TalebeDunyasi.Com | Öğrenci Ödev Portalı

Anasayfa Site Haritas? E?itim Haberleri Ara
 

Do?um tarihi ve yeri bilinmiyor. Kâtip Çelebi ölüm tarihi olarak 1533'ü vermekteyse de, bunun do?ru olmad??? bugün kesinle?mi?tir. Çe?itli kaynaklarda onun 1547'den, 1551'den, 1553'ten sonra ölmü? olabilece?i ileri sürülmektedir. Ya?am? üstüne bilgi de yok denecek kadar azd?r. Saraybosna yak?nlar?nda do?du?una, dedesinin dev?irme oldu?una ili?kin kesinle?memi? ipuçlar? vard?r. Enderun'da okumu?tur.

Matrak sporcusu

Matrakç? ya da Matrakî ad?yla an?lmas?, lobotu and?ran sopalarla oynand??? ve eskrime benzeyen bir tür sava? oyunu oldu?u bilinen "matrak" oyununda çok usta olmas?ndan ve belki de bu oyunun mucidi bulunmas?ndan ileri gelmektedir.

Silah?n kitab?n? yazan bir silah?ör

Nasuh ayr?ca çok usta bir silah?ördür. Bu nedenle Silahî ad?yla da an?l?rd?. Türlü silah ve m?zrak oyunlar?ndaki ustal??? nedeniyle Osmanl? ülkesinde "üstad" ve "reis" olarak tan?nmas? için 1530'da I. Süleyman (Kanuni) taraf?ndan verilmi? bir berat? da vard?. Çe?itli silahlar?n nas?l kullan?laca??n? ve dövü? yöntemlerini anlatan Tuhfetü'l-Guzât adl? bir k?lavuz kitap bile yazm??t?.

Matematikçi

Nasuh, özellikle geometri ve matematik alanlar?nda önemli bir bilim adam?yd?. Uzunluk ölçülerini gösteren cetveller haz?rlam?? ve bu konuda kendinden sonra gelenlere önderlik etmi?tir. Matemati?e ili?kin iki kitab? Cemâlü'l-Küttâb ve Kemalü'l- Hisâb ile Umdetü'l-Hisâb'? I. Selim (Yavuz) döneminde yazm?? ve padi?aha adam??t?r. Bu yap?tlardan sonuncusu uzun y?llar matematikçilerin elkitab? olarak kullan?lm??t?r.

Tarih kitaplar? yazd?

Nasuh bir tarihçi olarak da önemli yap?tlar vermi?tir. Mecmaü't-Tevârih ad?yla Taberî Tarihi'ni Türkçe'ye çevirmi?tir. Ayr?ca Tarih'i Sultan Bayezid ve Sultan Selim ile Tarih'i Sultan Bayezid adl? iki kitab?nda bu padi?ahlar dönemindeki olaylar? anlatm??t?r. Süleymannâme adl? kitab?n?n üç ayr? nüshas?nda 1520-1537, 1543-1551 ve 1542-1543 aras?nda geçen olaylar? ele alm??t?r. Kanuni'nin 1534 Irak seferini Beyan-? Menazil-i Sefer-i Irakeyn-i Sultan Süleyman Han'da 1538 Karabo?dan seferini de Fetihnâme-i Karabo?dan' da konu etmi?tir.

Minyatürde bir zirve

Onu bugüne ta??yan as?l yönü ise minyatür sanat?ndaki yeridir.

Matrakç? Nasuh 28 Nisan 1564'te öldü.

 

Videolu Soru zmleri

?km?? Sorular

Facebook Sayfam?z

Mesleki ve Teknik E?itim

Mesleki ve Teknik E?itim
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugn1522
mod_vvisit_counterDn1226
mod_vvisit_counterBu Hafta2922
mod_vvisit_counterBu Ay15841
mod_vvisit_counterToplam7493423

Kimler evrimii

Şu anda 12 ziyaretçi çevrimiçi

[+]
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color
Ödev