TalebeDunyasi.Com | Öğrenci Ödev Portalı

Anasayfa Site Haritas? E?itim Haberleri Ara
 

H.Mirgül Eren Griffe, 20 Aral?k 1954 Ankara do?umlu. Anne Galip Ali Pa?a R?zvanbegovic ve Hac? Bey R?zvanbegovic’in 6. göbek torunu. Baba taraf?ndan da Bosnal? Daltaban Mustafa Pa?a’n?n 6. göbek torunu. Yüksek eczac?. Tahsilini Ankara Üniversitesi ve Zürih Teknik Üniversitesi’nde tamamlad?. Viyana, ?sviçre ve Fransa’da mesle?iyle ilgili e?itimlere kat?ld?. Yüksek lisans? Eczac?l?k Sanayinde Plus Valör (Art?k de?er) konusunda yapt?. ?leri düzeyde ?ngilizce ve Almanca, orta derecede Frans?zca bilir. Y?SAV (Yükseli? Stratejik Ara?t?rmalar Vakf?) ve Türkiye Bosna-Hersek Dostluk Derne?i’nin kurucu üyesi. Frans?z vatanda?? Berthand Griffle evli, çocuksuz. Bosna ve Hersek Tarihi, Osmanl? ve Osmanl? öncesi dönemleri ile Kuzey Kafkasya Tarihi (Sovyet ?htilali öncesi) konusunda ara?t?rmalar?n? çe?itli devletlerin ar?ivlerinde 1985’ten bu yana sürdürmektedir.

Devamını oku...
 

Feridun Faz?l Tülbentçi, 1912 y?l?nda ?stanbul'da do?du. Vefa Lisesi'ni, Yüksek Ticaret Okulu'nu bitirdi. Ard?ndan bas?n hayat?na at?ld?. Ulus. Vatan, Cumhuriyet, Hürriyet gazetelerinde yazarl?k yapt?. Daha sonra ?stanbul Radyosu'nda görev ald?. Edebiyata ?iirle ba?lad?. Tülbentçi, radyoda "Geçmi?te Bugün" adl? program? haz?rlad?. Tarihi romanlar yazd?. 1982 y?l?nda vefat etti.

ESERLER?:
Barbaros Hayrettin Geliyor, Büyük Türk Zaferleri, Cem Sultan, Hurrem Sultan, ?stanbul'un Fethi (?stanbul Kap?lar?nda), Osmano?ullar?, Sultanlar?n A?k?, Tarihe ?an Veren Türk, Turgut Reis, Türk Atasözleri ve Deyimleri, Türk Tarihinden Sayfalar, Yavuz Sultan Selim A?l?yor, Geçmi?te Bugün

 
Dursun Bey

Tarihçi, defterdar, ak?nc? beyidir.Bursa'da do?du.As?l ad? Tur'i Sina'd?r. Tursun Bey de denilmektedir.Fatih zaman? komutanlar?ndan Ceb Ali'nin o?lu, Kar??t?ran Süleyman Pa?a'n?n kay?nbiraderidir.Medrese ö?renimi gördü. Uzun y?llar Fatih Sultan Mehmed'in hizmetinde bulundu. 1453 y?l?nda ?stanbul'un al?n???nda Fatih Sultan Mehmed'in yan?nda idi. Fatih Ayasofya'ya girdi?inde beraberinde olanlar aras?nda bulundu.?stanbul'un ev ve dükkânlar?n?n say?m ve tesbiti i?lerinde çal??t?.Belgrad ku?atmas?nda bir nevi vakanüvislik görevi yapt?.Mahmud Pa?a'n?n 1458 y?l?nda S?rbistan Seferinde Ak?nc? Beyi olarak sava?t?.1461 y?l?nda Trabzon seferinde divan kâtipli?inde bulundu.Anadolu Defterdar?, Anadolu Detterdarl??? kethüdas? ve Ba?defterdar? oldu.1499-1508 y?llar? aras?nda vefat etti.

 
Celal Esat Arseven ( 1885)- (13.11.1971)

Profesör, yazar, sanat tarihçisi, ressam, milletvekili ve k?demli yüzba??d?r.1875 y?l?nda ?stanbul Be?ikta?'ta do?du.Sadrazam Ahmed Esad Pa?a'n?n o?ludur.40 günlük iken babas? ölmü?tü. 1888 y?l?nda Galatasaray Lisesine girdi.Lisede okurken 1889 y?l?nda Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne girdi ve mezun oldu.Güzel Sanatlar Akademisinde de okurken II. Abdülhamid'in özel emri ile Harp Okulunun asiller s?n?f?na girdi.1894 y?l?nda piyade subay? olarak mezun oldu. 1908 y?l?nda k?demli yüzba?? (Kola?as?) iken askerlik hayat?ndan istifa ederek ayr?ld?.1908 y?l?nda arkada?? Salah Cimcoz ile "Kalem" adl? mizah dergisini ç?kard?. I. Dünya Sava?? s?ras?nda Kad?köy Belediye ?ube Müdürlü?ü, sonra ressamlar?m?za Avrupa'da sergi açmalar?n? tertipleme görevi yapt?.1921-1941 y?llar? aras?nda Güzel Sanatlar Akademisi Mimari Tarihi ve ?ehircilik profesörlü?ünde bulundu.

Devamını oku...
 
Bekir Baykal (1908)

Tarih profesörü, dekan, rektör ve yazard?r.1908 y?l?nda Rize'de do?du.Berlin ve Freiburg Üniversitelerinin edebiyat fakültelerini bitirdi.1943 y?l?nda profesör oldu. 1950-1952 y?llar? aras?nda Dil ve Tarih-Co?rafya Fakültesi Dekanl??? yapt?.1960 y?l?nda Atatürk Üniversitesi Rektörlü?üne, 1961 y?l?nda Kurucu Meclis üyeli?ine seçildi.

ESERLER?
(baz?) Birinci Me?rutiyet, Ba?dat Demiryollar? Problemi, Mithat Pa?a Siyasi ve ?dari ?ahsiyeti.

 
A??kpa?azade ( 05.10.1392)- (26.10.1480)

A??kpa?azade Dervi? Ahmet 1393'te Amasya'da Elvan Çelebi köyünde do?du. ?eyh Yahya'n?n o?lu, Tasavvuf ?airi A??k Pa?a'n?n torun çocu?udur.Bu nedenle A??kî mahlas?n? kullanm??t?r.1413 y?l?nda hastalan?p Orhan Gazi'nin imam?n?n o?lu Yah?i Fakih'in evinde kald???nda Y?ld?r?m Bayaz?d'a kadar yaz?lm?? bir Osmanl? tarihini okumas?, kendisini bu i?e verdirmi?tir.1413-1419 y?llar? aras?nda Rumeli'de Musa Çelebi'nin hizmetinde bulundu.1419 y?l?nda köyüne döndü.1422 y?l?nda köylerindeki tekkeye u?rayan Mihalo?lu Mehmed Bey, Ahmed'i II. Murad'?n ordusuna getirdi. II. Murad ile Mustafa Çelebi aras?nda yap?lan Ulubat sava??n? seyretti. 1436 y?l?nda hacca gitti.1437 y?l?nda Üsküp'e gelip ?shak Bey'in yan?nda ak?nlara kat?ld?.1438 y?l?nda II. Murad'?n Macaristan seferine kat?larak gazi oldu.1448 y?l?nda II. Kosova sava??na girip vuru?mu?tur. 1453 y?l?nda ?stanbul'un al?n???nda bulundu.Fatih Sultan Mehmed kendisine Cibali yak?n?nda bir ev verdi.Evin yan?na dedesi A??k Pa?a ad?na bir mescit yapt?rd?.Fatih'in hizmetinde çal???rken padi?ah?n çok be?endi?i bir ki?i olarak tan?nd?.1456 y?l?nda Edirne'de Fatih'in çocuklar?n?n sünnetine davet edildi.Zeyni tarikat?na girdi.1481 y?l?nda 88 ya??nda iken ?stanbul'da vefat etti.Mezar? Cibali yak?n?ndaki A??kpa?a Mescidi bahçesindeki türbesindedir.

ESER?
A??kpa?azade Tarihi

 
Ahmet Refik Alt?nay ( 1881)- (10.10.1937)

Tarihçi, yazar, ?air, Darülfünun Tarih Müderrisi ve yüzba??d?r.1881 y?l?nda Be?ikta?'ta do?du.Kethüda Ürgüplü Ahmed A?a'n?n o?ludur.?lk ö?renimini Vi?nezade ?lkokulunda, orta ö?renimini Be?ikta? Askeri Ortaokulunda ve Kuleli Askeri Lisesinde gördü.1898 y?l?nda Harp Okulundan piyade birincisi olarak mezun oldu.Küçük ya?ta te?men ç?kt??? için k?taya gönderilmeyip ö?retmen s?n?f?nda b?rak?ld?.Topta?? ve So?ukçe?me Askeri Ortaokullar?nda 4 y?l süre ile Co?rafya Ö?retmenli?i yapt?. 1902 y?l?nda Harp Okuluna Frans?zca, 1908 y?l?nda tarih ö?retmeni oldu. Tercüman-? Hakikat ve Millet gazetelerinde ba?yazarl?k yapt?. 1909 y?l?nda Genelkurmay Ba?kanl??? Yay?n ?ubesinde çal???rken Askeri Mecmuay? yönetti.1909 y?l?nda kurulan Tarihi Osmani Encümenine üye seçildi. Fransa'ya tarihi ara?t?rmalar için bir kurulla birlikte gitti.1912 y?l?nda Balkan Sava??nda Askeri Sansür Müfetti?i oldu.1913 y?l?nda gözleri bozuk oldu?u için yüzba?? iken emekliye ayr?ld?.1918 y?l?nda ?stanbul Darülfünun Osmanl? Tarihi Ö?retmenli?ine, 1919 y?l?nda Türkiye Tarihi Müderrisli?ine atand?.Türk Tarih Encümeninde görev ald?.1924-1927 y?llar? aras?nda bu encümenin ba?kanl???n? yapt?.1932 y?l?nda I.Tarih Kongresine kat?ld?.1933 y?l?nda Üniversite Ö?retmenli?inde kadro d??? b?rak?ld?. 10 Ekim 1937 tarihinde ?stanbul'da 56 ya??nda iken zatürreden vefat etti.Mezar? Büyükada'da Tepeköy Mezarl???ndad?r. 116 eseri vard?r.

Kaynak :Osmanl? Tarihi Yazarlar? M.Orhan Bayrak ?stanbul 1982

 
Ahmet Muhtar Pa?a ( 1861)- (16.03.1926)

Yazar, tarihçi, tümgeneral ve ilk Askeri Müze Müdürüdür.1861 y?l?nda ?stanbul'da do?du. Kola?as? Hasan Bey'in o?lu ve yazar Sermet Muhtar Alus'un babas?d?r. 1880 y?l?nda Harp Okulundan topçu subay?, 1883 y?l?nda Harp Akademisinden Kurmay Yüzba?? olarak mezun oldu. Harp Okulunda ve Topçu Okulunda görev ald?. 1908 y?l?nda Tümgeneralli?e yükselerek Askeri Müzeye ilk müdür olarak atand?. Bir depo halinde olan Askeri Müzeyi kuran ki?i olarak tan?n?r. Yeniçeri giysilerini Askeri Müzeye ta??tt?. Silah tetkiki için bütün Avrupa ?ehirlerini dola?t?. 16 Mart 1926 tarihinde 65 ya??nda iken ?stanbul'da vefat etti.

Kaynak:Osmanl? Tarihi Yazarlar? M.Orhan Bayrak ?stanbul 1982 sf.21

 
Abdi Pa?a (ni?anc?) - (17.12.1691)

Osmanl? devlet adam? ve tarihçi. As?l ad? Abdurrahman’d?r. ?stanbul’un Anadoluhisar? semtinde dünyaya geldi. Do?um tarihi belli de?ildir.
E?itim ve ö?retimini Enderun-? hümayunda tamamlad?. 1648’de Saray-? Hümayunun Büyük Oda k?sm?nda ilk resmi vazifesine ba?lad?. ?ki sene sonra Seferli Ko?u?una atand?. Bu vazifede 1659’a kadar kalan Abdi Pa?a, Has Oda’ya tayin edildi. 1665’te tu?ra çekme vazifesi verildi. 1668’de s?r katipli?ine getirilen Abdi Pa?a ertesi sene Temmuz ay?nda vezirlik rütbesi ile ni?anc?l?k nasb?na tayin edilerek saraydan ayr?ld?. Uzun süre bu vazifede kalan Abdi Pa?a Çehrin Seferi s?ras?nda ?stanbul kaymakam? oldu (1678). Ertesi sene dördüncü vezirli?e terfi etti. ?kinci vezir iken 1682’de Basra valili?ine tayin edildi. On sene kadar çe?itli illerde valilik yapt?. 1690’da Kandiye, sonra Sak?z muhaf?zl???na getirildi. Sak?z muhaf?z? iken 1692 y?l?nda vefat etti.

Devamını oku...
 
<< Başlangıç < Önceki 1 2 Sonraki > Son >>

Sayfa 2 - 2

Videolu Soru zmleri

?km?? Sorular

Facebook Sayfam?z

Mesleki ve Teknik E?itim

Mesleki ve Teknik E?itim
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugn143
mod_vvisit_counterDn1231
mod_vvisit_counterBu Hafta8277
mod_vvisit_counterBu Ay12216
mod_vvisit_counterToplam7668562

Kimler evrimii

Şu anda 13 ziyaretçi çevrimiçi

[+]
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color
Ödev