TalebeDunyasi.Com | Öğrenci Ödev Portalı

Anasayfa Site Haritas? E?itim Haberleri Ara
 

1914

1908 y?llar?ndan ba?layarak çe?itli kentlerde halka aç?lan sinema salonlar?, gösterilerini yabanc? uyruklu ve Türkiye'de ki az?nl?klar?n egemenli?inde sürdürürken devreye Cevat Boyer'le Murat Bey'ler girer. Ve ?ehzadeba??'nda Milli Sinema ad? verilen "ilk Türk sinemas?" aç?l?r (19 Mart). Ard?ndan, ?stanbul Sultanisi'nde film gösterileri düzenleyen ?akir Seden'le Fuat Uzk?nay, Sirkeci'de lokantac?l?k yapan Ali Efendi'yi (Öztuna) ikna ederek ikinci Türk sinemas?n?n aç?lmas?n? sa?larlar (6 Temmuz). Ve sinemaya Ali Efendi ad? verilir. Çünkü Ali Efendi, bu kurulu?un as?l büyük hissedarlar? olup, ?akir ve Kemal Seden karde?lerin de amcalar?d?r.

Devamını oku...
 

1931


Muhsin Ertu?rul'un ?stanbul Sokaklar?nda adl? filmi, Türk sinemas?n?n ilk ortak yap?m?d?r (Türk-M?s?r-Yunan). Semiha Berksoy, Talat Artemel, ?. Galip Arcan gibi Türk oyuncular?n yan? s?ra M?s?rl? Azize Emir, Yunanl? Gavrilides'in ba?rollerini payla?t??? filmin seslendirme (dublaj) i?lemi Paris'teki Espinay stüdyolar?nda yap?l?r. Bu nedenle ?stanbul Sokaklar?nda ilk film say?l?r. Yani sessiz çekilip sonradan dublaj sistemiyle seslendirilmi?tir.

1932

Dâr-ül-bedayi (tiyatrocular) oyuncular?ndan (At?f Kaptan, Ferdi Tayfur, Mahmut Moral?, Hadi Ün, Haz?m Körmükçü, Sait Köknar, Ercüment Behzat Lav) egemen oldu?u dönemde ve bu oyuncularla çekilen Bir Millet Uyan?yor Muhsin Ertu?rul'un en önemli filmi kabul edildi?i gibi, Türk sinema tarihimizin de ilk yüz ak? filmlerimizden biridir. Ve ilk kez bir oyuncu halk içinde ünlenip öne ç?kar. Bu oyuncu Yahya Kaptan rolüyle At?f Kaptan'd?r. Ertu?rul, Kaçakç?lar'la çal??malar?n? sürdürürken, ?pek Film ?irketi de Ni?anta??'nda ilk sesli stüdyoyu kurup i?lemlere ba?lar. Bu y?l, ilk ?ekliyle haz?rlanan Sinema Filmlerinin Kontrolü Hakk?nda Talimatname'de yürürlüktedir.

Devamını oku...
 

1951

36 film çekildi. Tarihsel film dönemi ba?larken, ?stiklal ve Kore Sava?? filmleri de a??rl???n? gösterdi. 8 Kurtulu? Sava?? ve 5 tarihi filmin çekildi?i bu y?l, Cahide Sonku da kendi ad?na Sonku Film yap?mevini kurdu. Öteki yap?mevleri ise Lale Film (Cemil Filmer), Adal? Film (Handan Adal?) ve Yakut Film'di (Dr. Ar?avir Alyanak).

Nuri Ak?nc?, Dr. Alyanak ve ?hsan Tomaç dönemin yeni yönetmeni oldular. Ama y?l?n en önemli filmlerinden birini ku?kusuz. Orhan M. Ar?burnu Sürgün'le gerçekle?tiriyordu. Oyuncu olarak da Turan Seyfio?lu'nun y?ld?z? parlamak üzereydi.

Devamını oku...
 

1965

Bir y?ll?k süre içinde çekilen 213 filmle Türk sinemas?, önlenmesi mümkün olmayan bir film enflasyonu ba?latt?. Altyap?s?z ve büyük bir karma?a içinde film say?s? artarken bu sa?l?ks?z h?zl? tempo yeni sömürü kaynaklar?n? da beraberinde getiriyordu. Örne?in y?ld?z egemenli?inin doruk noktalara ula?mas?, bölge i?letmecilerinin Türk sinemas?n? yönlendirme çabalar? ve tefeci-yap?mc? ili?kisinin ortaya ç?kard??? bono sistemine dayal? çarp?k ekonomi, bu sömürü düzeninin ba?l?ca kaynaklar?yd?.

Semih Evin'le ba?layan "iç içe çekilen film furyas?", yap?mc? Hasan Kazankaya ile daha ileri uçlara t?rmand?. Ve bu dört ya da alt? günlük gibi çok k?sa sürelerde, ayn? mekânlarda, ayn? oyuncularla "?ip?ak" çekilen bu ucuz "ikiz filmler" bir "gecekondu sinemas?", ba?ka bir deyi?le "konfeksiyon sinemas?" dönemini ba?latt?.

Ucuzluk ve ba??bozukluk birbiri ard?na yeni sinemasal modalar getirdi. Y?l?n bir yeni türü de "hazretler sinemas?"yd?. Böylece 1965, Nuri Ak?nc?'n?n Hazreti Yusuf'un Hayat? adl? filmiyle bir "din sömürüsü"nün ba?lang?ç y?l? oldu.

Devamını oku...
 

1975

225 film çekildi. Tümü de renkli çal??ma oldu. Ve böylece de Türk sinemas?nda siyah-beyaz film dönemi sona erdi.

1967'de Türk Film Ar?ivi ve 1969'da ise Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Film Ar?ivi olarak çal??malar?n? sürdüren Kulüp Sinema 7, bu kez Sinema-TV Enstitüsü'ne dönü?tü. Ve düzenlenen sinema kurslar?nda Lütfi Ö. Akad, ?lhan Arakon, Metin Erksan, Halit Refi? hocal?k yapt?lar.

Yeni oyuncu Müjde Ar. Ayhan I??k'la Fikret Hakan yap?mc?l??a ba?lad?lar.

Ertem E?ilmez'in tek kahramana dayal? olmayan çok ki?ilikli Hababam S?n?f? güldürüleri y?l?n en popüler filmleri oldular. ?? yapan filmler listesinde ilk s?ralar? ald?lar
Y?l?n sinema modas? ise 'komedi a??rl?kl? seks filmleri'ydi. Nazmi Özer'in Civciv Ç?kacak Ku? Ç?kacak adl? seks komedisi, bu furyay? h?zland?ran film oldu. Bu tür filmler sinema gi?eleri önlerinde ?a??rt?c? kuyruklar olu?turdular.

Devamını oku...
 

1984

124 film çekildi. Yeni bir yönetmen: Yavuz Turgul. Orhan Elmas'?n Kay?p K?zlar'? "y?l?n i? filmi" oldu. Video olaylar?n?n Türk sinemas? için bir tehlike olu?turdu?u bu dönemde, ustalar ve gençler birbirinden ilginç filmler ortaya koydular.

?erif Gören, çaresiz ve ezilen bir kad?n?n öyküsü üzerine koydu?u Firar'da cinselli?i gerçekçi bir bak?? aç?s? içinde ele ald?. Ve böylece y?l?n en cesur ç?k??lar?ndan birini gerçekle?tirdi.

Yusuf Kurçenli'nin **mez A?ac? bir Türk k?z?yla bir Yunanl? gencin a?k?n?, insani ve evrensel bouytlara ula?t?rd?. Yavuz Turgul Fahriye Abla'da, At?f Y?lmaz Bir Yudum Sevgi'de, ba?kald?ran "yeni kad?n imaj?"n? getirdiler beyaz perdeye. Ve "kad?n?n kurtulu?u" aç?s?ndan, özellikle de Bir Yudum Sevgi, Türk sinemas?n?n son y?llarda çevrilen en önemli filmlerinden biri oldu.

Bekçi (Ali Özgentürk), Fidan (Erdo?an Tokatl?), Gizli Duygular (?erif Gören), Ka??k Dü?man? (Bilge Olgaç), Namuslu (Ertem E?ilmez), Pehlivan (Zeki Ökten) ve Tunç Okan'la (Cumartesi Cumartesi) Muammer Özer'in yurt d???nda çektikleri filmler, y?l?n üzerinde durulmas? gereken çal??malar?yd?.

Devamını oku...
 

2007'de Türk sinemas?
Günümüzde, sinemam?z yurt d???nda da kat?ld???m?z film ?enlikleri sayesinde globalle?ti (Örn: Cannes Film Festivali)


2008'de Türk sinemas?
2008 y?l? Türk sinemas?nda rekor y?l oldu. Sonraki y?llarda yeni rekor y?llar?n olmas? bekleniyor.

 


Videolu Soru zmleri

?km?? Sorular

Facebook Sayfam?z

Mesleki ve Teknik E?itim

Mesleki ve Teknik E?itim
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugn4714
mod_vvisit_counterDn693
mod_vvisit_counterBu Hafta4714
mod_vvisit_counterBu Ay24877
mod_vvisit_counterToplam7722934

Kimler evrimii

Şu anda 7 ziyaretçi çevrimiçi

[+]
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color
Ödev