TalebeDunyasi.Com | Öğrenci Ödev Portalı

Anasayfa Site Haritas? E?itim Haberleri Ara
 
Bir ?lk Kad?n: Afife Jale

Ba?kald?r?, ba?ar?, a?k, mutluluk, mutsuzluk... Huysuz ve Tatl? Kad?n ?ark?s? onun için yap?ld?. 24 Temmuz 1941"de ya?ama veda eden Afife Jale , tarihe; "sahneye ç?kan ilk Müslüman Türk kad?n?" olarak geçti. Ama onun k?sac?k ya?am? daha fazlas?n? içeriyor.


Afife Jale , orta halli bir ailenin k?z? olarak,1902 y?l?nda ?stanbul'un Kad?köy semtinde dünyaya geldi. Dr. Sait Pa?a'n?n torunudur. Çocukluk dü?lerinde hep tiyatro vard?. ?stanbul K?z Sanayi Mektebi'nde okuyordu. Ama onun akl? tiyatrodayd?.O y?llar Müslüman kad?nlar?n sahneye ç?kmas?n?n yasak oldu?u y?llard?. Bu yasa?a ra?men 1918'de, Darülbedayi'ye (?ehir Tiyatrolar?) al?nmak üzere aç?lan s?nava bile girdi.

Devamını oku...
 
Bedia MUVAHH?T

1897 y?l?nda ?stanbul'da do?du. ?stinaf Mahkemesi Müddet-i Umumi'lerinden ?ekip Bey'in k?z?d?r. Moda'da Dame de Sion Mektebi'nde ve Kad?köy'deki Terakki Lisesi'nde okudu. 1921'de Erenköy K?z Lisesi'nde Frans?zca ö?retmenli?ine ba?lad?. Sanat ya?***** 1908'de at?ld?. 1914'te yeni kurulan Darülbedayi'ye girdi. 1923'te "Ate?ten Gömlek" filminde "Ay?e" rolünü oynayarak, Türk sinemas?n?n Neyyire Ertu?rul'la birlikte gözüken ilk kad?n oyuncu oldu. 1918'de Ahmet Muvvahhit'le evlendi. 1937'de e?i ölünce, Ferdi ?tatzer ile evlendi. Uzun süre ?ehir Tiyatrolar?'nda çal??t?. Tiyatronun yan? s?ra sinema oyunculu?unu da sürdürdü.
Filmleri aras?nda Ate?ten Gömlek, ?stanbul Sokaklar?nda, Kar?m Beni Aldat?rsa, Söz Bir Allah Bir, Beklenen ?ark?, Paydos, Gülmeyen Gözler, Son Beste, Ya?l? Gözler, Cumbadan Rumbaya, Çapk?nlar, Belal? Torun, Bir Gecelik Gelin, Gönül Ferman Dinlemez, Erkek Fatma Evleniyor, Kötü Tohum, S?ralardaki Heyecan, Barut F?ç?s?, Halk Çocu?u, ?stanbul Kald?r?mlar?, Bozuk Düzen, Hep O ?ark?, Sokak K?z?, Üvey Ana bulunuyor.

 

(27 Ocak 1931-17 ?ubat 2009)
?lkokulu Cihangir Firuza?a ?lkokulu’nda, ortaokulu Beyo?lu Ortaokulunda, liseyi Beyo?lu Taksim Erkek Lisesi’nde tamamlad?. Lisedeyken oynad??? “Hisse-i ?ayia” adl? oyundaki Bican Efendi rolüyle tiyatroyla tan??t?.
?ehir Tiyatrolar?’n?n Çocuk Bölümü’ne kat?ld?. 1955 y?l?nda Komedi Tiyatrosu’nda oynanan Mahallenin Roman? oyunu tiyatro ya?am?n?n dönüm noktas? oldu. Bu oyunda rahats?zlanan Re?it Gürzap’?n yerine sahneye ç?k?p ba?ar?l? olunca kadroya girdi.

Devamını oku...
 

Gerçek Ad?: Metin Akp?nar

Do?um Yeri: Aksaray, ?stanbul

Do?um Tarihi: 02.11.1942

Onu Ünlü Yapan Ne?

Deveku?u Kabare Tiyatrosu'nun kurucular? aras?ndayd? (1967), daha sonra sinemaya ad?m att? ve Zeki Alasya ile birlikte rol ald??? sosyal içerikli filmlerle tan?nd?..

Devamını oku...
 
Demet AKBA?

Belediye Konservatuar? Tiyatro Bölümünü bitirdi. 1983 y?l?nda Gönül Ülkü-Gazanfer Özcan Tiyatrosu' nda profesyonel oldu. S?ras?yla Kent Oyuncular?, Hadi Çaman Yeditepe Oyuncular?, Deveku?u Kabare, Dormen Tiyatrosu ve Ortaoyuncular gibi özel tiyatro topluluklar?nda, 1987 y?l?ndan ba?layarak da çe?itli TV programlar?nda çal??t?.

Ayn? y?l Magazin Gazetecileri Derne?i taraf?ndan y?l?n televizyon y?ld?z? seçildi. 1993 y?l?nda Antalya Film Festivali'nde, " Tersine Dünya " adl? filmindeki rolüyle Alt?n Portakal Ödülü'nü ald?. 1995 y?l?nda ?smail Dümbüllü, 1996, 1997, 1998 ve 2000'de Alt?n
Kelebek, Y?l?n Komedi Sanatç?s? ve 1996, 1997 y?llar?nda da Magazin Gazetecileri Derne?i Komedi Sanatç?s? ödüllerini ald?. Kurulu?undan ( 1995 ) bu yana " BKM Oyuncular? "ndaki oyunculuk görevini sürdürmektedir.

Sanatç?, Zeki Ökten' in " Davac? " ve Ersin Pertan' ?n " Tersine Dünya " filmlerinde rol ald?ktan sonra, son olarak Y?lmaz Erdo?an' ?n " Vizontele " isimli filminde rol alm??t?r.

 

 
Genco ERKAL

Tiyatro, sinema sanatç?s? Genco Erkal 1938 y?l?nda ?stanbul'da do?du. Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü'nden mezun oldu. Sanat ya?***** Robert Koleji'nde amatör olarak ba?lad?. 1957'de Genç Oyuncular, 1959'da Kenterler, daha sonra Arena, Gülriz Sururi-Ergin Cezzar, AST ve ?stanbul Tiyatrosu'nda sahneye ç?kt?.
1969'da Dostlar Tiyatrosu'nu kurdu. "Çöl Faresi", "Nal?nlar", "Midas'?n Kulaklar?", "Ke?anl? Ali Destan?", "Bir ****nin Hat?ra Defteri", "Rosenbergler **memeli" ve daha birçok oyunda rol ald?. 1981'de Ali Habib Özgentürk'ün yönetti?i "At" filmiyle ilk kez sinema oyunculu?unu denedi. Ba?l?ca filmleri aras?nda "Hakkari'de Bir Mevsim" ve "Faize Hücum" var.

 

 
Haldun DORMEN

1928 y?l?nda Mersin’de do?an Haldun Dormen Yale Üniversitesinin tiyatro bölümünden masters derecesi ile mezun olduktan sonra çe?itli yaz tiyatrolar?nda çal??t?. 1954 y?l?nda ?stanbul'a dönerek Muhsin Ertu?rul yönetimindeki küçük sahneye girdi ve "Cinayet Var" adl? oyunla ilk kez Türk seyircisinin kar??s?na ç?kt? bu arada amatörlerle cep tiyatrosu çal??malar?n? sürdürdü.

Devamını oku...
 
Zeliha Berksoy

Oyuncu - Yönetmen

"Almanlar?n bir laf? vard?r." diyor Zeliha Berksoy, kendini anlat?rken: "Do?du?u oda" Tiyatro ve oyunculu?u, onun do?u?u ile yak?ndan ilgili. Opera artisti olan Semiha Berksoy, annesi çünkü. Anne Berksoy, s?rad??? bir insand?r. Berlin'deki Yüksek Müzik Akademisi'ni bitmi?tir. Zeliha'y? dünyaya getirdi?inde ise 35 ya??ndad?r. Y?l 1946'd?r ve do?uma kadar Semiha Berksoy yaln?zca kariyeri ile ilgilenmi?tir. Böylesi bir müzik ort***** do?an bir bebek için de kaç?n?lmaz olan tek ?ey vard?r: müzik dinlemek. Zeliha'n?n çocuklu?u operalar, Devlet Tiyatrosu kulisleri, turneler, yurt d??? gezileri aras?nda geçer. Hatta Viyana'da Devlet Operas?'nda 'Tanr?lar?n Çökü?ü"nü izledi?inde üç buçuk ya??ndad?r henüz. "Tanr?lar?n Çökü?ü'nü gayet iyi biliyorum." diyor. "Hat?rl?yorum de?il, biliyorum. Çünkü oradaki bir sahneyi defalarca oynad?m. Yani bana anlat?lmad? bu; ben oynad?m."Devlet Tiyatrosu'nda küçük çocuk rollerine ç?kar sonra. Kararl?d?r. Devlet sanatç?s? olacakt?r mutlaka.

Devamını oku...
 
Haldun TANER

Almanya'da Heidelberg Üniversitesi'nde siyasal bilgiler okudu. Yurda dönünce (1938) ?stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyat? Bölümü'nü bitirdi (1950), Edebiyat Fakültesi'nde tiyatro desrleri verdi. Tercüman ve Milliyet gibi gazetelerde günlük yaz?lar yay?nlad?. "Deveku?u Kabare Tiyatrosu"nu kurdu (1986), 1983 Simavi Vakf? Edebiyat Ödülü'nü (Pertev Naili Boratav'la) ald?.

Ça?da? Türk tiyatrosunun en önde gelen temsilcilerinden olan Taner, geleneksel Türk tiyatrosu ile epik tiyatronun bir bile?imini yaratmaya çal??m??t?r. Taner'in oyunlar?, önce toplumsal tiyatronun, sonra politik tiyatronun, daha sonra da müzikli tiyatro ile politik kabare tiyatrosunun örneklerini birle?tirerek, ça?da? halk tiyatrosunun örnekleri ile birlikte “ça?da? halk tiyatrosu”nun ortak paydas? alt?nda toplanabilir. Taner'in de?i?en toplumsal de?erleri, eski yeni çat??mas?n? ele alan gerçekçi toplumsal oyunlar?n?, epik tiyatro teknikleri ile göstermeci seyirlik ve aç?k oyun özellikleri ta??yan politik gülmece oyunlar? izlemi?tir.

Devamını oku...
 

1920 Malatya do?umludur.
1942 y?l?nda Devlet Konservatuvar? Tiyatro Yüksek Bölümü`nden mezun oldu. Cari Ebert taraf?ndan bölüme asistan olarak atand?. 1940`da Tatbikat Sahnesi`nde ba?layan sahne ya?am?, 1947`de Ankara Devlet Tiyatrosu`nda aktör rejisör olarak devam etti. 1958-82 y?llar? aras?nda Devlet Tiyatrolar? Genel Müdürü olarak hizmet verdi. Cüneyt Gökçen aktör, rejisör ve hoca olarak sanat kariyerini sürdürmektedir. Sanatç?n?n rol ald??? oyunlar ve yönetti?i operalardan baz?lar? ?unlard?r: Rol ald??? oyunlar : "Gülünç Kibarlar", "Otelci Kad?n", "Antigone", "Julius Caesar", "Kral Oidipus", "Kibarl?k Budalas?", "Yanl??l?klar Komedyas?", "Faust", "Paydos", "Onikinci Gece", "Hamlet", "My Fair Lady", "Ruhlar Gelirse", "Damdaki Kemanc?", "Beckett Yahut Tanr?n?n ?erefi", "Hastal?k Hastas?", "Kral Lear"... Yönetti?i Operalar : "G?lgam??", "Van Gogh", "Nasreddin Hoca", "IV. Murat", "Yusuf ile Züleyha", "Midas`?n Kulaklar?", "Gülbahar" (A?r? Da?? Efsanesi], "Romeo ve Juliet", "Salome", "La Boheme", "Madam Butterfly"... Gökçer yurtd???nda, 1963`de Yunanistan Krall???`n?n l. Georges ni?an?n?n Oficcier rütbesiyle, 1970`de italya Cumhurba?kanl???`nca Commandatore ni?an?yla ve daha sonra Polonya kültür ni?an?yla ödüllendirildi. Yurtiçinde kazand??? say?s?z ödül aras?nda en anlaml? olan?, ülkesinin kendisine verdi?i "Devlet Sanatç?s?" unvan?d?r.

 

1940 Ankara do?umlu. Gerçek ad? Ayten Kaçmaz'd?r. Ankara Devlet Konservatuvar? Bale ve Tiyatro bölümlerinde okudu. Devlet Tiyatrosu Çocuk Bölümü'nde sanat ya?***** ba?lad?. Ayn? tiyatroda uzun y?llar sahneye ç?kt?. 1965'te "Taçs?z Kral" filmiyle sinema oyunculu?una ba?lad?. "Yedi Kocal? Hürmüz" müzikalinde rol ald?. TV reklam filmlerinde oynad?. Hala televizyon dizilerinde oynamaktad?r. Cüneyt Gökçer ile evlidir. "Taçs?z Kral", "?çli K?z Funda", "501 Nolu Hücre" gibi filmleri vard?r.

Devamını oku...
 

29 Ekim 1943 y?l?nda ?stanbul Fatih' te do?du. Sahneye ilk kez 1953 y?l?nda bir ilkokul piyesinde ç?kt?. Ve ayn? y?l Do?an Karde? çocuk dergisinde ?iirleri yay?mland?. Yine bu y?llarda ?stanbul Radyosu Çocuk Kulübü'nde mikrofonla tan??t?. 1956-57 y?llar?nda çe?itli amatör tiyatro topluluklar?nda rol ald? ve 1960 y?l?nda ?stanbul Belediyesi ?ehir Tiyatrolar?' nda profesyonel oldu. 1961 y?l?nda ?stanbul Belediyesi Konservatuvarlar? Tiyatro Bölümü' ne girdi. 1962 y?l?nda ilk filmini çevirdi. 1963 y?l?nda ilk özel tiyatro çal??maalr?n? yapt?. Münir Özkul ve Muammer Karaca Tiyatrolar?na girdi. 1963-64 y?llar?nda sanat dergilerinde ?iirleri ç?kt?. 1964-66 askerlik y?llar? ve oyun yazma denemeleri. 1966 y?l?nda Ulvi Uraz Tiyatrosu'na girdi. 1967 y?l?nda arkada?lar?yla birlikte Halk Oyuncular?n? kurdu. 1968 y?l?nda ilk kez kendi özel tiyatrosunu açt? ve ayn? sezon istanbul Tiyatrosu' da çal??t?. 1970 y?l?nda sahne çal??malar? ve film çal??malar?, TV çal??malar?. Ayn? y?l Elif adl? k?z? dünyaya geldi.

Devamını oku...
 
<< Başlangıç < Önceki 1 2 Sonraki > Son >>

Sayfa 1 - 2

Videolu Soru zmleri

?km?? Sorular

Facebook Sayfam?z

Mesleki ve Teknik E?itim

Mesleki ve Teknik E?itim
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugn721
mod_vvisit_counterDn1100
mod_vvisit_counterBu Hafta1821
mod_vvisit_counterBu Ay31683
mod_vvisit_counterToplam7555128

Kimler evrimii

Şu anda 51 ziyaretçi çevrimiçi

[+]
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color
Ödev