TalebeDunyasi.Com | Öğrenci Ödev Portalı

Anasayfa Site Haritas? E?itim Haberleri Ara
 

TÜRK DÜNYASI I ( 10 - 13.YY )
( ?LK TÜRK-?SLAM DEVLETLER? )

A. Türklerin ?slamiyet'i Kabulü ve ?slam Devletindeki Hizmetleri
• Talas Sava?? ( 751 ) ( Araplar - Çinliler ) : Do?udan bat?ya ilerleyen Çinliler ile , Ön-Asya' dan do?uya ilerleyen Araplar, Talas ?rma?? k?y?lar?nda sava?t?lar. Bu sava?ta, Orta Asya'n?n Çin egemenli?ine girmesini istemeyen, Karluk ve Ya?ma Türkleri, Araplar?n yan?na geçmi?ler ve sava?? Araplar?n kazanmas?n? sa?lam??lard?r.
Önemi :
• Orta Asya'n?n Çin egemenli?ine girmesi engellenmi?tir. ( Siyasi )
• Türkler, bu sava?tan sonra guruplar halinde ?slamiyet'i kabul etmeye ba?lam??lard?r. ( Karluklar ) ( Dini )
• Esir al?nan Çinlilerden ka??t yap?m tekni?i ö?renilmi?tir. ( Kültürel )
Türklerin ?slamiyet'i Kabul Etme Nedenleri :
• ?slamiyetteki tek tanr? ( Allah ) inanc? ile Gök Tanr? inanc? aras?nda pek fark bulmamalar?
• Türk toplumunda bulunan Ozan ve Kam'lar ile ?slam Evliyalar? ve Dervi?lerinin birbirine benzerlik göstermesi
• Cihad fikriyle, fetih fikrinin birbiriyle ba?da?mas?
• ?slamiyet'in öngördü?ü do?ruluk, dürüstlük,temizlik,konukseverlik gibi ahlak kurallar?n?n, Türk ahlak anlay???na uygun olmas?

Devamını oku...
 

[b] FATIM?LER (909-1171)[/b]

 • [b] FATÎMÎ DEVLET?’N?N KURULU?U, S?YASÎ GEL???M? VE YIKILI?I[/b] [/list]

   

  ?slâm dünyas?nda ilk ayr?l?kç? hareketler, Hz. Osman zaman?nda ba?lam?? ve Hz. Ali zaman?nda halifelik iddias?nda bulunan Muaviye ile yap?lan "S?ffîn Sava??" sonunda, ilk bölünme meydana gelmi?ti. Müslümanlar Sünnî, ?iî ve Haricî ad?yla üçe ayr?lm??lard?. Bunlardan, ?iîli?in bir kolu olan ?smailîler, Abbasîler döneminde güçlendiler. Çe?itli ?slâm ülkelerinde yo?un bir propaganda ba?latan ?smailîler, bu alanda, en çok Kuzey Afrika'da ba?ar? sa?lad?lar. [/i]

  ?smailî mezhebinin o zamanki lideri olan Ubeydullah, Kuzey Afrika'ya gelerek, Tunus'ta Fat?mîler Devletini kurdu (910) [/i]

   

  [i] 909 y?l?nda Tunus’taki Aglebiler Devleti’ni y?karak Fat?mi Devleti’ni kurdular.[/i]

  Kendilerini Hz. Ali soyuna ba?layan Fat?miler, devletlerine de Hz, Ali'nin kans? ve ayn? zamanda Hz. Muhammed'in k?z? olan Fât?ma'dan dolay? bu ismi vermi?lerdir. Ancak onlar?n Hz, Ali soyundan gelmediklerini ispat edecek pek çok delil bulunmaktad?r.

 • Devamını oku...
   

  TÜRK-?SLAM TAR?H?
  TALAS Sava??
  • Ç?N DEVLET? ?LE ARAP DEVLET? (ABBAS?) KAR?I KAR?IYA GELM??T?R
  • TÜRKLER ABBAS?Y? DESTEKLEM??T?R.
  • SONUÇLARI:
  - Abbasi kazanm??t?r.
  - Türkler ile Araplar yak?nla?m?? ve Türkler aras?nda ?slamiyet yay?lmaya ba?lam??t?r.
  - Türkler Abbasi devletinde yönetim ve askeri alanda önemli görevlere getirilmi?lerdir.
  - Müslümanlar Ka??t ve Matbaay? ö?renmi?tir.
  • Müslümanlar?n ö?rendi?i bulu?lar daha sonra Haçl? Seferleri ile Avrupa’ya ula?acakt?r.
  • Çin’in Bat?ya ilerleyi?i durdu, Çin kabu?una çekildi.
  Soru: Türklerin ?slamiyet’i kabul etmesini kolayla?t?ran sebepler nelerdir?
  - Göktanr? inanc? ile ?slamiyet’in benzer yanlar?n?n olmas?. (Tek tanr?, ahiret inanc?, kurban kesme, cennet cehennem)

  Devamını oku...
   
  Karakoyunlular

  KARAKOYUNLULAR (1365-1469)

  Karakoyunlu Türkmenleri taraf?ndan Do?u Anadolu'da kurulan bir devlettir.

  Karakoyunlular, ba?lang?çta merkezi Ba?dat olan ve ayn? zamanda Do?u Anadolu'ya da hâkim olan Celâyirlilerin hizmetine girdiler. Ancak bir süre sonra Bayram Hoca liderli?indeki Karakoyunlu Türkmenleri Erzurum, Erci?, Musul dolaylar?n? ele geçirerek siyasî bir birlik meydana getirdiler(1365).

  Karakoyunlular?n ba??nda bulunan Bayram Hoca, kuzeyde Erzurum'a ve güneyde Musul'a kadar uzanan topraklar? k?sa zamanda egemenli?i alt?na ald?.

  Devamını oku...
   
  Timur Devleti

  T?MUR DEVLET?

   

   T?MUR’UN ORTAYA ÇIKI?I VE DEVLET?N’N?N KURULU?U

  Mo?ol imparatorlu?u topraklan?l?n büyük bölümünde Türk nüfus oldukça fazlayd?. Mo?ol devletlerinden Ça?atay Hanl???'nda da, nüfusun büyük k?sm?n? Türkler olu?turuyordu. Daha önce de de?inildi?i gibi Mo?ollar ?slâmiyet’i kabul edip k?sa sürede Türkle?mi?lerdi. Bu durumun en belirgin örne?i de Ça?atay Hanl???'n?n Timurlular eline geçmesi ve devletin Mo?ol karakterini tamam?yla kaybetmesi idi.

  Timur Devleti'ni kuran Timur, 1336 y?l?nda Türkistan'?n Ke? (Ye?il ?ehir) ?ehri yak?nlar?nda do?du. Barlas boyuna mensuptu. Babas? Turgay, boyun ba?kan? idi. Ça?atay Hanl??? bu s?ralarda kar???kl?klar içerisindeydi. Ça?atay soyundan gelen emirler yönetimde etkiliydiler, istediklerini han seçtiriyorlar, kendi bölgelerinde ba??ms?z hareket ediyorlard?.

  Devamını oku...
   

  Babür ?mparatorlu?u  Timur'un torunlar?ndan Zahireddin Muhammed Babür'ün kurdu?u Hint-Türk ?mparatorlu?u bunlar?n en uzun ömürlüsü, en güçlüsü olmu?tur.Zahireddin Mahmud Babür, 14 ?ubat 1483'te Fergana'da do?du. Babas?, Timur'un torunu ve Fergana hükümdar? Ömer ?eyh M?rza idi. Ömer ?eyh M?rza 1494'te ölünce yerine en büyük o?lu Babür geçti.

  Semerkant'ta Büyük Hakanl?k taht?nda oturan amcas?n? metbu tan?yordu. Fakat Babür henüz çok gençti ve taht kavgalar? da ba?lam?? bulunuyordu. Bu yüzden hayat?n? güçlükle kurtararak kendine ba?l? be?lerle 1504'te Kabil'e gitti. Devletinin ba?kentini de buraya ta??d?.

  1507 y?l?nda, padi?ah ünvan?n? alan Babür kendisini Timur'un en büyük varisi ilan etti. Ele geçirdi?i yeni topraklar? sad?k beyleri aras?nda bayla?t?rd?. ?dare ve orduyu düzene soktu. 1519'da Sind Irma??'n? geçerek Pencab yöresinde hakimiyet kurdu. 1522'de Sind ve Belücistan aras?ndaki bölgeye de hakim oldu. 1524'de Delhi Sultan? ?brahim Ludî'nin kuvvetlerini yendikten sonra Lahor'a girdi.

  ?mrahim Ludî'nin 100 bin asker ve 1000 filden olu?an büyük bir ordusu vard?. Bu ordu ile Babür'ü yok etmek azmiyle üzerine yürüdü. Babür'ün as?l kuvveti ise 13,500 ki?ilik ?eçkin Türkistan atl?lar?ndan ibaretti. Ama ate?li silahlara da sahipti. Osmanl? Türlerinden Mustafa Rumi adl? subay?n idare etti?i bir topçu birli?i vard?. Babür'e sava?? kazand?ran bu topçu birli?i ve atl? askerleri oldu.

  Devamını oku...
   

  Özbek Hanl???

  Özbek Hanl??? (1428-1599)

  Alt?n Ordu Devleti'ne 1312-1340 y?llar? aras?nda hükümdar olan Özbek Han'dan dolay?, bu günkü Özbekistan'da ya?ayan Türklere "Özbekler" ad? verilmi?tir. Bölgede ?slaml??? yayan ve kuvvetlendiren Özbek Han olmu?tur. Timur'un ölümünden (1405) sonra imparatorluk parçalanmaya ba?lam??t?. Özbekler, Aral Denizi'nin ve Seyhun Irma??'n?n kuzeyinde da??n?k halde idiler. Özbekler 1428'de Sibir ?ehrinde (bu günkü Tobolsk'un Hemen bat?s?ndaki Tura'da ) Ebül Hayr'? Han ilan ettiler. Ebül Hayr, Batu'nun karde?i ?iban (?eyban) soyundan geliyordu. Onun için Özbeklere "?ibanîler, ?eybaniler veya ?ibano?ullar?" da denir.

  Devamını oku...
   

  Hîve Hanl???

  Hîve Hanl??? (1512-1920)

  Hive Hanl???, 1512 y?l?nda, ?îbanî ailesinden ?l-Bars taraf?ndan kuruldu. Daha önce bu bölgede Harezm 1510'da Özbeklerden Safevîlere geçti. Safevîler merkezlere ?iî valiler yerle?tirmi?lerdi. Halk bunlara isyan etti ve ayaklanmay? idare eden ?l-Bars, Ürgenç ?ehri merkez olmak üzere bir hanl?k kurdu.

  ?l-Bars, 1525'te vefat etti. Onun soyundan gelen hanlar ülkeyi, Kalmuklara ve Özbeklere kar?? korudular. 1619 y?l?nda kurakl???n sebep oldu?u ekonomik s?k?nt? yüzünden Ürgenç merkez olmaktan ç?kt? ve Hive ?ehri ba?kent oldu.

  Ça?atay Edebiyat?n?n en güzel örneklerinin verildi?i merkezlerden bir Hîve'dir 1643-1663 y?llar? aras?nda hüküm süren Hîve hükümdar? Ebül Gazi Bahad?r Han, ayn? zamanda büyük bir tarihçidir. "?ecere-i Türk"ve "?ecere-i Terakime" adl? eserleri me?hurdur. Bunlar, Türk ve Türkmen tarihi ile ilgili eserlerdir ve Türkolojinin ana kaynaklar? aras?nda yer al?rlar.

  Devamını oku...
   
  Buhara Hanl???

  Buhara Hanl???

  Buhara Hanl??? (1599-1785)

  Ruslar 1554'de Astrahan Hanl???'n? topraklar?na katt?klar? zaman, hanedan mensubu Yar Muhammed Han, kaç?p Buhara'ya gelmi?ti. Yar Muhammed'in o?lu Can, Buhara hâkimi olan ?îbano?ullar?ndan ?skender'in k?z? ile evlendi. Bu evlilikten do?an Bakî Muhammed, Özbek Hanl??? Safevîlere yenilip ortadan kalk?nca, 1599'da, kendini Buhara Han? ilân etti. Böylece kurulan Buhara Hanl??? 185 y?l kadar ba??ms?z bir devlet olarak varl???n? korudu.

  Devamını oku...
   
  Hokand Hanl???

  Hokand Hanl???


  Hokand Hanl??? (1710-1876)

  ?ibano?ullar?'ndan olan ?ahruh, 1710 y?l?nda, Fergana'da bir hanl?k kurdu. Bu hanl???n merkezi Hokand idi. Fergana, Özbekler zaman?nda Maveraünnehir'e ba?l? kalm??t?. Daha sonra peygamber soyundan geldiklerini iddia eden ve Hoca denen Seyyîdler taraf?ndan idare edilmi?ti.

  ?ibano?ullar?'ndan ?ahruh'un kurdu?u hanl?k 1758'de k?sa bir süre Çin hâkimiyetini tan?mak zorunda kald? 19. yüzy?l?n ilk yar?s?nda Alim, Muhammed ve Mehmed Ali Han'lar zaman?nda hanl???n s?n?rlar?. Ta?kent ve Yesi ?ehirlerini içine al?yor Balka? Gölü'ne kadar uzan?yordu.

  Hokand Hanl???, t?pk? Buhara Hanl??? gibi 1868'de Rus himayesini kabul etmek zorunda b?rak?ld?. 1876'dan itibaren de tamamen Rus hâkimiyetine al?narak ortadan kald?r?ld?.

   

  Müslüman Türk Devletlerinde Dîvân


  Büyük Selçuklu Devletinde merkezde veya hükümdârlar?n bulunduklar? yerlerde umûmî devlet i?lerini yürüten ve Dîvân-? Sultân ad? verilen büyük bir dîvân vard?. Bundan ba?ka, merkezde devletin mâlî, askerî, adlî, muharrerât gibi i?lerini yürüten ikinci derecede dîvânlar vard?. Eyâletlerde de dîvânlar kurulmu?tu. Vezir büyük dîvân?n reisi ve mesul âmiriydi. Buna Sâhib-i Dîvân-? devlet denilirdi. ?lk zamanlarda bu dîvâna hükümdâr ba?kanl?k etmi?se de, genelde idâreyi vezîr yürütürdü. Büyük Selçuklu Devletinde hükümdâr?n re’sen, yâni ba?l? ba??na verdi?i emirler de, dîvânda görü?ülüp, isti?âre ve müzâkere edildikten sonra karara ba?lan?rd?. Kesin olarak bilinmemekle berâber, kaynaklardan anla??ld???na göre; vezir, mâliye vekîli olan sâhib-i zimam vel-istifâ veya müstevfî, sâhib-i tu?ra veya tu?râî denilen ni?anc? veya mün?î ve devletin umûmî müfetti?i mü?rif ve millî müdâfaa vekîli olan emîr-i âr?z-ül-cey?, dîvân?n belli ba?l? üyeleriydiler.
  Selçuklularda ilk dîvân, 1036 senesinde Tu?rul Beyin ba?kanl???nda toplanmaya ba?lad?. Dîvân haftada iki defâ toplan?rd?. Kutalm??o?lu Süleymân ?âh, Anadolu’ya gönderildi?i zaman, Büyük Selçuklu dîvân?ndan onun maiyetine vezir ve devlet ricâli verilmi?ti.

  Devamını oku...
   
  ?l-Denizliler

  Aslen K?pçak Türkleri'nden olup, Irak Selçuklu sultan? Mesud zaman?nda
  bu devlette vazife alarak, kudreti sayesinde idare kademelerinde derece
  derece yükselen ?emsüddin ?l Deniz, Azerbaycan umumî vâlisi iken, Gürcü ve
  Abhaza sald?r?lar?na kar?? korudu?u, hattâ Erivan ve ?irvân havalisini de
  Selçuklular'a ba?lad??? bu bölgeyi, 1146'dan itibaren müstakilen idareye
  ba?lam?? ve bir sülâle kurmu?tur. Sultan Tu?rul II'nin dul kalan zevcesi
  ile evlenerek Selçuklu âilesine girmi? olan ?l Deniz'in merkezi Tebriz
  ?ehri idi.

  Devamını oku...
   
  << Başlangıç < Önceki 1 2 3 4 5 Sonraki > Son >>

  Sayfa 1 - 5

  Videolu Soru zmleri

  ?km?? Sorular

  Facebook Sayfam?z

  Mesleki ve Teknik E?itim

  Mesleki ve Teknik E?itim
  mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
  mod_vvisit_counterBugn532
  mod_vvisit_counterDn4737
  mod_vvisit_counterBu Hafta532
  mod_vvisit_counterBu Ay25432
  mod_vvisit_counterToplam7723489

  Kimler evrimii

  Şu anda 28 ziyaretçi çevrimiçi

  [+]
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color
  Ödev