TalebeDunyasi.Com | Öğrenci Ödev Portalı

Anasayfa Site Haritası Eğitim Haberleri Ara
 
Türk Mimarları
Acem Ali

Gerçek adı Alâeddin Ali Bey olan Acem Ali ("Acem Alisi" ya da "Esir Ali" de denir), klasik Osmanlı mi*marlığında adı bilinen ilk başmimardır. **ümünden sonra, onun yerine Osmanlı İmparatorluğu'nun hassa başmimarlığma Mimar Sinan'ın atandığı bilinir. Bu bilgiye dayanılarak Acem Ali'nin Mimar Sinan'ın yetişmesinde büyük payı olduğu söy*lenebilir.

XVI. yy'in ilk yarısı içinde yapılmış yapıtlar arasında hangile*rinin Acem Ali tarafından gerçek*leştirildiği kesin olarak bilinmemek*le birlikte, Çorlu'da Süleymaniye camisi (1521), İstanbul'da Yavuz Sultan Selim camisi (1523), Gebze' de Çoban Mustafa Paşa külliyesi(1523), Topkapı Sarayı'nda Bâb üsselâm (İkinci Kapı, 1523), Eyüp'te Cezeri Kasım Paşa camisi (XVI. yy in ilk yarısı), Bozüyük'te Güzelce Ka*sım Paşa camisi (1528), Saraybosna da Gazi Hüsrev Bey külliyesi (1532] gibi yapıtların mimarı olduğu sanıl*maktadır

 
Atik Sinan

Asıl adı Sinaüddin Yusuf bin Abdul*lah olan Atik Sinan (Azadlı Sinan da denir), XV. yy. Osmanlı mimarlığı*nın başlıca temsilcilerinden biri sa*yılır; İstanbul'un fethinden sonra yapılan ilk ve en büyük yapılar top*luluğu olan Fatih camisi ile külliye*sini (1463-1471) gerçekleştirmiştir. Atik Sinan'ın günümüze kalan 1464 ve 1468 tarihli iki vakfiye sinden (bir vakfın koşullarını bildiren belge), ölümünden sonra, bütün mal varlığı*nı, Fatih'te yaptırdığı mescit, zaviye ve okula bağladığı anlaşılmaktadır. Belgelerde belirtilen zaviye ve okul günümüze kalmamıştır; mescitse, Mimar Atik Sinan adıyla değil, biti*şiğindeki çeşmenin üstünde bulunan iki kumru kabartması nedeniyle, daha çok "Kumrulu Mescit" adıyla tanınmaktadır. Atik Sinan'ın mezarı da, mescidin hazine bölümündedir

 
Dalgıç Ahmet Paşa

Osmanlı mimarlığına katkıda bulu*nan ünlü mimarlardan Dalgıç Ah*met Paşa, dergâh-ı âli çavuşu olarak bir süre, saray yapımında kullanılan gereç alım işleriyle uğraştıktan sonra, Hassa Mimarları Ocağı'na geçti. Dönemin hassa başmimarı Davut Ağa'nın yanında yetişti; Suyolu nazırı oldu (1595-1596). Mi*marlığın yanı sıra sedefkârlık ala*nında da ün yaptı ve Davut Ağa'nın ölümüyle, hassa başmimarlığına getirildi (1598).


Askerlik ve yöneticilik alanlarında da yararlıklar gösteren Dalgıç Ah*met Ağa, başmimarlık görevinden sonra (1607), paşalığa yükseltilerek beylerbeyliğe atandı. Silistre bey*lerbeyiyken, Anadolu'da başlayan Kalenderoğlu ayaklanmasını bastır*makla görevli Mihalıç'taki Nakkaş Hasan Paşa'nın kuvvetlerine katıl*ması istendi. Bütün kuvvetleriyle yola çıkarak Çanakkale boğazını geçti; ama Ulubat köprüsünün üs*tünde baskına uğradı ve Kalenderoğlu'nun sayıca üstün kuvvetleri karşısında dayanamayarak yenildi ve savaş alanında öldü. Dalgıç Ahmet Paşa'nın başmimarlığı döneminde, Mehmet III türbesi yapılmış, ayrıca Topkapı Sarayı'mn büyük bir bölümü (sultanların ha*mamı, valide ve kızlarağası odaları, baltacılar ve .düşkünler odası) ile Galatasaray, İbrahim Paşa Sarayı, Sinan Paşa Türbesi ve birçok cami (Fethiye camisi), köprü (Silivri köp*rüsü), iskele (Beşiktaş, vb.), ha*mam, fırın, vb. onarılmıştır.

 
Davut Ağa

XVI. yy'da yetişen ünlü mimarlar*dan Davut Ağa, Mimar Sinan'ın hassa başmimarlığı döneminde su*yolu nazırlığına atandı (1575). Bu görevdeyken, İstanbul'un suyolları*nın bakım ve onarımını kapsayan başarılı çalışmalar ve kente ilişkin bir suyolu haritası yaptı. Ustası Mimar Sinan'ın ölümü üstüne hassa başmimarlığına getirilen (1587) Davut Ağa'nın ilk önemli ya*pıtı, daha Mimar Sinan sağken ya*pımıyla görevlendirilmiş olduğu Fa*tih'in Çarşamba bölgesindeki Meh*met Ağa camisi, hamamı ve türbesidir.

Başmimarlığının ilk yılı içinde de, Sarayburnu yakasındaki İncili Köşk ile Sirkeci'deki Sepetçiler köşkünün yapımını tamamlamıştır. (1588).Yaşadığı dönemde "Sermimar-ı Âlem Davut Ağa" diye anılan, birçok mimarın (özellikle Dalgıç Ah*met Paşa) yetişmesine katkıda bu*lunan Davut Ağa'nın öbür yapıtları arasında Murad III türbesi, Sinan Paşa türbesi, sebili ve darülhadisi sayılabilir.

 
Emin Onat

Vefa Sultanisi'ni (Vefa Lisesi) bitire*rek, 1926'da Yüksek Mühendis Mektebi'ne giren Emin Onat öğrenimi sı*rasında mühendislikten çok mimari çi*zim ve desenlere ilgi duydu. Yüksek Mühendis Mektebi'nin üçüncü sınıfın*da, İsviçre'deki Zürih Teknik Üniversitesi'ne gönderilerek (1928) yenilik*çi "rasyonalist mimari"nin öncüsü Otto R. Salvisberg'in öğrencisi oldu. Bu üniversiteyi bitirip yurda döndükten (1934) sonra, Yüksek Mühendis Mek*tebi Mimarlık Bölümü'ne müderris muavini unvanıyla girdi (1935) ve pro*fesör Debbe'nin yardımcısı olarak ders verdi. 1938'de profesör oldu ve aynı okulun mimarlık bölümü başkanlığına getirildi. 1943'te ordinaryüs profesör olan Emin Onat, Yüksek Mü*hendis Mektebi 1944'te İstanbul Tek*nik Üniversitesi'ne dönüştürüldükten sonra da, bu üniversitenin ilk dekanı seçildi. 1951-1953 yılları arasında İs*tanbul Teknik Üniversitesi'nin rektör*lüğünü yaptı. 1954 seçimlerinde İstan*bul milletvekili seçilerek T.B.M.M 'ne girdi. 1957'de yeniden üniversitedeki görevine döndü. Mimarlığı yanı sıra eğitim çalışmala*rına da ağırlık veren Emin Onat, mi*marlık öğretim programlarının geliş*tirilmesinde büyük katkılarda bulun*muş, öğrenciler yetiştirmiştir.

Devamını oku...
 
Abdurrahman Hancı

Abdurrahman Hancı (d. 1923, İstanbul - ö. 2007, İstanbul), Türk mimar.

1923 yılında İstanbul'da doğan Hancı, ortaöğrenimini Galatasaray Lisesi'nde tamamladı. Güzel Sanatlar Akademisi'nde mimarlık öğrenimi gördü. 1946'daki mezuniyetinin ardından Fransa'ya gitti. II. Dünya Savaşı'nda yıkılmış olan La Havre kentinin yeniden inşası ile görevlendirilen Auguste Perret ile çalıştı.

Devamını oku...
 
Ahmet Orhan Arda

Ahmet Orhan Arda, (1911 - 1 Ocak 1999) Türk mimar. Selanik'de 19 Mayıs 1911 yılında doğdu. İlk, Orta ve Lise öğrenimini İstanbul'da tamamladı. 1936'da (İTÜ)Yüksek Mühendis Mektebi'nden mezun oldu. 1938'de mezun olduğu yüksek okulun İnşaat Şubesi'ne asistan olarak göreve başladı. 1960'da İTÜ Mimarlık Fakültesi ikinci Bina Kürsüsü profesörlüğüne atandı. 1939 yılında doçent olmaya hak kazandı.

1 Mart 1941’de Anıtkabir için açılan uluslararası yarışmaya Prof. Emin Onat ile birlikte katıldı. İkilinin projesi birincilikle ödüllendirildi. Anıtkabir’in uygulama projeleri ve inşaat sürecinde emin Onat’la birlikte çalıştı. Üniversitede 1945’e kadar Ord. Prof. Emin Onat’la birlikte daha sonra tek başına Mimari Proje dersleri verdi. Yüksek Mühendis Mektebi’nin Üniversiteye (İTÜ) dönüşmesi ile birlikte Mimarlık Fakültesi Bina Bilgisi Doçentliği unvanını aldı. Bu tarihten itibaren 10 Kasım 1953 tarihine (Atatürk’ün Anıtkabir’e defni) kadar geçen süre içinde bir taraftan akademik ve büro çalışmalarını yürütürken aynı süre içinde üniversitedeki görevinden izinli olarak, Anıtkabir’in şantiye çalışmalarında katıldı.

Devamını oku...
 
Doğan Kuban

Prof. Doğan Kuban (d. 1926), Türk mimar.

1926'da Paris'te doğdu. 1949 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nden Yüksek Mimar olarak mezun oldu. 1952'de aynı kurumun Mimarlık Tarihi ve Rölöve Kürsüsü'ne asistan olarak atanmıştır. Burada, Türkiye'de ilk Restorasyon dersini veren Paolo Verzone'nin çevirmenliğini yapmış, sonraları da bu dersi kendisi üstlenmiştir.

Devamını oku...
 
Ercüment Rıza Tarcan

Ercüment Rıza Tarcan, İstanbul( ?, 12 Aralık 2005) Türk mimar ve eğitimci.

1944 yılında İDGSA Mimarlık Bölümü’nden mezun olan Tarcan, serbest mimar olarak çeşitli çalışmalara imza attı. Emniyet Sandığı’nda eksperlik, İstanbul Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültesi etüd mimarlığı, Ankara Cebeci Sineması şantiye şefliği, İstanbul Belediyesi İpek Sineması’nın tiyatroya tadil işinin proje ve dekorasyon işlerini üstlendi. Tektar adlı mobilya fabrikasını kurdu.

Devamını oku...
 
Haluk Baysal

Haluk Baysal, (1918 - 21 Eylül 2002) Türk mimar.

Galatasaray Lisesi’nden mezun oldu. Ardından 1944 yılında Güzel Sanatlar Akademisi’nden mezun oldu. 1951’de Melih Birsel ile birlikte ile Türkiye’nin ilk serbest mimarlık bürolarından biri olan Baysal-Birsel Mimarlık Bürosu’nu açtı.

Mimarlık çalışamalarını 1968 yılına dek kesintisiz olarak Baysal-Birsel Mimarlık Bürosu’nda sürdürdü. Aynı zamanda, 14 Şubat 1965 ile 13 Şubat 1967 tarihleri arasında 11. ve 12. Dönem Mimarlar Odası başkanlığı yaptı.

Devamını oku...
 
Macit Rüştü Kural

Macit Rüştü Kural (d.1899,ö. 1964), Türk restoratör-mimar.

20. yüzyıl restoratör mimarlarından olan Kural, Topkapı Sarayı ve Bursa Yeşil Türbe'de gerçekleştirdiği mesleki çalışmaları ile tanınmıştır. Bu çalışmaların Yeşil Türbe'nin günümüze ulaşmasındaki payı büyüktür. O dönemlerde yapılan restorasyon çalışmalarında başvurulacak bir kaynak, danışılacak ve karar alınacak kurullar bulunmamaktaydı ( Yücel, 2004). Bundan dolayı restorasyon projeleri yapan pek çok mimar, dönemin Neo-Klasik mimarlığına duyulan eğiliminin de etkisiyle daha çok yapı detayı toplamak amacıyla rölöve çalışmaları yapmışlardır (Uluengin, 2002). Bu bakımdan yapılan restorasyon çalışmalarında mimarın görüşü, eski yapıt bilgisi ve karar alma yeteneği çok önemliydi. Kural, tüm bu zorlukları becerisi, bilgisi, sağduyusu ve yönetimsel düşüncesiyle aşmayı başarmıştır (Yücel,2004).

Devamını oku...
 
Seyfi Arkan

Abdurrahman Seyfettin Arkan,Seyfi Nasih (d.1904, İstanbul – ö. 15 Temmuz 1966 İstanbul). Türk mimar ve şehircilik uzmanı.

1930’lu yıllarda Cumhurbaşkanı Atatürk ile yakınlık kurmuş, ‘Atatürk’ün mimarı’ olarak tanınmıştır. Florya Deniz Köşkü, Genel Sekreterlik, Yaverlik ve Başbakanlık Köşkleri gibi yapıların mimarıdır. Türkiye’nin öncü sosyal konut örneği olan Zonguldak Üzülmez ve Kozlu-Kılıç işçi sitelerini ve pek çok kent ve kasaba için yerleşim planları hazırlamıştır. Tüm meslek yaşamında modernist bir çizgide tasarım yapmıştır.

 


Facebook Sayfamız

Mesleki ve Teknik Eğitim

Mesleki ve Teknik Eğitim
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugün571
mod_vvisit_counterDün1111
mod_vvisit_counterBu Hafta4039
mod_vvisit_counterBu Ay19553
mod_vvisit_counterToplam7256385

Kimler Çevrimiçi

Şu anda 26 ziyaretçi çevrimiçi

[+]
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color
Ödev