TalebeDunyasi.Com | Öğrenci Ödev Portalı

Anasayfa Site Haritas? E?itim Haberleri Ara
 

Milli Mücadele kahramanlar?ndan, Konya Valili?inden emekli Cemal Bardakç? ve Merhume Fatma Nuriye han?mefendinin çocu?u olarak ?stanbul' da dünyaya geldi. ?stanbul Hukuk Fakültesi' nden mezun oldu. 1948 y?l?nda gazetecili?e ba?lad?.

Yeni Sabah, Milliyet, Havadis ve Cumhuriyet gazetelerinde mesle?in her seviyesinde çal??t?. 1956 y?l?nda Macar ?htilalini tek Türk gazetecisi olarak izledi?i ve dizi yaz? olarak yay?nlad??? bu röportaj? ile Türkiye'de ve Avrupa'da ödüller ald?.

Frans?zca, ?ngilizce ve ?talyanca dillerini bilen yazar, bu dillerde birçok eserler ve konferanslar vermi?tir. Ankara Gazi Üniversitesi Bas?n Yay?n Okulu'nda "Mukayeseli Devlet Fikir ve Rejimieri" dersini okutmu?tur. Bas?n ?eref Kart? sahibi ?lhan Bardakç?, 35 senedir Tülay Bardakç? ile evlidir.Yazar Murat Bardakç?'n?n da babas?d?r.

HAKKINDA YAZILANLAR


HÜRR?YET GAZETES? YAZARI MURAT BARDAKÇI'NIN ''CASUSLUKLA SUÇLANDI?I'' ?Ç?N YILLARDIR YURTDI?INDA YA?AYAN BABASI ?LHAN BARDAKÇI, **ÜM DÖ?E??NDE... A?LES?, AFFED?L?P TÜRK?YE'YE DÖNMES?N?N SA?LANMASI ?Ç?N CUMHURBA?KANI SEZER'E BA?VURDU !!!

Bardakç? Ailesi
U?ur ?pekçi
Hürriyet 25 May?s 2001

Bu topraklardaki insan öyküleri hep trajik olmak zorunda m?d?r?... O beylik laflar? kullanmak istemiyorum ama, bizim insan?m?z?n öyküsü öyle her ülkede görülecek gibi de?il hani. Size yak?n tarihimizden birkaç örnek vermek istiyorum.... Kaç?m?z bilebilirdik; 2. Abdülhamit'in torunu ?ehzade Abdülkadir Efendi'nin Paris'te Amerikan Askeri Mezarl???'nda bekçilik yapt???n?... Keza yine 2. Abdülhamit'in torunu ?ehzade Abdülkerim Efendi'nin, 1930 y?l?nda Japonya'n?n deste?iyle Mo?ol ?mparatoru ilan edilmesi söz konusu iken New York'ta bir otel odas?nda cesedinin bulundu?unu... Padi?ah Mehmet Re?at'?n torunu ?ehzade Mahmut Nam?k'?n bir zenci torunu oldu?unu ve halen Londra'da ya?ayan Mahmut ad?ndaki bu zencinin Osmanl? Hanedan?'ndaki ilk siyah ?ehzade oldu?unu... Peki bizler o kadar ?kinci Dünya Sava?? hikayesi okuduk, seyrettik. Kaç?m?z biliyorduk; 2. Dünya Sava?? s?ras?nda Almanlara kar?? olu?turulan Paris'teki direni? komitelerinin birinde Padi?ah Mehmet Re?at'?n torunu ?ehzade Fevzi Efendi'nin de bulundu?unu ve üstelik bildiri da??t?rken yakalan?p hapis yatt???n?... 1944 Ocak ay?nda Alman uçaklar?n?n, Bulgaristan ba?kenti Sofya'y? bombalamas? sonucu ölen siviller aras?nda 60 ya??ndaki ?ehzade Mehmet Abdülkadir'in de bulundu?u.... Sürgünde ya?ayan "Son Osmanl?lar" ?n ya?am öykülerini ne güzel anlat?r gazeteci Murat Bardakç?... "Son Osmanl?lar" atalar?n?n "diyetlerini" ödemektedirler. O günlerde yeni bir Türkiye yaratmak isteyenler taraf?ndan topraklar?ndan sür?üne gönderildilerin hepsi 144 ki?iydi. "Borçlar?n?" fazlas?yla ödediler. Öyleki cenazeleri bile ülkeye sokulmad?... "?artlar öyle gerektiyordu, bu nedenle yap?lanlar do?ruydu" da diyebilirsiniz, kar?? tezi de savunabilirsiniz. Ben bu yaz?da bunu tart??mak istemiyorum. Ben olay?n sadece insani boyutuyla ilgiliyim. Tüm bu giri?i bir noktaya gelmek için yazd?m: Sürgündeki insanlar?n hikayelerini kaleme alan Murat Bardakç?'n?n babas? ?lhan Bardakç? da bugün "sürgündedir." ?lhan Bardakç? gazetecidir, tarihcidir. Ne yaz?k ki her insan gibi o da ya?am?nda hatalar yapm??t?r. 1985 y?l?nda Türkiye hakk?ndaki bilgi ve belgeleri Irak ve Libya'ya s?zd?rd??? iddias?yla yarg?lanm?? ve 15 y?la mahkum olmu?tur. Cezaevine girmemek için Almanya'ya kaçm??t?r. Murat Bardakç?'n?n yazd?klar?na k?zanlar ona hemen babas?n?n ba??na gelen bu talihsiz olay? hat?rlat?rlar. Benim öyle bir amac?m yok. ?lhan Bardakç? bugün Almanya'da a??r hasta. Gözlerini Anadolu topra??nda kapatmak istemektedir. Yak?nlar? ve dostlar? Cumhurba?kan? Sezer'e ba?vurdular, cezas?n? affetmesi için. Sezer, bugünlerde ?lhan Bardakç?'n?n sa?l?k raporlar?n? inceletiyor. E?er Cumhurba?kan? Sezer affederse; ?lhan Bardakç?, o?lu Murat Bardakç?'n?n yazd??? gibi, cenazeleri bile ülkelerine sokulmayan "Son Osmanl?lar" la ayn? kaderi payla?mayacak... Dedim ya beni olay?n sadece insani yönü ilgilendiriyor. Umut ederim Cumhurba?kan? Sezer'le benzer duyguyu payla??yoruzdur…

Xxx

A?k?na ula?amadan dünyas? de?i?ti
Latif Çelik (Almanya)
Aksiyon YIL:10 | SAYI: 499 | 30 Haziran 2004

Yeni Türk devletinin temeline harç koyan bir aileden geliyordu ?lhan Bardakç?. Kelimenin tam anlam?yla bir Türkiye a????yd? ama büyük a?k?na kavu?amadan dünyas?n? de?i?tirdi.

Bir vatansever sessizce dünyas?n? de?i?tirdi. Sürgün idi ama, küsmedi devletine. Çünkü o, devleti kuran bir aileden geliyordu. Babas? Cemal Bardakç?, Mustafa Kemal ve arkada?lar? daha Ankara’ya gelmeden, siyasi konjonktüre etki eden, asayi?i sa?layan, k?sacas? Kuvay—? Milliye ruhunu diri tutan biriydi. Sivas’tan yola ç?kan Heyet—i Temsiliye’nin Ankara’ya gelece?i Anadolu’da konu?ulurken herkes bir haz?rl?k içindeydi. Osmanl? zaptiye te?kilat?ndan Cemal Bardakç? da i?gal alt?ndaki ?ehirde bir ?eylerin yap?lmayaca??n? anlam?? ve bir grup ?ttihatç? arkada?? ile beraber iki ay evvel bu ?ehre gelip Emniyet Müdürü olarak göreve ba?lam??t?.

Osmanl? yönetiminin Ankara’daki son ve ayn? zamanda Mustafa Kemal yönetimindeki Ankara’n?n ilk Emniyet Müdürü olan Cemal Bardakç?, Dikmen s?rtlar?ndan Ankara’ya giren Mustafa Kemal, Refet Bele, Rauf Orbay ve ?smet ?nönü’yü ilk kar??layanlardand?. Cumhuriyet ilan edildikten sonra Mustafa Kemal’in valilik kararnamesine ilk imza att??? insand?. Konya’da Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk valisi olarak göreve ba?lad???nda 26 ya??ndayd?.

Aile ?eceresinden 1820 y?l?na kadar Bal?kesir Burhaniye bölgesinde ya?ad??? kesin olan Bardakç? ailesini, Osmanl?’n?n son döneminde devlet kat?nda görüyoruz. ?ttihat ve Terakki’de k?sa zamanda sivrilen Cemal Bardakç?, Cumhuriyet Türkiyesi’nin ba?lang?c?ndaki bütün zorluklar? ya?ayan biridir. Konya’da vali iken ald??? maa? 4 lirad?r. O?lu ?lhan ise bu y?llarda iki ya??ndad?r. 7 ya??ndan itibaren ?lhan art?k dost sohbetinde, misafir kar??lamada hep babas?n?n yan?ndad?r.

?mparatorluktan Cumhuriyet’e geçi? y?llar?n?n Türk milletine getirdi?i a??r yük Bardakç? ailesinde de hissediliyordu. Baba Bardakç?, devlet i?lerinin yan?nda o?lu ?lhan’?n e?itimine çok titizlik gösteriyordu.

?lhan Bardakç?, 1944’te 19 ya??nda iken çocuk kitaplar? ç?karmaya ba?lad?. Yazarl?ktaki ba?ar?s? y?llarla beraber h?zla yükseldi. Özellikle tarihi ve milli konular? ele alma ?ekline, konuya hakimiyetine bas?n yay?n organlar? hemen ilgi gösterdi. Kitaplar?ndan en önemlileri “?mparatorlu?a Veda”, “Ta?han’dan Kadifekale’ye”, “Bir ?mparatorlu?un Ya?mas?” ve “?nsanl?k Zelzelesi”dir. Çe?itli yay?nevlerinde 24 eseri yay?nlanan Bardakç?’y? uzun y?llar Tercüman Gazetesi’nde tarih sohbetleri yazarken görüyoruz.

60’l? y?llar?n ba??nda Milliyet Gazetesi’ndeki yaz? dizisi ile Cumhuriyet’in ba?lang?ç y?llar?n? en iyi anlatan yazar seçildi. Bas?n yay?n yüksek okulunda ö?retim üyeli?i yapt??? s?ralarda, devlet adam? olman?n, iyi bir insan olman?n ve gerçek bir gazeteci olman?n ilk ?art?n?n devleti sevmek oldu?unu söylerdi. Onun derslerini dinleyen ve çizgisini takip eden birçok mezun, Türk bas?n?nda kalem oynat?yor bugün.

TRT’de radyo programlar?nda Çanakkale’yi, ?stiklal Sava??’n? ve Cumhuriyet’in kurulu?unu kendi sesiyle anlatt?. 70’li y?llarda televizyonun hayata girmesiyle Bardakç?’y? birkaç idealist arkada?? ile beraber ellerindeki kamerayla görüyoruz. “1206 Gün” adl? program?nda Cumhuriyet Ankara’s?n?n en sanc?l? saatlerini ekrana aktarmaya çal???yordu. Bu program?n çekimi s?ras?nda tutukland? ve cezaevine kondu, iki y?la mahkum edildi. Sonra sal?verildi. Sonra tekrar mahkumiyet karar? verildi?i halde tutuklanmad?. Sanki bir nevi Türkiye’den gitmesi isteniyordu.

Mahkum oldu?u davada verilen karar?n siyasi boyutunun oldu?u y?llarca söylendi. Çünkü savc?n?n beraat talebine kar??l?k mahkum edilmi?ti. Kendisini ülkesinden ay?ran olaylar sonras?nda Bardakç?’n?n Avrupa’da sürgün y?llar? ba?lad?. 1990 y?l? ba??nda Almanya’ya gelen ?lhan Hoca’y? gurbetteki Türkler ba??rlar?na bast?. Toplam 400 ayr? konferansta vatan sevgisini konu alan seminer veren Bardakç?, vatan sevgisi ve milliyetçilik bilincinin canl? tutulmas?nda önemli çal??malarda bulundu. Osmanl?’n?n 700’üncü kurulu? y?ldönümü sempozyumlar?nda tarihseverlere veciz konu?malar yapt?. Özellikle AT?B ve Türk Federasyon dernekleri kendisine sürekli kürsüler vererek gençlere ruh a??lamas?na yard?mc? oldular. Hoca’n?n yan?nda iki önemli isim gördük hep; Musa Serdar Çelebi ve Dr. Ya?ar Bilgin. Biri siyasi ve sosyal olarak, di?eri de sa?l?k aç?s?ndan son saniyede bile yaln?z b?rakmad?.

Bardakç?’ya Avrupa’da kucak açan kurumlardan biri de Zaman gazetesi oldu. 1992’den itibaren Zaman gazetesinde yazmaya ba?layan ve vefat?ndan birkaç gün öncesine kadar da Avrupa Zaman’da yaz?lar?n? ara vermeden sürdüren ?lhan Bardakç? çe?itli Türk derneklerinde sohbet toplant?lar? yaparak insanlar? ayd?nlatt?. Bir seferinde Çanakkale Zaferi kutlanacakt?. Koca salonda 23 ki?i vard?. Bardakç? az say?da ki?i olmas?n? hiç problem yapmad?. Konu?mas?n? ayn? a?k ve heyecanla yapt?. Arkada?lar? onun moralinin bozuk olabilece?ini dü?ünürken o, “Müjdeler olsun, Çanakkale Zaferini and?k” dedi.

Rahmetli, kimseyi k?rmamaya, insanlar? bilgilendirmeye çal???rd?.

Yarg?tay’?n bozdu?u mahkumiyet karar?n? kendine yediremedi?i için, hiç bir zaman dilekçe ile ?ahsi ba?vuru yapmad?. Vakar sahibi idi. Hiçbir zaman, hatta yürümekte zorland??? son anlar?nda bile “Beni affedin” diye e?ilmek istemedi. “Kimli?ini ta??makla gurur duydu?um devlet benden yapt??? hata ve ortadaki iftira için özür dilesin” dedi?ine ?ahit oldum. ?stiyordu ki, devlet yapt??? hatay? kendisi düzeltsin. Bu devlet düzeltip özür dileyeceklerini s?raya koysa sana zor s?ra gelir hocam diyemedik kendisine. Cumhurba?kan? Sezer’in incelemekte oldu?unu bas?ndan ö?rendi?imiz dosyan?n Türkiye â???? bu insan?n lehine bir kararla neticelenece?ine inan?yoruz.

Çok garip, Türkiye’nin sevdal?lar? dünyan?n dört bir yan?na neden savruluyor demek geçiyor içimde. Frankfurt’tan New York’a, Moskova’dan Yeni Delhi’ye kadar bu vatanseverler ülkelerinden neden uzak tutulmaya çal???l?yor sahi? ?lhan Bardakç? ya?ad??? sürece kalemini hep milletinin lehine kulland?. Onun sat?rlar?n? okuyanlardan hiç kimse devlete k?rg?nl???na ?ahit olmad?. Hastaneden yazd??? son yaz?lar?nda bile “Son Türk devletine sahip ç?kal?m” diye üzerine basarak yazd?. Bir gün kendisine kar?? yap?lan hatan?n düzeltilece?ine hep inand?. Fakat emr—i Hak vaki oldu ve Türkiye’nin bu muhte?em â???? sevdi?ine kavu?amad?. Sevenlerin sevdi?ine kavu?amamas? insana ac? geliyor. ?lhan Bardakç? ülkesini çok seviyordu. Ke?ke kavu?sayd?. Allah rahmet eylesin

 

Videolu Soru zmleri

?km?? Sorular

Facebook Sayfam?z

Mesleki ve Teknik E?itim

Mesleki ve Teknik E?itim
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugn888
mod_vvisit_counterDn1231
mod_vvisit_counterBu Hafta12961
mod_vvisit_counterBu Ay12961
mod_vvisit_counterToplam7669307

Kimler evrimii

Şu anda 15 ziyaretçi çevrimiçi

[+]
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color
Ödev