TalebeDunyasi.Com | Öğrenci Ödev Portalı

Anasayfa Site Haritas? E?itim Haberleri Ara
 

H.Mirgül Eren Griffe, 20 Aral?k 1954 Ankara do?umlu. Anne Galip Ali Pa?a R?zvanbegovic ve Hac? Bey R?zvanbegovic’in 6. göbek torunu. Baba taraf?ndan da Bosnal? Daltaban Mustafa Pa?a’n?n 6. göbek torunu. Yüksek eczac?. Tahsilini Ankara Üniversitesi ve Zürih Teknik Üniversitesi’nde tamamlad?. Viyana, ?sviçre ve Fransa’da mesle?iyle ilgili e?itimlere kat?ld?. Yüksek lisans? Eczac?l?k Sanayinde Plus Valör (Art?k de?er) konusunda yapt?. ?leri düzeyde ?ngilizce ve Almanca, orta derecede Frans?zca bilir. Y?SAV (Yükseli? Stratejik Ara?t?rmalar Vakf?) ve Türkiye Bosna-Hersek Dostluk Derne?i’nin kurucu üyesi. Frans?z vatanda?? Berthand Griffle evli, çocuksuz. Bosna ve Hersek Tarihi, Osmanl? ve Osmanl? öncesi dönemleri ile Kuzey Kafkasya Tarihi (Sovyet ?htilali öncesi) konusunda ara?t?rmalar?n? çe?itli devletlerin ar?ivlerinde 1985’ten bu yana sürdürmektedir.

ESERLER?

Osmanl?’n?n Hizmetkar?
Galip Ali Pa?a R?zvanbegovic-Stocevic
Babil Yay?nc?l?k

H.Mirgül Eren Griffe

Ya?l? Pa?a, okudu?u Kuran-? Kerim'ini rahlesine b?rakarak divan?ndaki kö?esine geçti ve dü?ünmeye ba?lad?. Sultan Murat ve daha sonra da Fatih Sultan Mehmet'le ba?land?klar? Osmanl? Devletine, atalar?ndan bu yana kar?? koymam??lard?. Devlet-i Aliye'nin yanl??l?klar? konusunda ?stanbul'u uyarm?? haks?zl?klara kar?? koymu? ama isyan etmemi?lerdi. 'Kanuni'ye kadar, Osmanl?'n?n o ha?metli ve çocuk ya?tan itibaren sava? alanlar?nda ve ak?nlarda yeti?en Sultanlar? nerede' diye sordu kendi kendine. Dü?ündükçe daha da hüzünleniyordu. Salih'in getirdi?i kahveden bir yudum ald?, belki de Osmanl?n?n en bat? ucundaki bu serhat eyaletinin 400 y?ld?r ne kadar ?ehit verdi?ini hat?rlamak için. En son Napoleon Ordusu Akka'ya dayand???nda, Cezzar Ahmet Pa?a ve abisi Hacun, kaç Bosna ve Hersekli'yi Devlet-i Aliye ad?na, Din-i ?slam ad?na kurban etmemi?ler miydi? Daren**** Ali Pa?a ile birlikte S?rp ?syanlar?nda kaç evlad?n? vermi?ti bu topraklar. Kavalal?'n?n isyan?nda ve ?ngilizler Çanakkale'ye dayand?klar?nda da Devlet-i Aliye, onlara 'yard?m?ma ko?un' dememi? miydi.

K?TAP TEM?N? ?Ç?N
BAB?L YAYINCILIK
0312 2120027
x

Ku? Gribi mi?
P..t Gribi mi?
H.Mirgül Eren Griffe
Belge Yay?nlar?
Ankara Kas?m 2005

Bu kitapta anlat?lanlar, komplo teorilerinden çok uzakta olup mevcut bilinenlerin sistematik bir de?erlendirilmesidir.

Bu çal??man?n amac?, Türkiye'nin jeopolitik yap?s?na uyumlu ve Ortado?u merkezli gerçekle?tirilen yeni dünya düzeninin belirleyicileri ve onlar?n i?birlikçilerinin rastgele ve kontrolsüz olarak att?klar? ad?mlar?n sonunda nelerin ortaya ç?kabilece?ini vurgulamak ve hepimizi insanl?k ad?na dü?ünmeye sevk etmektir.

Belge Yay?nlar?
0312 3412352
x

AÇIKLAMA

Say?n Mahmut Çetin Bey,
X ?li?kiler ve Bo?az’daki A?iret isimli kitaplar?n?z? okudum. Baz? yanl?? bilgilendirmelerin ve gazete, magazin dergileri kaynakl? kitaplar?n?zdaki bilgilerin gerçek ve makbul ar?ivlerin incelenmesi sonunda ortaya ç?kmad???na emin oldum.

Bendeniz, ?anar, Lale, Alpay, Can ile ata birli?i olan bir ki?iyim. Çok ?ükürki, bizler Osmanl?'dan ba?l?yarak (15'?nci yy sonlar?ndan) bu yana Bosna Hersek'in mavi ve ye?ilini, al zemin üstündeki ay ve y?ld?zla bezemi? insanlar?z. Geçmi?imizden hiç bir zaman kaçmad?k. Bogomil kökenli bir Bo?nak oldu?umuzu da asla unutmayarak bu milletin asli unsuru olarak o'na ba?l? kald?k.

Bildi?iniz gibi Osmanl? Dünya devleti olmas?n? topraklar?na Bosna’y? 1463te Hersek'i de 1480’de katmas?yla ba?lam??t?r. Bosna ve Hersek Osmanl? için bir serhat eyalet ve askeri karargah olmu?tur. Osmanl?'n?n Fatih Sultan Mehmet'ten Karlofça Andla?mas? süresindeki hemen hemen tüm sadrazamlar? Bosna Hersek kökenlidir. Bosna Hersekliler Avrupal?lar?n adland?rd?klar? gibi "Türk'ten daha Türk" tür. Bu zaman dilimi içinde ve sonralar? Anadolu’da. Osmanl? tebaas? içindeki hangi millet bu özelli?i ta??r. Bogomil kökenliler "bo?naklar" ?slam’?n bayra??n? yakla??k 600 y?ld?r ta??maktad?rlar. Onlar?n ?slam anlay??? Bekta?ilikten ba?l?yarak 1826’dan sonra Nak?ibendilikle sonuçlan?r. Ama bu dergahlar?n ?u andaki Bekta?i ve Nak?ibendi dergahlar? ile uzaktan yak?ndan ilgisi yoktur. Her iki dergahta özünü Ahmet Yesevi’den al?r.

Alpay'?n baba taraf? Naziki’dir. Aile bu dergah?n kurucular?ndand?r. Hepizin ata dedesi Galip Ali Pa?a R?zvanbegovic-stocevic tir. (?stoliçeli Ali Pa?a). O'nun aile kökeni ise bogomil güney slavd?r. Ailenin ba?lang?c? Mürtedan Pa?ad?r. Bu aile dünya genetik literatüründe (Obrenknezevic-Mahmutbegovic-stoceic) diye geçer. Ailenin Kavalal?, Tepedelenli, Sokollu ve en son M?s?r Burci çerkez sultan? Kansu Gauri ile kan ba?? vard?r.

Aile eski Bosna krall???ndaki mevcut 12 asil aileden biridir. Galip Ali Pa?a R?zvanbegovic Sultan 2'inci Mahmut taraf?ndan Osmanl?ya ba?l?l??? ve Kavalal? ?brahim Pa?a’y? Kütahya önlerinde durdurmas?n?n mükafat? olarak ödüllendirilmi? kendisi Bosna Hersek d???nda hiç bir görevi kabul etmeyince Hersek Bosna’dan ayr?larak 18 sene ba??ms?z vezaretle kendisine verilmi?tir. 1851’de Osmanl? yanl?? bilgilendirme sonucu (Serasker Ömer Lütfü Latas Pa?a taraf?ndan) görevden al?nm?? padi?ah?n haberi olmadan katledilmi?, tüm mal varl???na Latas Pa?a taraf?ndan el konulmu? ve bu yanl??l?k 4 sona sonra anla??l?p aileye iadei itibar edilmi?tir.

Bizim soyumuzda Sabetayl?k yoktur.

Aile genelde Mevlevi veya Nak?ibendidir. 28-30 Nisan aras? Çanakkale 18 Mart Üniversitesinde yap?lacak "Uluslararas? Bosna Hersek Sempozyum"unda Galip Ali Pa?a'n?n vakfiyesi ve vasiyetnamesi de aç?klanacakt?r. Bu vasiyetname 20. yy ?slam anlay???n?n en kabul edilir belgesidir. Bu yaz?l? belgede oldu?u gibi; Bizler "Haktan gelenin halka gitmesi" ve "Hak için halkla beraber olmak" düsturlar?yla yeti?tik.

Galip Ali Pa?an?n 4 k?z? ve 4 o?lu vard?r. K?zlar? Habiba (Divan ?airlerimizden), ?akire, Emine ve Uma Han?md?r. Erkek çocuklar? ise Zülfikar Nafiz Pa?a (ki bunun o?lu Hersekli Arif Hikmet=Divan ?airimiz ve Kamil Pa?ad?r.) ?kinci o?lu.Elhac Haf?z Mehmet R?dvan Pa?a’d?r. Ankara, Amasya, Urfa Mutasarr?fl??? yapm?? ve Osmanl?n?n en s?k???k döneminde Mostar Mutasarr?f? yap?lm?? ve Osmanl? bir gecede Bosna Hersek'i Avusturya’ya b?rak?p çekilince felç geçirmi?tir. Hastal???ndan dolay? Anadolu’ya dönemeyen bu pa?aya Avusturya hükümeti ölünceye kadar general maa?? ba?lam?? ve ölünce Mostar’da askeri merasimle top at??lar? aras?nda Karagöz Camiine gömülmesini sa?larken Avusturyal? generalin söyledi?i sözler bugün tüm ar?ivlerde kay?tl?d?r. "**en asker dü?man?m?zd? O bir Osmanl? idi. Ama önemi yok O'çok ?erefli bir askerdi. Bunun için bu merasimi yap?yoruz."

Üçüncü o?lu Rüstem Beydir. (Miralay) ayn? zamanda Rifat mahlas? ile yazan Divan ?airidir. Bir k?z? vard?r. Hasene Han?m ondan olan torunlar ?u anda Bursa’da ?erefli ve onurlu hayat sürmektedirler. Galip Ali Pa?a’n?n 1948’de do?an 1903’te Erzurum’da ölen en küçük o?lu Ferik Mehmet Ali Pa?ad?r. Han?m? Mahinur Han?m’d?r. Mahinur Han?m, Yüksel Söylemez’in annesi Saliha Han?m’?n halas?d?r. Ferik Mehmet Ali Pa?a ve Mahinur Han?m’?n 2 k?z dört erkek evlatlar? olur. K?zlar? Mevhibe (Fatma Münire) bu han?m Ferik Hüsnü Pa?an?n o?lu Servet Pa?a (tugbay rütbeli) evlenir ve ondan Korgeneral Mehmet Dani? (Daniyel) Yurtatapan (bunun çocuklar?: ?anar, Oktay, Onur, Lale ) olur.

Dana Yurdatapan bu ki?i de?erli bir hukukçudur e?i Nezihe han?md?r.( evlatlar? Birsen ve Fatma) Emine Danende Han?m bu Mehmet Halit Arpaçla evlidir (bir o?lu vard?r: Can Arpaç) Ay?e Daime bu da Nazikio?lu Turhan Cemal Bey’le evlidir (o?lu ?ark?c? Alpay).

Ferik Mehmet Ali Pa?a’n?n ikinci k?z?n?n ismi Ay?e Fahriye’dir. Kocas? Albay Halil Nas?r Berkay’d?r. Bunun da 4 çocu?u vard?r. ?brahim Adnan Berkay, A.Mehmet Ali Berkay, Lamia Nezahat Berkay. Ferik Mehmet Ali Pa?a’n?n en büyük o?lu. Abdülhat Mehmet Ali’dir. (Benim anneannemin annesinin babas? olan ?smail Bey’in babas?d?r) Abdülhat Bey’in 1'inci e?inden tek o?lu ?smail Bey’dir. ?smail Bey’in e?i Fatma Han?m’d?r. Fatma Han?m, R?dvan Bey’le Zübeyde Han?m’?n k?z?d?r. R?dvan Bey, Galip Ali Pa?a R?zvanbegoviç’in kendisinden büyük iki abisinin torunudur. Bu iki abinin ad? tarihte Hac? Mustafa Bey (?stoliçe kaptan?) ve Hac? Mehmet Ali Bey (Hacun) olarak geçer. Hac? Mehmet Ali Bey’in kar?s? Kavalalal? Mehmet Ali Pa?a’n?n k?z? Fatma Han?m’d?r. R?dvan Bey’in kar?s? Zübeyde Han?m da Galip Ali Pa?a’n?n k?z? Uma Han?m’la me?hur Bo?nak beyi Mehmet Firdus'un çocuklar?d?r. Bu han?mefendi anne ve baba taraf?ndan tam Bo?nakt?r. R?zvanbegovictir.

?smail Bey’in tek evlili?i vard?r. 2 o?lu Ali Nam?k ve Ömer olmu?tur. Alp soyad?n? ta??rlar ve k?zlar? Nazife Han?m ve Vasfiye Han?md?r.( Nazife Han?m benim anneannem Abide Han?m’?n annesidir. Kocas? ise yine me?hur bir Bo?nak ailenin o?lu olan Yusuf Bey’dir. Yusuf Bey’in annesi Devlet Han?m’d?r ve Devlet Han?m Bosna’n?n büyük ve asil ailelerinden Babiçler’in k?z?d?r. Yusuf Bey ise Bosna’n?n me?hur ailelerinden Kadiç'lerdendir. (Alikadiç de denir) Vasfiye Han?m'?n k?z? Nedime Han?m taraf?ndan ise Ahmet Tar?k Tekçe, Necip Tekçe ve Cemil Tekçe gelir. gördü?ünüz gibi ailede sabetayc? de?ildir. Ferik Mehmet Ali Pa?a’n?n, ikinci o?lu Besalet Gerede’dir. Çocuksuz vefat etmi?tir. Soyad? Yata?an’d?r. Çanakkale’de ve Kurtulu? Sava??’nda Kuvayi Milliye’de büyük hizmetleri olmu?tur.

Üçüncü o?lu Ahmet Ziya (üç evlilik yapm?? birincisi Nazife Han?m bundan o?lu Ali R?dvan, ikinci e?i Zehra Han?m bundan k?z? Emine Fethiye Sarper. Üçüncü e?i Zahide Tozan bundan çocuklar? Zeynep Vedia Bayman, M. Galip Tozan, Süleyman Faik, Ay?e Refiye Sezen’dir.)

Ferik Mehmet Ali Pa?a’n?n son o?lu da Hüsrev Gerede’dir. Kendisi Ali Kemali Bey’in k?z? Lamia Han?m’la evlidir. 2 o?lu olmu?. Faruk ve Selçuk… Selçuk, Canan Gerede ile evlidir. ?ima ve Bennu k?zlar?d?r.

Say?n Mahmut Çetin Bey,
Kitab?n?zda ayr?ca dikkat etti?im ba?ka bir noktada Ferik Mehmet Ali Pa?a’dan Hersekli diye bahsetmeniz. Hersekli tan?mlamas? bölge olarak do?ru ama aile lakab? olarak yanl??t?r. Hersekli lakab? en son Hersek dükü Stephan Hersek ve ailesinin kullanabilece?i bir lakapt?r. Bu aile ?slamiyet’e geçtikten sonra Hersekli olarak an?lm??lard?r. Bunlardan biri de Dük'ün o?lu Sadrazam Hersekli Ahmet Pa?a’d?r. Ba?ka bir konu da gerek Ferik Hüsnü Pa?a’dan gerekse Ferik Mehmet Ali Pa?a’dan Sultan Abdülhamit’e kar??tl?klar?n? belirtirken suçlar bir ifade kullanman?z. Sizin de bilmek zorunda oldu?unuz gibi Osmanl? Sultanlar? kafese girip sarayda ya?amaya ba?lad?klar? andan itibaren Osmanl?’n?n çökü?ü ba?lam??t?r. Çünkü sultanlar veliahtlar?n? da e?itilemez olmu?lard?r. Sultan Abdülhamit de kafeste çok uzun süre ya?ayan vehimi literatüre hastal?k olarak geçmi? bir sultand?r. Ve sultanl???n?n ilk 5 y?l?nda yapt??? hatalar ve ?ngiliz yan? politikas? ile Osmanl?’y? ne denli zorluklar?n içine soktu?u tüm dünyan?n malumudur. Osmanl? askeri te?kilat?nda padi?ahla farkl? dü?ünen pa?alar her zaman olmu?tur. Ama bu onlar?n vatanseverli?inden hiç ödün vermez. Çünkü Mehmet Ali Pa?a Osmanl?’n?n en son zamanlar?nda Yenipazar’daki tüm askerlerin komutan?d?r. Yine kendisi Ermeni isyanlar?nda Erzurum’daki redif alay?n?n ve Mu?'un komutan?d?r. Zor ?artlarda görev yapt??? Erzurum’da 1903’te vefat etmi? olup Murat Pa?a Camii avlusunda gömülüdür. Erzurum’da eli aç?kl???, vatanseverli?i, ho?görüsü ve dini inanc? ile Erzurum halk? ve bölgenin tarihini yazan tarihçilerce takdir edilir.

Demek istedi?im k?saca ?udur. Bizler tüm R?zvanbegovic torunlar? Bosna Hersek’in mavi ve ye?ilini al zemin üzerindeki Ayy?ld?z’la bezemenin onurunu ta??maktay?z. Atalar?m?z?n bogomil kökenli güney slav olmas?ndan hiç gocunmayarak bu vatan?n asli unsuru olarak ?erefle bu bayra?? 550 senedir ta??yoruz.

Evet ben de müslüman olmayan bir beyle evliyim. Ama bu benim dini inanc?ma ve bu Cumhuriyetin çocu?u olma hasletimi engellemez.
Sonsuz sayg?lar?mla…

Hacer Mirgül Eren Griffe

 

Videolu Soru zmleri

?km?? Sorular

Facebook Sayfam?z

Mesleki ve Teknik E?itim

Mesleki ve Teknik E?itim
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugn361
mod_vvisit_counterDn2639
mod_vvisit_counterBu Hafta10647
mod_vvisit_counterBu Ay27633
mod_vvisit_counterToplam7451552

Kimler evrimii

Şu anda 34 ziyaretçi çevrimiçi

[+]
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color
Ödev