d?r. Meselâ, dünyaya gelmek veya gelmemek insan?n elinde olmam??t?r ve de?ildir. ?nsan, dünyaya geldikten sonra da, daha ilk anda, tabiat?n ve birçok mahlüklar?n zebunudur. Himaye edilmeye, beslenmeye, bak?lmaya, büyütülmeye muhtaçt?r. 1930

Hürriyet ve istiklâl benim karakterimdir. 1906

Hürriyet olmayan bir memlekette ölüm ve çöküntü vard?r. Her ilerlemenin ve kurtulu?un anas? hürriyettir. 1906

Hürriyetten do?an buhranlar ne kadar büyük olursa olsun, hiçbir zaman fazla tazyikin temin etti?i sahte güvenlikten daha tehlikeli de?ildir. 1930

Hürriyet, Türk'ün hayat?d?r. 1930

Asrî demokraside ferdî hürriyetler, hususî bir k?ymet ve ehemmiyet alm??t?r; art?k ferdî hürriyetlere devletin ve hiç kimsenin müdahalesi söz konusu de?ildir. Ancak, bu kadar yüksek ve k?ymetli olan ferdî hürriyetin, medeni ve demokrat bir millette, neyi ifade etti?i, hürriyet kelimesinin mutlak surette, dü?ünülebilen mânasiyle anla??lmaz. Söz konusu olan hürriyet toplumsal ve medeni insan hürriyetidir. Bu sebeple ferdî hürriyeti dü?ünürken, her ferdin ve nihayet bütün milletin mü?terek menfaati ve devlet mevcudiyeti gözönünde bulundurulmak lâz?md?r. Di?erinin hak ve hürriyeti ve milletin mü?terek menfaati ferdî hürriyeti s?n?rlar. 1930


Devlet ?daresi


?nsanlar daima yüksek, temiz ve mukaddes hedeflere yürümelidirler. Bu hareket ?eklidir ki insan olan?n vicdan?n?, dima??n? ve bütün insanî kavram?n? tatmin eder. Bu ?ekilde yürüyenler, ne kadar büyük fedakârl?k yaparlarsa, yükselirler ve bu hareket ?ekli mutlaka aç?k olur. 1926

Çünkü aln? aç?k, dima?? aç?k, kalb ve vicdan? aç?k insanlar taraf?ndan idare olunabilen toplumlar ancak bu mânada hareketlerin izleyicisi olabilirler. Fikirlerini, duygular?n? ve te?ebbüslerini gizli tutanlar, gizli vas?talar uygulamaya giri?enler mutlaka utanma ve s?k?lmay? gerektiren, ak?l ve mant???n haricinde hareket edenler olabilirler. Bu gibi i?lere giri?enlerin sonu ergeç ac?d?r. 1926

Bizim yüzümüz, her zaman temiz ve pâk idi ve daima temiz ve pâk kalacakt?r. Yüzü çirkin, vicdan? çirkinliklerle dolu olanlar, bizim vatansevercesine vicdanl?ca ve namusluca hareketlerimizi küçük ve çirkin ihtiraslar? yüzünden, çirkin göstermeye kalk??anlard?r. 1927

Yemin mukaddes bir sözle?me demektir. Namus sahibi olan bir kimse verdi?i sözden dönmez. 1919

Asla hat?rdan ç?karmamal?s?n?z: Bizim en büyük kuvvetimizi, bugün de, yar?n da dürüst, aç?k bir siyaset ve sözlerimize ba?l?l?k te?kil edecektir. 1915

Mesuliyet yükü her?eyden, ölümden de a??rd?r. 1915

Hakikati konu?maktan korkmay?n?z. 1918

Her an tarihe kar??, cihana kar?? hareketimizin hesab?n? verebilecek bir vaziyette bulunmak lâz?md?r. 1930

Yapmam?za imkân has?l olan i?leri yapmazsak, tarih bizi tenkit eder. 1928

Millî egemenlik esas? üzerinde idare edilen medeni devletlerde, kabul edilmi? ve fiilen geçerli bulunan esas; milletin genel isteklerini en çok temsil eden ve bu isteklerin ba?l? oldu?u menfaat ve gerekleri, en yüksek kudretle ve selâhiyetle yapabilecek siyasî grubun, devlet i?lerinin idaresini üzerine almas? ve bu mesuliyeti en yüksek liderinin omuzuna b?rakmas? prensibinden ibarettir. 1927

Zaten bu ?artlar? kazanamayan bir hükümet vazife yapamaz. Hükümetin, kuvvetli grup üyeleri aras?ndan ve fakat birinci derecede olmayanlar?ndan zay?f bir hükümet yapmak ve onu partinin birinci liderlerini emir ve ö?ütleriyle yürütmeye kalk??mak fikri, elbette do?ru de?ildir. Bunun feci neticeleri bilhassa Osmanl? Devletinin son günlerinde görülmü?tür. ?ttihat ve Terakki liderlerinin elinde oyuncak olan sadrazamlardan ve onlar?n hükümetlerinden, millete gelen zararlar say?lamayacak kadar çok de?il midir? 1927

Mecliste, hâkim olan partinin, hükümet kurmay?, muhalif ve az?nl?kta bulunan bir partiye terk etmesi ise asla sözkonusu olamaz. 1927

Kaideten ve usulen milletin ekseriyetini temsil eden ve özel amac? belli olan parti, hükümeti kurma mesuliyetini üzerine al?r ve kendi amaç ve prensiplerini memlekette uygular. 1927

Bizim telâkkimize göre, siyasî kuvvet, millî irade ve egemenlik, milletin bütün halinde mü?terek ?ahsiyetine aittir, birdir. Taksim edilemez, ayr?lamaz ve ba?kas?na b?rak?lamaz. 1930

?nsaf ve merhamet dilenmekle millet i?leri, devlet i?leri görülemez; millet ve devlet ?eref ve ba??ms?zl??? temin edilemez. 1927

?nsaf ve merhamet dilenmek gibi bir prensip yoktur. Türk milleti, Türkiye'nin gelecek çocuklar?, bunu, bir an hat?rdan ç?karmamal?d?rlar. 1927

Bir hükümet iyi midir, fena m?d?r? Hangi hükümetin iyi veya fena oldu?unu anlamak için, "Hükümetten gaye nedir?" bunu dü?ünmek lâz?md?r. Hükümetin iki hedefi vard?r. Biri milletin korunmas?, ikincisi milletin refah?n? temin etmek. Bu iki ?eyi temin eden hükümet iyi, edemeyen fenad?r. 1923

Gerçi as?l olan millettir. Toplumdur. Onun da umumî iradesi, Mecliste belirir; bu her yerde böyledir. Fakat, fertler de vard?r. Meclis, memleket ve devlet i?lerini fertlerle, ?ah?slarla yapmaktad?r. Her devletin i?lerini yöneten ?ah?s ve ?ah?slar meydandad?r. Hakikati, mânas?z görü?lerle inkâra yer yoktur. 1922

Benim istedi?im sadece memleket i?lerinin Büyük Millet Meclisinde aç?kça münaka?a edilmesidir. Büyük Millet Meclisinde Türk milletinin gözü önünde aç?kça konu?ulamayacak hiçbir i? yoktur. 1930

Millete efendilik yoktur. Hizmet etme vard?r. Bu millete hizmet eden, onun efendisi olur. 1921

Yapmak iktidar?nda olmad???m?z i?leri uyu?turucu, oyalay?c? sözlerle yapar?z diyerek millete kar?? gündelik siyaset takip etmek prensibimiz de?ildir. 1931

Memleket i?lerinde, millet i?lerinde, hakikî i?lerde duygulara, hat?ra, dostlu?a bak?lmaz. 1922

Memleket dayan??ma isteyen bir birli?e muhtaçt?r. Alelâde politikac?l?kla milleti parçalamak, h?yanettir. 1925

Milleti idarede prensibimiz, milletin mü?terek ve umumî fikir ve e?ilimlerine uymakt?r. Bu fikir ve e?ilimlerin hakikî ve ciddi olabilmesi, milletin maddî ve manevî ihtiyaç kaynaklar?ndan gelmesine ba?l?d?r. 1925

Milleti, akl?m?z?n ermedi?i, yapmak kudret ve kabiliyetini kendimizde görmedi?imiz hususlar hakk?nda kand?rarak geçici teveccühler elde etmeye tenezzül etmeyiz. Millete, âdi politikac?lar gibi yalanc? vaadlerde bulunmaktan nefret ederiz. 1925

Millet taraf?ndan, millet ad?na, devleti idareye yetkili k?l?nanlar için, gerekti?i zaman, millete hesap vermek, mecburiyeti, lâubalilik ve keyfî hareketle uzla?amaz. 1930

Ben dü?ündüklerimi önce milletimin arzusunda, ihtiyaç ve iradesinde görmeyi ?art sayan ve bunu gördükten sonra ancak, uygulamas? ile kendimi vazifeli bilen bir adam?m. 1923

Bu memlekette çal??mak isteyenler, bu memleketi idare etmek isteyenler memleketin içine girmeli, bu milletle ayn? ?artlar içinde ya?amal? ki ne yapmak lâz?m gelece?ini ciddi surette hissedebilsinler. 1923

Her ne suretle olsun, hizmet edenler milletten büyük mükâfatlar bekliyorlarsa katiyen do?ru bir harekette bulunmu? olmazlar. Milletten çok ?ey istememeliyiz. Hizmet edenler, namus vazifelerini yerine getirmi? olmaktan ba?ka bir ?ey yapmam??lard?r. 1923

Cumhuriyetçi ve milliyetçi olmakla beraber partimiz program?ndan ba?ka bir programla ve partili olman?n tabiî kay?tlar? d???nda serbest çal??acak samimî yurtta?lar?n millet kürsüsünden yapacaklar? tenkitler ve söyleyecekleri dü?üncelerle millî çal??man?n kuvvetlenece?i kanaatinde bulunuyoruz. 1935

Büyük Millet Meclisinde ve millet kar??s?nda millet i?lerinin serbest münaka?as? ve iyi niyet sahibi ki?ilerin ve partilerin özel görü?lerini ortaya koyarak milletin yüksek menfaatlerini aramalar? benim gençli?imden beri â??k ve taraftar oldu?um bir sistemdir. Memnuniyetle görüyorum ki, lâik cumhuriyet esas?nda beraberiz. Zaten benim siyasî hayatta bir tarafl? olarak daima arad???m ve arayaca??m temel budur. Bundan ötürü Büyük Mecliste ayn? temele dayanan yeni bir partinin faaliyete geçerek millet i?lerini serbest münaka?a etmesini cumhuriyetinin esaslar?ndan sayar?m. 1930

Art?k, bugün demokrasi fikri, daima yükselen bir denizi and?rmaktad?r. Yirminci as?r, birçok müstebit hükümetlerin, bu denizde bo?uldu?unu görmü?tür. 1930

 

 

 

Videolu Soru zmleri

?km?? Sorular

Facebook Sayfam?z

Mesleki ve Teknik E?itim

Mesleki ve Teknik E?itim
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugn636
mod_vvisit_counterDn1100
mod_vvisit_counterBu Hafta1736
mod_vvisit_counterBu Ay31598
mod_vvisit_counterToplam7555043

Kimler evrimii

Şu anda 68 ziyaretçi çevrimiçi

[+]
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color
Ödev