TalebeDunyasi.Com | Öğrenci Ödev Portalı

Anasayfa Site Haritas? E?itim Haberleri Ara
 
Devlet Tiyatrolar? Genel Müdürlü?ü taraf?ndan kurulan “Çocuk Tiyatrosu Birimi”nin önemini ortaya koyabilmek için öncelikle Türkiye’de Çocuk Tiyatrosu’nun geli?imine bakmak gerekir.
“Ülkemizde çocuk tiyatrosu dü?üncesi ilk kez ?stibdat döneminde ortaya at?lm??, On dokuzuncu yüzy?l?n sonlar?nda okullarda oynanmak üzere çocuk oyunlar? yaz?lmaya ba?lanm??t?r, II. Me?rutiyet dönemine gelindi?inde çocuk tiyatrosunun bir e?itim arac? olarak de?erlendirilebilece?i, ilkokul program?nda çocuk tiyatrosu derslerinin verilebilece?i konusu uygulamaya de?ilse de gündeme gelir. ?smayil Hakk? Baltac?o?lu’nun okullarda tiyatro çal??mas? konusundaki görü?leri ve kendi yönetimindeki okul tiyatrosu çal??malar? o y?llar?n en ileri e?itim anlay???n? yans?t?r.”
Cumhuriyet’in ilan?ndan sonra ülkemizde ilk olarak çocuk tiyatrolar?n?n kurulu? çal??malar?n?n yap?lmaya ba?land??? y?l 1935’dir. Bu çal??malar bat?l? anlamda tiyatro yapma kayg?s?nda olan ?stanbul ?ehir Tiyatrosu kapsam?nda ba?lat?lm??t?r. Muhsin Ertu?rul’un çabas?yla ilk olarak ?ehir Tiyatrolar? bünyesinde bir çocuk biriminin kurulmas?na karar verilmi?tir. M. Kemal Küçük taraf?ndan kaleme al?nan “Çocuklara ?lk Tiyatro Dersi” isimli oyun Tepeba?? Tiyatro’sunda Muhsin Ertu?rul taraf?ndan sahneye konulmu?tur. ?lk y?l beklenen ilgi bulunamamas?na kar??n, ertesi sezon yine M. Kemal Küçük’ün yazd??? “Gülmeyen Çocuk” isimli oyun sergilenmi?tir.
Çocuk tiyatrosu çal??malar?n?n kurulu? y?llar?nda özenle yürütüldü?üne dair önemli bir kan?t da Çocuk Tiyatrolar? dergisidir. Bu dergi küçük seyircilerle güçlü bir ba?lant? kurulmas? yönünden önemli bir ad?md?r.
1937 y?l?ndan sonra ise Türk Tiyatrosu dergisinde çocuk tiyatrosuna da bir sayfa ayr?lmaya ba?lanm??t?r.
?stanbul ?ehir Tiyatrosu Çocuk Tiyatrosu, ilk on y?l boyunca yaln?zca yerli oyunlar oynam??, oyunlarda müzik ve dans birlikte dü?ünülmü?, oyunlara e?lik eden bir orkestra ile küçük bir dans toplulu?u olu?turulmu?tur. 1944 – 45 döneminde yetenekli çocuklar?n çocuk tiyatrosuna al?nmas? kararla?t?r?lm??, bu dönemin ikinci oyunu olan, “Her ?eyden Biraz” da on küçük sanatç?ya yer verilmi?tir. Ayn? zamanda da çocuk tiyatrosu birimi kendi içinde, ilk okul ö?rencileri için, ortaokul ö?rencileri için diye iki s?n?fa ayr?lm??, bu da gençlik tiyatrolar?n?n temelini olu?turmu?tur.
Kurulu?undan sonraki ilk on y?l boyunca düzenli ve tutarl? bir biçimde yürütülen çocuk tiyatrosu çal??malar?nda, 1946 – 47 sezonundan ba?layarak da??n?kl?k gözlenmi?tir. Bunun en önemli nedenlerinden biri olarak çocuk oyunlar?nda yaln?z çocuk oyuncular?n yer almas?na karar verilmesi gösterilebilir. Çocuk yaln?z çocuktan ho?lan?r, çocu?u yaln?z çocuk anlar gibi bir yarg? sa?lam bir pedagojik temele dayanmamaktad?r. Bu durum tam on be? y?l boyunca sürmü?, ?stanbul ?ehir Tiyatrolar?’n?n ba??na Max Meinecke’nin gelmesiyle son bulmu?tur. Ard?ndan yeniden göreve gelen Muhsin Ertu?rul da çocuk tiyatrosu çal??malar?n? yayg?nla?t?rm??t?r.
Devlet Tiyatrosu kapsam?ndaki çocuk tiyatrosu çal??malar?n? Ankara Devlet Konservatuar? Tatbikat Sahnesi Çocuk Tiyatrosu’ndan ba?layarak irdelemek gerekir. 1936 y?l?nda kurulan Ankara Devlet Konservatuar?’n?n Tiyatro Bölümü, 1941 y?l?ndan ba?layarak “Tatbikat Sahnesi” ad? alt?nda düzenli aral?klarla olmakla birlikte Ankara, ?stanbul ve ?zmir’de çe?itli oyunlar sahnelemi?tir. 1947 y?l?nda Küçük Tiyatro’nun aç?lmas?yla birlikte bu çal??malar düzenli bir görünüme kavu?mu?tur. 1941 y?l?ndan ba?layarak Devlet Konservatuar? Tiyatro ve Opera Bölümleri mezunlar?n?n sanatç? olarak görev ald?klar? Tatbikat Sahnesi’nin düzenli bir tiyatro görünümü kazanmas?, sürekli bir tiyatro binas?na, yani Küçük Tiyatro’ya kavu?mas? ile mümkün olmu?tur. Bunda 1947 y?l?nda Tatbikat Sahnesi Genel Yöneticili?ine atanan Muhsin Ertu?rul’un katk?s? oldukça büyüktür.
Muhsin Ertu?rul’un Küçük Tiyatro’nun aç?lmas?n?n yan? s?ra gerçekle?tirdi?i olumlu giri?imlerden biri de Tatbikat Sahnesi kapsam?nda çocuk tiyatrosu çal??malar?n? ba?latm?? olmas?d?r. Muhsin Ertu?rul’un ça?r?s? üzerine ?stanbul’dan Ankara’ya gelen ve çocuk tiyatrosu çal??malar?n? yürütmekle görevlendirilen Mümtaz Zeki Ta?k?n gelece?in tiyatro seyircilerini küçük ya?tan itibaren yeti?tirmeyi amaçlad?klar?n? bildirmi?tir. Bu süreçte Devlet Tiyatrolar?’nda, ?stanbul ?ehir Tiyatrolar?’nda oldu?u gibi bir çocuk tiyatrosu dergisi ç?kar?lmaya ba?lanm??t?r.
Devlet Tiyatrolar?’nda sahnelenen ilk çocuk oyunu 31 Ocak 1948’de Küçük Tiyatro’da sergilenen Mümtaz Zeki Ta?k?n’?n yazd???, müziklerini Fehmi Ege’nin haz?rlad??? ve Nüzhet ?enbay’?n sahneye koydu?u “Alt?n Bilezik”tir. Tatbikat Sahnesi ise ayn? dönemde “Büyükbaban?n Pireleri” isimli oyunu sahneye koymu?tur.
1948 - 49 döneminde ilk sahnelenen oyun ise yine Mümtaz Zeki Ta?k?n’?n yazd??? “Kara Böcek”tir. Müziklerini Naz?m Ülgen’in haz?rlad??? Agah Hün’ün sahneye koydu?u bu oyun ilk kez 16 Ekim 1948 tarihinde ba?lam??, yirmi yedi kez seyirci kar??s?na ç?km??t?r.
Devlet Konservatuar? Tatbikat Sahnesi Çocuk Tiyatrosu çal??malar?n? 1947 – 48 döneminden 1948 – 49 döneminin sonuna kadar sürdürmü?tür. 1949 y?l?nda Devlet Tiyatrosu’nun kurulmas?yla da sona ermi?tir.
16 Haziran 1949 tarihinde yürürlü?e giren 5441 say?l? yasa ile Devlet Tiyatrosu kurulmu?, Devlet Tiyatrosu’ndan önce haz?rl?k çal??malar?n? gerçekle?tiren Tatbikat Sahnesi’nin i?levi böylece sona ermi?, Tatbikat Sahnesi yöneticili?inden Devlet Tiyatrosu Genel Müdürlü?ü’ne Muhsin Ertu?rul atanm??t?r. Muhsin Ertu?rul, Devlet Tiyatrolar? bünyesinde çocuk tiyatrosuyla ilgili çal??malar için yine Mümtaz Zeki Ta?k?n’? görevlendirmi?tir. 1949 – 50 döneminden ba?layarak sürdürülen Devlet Tiyatrosu Çocuk Tiyatrosu çal??malar? Tatbikat Sahnesi kapsam?nda gerçekle?tirilmi? olan düzen içinde yürütülmü?tür.
Devlet Tiyatrolar? çocuk tiyatrosu çal??malar?n?n ilk oyunu olan “Y?ld?z Ece”, 20 Kas?m 1949 tarihinde, bu dönemin ikinci oyunu olan Kelo?lan 12 Mart 1950’de perdelerini açm??, küçük izleyicilerle bulu?mu?tur.
1954 – 55 dönemi Devlet Tiyatrosu kapsam?nda yer alan çocuk tiyatrosu çal??malar? aç?s?ndan önemli bir dönem olmu?, 13 Eylül 1954 tarihinden ba?layarak Devlet Tiyatrosu yönetim kurulunun kabul etti?i “Çocuk Tiyatrosu Kadro Yönetmeli?i” yürürlü?e girmi?tir. Böylece Devlet Tiyatrosu çocuk tiyatrosunda çal??acak sanatç?lar da devlet tiyatrosu sanatç?s? niteli?i ile birlikte parasal yönden bir güvenceye kavu?turulmu?tur. Çocuk Tiyatrosu Kadro Yönetmeli?i’nin yürürlü?e girmesiyle 1947 – 48 döneminden ba?layarak Devlet Konservatuar? Tatbikat Sahnesi çocuk tiyatrosu çal??malar?nda yer alanlar d??ardan s?navla seçilen sanatç?lardan olu?an yeni bir çocuk tiyatrosu kadrosu olu?turulmu?tur.
Bu yönetmelik ba??ms?z bir Devlet Çocuk Tiyatrosu’nun geli?tirilmesi için önemli bir ad?m olmu?, ancak bu duruma yenileri eklenmemi?, ba??ms?z Devlet Çocuk Tiyatrolar? bugüne de?in gerçekle?tirilememi?tir. Devlet çocuk tiyatrosu sanatç?lar? için dü?ünülmü? bu kadrolara atanan sanatç?lar, bir süre sonra Devlet Tiyatrosu’nda yeti?kinler için sahnelenen oyunlarda da görev ald?klar?ndan bu kurulu?un sanatç? s?k?nt?s?n? büyük ölçüde azaltmaktan ba?ka bir yarar sa?lanmam??t?r.
Bu dönemde Devlet Tiyatrosu yönetim kurulunun ald??? bir ba?ka karar da çocuk oyun yazarlar?na ödenen telif hakk?n?n yükseltilmesidir. Böylece çocuk oyunu yaz?n?n?n geli?mesine katk?da bulunmak amaçlanm??t?r.
1955 -56 döneminden itibaren hem Devlet Tiyatrosu sahneleri artm??, hem de bölge müdürlükleri kurulmu?tur. ?zmir Devlet Tiyatrosu, Bursa Devlet Tiyatrosu ve ?stanbul Devlet Tiyatrolar?’n?n arka arkaya kurulmas?yla bu bölgelerde çocuk oyunlar? sergilenmeye ba?lanm??t?r.
Ayr?ca bu dönemden itibaren Ankara Devlet Tiyatrosu’nca gerçekle?tirilen çocuk tiyatrosu çal??malar?nda genellikle Çocuk Tiyatrosu kadrosu sanatç?lar?yla, Devlet Tiyatrosu kadrosu sanatç?lar? görev alm??, gerekti?inde amatör çocuk ve gençlere de oyuncu olarak yer verilmi?tir.
1971 y?l?na kadar aral?klarla sürdürülen bu uygulama 1981’den sonra kesintiye u?ram??, ancak Devlet Tiyatrolar?’nda tüm bölgelerde çocuk oyunlar? küçük izleyiciler kar??s?na ç?kmaya devam etmi?tir.
Gençlik tiyatrosu kapsam?nda ne yaz?k ki uygulamalar yok denecek kadar azd?r. Gençlik tiyatrosu çocuk tiyatrosu kapsam?nda de?erlendirilmi?, bu anlamda ciddi çal??malar yap?lmam??t?r
 


Videolu Soru zmleri

?km?? Sorular

Facebook Sayfam?z

Mesleki ve Teknik E?itim

Mesleki ve Teknik E?itim
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugn603
mod_vvisit_counterDn1030
mod_vvisit_counterBu Hafta1633
mod_vvisit_counterBu Ay26533
mod_vvisit_counterToplam7724590

Kimler evrimii

Şu anda 17 ziyaretçi çevrimiçi

[+]
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color
Ödev