TalebeDunyasi.Com | Öğrenci Ödev Portalı

Anasayfa Site Haritas? E?itim Haberleri Ara
 

Eski Anadolu Türkçe’si 13, 14 ve 15. as?rlardaki Türkçe’dir. Bat? Türkçesinin ilk devrini te?kil eden bu Eski Anadolu Türkçe’si bilhassa Türkçe bak?m?ndan kendisinden sonraki iki devreden çok farkl?d?r. Bu devreye Bat? Türkçesinin bir olu?, bir kurulu? devresi olarak bakmak yerinde olur. Bat? Türkçesini Eski Türkçe’ye ba?layan birçok ba?lar bu devrede henüz kendisini iyice hissettirmektedir. Bu devreden sonraki Türkçe’de gördü?ümüz birçok yeni ?ekiller bu devrede henüz Eski Türkçedeki eski ?ekillerinin izlerini ta??maktad?rlar.


Eski Anadolu Türkçe’si bir taraftan böylece Eski Türkçe’nin izlerini ta??rken di?er taraftan köklerde ve eklerde baz? ses ve ?ekil ayr?l?klar? göstermek suretiyle Osmanl?ca ve Türkiye Türkçe’sinden biraz farkl? bir durum arzeder. Öyle ki Bat? Türkçe’si içinde Türkçe bak?m?ndan mevcut ba?l?ca de?i?iklikler bu devre ile bundan sonraki iki devre aras?ndaki de?i?ikliklerdir. Yani Bat? Türkçesini yaln?z Türkçe bak?m?ndan devrelere ay?r?rsak Eski Anadolu Türkçe’si ve Osmanl?ca - Türkiye Türkçe’si diye ikiye ay?rmam?z icap eder. Osmanl?ca ile Türkiye Türkçe’si aras?nda Türkçe bak?m?ndan, Eski Anadolu Türkçe’sinden Osmanl?can?n ilk devirlerine ta?an bir kaç ?ekil d???nda, bariz bir ayr?l?k yoktur.

Eski Anadolu Türkçe’si yabanc? unsurlar bak?m?ndan denilebilir ki Bat? Türkçesinin en temiz devridir. Bu devirde Türkçe’ye Arapça ve Farsça unsurlar girme?e ba?lam??t?r. Fakat bu unsurlar kesifli?ini yava? yava? artt?rm?? ve ancak devrenin sonlar?nda geni? bir istilâ ba?lang?c? hâlini alarak Osmanl?can?n do?u?unu haz?rlam??t?r. Eski Anadolu metinlerinde görülen Arapça ve Farsça kelimeler henüz çok fazla olmad??? gibi devrenin sonlar?na do?ru artan terkipler de henüz aç?k ve basit bir durumdad?r. Yabanc? unsurlar bak?m?ndan bu devirde manzum ve mensur metinler aras?nda da oldukça fark vard?r.

Gittikçe artan yabanc? kelime ve terkipler daha çok naz?m dilinde görülür. Nesir dili ise çok temiz ve duru bir Türkçe olarak devrenin sonunda bile Arapça ve Farsça kelimeler ve bilhassa terkiplerden mümkün oldu?u kadar uzak kalm??t?r. 15. asr?n ortalar?na do?ru ikinci Murat devrinde geni? bir kültür hamlesinin ifadesi olarak meydana getirilen telif ve tercüme pek çok Türkçe eserin dili bunu aç?kça göstermektedir. Naz?m dilinde ise, ?iirin Fars taklitçili?i üzerine kurulmas? ve vezin, ?ekil zaruretleri yüzünden duruluk çok muhafaza edilememi? ve Türkçe’deki geli?meler bak?m?ndan devre daha bitmeden, 15. as?rda, basit de olsa terkipler ve yabanc? kelimeler adam ak?ll? ço?alm?? ve Türkçe’yi sarm??t?r. Bu yüzden asr?n ikinci yar?s? Osmanl?can?n temelini atan, onun ba?lang?c?n? te?kil eden bir devir olmu?, Eski Anadolu Türkçe’si Türkçe hususiyetleri bak?m?ndan devrini ancak Osmanl?can?n ba?lar?nda tamamlam??t?r.

Eski Anadolu Türkçesinin cümle yap?s? ise Türkçe’nin ba?lang?çtan bugüne kadar hep ayni kalan normal cümle yap?s? d???na ç?kmam??t?r. Gerek nesirde, gerek ?iirde Türk cümlesi bu devirde normal, sade, anla??lan, unsurlar? yerli yerinde ve do?ru cümle olarak kalm??, tercüme sadakati yüzünden nadir olarak k?r?ld??? yerler d???nda, umumiyetle sa?lam yap?s?n? muhafaza ederek Osmanl?ca devrine girmi?tir.

 

Videolu Soru zmleri

?km?? Sorular

Facebook Sayfam?z

Mesleki ve Teknik E?itim

Mesleki ve Teknik E?itim
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugn622
mod_vvisit_counterDn3045
mod_vvisit_counterBu Hafta10112
mod_vvisit_counterBu Ay39974
mod_vvisit_counterToplam7563419

Kimler evrimii

Şu anda 14 ziyaretçi çevrimiçi

[+]
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color
Ödev