TalebeDunyasi.Com | Öğrenci Ödev Portalı

Anasayfa Site Haritas? E?itim Haberleri Ara
 
Acem Ali

Gerçek ad? Alâeddin Ali Bey olan Acem Ali ("Acem Alisi" ya da "Esir Ali" de denir), klasik Osmanl? mi*marl???nda ad? bilinen ilk ba?mimard?r. **ümünden sonra, onun yerine Osmanl? ?mparatorlu?u'nun hassa ba?mimarl??ma Mimar Sinan'?n atand??? bilinir. Bu bilgiye dayan?larak Acem Ali'nin Mimar Sinan'?n yeti?mesinde büyük pay? oldu?u söy*lenebilir.

XVI. yy'in ilk yar?s? içinde yap?lm?? yap?tlar aras?nda hangile*rinin Acem Ali taraf?ndan gerçek*le?tirildi?i kesin olarak bilinmemek*le birlikte, Çorlu'da Süleymaniye camisi (1521), ?stanbul'da Yavuz Sultan Selim camisi (1523), Gebze' de Çoban Mustafa Pa?a külliyesi(1523), Topkap? Saray?'nda Bâb üsselâm (?kinci Kap?, 1523), Eyüp'te Cezeri Kas?m Pa?a camisi (XVI. yy in ilk yar?s?), Bozüyük'te Güzelce Ka*s?m Pa?a camisi (1528), Saraybosna da Gazi Hüsrev Bey külliyesi (1532] gibi yap?tlar?n mimar? oldu?u san?l*maktad?r

 
Atik Sinan

As?l ad? Sinaüddin Yusuf bin Abdul*lah olan Atik Sinan (Azadl? Sinan da denir), XV. yy. Osmanl? mimarl???*n?n ba?l?ca temsilcilerinden biri sa*y?l?r; ?stanbul'un fethinden sonra yap?lan ilk ve en büyük yap?lar top*lulu?u olan Fatih camisi ile külliye*sini (1463-1471) gerçekle?tirmi?tir. Atik Sinan'?n günümüze kalan 1464 ve 1468 tarihli iki vakfiye sinden (bir vakf?n ko?ullar?n? bildiren belge), ölümünden sonra, bütün mal varl???*n?, Fatih'te yapt?rd??? mescit, zaviye ve okula ba?lad??? anla??lmaktad?r. Belgelerde belirtilen zaviye ve okul günümüze kalmam??t?r; mescitse, Mimar Atik Sinan ad?yla de?il, biti*?i?indeki çe?menin üstünde bulunan iki kumru kabartmas? nedeniyle, daha çok "Kumrulu Mescit" ad?yla tan?nmaktad?r. Atik Sinan'?n mezar? da, mescidin hazine bölümündedir

 

Osmanl? mimarl???na katk?da bulu*nan ünlü mimarlardan Dalg?ç Ah*met Pa?a, dergâh-? âli çavu?u olarak bir süre, saray yap?m?nda kullan?lan gereç al?m i?leriyle u?ra?t?ktan sonra, Hassa Mimarlar? Oca??'na geçti. Dönemin hassa ba?mimar? Davut A?a'n?n yan?nda yeti?ti; Suyolu naz?r? oldu (1595-1596). Mi*marl???n yan? s?ra sedefkârl?k ala*n?nda da ün yapt? ve Davut A?a'n?n ölümüyle, hassa ba?mimarl???na getirildi (1598).


Askerlik ve yöneticilik alanlar?nda da yararl?klar gösteren Dalg?ç Ah*met A?a, ba?mimarl?k görevinden sonra (1607), pa?al??a yükseltilerek beylerbeyli?e atand?. Silistre bey*lerbeyiyken, Anadolu'da ba?layan Kalendero?lu ayaklanmas?n? bast?r*makla görevli Mihal?ç'taki Nakka? Hasan Pa?a'n?n kuvvetlerine kat?l*mas? istendi. Bütün kuvvetleriyle yola ç?karak Çanakkale bo?az?n? geçti; ama Ulubat köprüsünün üs*tünde bask?na u?rad? ve Kalendero?lu'nun say?ca üstün kuvvetleri kar??s?nda dayanamayarak yenildi ve sava? alan?nda öldü. Dalg?ç Ahmet Pa?a'n?n ba?mimarl??? döneminde, Mehmet III türbesi yap?lm??, ayr?ca Topkap? Saray?'mn büyük bir bölümü (sultanlar?n ha*mam?, valide ve k?zlara?as? odalar?, baltac?lar ve .dü?künler odas?) ile Galatasaray, ?brahim Pa?a Saray?, Sinan Pa?a Türbesi ve birçok cami (Fethiye camisi), köprü (Silivri köp*rüsü), iskele (Be?ikta?, vb.), ha*mam, f?r?n, vb. onar?lm??t?r.

 
Davut A?a

XVI. yy'da yeti?en ünlü mimarlar*dan Davut A?a, Mimar Sinan'?n hassa ba?mimarl??? döneminde su*yolu naz?rl???na atand? (1575). Bu görevdeyken, ?stanbul'un suyollar?*n?n bak?m ve onar?m?n? kapsayan ba?ar?l? çal??malar ve kente ili?kin bir suyolu haritas? yapt?. Ustas? Mimar Sinan'?n ölümü üstüne hassa ba?mimarl???na getirilen (1587) Davut A?a'n?n ilk önemli ya*p?t?, daha Mimar Sinan sa?ken ya*p?m?yla görevlendirilmi? oldu?u Fa*tih'in Çar?amba bölgesindeki Meh*met A?a camisi, hamam? ve türbesidir.

Ba?mimarl???n?n ilk y?l? içinde de, Sarayburnu yakas?ndaki ?ncili Kö?k ile Sirkeci'deki Sepetçiler kö?künün yap?m?n? tamamlam??t?r. (1588).Ya?ad??? dönemde "Sermimar-? Âlem Davut A?a" diye an?lan, birçok mimar?n (özellikle Dalg?ç Ah*met Pa?a) yeti?mesine katk?da bu*lunan Davut A?a'n?n öbür yap?tlar? aras?nda Murad III türbesi, Sinan Pa?a türbesi, sebili ve darülhadisi say?labilir.

 
Emin Onat

Vefa Sultanisi'ni (Vefa Lisesi) bitire*rek, 1926'da Yüksek Mühendis Mektebi'ne giren Emin Onat ö?renimi s?*ras?nda mühendislikten çok mimari çi*zim ve desenlere ilgi duydu. Yüksek Mühendis Mektebi'nin üçüncü s?n?f?n*da, ?sviçre'deki Zürih Teknik Üniversitesi'ne gönderilerek (1928) yenilik*çi "rasyonalist mimari"nin öncüsü Otto R. Salvisberg'in ö?rencisi oldu. Bu üniversiteyi bitirip yurda döndükten (1934) sonra, Yüksek Mühendis Mek*tebi Mimarl?k Bölümü'ne müderris muavini unvan?yla girdi (1935) ve pro*fesör Debbe'nin yard?mc?s? olarak ders verdi. 1938'de profesör oldu ve ayn? okulun mimarl?k bölümü ba?kanl???na getirildi. 1943'te ordinaryüs profesör olan Emin Onat, Yüksek Mü*hendis Mektebi 1944'te ?stanbul Tek*nik Üniversitesi'ne dönü?türüldükten sonra da, bu üniversitenin ilk dekan? seçildi. 1951-1953 y?llar? aras?nda ?s*tanbul Teknik Üniversitesi'nin rektör*lü?ünü yapt?. 1954 seçimlerinde ?stan*bul milletvekili seçilerek T.B.M.M 'ne girdi. 1957'de yeniden üniversitedeki görevine döndü. Mimarl??? yan? s?ra e?itim çal??mala*r?na da a??rl?k veren Emin Onat, mi*marl?k ö?retim programlar?n?n geli?*tirilmesinde büyük katk?larda bulun*mu?, ö?renciler yeti?tirmi?tir.

Devamını oku...
 
Abdurrahman Hanc?

Abdurrahman Hanc? (d. 1923, ?stanbul - ö. 2007, ?stanbul), Türk mimar.

1923 y?l?nda ?stanbul'da do?an Hanc?, ortaö?renimini Galatasaray Lisesi'nde tamamlad?. Güzel Sanatlar Akademisi'nde mimarl?k ö?renimi gördü. 1946'daki mezuniyetinin ard?ndan Fransa'ya gitti. II. Dünya Sava??'nda y?k?lm?? olan La Havre kentinin yeniden in?as? ile görevlendirilen Auguste Perret ile çal??t?.

Devamını oku...
 
Ahmet Orhan Arda

Ahmet Orhan Arda, (1911 - 1 Ocak 1999) Türk mimar. Selanik'de 19 May?s 1911 y?l?nda do?du. ?lk, Orta ve Lise ö?renimini ?stanbul'da tamamlad?. 1936'da (?TÜ)Yüksek Mühendis Mektebi'nden mezun oldu. 1938'de mezun oldu?u yüksek okulun ?n?aat ?ubesi'ne asistan olarak göreve ba?lad?. 1960'da ?TÜ Mimarl?k Fakültesi ikinci Bina Kürsüsü profesörlü?üne atand?. 1939 y?l?nda doçent olmaya hak kazand?.

1 Mart 1941’de An?tkabir için aç?lan uluslararas? yar??maya Prof. Emin Onat ile birlikte kat?ld?. ?kilinin projesi birincilikle ödüllendirildi. An?tkabir’in uygulama projeleri ve in?aat sürecinde emin Onat’la birlikte çal??t?. Üniversitede 1945’e kadar Ord. Prof. Emin Onat’la birlikte daha sonra tek ba??na Mimari Proje dersleri verdi. Yüksek Mühendis Mektebi’nin Üniversiteye (?TÜ) dönü?mesi ile birlikte Mimarl?k Fakültesi Bina Bilgisi Doçentli?i unvan?n? ald?. Bu tarihten itibaren 10 Kas?m 1953 tarihine (Atatürk’ün An?tkabir’e defni) kadar geçen süre içinde bir taraftan akademik ve büro çal??malar?n? yürütürken ayn? süre içinde üniversitedeki görevinden izinli olarak, An?tkabir’in ?antiye çal??malar?nda kat?ld?.

Devamını oku...
 
Do?an Kuban

Prof. Do?an Kuban (d. 1926), Türk mimar.

1926'da Paris'te do?du. 1949 y?l?nda ?stanbul Teknik Üniversitesi Mimarl?k Fakültesi'nden Yüksek Mimar olarak mezun oldu. 1952'de ayn? kurumun Mimarl?k Tarihi ve Rölöve Kürsüsü'ne asistan olarak atanm??t?r. Burada, Türkiye'de ilk Restorasyon dersini veren Paolo Verzone'nin çevirmenli?ini yapm??, sonralar? da bu dersi kendisi üstlenmi?tir.

Devamını oku...
 

Ercüment R?za Tarcan, ?stanbul( ?, 12 Aral?k 2005) Türk mimar ve e?itimci.

1944 y?l?nda ?DGSA Mimarl?k Bölümü’nden mezun olan Tarcan, serbest mimar olarak çe?itli çal??malara imza att?. Emniyet Sand???’nda eksperlik, ?stanbul Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültesi etüd mimarl???, Ankara Cebeci Sinemas? ?antiye ?efli?i, ?stanbul Belediyesi ?pek Sinemas?’n?n tiyatroya tadil i?inin proje ve dekorasyon i?lerini üstlendi. Tektar adl? mobilya fabrikas?n? kurdu.

Devamını oku...
 
Haluk Baysal

Haluk Baysal, (1918 - 21 Eylül 2002) Türk mimar.

Galatasaray Lisesi’nden mezun oldu. Ard?ndan 1944 y?l?nda Güzel Sanatlar Akademisi’nden mezun oldu. 1951’de Melih Birsel ile birlikte ile Türkiye’nin ilk serbest mimarl?k bürolar?ndan biri olan Baysal-Birsel Mimarl?k Bürosu’nu açt?.

Mimarl?k çal??amalar?n? 1968 y?l?na dek kesintisiz olarak Baysal-Birsel Mimarl?k Bürosu’nda sürdürdü. Ayn? zamanda, 14 ?ubat 1965 ile 13 ?ubat 1967 tarihleri aras?nda 11. ve 12. Dönem Mimarlar Odas? ba?kanl??? yapt?.

Devamını oku...
 

Macit Rü?tü Kural (d.1899,ö. 1964), Türk restoratör-mimar.

20. yüzy?l restoratör mimarlar?ndan olan Kural, Topkap? Saray? ve Bursa Ye?il Türbe'de gerçekle?tirdi?i mesleki çal??malar? ile tan?nm??t?r. Bu çal??malar?n Ye?il Türbe'nin günümüze ula?mas?ndaki pay? büyüktür. O dönemlerde yap?lan restorasyon çal??malar?nda ba?vurulacak bir kaynak, dan???lacak ve karar al?nacak kurullar bulunmamaktayd? ( Yücel, 2004). Bundan dolay? restorasyon projeleri yapan pek çok mimar, dönemin Neo-Klasik mimarl???na duyulan e?iliminin de etkisiyle daha çok yap? detay? toplamak amac?yla rölöve çal??malar? yapm??lard?r (Uluengin, 2002). Bu bak?mdan yap?lan restorasyon çal??malar?nda mimar?n görü?ü, eski yap?t bilgisi ve karar alma yetene?i çok önemliydi. Kural, tüm bu zorluklar? becerisi, bilgisi, sa?duyusu ve yönetimsel dü?üncesiyle a?may? ba?arm??t?r (Yücel,2004).

Devamını oku...
 
Seyfi Arkan

Abdurrahman Seyfettin Arkan,Seyfi Nasih (d.1904, ?stanbul – ö. 15 Temmuz 1966 ?stanbul). Türk mimar ve ?ehircilik uzman?.

1930’lu y?llarda Cumhurba?kan? Atatürk ile yak?nl?k kurmu?, ‘Atatürk’ün mimar?’ olarak tan?nm??t?r. Florya Deniz Kö?kü, Genel Sekreterlik, Yaverlik ve Ba?bakanl?k Kö?kleri gibi yap?lar?n mimar?d?r. Türkiye’nin öncü sosyal konut örne?i olan Zonguldak Üzülmez ve Kozlu-K?l?ç i?çi sitelerini ve pek çok kent ve kasaba için yerle?im planlar? haz?rlam??t?r. Tüm meslek ya?am?nda modernist bir çizgide tasar?m yapm??t?r.

 


Videolu Soru zmleri

?km?? Sorular

Facebook Sayfam?z

Mesleki ve Teknik E?itim

Mesleki ve Teknik E?itim
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugn975
mod_vvisit_counterDn1041
mod_vvisit_counterBu Hafta5911
mod_vvisit_counterBu Ay19801
mod_vvisit_counterToplam7633635

Kimler evrimii

Şu anda 21 ziyaretçi çevrimiçi

[+]
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color
Ödev