TalebeDunyasi.Com | Öğrenci Ödev Portalı

Anasayfa Site Haritas? E?itim Haberleri Ara
 

Türkiye Türkçe’si Bat? Türkçesinin üçüncü devresidir. Bugün de devam etmekte olan bu devre, 1908 me?rutiyetinden sonra ba?lar. Bu yeni devrenin 1908 me?rutiyetinden sonra ba?layan ve Cumhuriyete kadar devam eden ilk safhas? Türkiye Türkçesinin ba?lang?ç devri mahiyetindedir bu k?sa devirde çok süratli bir ?ekilde ortaya ç?kan yeni yaz? dilinin yan?nda Osmanl?ca henüz tamam?yla sahneden çekilmi? de?ildir. Fakat lam manas?yla son günlerini ya?amakta ve umumi dil olmaktan ç?karak muayyen kalemler taraf?ndan tutulma?a çal???lan hususî bir dil durumuna dü?mü? bulunmaktad?r.

Devamını oku...
 
Naz?m dili, Nesir dili

Osmanl?ca’n?n, kendi içinde yukar?da gördü?ümüz ?ekilde üç devreye ayr?lan uzun tarihi boyunca, naz?m ve nesir sahas?ndaki görünü?ü birbirinden farkl? olmu?tur. Bu fark, bir yabanc? unsurlar, bir de cümle yap?s? bak?m?ndan naz?m ve nesir dili aras?nda görülen ayr?l?kt?r. ?iirin, bilhassa divan ?iirinin muhteva ve ?ekil bak?m?ndan muayyen Ölçülere ba?l? bulunmas? naz?m diline de tesir etmi? ve Osmanl?ca’da umumiyetle tek bir çe?it naz?m dili olu?mu?tur.

Buna kar??l?k Osmanl?ca içinde ilmi ve didaktik eserlerde ayr? edebi eserlerde ayr? bir nesir dili kullan?lm??t?r. ilmî nesir dili bir dereceye kadar sade ve basit bir dil, edebî nesir dili ise çok a??r? ve sun’î bir ?ekilde yabanc? unsurlarla dolu, secili ve kelime gurubu silsilelerinden örülmü? bir dildi. Bu iki çe?it nesir dili Osmanl?ca’da daima yan yana yürümü?tür. Burada ?u noktay? belirtelim ki adî nesirde edebî nesre göre bir sadelik ve basitlik vard?, yoksa umumî olarak o da yabanc? unsurlarla dolu kar???k bir dil, bir Osmanl?ca idi. ??te umumiyetle bir çe?it olan naz?m dili ile iki çe?it olan nesir dili yabanc? unsurlar ve cümle yap?s? bak?m?ndan Osmanl?ca içinde farkl? bir durumda bulunmu?lard?r.

Devamını oku...
 
Osmanl?can?n devreleri

Yabanc? unsurlar?n durumu bak?m?ndan Osmanl?ca içinde üç devre vard?r. Osmanl?ca’n?n 15. asr?n sonu ile 16. asr?n büyük bir k?sm?n? içine alan ilk devresi Eski Anadolu Türkçe’sinde yaz? diline sokulma?a ba?layan Arapça ve Farsça unsurlar?n Türkçe’yi istilâ i?inin çok sür’atlendi?i devredir. Bu devre, Osmanl?lar?n ?stanbul’a yerle?mesinden sonra kurulan saray hayat? ile ba?lam??, bu saray etraf?nda geli?en edebiyat ve kültür hayat?n?n Arap ve Fars kültür ve edebiyat?n?n nüfuzu alt?na girmesi Türk yaz? diline bamba?ka bir istikamet vermi?tir.

Bu devrede Türkçe Eski Anadolu devresindeki durulu?unu kaybetmi?, yabanc? unsurlar?n kesafeti iyiden iyiye artm??t?r. Fakat daha sonraki as?rlara göre henüz nisbî bir sadelik göze çarpar gibidir. Yabanc? kelime ve terkiplerin say?s? ve çe?itleri çok artmakla beraber terkip zincirleri henüz son haddine varm?? de?ildir. Fakat iyice kar???k dil yolunda çok sür’atli bir gidi?, çok kesif bir haz?rl?k vard?r. Öyle ki devrenin sonu, yani 16. asr?n sonlar? art?k koyu Osmanl?ca’n?n tam bir ba?lang?c? hâline gelmi?tir. Böylelikle ilk devir sona ermi? ve Osmanl?ca’n?n yeni bir devri gelip çatm??t?r.

Devamını oku...
 
Osmanl?ca

Osmanl?ca Bat? Türkçesinin ikinci devri olup 15. asr?n sonlar?ndan 20. asr?n ba?lar?na kadar devam etmi? olan yaz? dilidir. Dört as?rdan fazla bir ömrü olan Osmanl?ca, ?üphesiz hep ayni kalmam??, ba?tan ve sondan geçi? devirlerinde ve ortada, hudutlar? kesin olarak çizilemeyen birbirine geçmi? çe?itli iç merhâleleri olmu?tur. Fakat iç ve d?? bak?m?ndan esas vas?flar? itibariyle Osmanl?ca ismi alt?nda bu ismin çok iyi ifade etti?i bir bütünlük gösterir.

Türkçe bak?m?ndan, Osmanl?ca’da a?a?? yukar? mühim hiçbir de?i?iklik olmam??, Eski Anadolu Türkçe’sinden sonra günümüze kadar Türkçe’nin ba?l?ca ?ekilleri hemen hemen hep ayni kalm??t?r. Yani gramer ?ekilleri bak?m?ndan Osmanl?ca ile Türkiye Türkçe’si aras?nda belirli bir ayr?l?k yoktur. Yukar?da da söyledi?imiz gibi Türkçe bak?m?ndan ancak bu son iki devre ile Eski Anadolu Türkçe’si aras?nda belirli ayr?l?klar vard?r.

Devamını oku...
 

Eski Anadolu Türkçe’si 13, 14 ve 15. as?rlardaki Türkçe’dir. Bat? Türkçesinin ilk devrini te?kil eden bu Eski Anadolu Türkçe’si bilhassa Türkçe bak?m?ndan kendisinden sonraki iki devreden çok farkl?d?r. Bu devreye Bat? Türkçesinin bir olu?, bir kurulu? devresi olarak bakmak yerinde olur. Bat? Türkçesini Eski Türkçe’ye ba?layan birçok ba?lar bu devrede henüz kendisini iyice hissettirmektedir. Bu devreden sonraki Türkçe’de gördü?ümüz birçok yeni ?ekiller bu devrede henüz Eski Türkçedeki eski ?ekillerinin izlerini ta??maktad?rlar.


Eski Anadolu Türkçe’si bir taraftan böylece Eski Türkçe’nin izlerini ta??rken di?er taraftan köklerde ve eklerde baz? ses ve ?ekil ayr?l?klar? göstermek suretiyle Osmanl?ca ve Türkiye Türkçe’sinden biraz farkl? bir durum arzeder. Öyle ki Bat? Türkçe’si içinde Türkçe bak?m?ndan mevcut ba?l?ca de?i?iklikler bu devre ile bundan sonraki iki devre aras?ndaki de?i?ikliklerdir. Yani Bat? Türkçesini yaln?z Türkçe bak?m?ndan devrelere ay?r?rsak Eski Anadolu Türkçe’si ve Osmanl?ca - Türkiye Türkçe’si diye ikiye ay?rmam?z icap eder. Osmanl?ca ile Türkiye Türkçe’si aras?nda Türkçe bak?m?ndan, Eski Anadolu Türkçe’sinden Osmanl?can?n ilk devirlerine ta?an bir kaç ?ekil d???nda, bariz bir ayr?l?k yoktur.

Devamını oku...
 

Bat? Türkçesinin yedi as?rl?k uzun hayat?nda baz? merhaleler vard?r. Bu merhaleler onun iç ve d?? geli?me seyri içinde görülen çe?itli safhalard?r. Gerçekten Bat? Türkçe’si uzun geli?me seyri içinde bugüne kadar iç ve d?? yap?s? bak?m?ndan muhtelif geli?meler ve de?i?iklikler göstermi?tir. ?ç yap? bak?m?ndan gösterdi?i de?i?iklikler, Türkçe kök ve eklerde görülen baz? ses ve ?ekil de?i?iklikleri olup, do?rudan do?ruya Türkçe’nin tabiî geli?mesi ile ilgilidir. D?? yap? bak?m?ndan Bat? Türkçe’sinde görülen çe?itli safhalar ise, Türkçe’nin bünyesi ile ilgili olmay?p, onun, içine kar??an yabanc? unsurlara göre ald??? de?i?ik görünü?lerden ibarettir.

Devamını oku...
 

Bat? Türkçesinin içinde saha bak?m?ndan zamanla iki daire meydana gelmi?tir. Bunlardan biri Azeri ve Do?u Anadolu sahas?n? içine alan do?u O?uzcas?, di?eri Osmanl? sahas?n? içine alan bat? O?uzcas?d?r. Do?u ve bat? O?uzcalar? aras?nda ilk as?rlarda çok küçük saha farklar? d???nda bir ayr?l?k mevcut olmam??, bu saha farklar? yava? yava? geni?leyerek ancak 17. as?rdan sonra do?u ve bat? O?uzca dairelerini meydana getirmi?tir.

Bununla beraber arada yine iki yaz? dili olacak kadar fark mevcut de?ildir ve her ikisi de ayni ?iveye, yani O?uz ?ivesine dayand?klar? için Azeri ve Osmanl? Türkçeleri ancak tek bir yaz? dilinin karde? iki dairesi say?labilirler. Esasen do?u ve bat? O?uzcas? aras?ndaki farklar daha çok ?ivede yani konu?ma dilinde kalm??, devaml? olarak Osmanl? kültür ve edebiyat?n?n tesiri alt?nda kalan Azeri sahas?nda yaz? dili, Osmanl? Türkçe’sinden konu?ma dilindeki ile mukayese edilemeyecek kadar az bir ayr?l?k göstermi?tir.

Devamını oku...
 

Bat? Türkçesi’ne gelince, bu yaz? dili 12. asr?n ikinci yar?s? ile 13. asr?n ilk yar?s?nda te?ekküle ba?lad??? anla??lan, 13. asr?n ikinci yar?s?ndan itibaren de metinlerini günümüze kadar aral?ks?z bir ?ekilde takip etti?imiz yaz? dilidir. Selçuklulardan ba?layarak bugüne kadar gelen ve devam etmekte olan bu yaz? dili, Türklü?ün en büyük ve en verimli yaz? dili durumundad?r. Bat? Türkçesinin esas?n? O?uz ?ivesi te?kil eder. Onun için bu yaz? diline O?uz Türkçe’si de denilebilir. O?uz ?ivesi Hazar Denizinden Balkanlara kadar uzanan sahaya yay?lm?? bulunan Türkçe’dir. Bu saha ise bat? Türklerinin ya?ad??? sahad?r. Onun için O?uz yaz? diline, O?uz Türkçe’sine umumî olarak Bat? Türkçe’si ad?n? vermekteyiz. Türkolojide Bat? Türkçe’si için bazen Cenup Türkçe’si veya Cenup ?ivesi ad? da kullan?lmaktad?r. Fakat bu ?imal Türkçe’sine göre verilen bir add?r ve ?üphesiz Bat? Türkçe’si kadar uygun de?ildir.

 

Bunlardan Kuzey-do?u Türkçe’si önce 13 ve 14. as?rlarda, bir müddet, Eski Türkçe’nin tabiî ve yeni bir devam? olarak eski ve yeni aras?nda köprü vazifesi gören bir geçi? devresi hâlinde devam etmi?, sonra 15. as?rdan itibaren Kuzey Türkçe’si ve Do?u Türkçe’si olarak iki yeni yaz? diline ayr?lm??t?r. Son zamanlara kadar devam eden bu yaz? dillerinden Kuzey Türkçe’si, K?pçak Türkçe’sidir. Do?u Türkçe’si ise Ça?atayca gibi yanl?? bir isimle an?lan ve Timur devrinde ba?layarak 15. ve 16. as?rlarda kuvvetli bir edebiyat meydana getirmek suretiyle en parlak ça??n? ya?ad?ktan sonra son zamanda yerini modern Özbekçe’ye b?rakan yaz? dilidir.

 

Eski Türkçeden sonraki devre gelince, bu devirde Türkçe kar??m?za birden fazla yaz? dili ile ç?kmaktad?r. Eski Türkçe’nin sonlar?nda Orta Asya’daki Türklük âleminin parçalanarak büyük kütleler hâlinde Hazar Denizinin güney ve kuzeyinden kuzeye ve bat?ya yay?lmas?, yeni kültür merkezlerinin meydana gelmesi, ?slâm kültürünün Türkler aras?na gittikçe kuvvetli bir ?ekilde yerle?mesi, yeni mefhumlarla birlikte yeni bir yaz?n?n kabulü gibi çe?itli d?? sebeplerle beraber Türkçe’nin içinde bir müddetten beri kendisini hissettiren tabiî geli?meler neticesinde ortaya ç?kan büyük de?i?iklikler yaz? dili birli?ini parçalayarak Eski Türkçe’nin ömrünü tamamlam?? ve ayr?lan Türklük kollar?n?n yeni kültür merkezleri etraf?nda kendi ?ivelerine dayanan yaz? dilleri meydana getirmeleri birden fazla yeni yaz? dilinin do?mas?na ve geli?me?e ba?lamas?na sebep olmu?tur. Böylece 12-13. as?rdan sonra biri Kuzey-do?u Türkçe’si, di?eri Bat? Türkçe’si olmak üzere iki Türk yaz? dili meydana geldi?ini görmekteyiz.

 

Türk yaz? dilinin ele geçen ilk örnekleri Orhun Âbidelerinin metinleridir. Fakat bu metinler ?üphesiz Türk yaz? dilinin ilk örnekleri de?ildir. Çünkü Orhun Âbidelerindeki dil yeni te?ekkül etmi? bir yaz? dili olarak de?il, çok i?lenmi? bir yaz? dili olarak kar??m?za ç?kmaktad?r. Bu bak?mdan, Türk yaz? dilinin ba?lang?c?n? ele geçen bu ilk metinlerden çok daha öncelere ç?karmak gerekir. Türk yaz? dilinin sekizinci as?rdan sonraki geli?mesi ile mukayese edilerek bir tahmin yürütülürse, Orhun abidelerindeki yaz? dilinde hiç de?ilse bir kaç as?rl?k bir geli?me mevcut oldu?una kolayl?kla hükmolunabilir. Buna göre Türk yaz? dilinin ba?lang?c?n? Milâd?n ilk as?rlar?na, hiç olmazsa Orhun âbidelerinden bir kaç as?r önceye ç?karmak do?ru olur. Fakat Orhun kitabelerinden daha eski bir metin ele geçmedi?i için bu yaz? dilini ancak sekizinci as?rdan itibaren takip edebilmekteyiz.

Devamını oku...
 


Videolu Soru zmleri

?km?? Sorular

Facebook Sayfam?z

Mesleki ve Teknik E?itim

Mesleki ve Teknik E?itim
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugn142
mod_vvisit_counterDn227
mod_vvisit_counterBu Hafta2735
mod_vvisit_counterBu Ay27635
mod_vvisit_counterToplam7725692

Kimler evrimii

Şu anda 11 ziyaretçi çevrimiçi

[+]
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color
Ödev