TalebeDunyasi.Com | Öğrenci Ödev Portalı

Anasayfa Site Haritas? E?itim Haberleri Ara
 

Reha Çamuro?lu, 20 A?ustos 1958'de ?stanbul'da do?du. Babas?n?n ad? Ya?ar ?hsan, annesinin ad? Gülen'dir. Tarihçi-Yazar; Bo?aziçi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nü bitirdi. Büyük Larousse ve Ana Britannica ansiklopedilerinde tarih yazarl??? ve redaktörlük, Cem ve Nefes dergilerinin ise yaz? i?leri müdürlüklerini yapt?. Almanya'da bir dizi üniversitede konuk olarak ders ve konferanslar verdi. 12 telif ve 2 tercüme eseri yay?mland?. TYB taraf?ndan "2001'in En ?yi Roman? Ödülü"ne lay?k görüldü. Ayn? y?l "Hac? Bekta? Bar?? ve Dostluk Ödülü"nü ald?. Çok iyi düzeyde ?ngilizce bilen Çamuro?lu, evli ve 1 çocuk babas?d?r.

www.talebedunyasi.com

Devamını oku...
 

?ktisat tarihi profesörü ve yazard?r.1902 y?l?nda Edirne'de do?du.1926 y?l?nda ?stanbul Edebiyat Fakültesinin felsefe bölümünden mezun oldu.Milli E?itim Bakanl???nca gönderildi?i Fransa'n?n Strazburg Hukuk Fakültesinden iktisat diplomas? ald?.1931 y?l?nda Türkiye'ye döndü.1931-1933 y?llar? aras?nda Eski?ehir Lisesinde Felsefe ö?retmenli?i yapt?.1933 y?l?nda Üniversite Reformu ile Türk ?nk?lap Enstitüsü doçenti, 1937 y?l?nda ?ktisat tarihi doçenti, 1940 y?l?nda Türk Tarih Kurumu asli üyesi oldu. 1941 y?l?nda profesörlü?e yükseldi. Strazburg Üniversitesi taraf?ndan ?eref doktoru payesi verildi.1950 y?l?nda Türk ?ktisat Tarihi Enstitüsünü kurdu.1957 y?l?nda Ord. Profesörlü?e yükseldi.1973 y?l?nda emekliye ayr?ld?.1979 y?l?nda 77 ya??nda iken ?stanbul'da vefat etti.Mezar? Edirnekap? ?ehitli?indedir.

Kaynak:Osmanl? Tarihi Yazarlar? M.Orhan Bayrak ?stanbul 1982

 
Orhan Bayrak (1926)

M.Orhan Bayrak 1926 y?l?nda Denizli’de do?du.Emekli Kd. Albay (1977), Harita Mühendisi, Harita Genel Müdürlü?ü Komptrolörü(1972-1977), ?stanbul Belediyesi Harita Müdürü (1981-1982), yazar.


Eserlerinden baz?lar?:?stanbul’un Tarihi Yerler K?lavuzu, Türkiye Tarihi Yerler K?lavuzu, ?stanbul’da Gömülü Me?hur Adamlar, Osmanl? Me?hurlar?ndan F?kralar, Atatürk ve Kurtulu? Sava??,Ansiklopedik ?stanbul Rehberi, Osmanl? Tarihi Yazarlar?, 1920-1984 Türkiye’yi Kimler Yönetti?

Kaynak:Osmanl? Tarihi Yazarlar? M.Orhan Bayrak ?stanbul 1982 Arka Kapak

 
Nihat Sami Banarl? ( 1907)- (1974)

Edebiyat tarihçisi, yazar, ?air ve edebiyat ö?retmenidir.1907 y?l?nda ?stanbul'da Fatih'te do?du.Trabzon mebusu ?air Emin Hilmi'nin torunu, vali ?air ?lyas Sami'nin o?ludur.Soyad?n? babas?n?n ve annesinin mezarlar?n?n bulundu?u Banarl? kasabas?ndan ald?. 1930 y?l?nda Edebiyat Fakültesinden ve Yüksek Ö?retmen Okulundan mezun oldu.1929-1934 y?llar? aras?nda Edirne Lisesi ile K?z ve Erkek Ö?retmen Okulunda edebiyat ö?retmenli?i yapt?.1947 y?l?na kadar ?stanbul'da Kabata?, Galatasaray, Bo?aziçi, ?i?li Terakki ve I??k Liselerinde, 1947-1969 y?llar? aras?nda E?itim Enstitüsü ile Yüksek Ö?retmen Okulunda Edebiyat; Yüksek ?slâm Enstitüsünde ?slâmi Türk Edebiyat? Tarihi ö?retmenliklerinde bulundu.

Devamını oku...
 
Naima ( 07.12.1651)- (22.12.1714)

Nâimâ, ilk resmî vak'anüvis ve Osmanl? tarihçileri aras?nda en ünlü ki?idir. 1652 y?l?nda Halep'te do?du, Babas?. Halep e?raf?ndand?. ?lk ö?renimini orada tamamlayan Nâimâ, genç ya?ta ?stanbul'a geldi. Yüksek ö?renim gördü ve Dîvan Kalemi'nde memur olarak hayata at?ld?. Sonra hayat? birçok memurluklarda geçti. Dîvan Mektupçulu?u, Ba?muhasebecilik vesaire yapt?. Nâimâ memurluk hayat?nda bazen yükselip bollu?a kavu?tu, bazen at?l?p s?k?nt? çekti. Bir aral?k Alanya ve Bursa'ya da sürüldü. Çorlu'lu Ali Pa?a onu Mora seferine beraber götürdü. Nâimâ, 1715 y?l?nda Patras'da muhasebeci iken 63 ya??nda öldü ve bu kasabada bulunan bir c*****n bahçesine gömüldü.

Osmanl? Tarihi'nde resmî olarak ilk vak'anüvis olan Mustafa Naimâ Efendi, ilk ö?renimini do?du?u ?ehir olan Halep'te tamamlad?ktan sonra, genç ya?ta ?stanbul'a geldi. Küçüklü?ünden beri okuyup yazmaya, özellikle tarihe ve edebiyata büyük merak? vard?. ?stanbul'da Enderun'a devam etti. Sonra, Dîvan katipli?inde görev ald?.

Devamını oku...
 

1906 y?l?nda Selanik'de do?du. Babas?n?n görevi sebebiyle imparatorlu?un çe?itli bölgelerini gezdi. Alman okulu ve Fransa'da College de France ile ?ark Dilleri okullar?nda okudu. Arapça ve Farsça ö?rendi. Ünlü ?arkiyatç? Massignon'dan tasavvuf dersleri ald?. Viyana Büyükelçisi Sadullah Pa?a'n?n o?lu Nusret ile evlenerek Aya?l? soyad?n? ald?. Romanlar?nda Osmanl? kültür ve medeniyetinin tasviri vard?r. G?nluk gazete yaz?lar? da yazm??t?r.

Romanlar?:
1- Pertev Bey'in Üç K?z? (1968), 2- Pertev Beyi'in ?ki K?z? (1969), 3- Pertev Bey'in Torunlar?

Diger Eserleri: 1- Dersaadet (1975, hat?ralar), 2- Ondokuzuncu As?r (1971, tarih), 3- ??ittiklerim Gördüklerim (1973, tan?d?klar?n?n portreleri).

 

 
Meral Ak?ener ( 1956)

MHP ?stanbul Milletvekili

1956 y?l?nda ?zmit Gündo?du köyünde do?du. Tahir Ömer Bey ile S?dd?ka Han?m’?n k?z?. ?stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü mezunu. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde doktora yapt?. Y?ld?z ve Kocaeli Üniversitelerinde ö?retim görevlisi olarak çal??t?. Zübeyde Han?m ?ehit Analar? Vakf?’n?n ba?kanl???n? yapt?. 1995 y?l?nda DYP Kad?n Kollar? Ba?kan? oldu. 24 Aral?k 1995 seçimlerinde ?stanbul Milletvekili seçildi. Önce DYP Genel Ba?kan Yard?mc?s?, sonra da ?çi?leri Bakan? oldu. Bilahare MHP’ye geçti. MHP’den Kocaeli Milletvekili seçildi. Halen MHP Merkez Yönetim Kurulu Üyesi. ?ngilizce biliyor. Evli ve bir çocuk annesi. 22 Temmuz Genel Seçiminde MHP ?stanbul Milletvekili seçildi.

 

 

Do?um tarihi ve yeri bilinmiyor. Kâtip Çelebi ölüm tarihi olarak 1533'ü vermekteyse de, bunun do?ru olmad??? bugün kesinle?mi?tir. Çe?itli kaynaklarda onun 1547'den, 1551'den, 1553'ten sonra ölmü? olabilece?i ileri sürülmektedir. Ya?am? üstüne bilgi de yok denecek kadar azd?r. Saraybosna yak?nlar?nda do?du?una, dedesinin dev?irme oldu?una ili?kin kesinle?memi? ipuçlar? vard?r. Enderun'da okumu?tur.

Matrak sporcusu

Matrakç? ya da Matrakî ad?yla an?lmas?, lobotu and?ran sopalarla oynand??? ve eskrime benzeyen bir tür sava? oyunu oldu?u bilinen "matrak" oyununda çok usta olmas?ndan ve belki de bu oyunun mucidi bulunmas?ndan ileri gelmektedir.

Silah?n kitab?n? yazan bir silah?ör

Devamını oku...
 

?ubat 1609'da ?stanbul'da do?du. As?l ad? Mustafa'd?r. Do?u'da Hac? Halife, Bat?'da ise Hac? Kalfa ad?yla da tan?n?r. Babas? Abdullah Enderun'da yeti?mi?, silahdarl?k göreviyle saraydan ayr?lm??t?. 14 ya??na kadar özel e?itim gören Kâtib Çelebi, 1623'te Anadolu Muhasebesi Kalemi'ne girdi. IV. Murad döneminde (1624-1640) giri?ilen Do?u seferlerinde kâtib olarak kat?ld?. 1635'te ?stanbul'a dönerek kendisini tümüyle okuyup yazmaya verdi. Dönemin ünlü bilginlerinin derslerine kat?larak medrese ö?renimindeki eksikliklerini giderdi. Tarihten t?bba, co?rafyadan astronomiye kadar geni? bir ilgi alan? olan Kâtib Çelebi'nin ayn? zamanda zengin bir kitapl??? da vard?. 1645'te s?ras? geldi?i halde yükselemedi?i için kalemdeki görevinden ayr?ld?. Ancak 1648'de Takvimü't-Tevarih adl? yap?t? dolay?s?yla ?eyhülislam Abdürrahim Efendi arac?l???yla kalemde ikinci halifeli?e getirildi. Bundan sonra da ö?renme ve ö?retme yolundaki çabalar?n? sürdüren Kâtib Çelebi pe?pe?e yap?tlar vermeye ba?lad?. Telif ve çeviri olarak yirmiyi a?k?n kitap yazd?. En önemlileri tarih, co?rafya ve bibliyografya alan?ndad?r.

Devamını oku...
 
?smet Bozda? ( 1916)

?smet BOZDA?, 1916 y?l? Mart ay?nda Bursa’da do?du.Orta tahsilini Bursa’da yapt?. Yüksek ö?renimini ?stanbul Üniversitesi ?ktisat Fakültesi ve Gazetecilik Yüksek Okulu'nda tamamlad?.

?lk ?iirlerini ?air Celal S?lay ile birlikte, 1934 y?l?nda yay?nlanan ?Üç Mum Yand?’ adl? kitapta toplad?. As?l kendisinin yakalad??? ?iirleri 1943 y?l?nda yay?nlanan ?Gönderilmemi? Mektuplar’ adl? kitab?nda toplam??t?r.

Bugüne kadar 32 kitap yay?nlam?? ve 11 kitab? da yay?na haz?r hale getirmi?tir. Kitaplar? daha çok tarih felsefesi, sosyal antropoloji ve yak?n tarih çal??malar?n? yans?t?r. Tarih felsefesi çal??malar? aras?nda bulunan,’Sovyet Marksizmi, Çin Marksizmi ve Türkiye Gerçekleri’ ile ??nsanl???n Son Çerçevesi ÜÇÜNCÜ ÇÖZÜM’ ülke d???nda da ilgi toplam?? ve yabanc? dillere çevrilmi?tir.?ngilizce,Arapça,Urduca ve Çince de eser sahibidir.

Devamını oku...
 

Milli Mücadele kahramanlar?ndan, Konya Valili?inden emekli Cemal Bardakç? ve Merhume Fatma Nuriye han?mefendinin çocu?u olarak ?stanbul' da dünyaya geldi. ?stanbul Hukuk Fakültesi' nden mezun oldu. 1948 y?l?nda gazetecili?e ba?lad?.

Yeni Sabah, Milliyet, Havadis ve Cumhuriyet gazetelerinde mesle?in her seviyesinde çal??t?. 1956 y?l?nda Macar ?htilalini tek Türk gazetecisi olarak izledi?i ve dizi yaz? olarak yay?nlad??? bu röportaj? ile Türkiye'de ve Avrupa'da ödüller ald?.

Devamını oku...
 
Haluk Dursun ( 1957)

A.Haluk Dursun, 1957 y?l?nda Hereke'de do?du. ?stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sonça? ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Bölümü'nden mezun oldu. Marmara Üniversitesi Türkiyat Ara?t?rmalar? Enstitüsü'nde "?slam Amme Hukukunda Hükümet Anlay???" konusunda yüksek lisans, "II. Abdülhamit Döneminde Akabe'de Osmanl?-?ngiliz Rekabeti" konusunda da doktora tezi haz?rlad?. 1982 y?l?nda Marmara Üniversitesi Atatürk E?itim Fakültesi'neAra?t?rma Görevlisi olarak girdi. Daha sonra Ö?retim Görevlisi ve Yard?mc? Doçent oldu. Fakültede Bizans Tarih ve Medeniyeti, Türk Kültür Tarihi, Osmanl? Müesseseleri ve Medeniyeti, Yeni ve Yak?nça?'da Avrupa Tarihi ve Türk ?nk?lap Tarihi dersleri verdi.

Atatürk E?itim Fakültesi ve Fen Edebiyat Fakültesinde Akademik Kurul ve Yönetim Kurulu Üyeli?i yapt?.

Devamını oku...
 
<< Başlangıç < Önceki 1 2 Sonraki > Son >>

Sayfa 1 - 2

Videolu Soru zmleri

?km?? Sorular

Facebook Sayfam?z

Mesleki ve Teknik E?itim

Mesleki ve Teknik E?itim
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugn605
mod_vvisit_counterDn1030
mod_vvisit_counterBu Hafta1635
mod_vvisit_counterBu Ay26535
mod_vvisit_counterToplam7724592

Kimler evrimii

Şu anda 18 ziyaretçi çevrimiçi

[+]
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color
Ödev