TalebeDunyasi.Com | Öğrenci Ödev Portalı

Anasayfa Site Haritas? E?itim Haberleri Ara
 
ALPER TUNGA DESTANI
Yarad?l?? Destan?ndan sonra bilinen ilk büyük ve millî Türk Destan? Alp Er Tunga Destan?d?r. Fakat bu destan?n, hattâ özeti hakk?nda dahî kesin bilgiler edinilmi? de?ildir; çok eski ça?larda ve Türk Boylan aras?nda böyle bir destan?n söylenmi? oldu?u, bilinmeyen sebeplerden, belki de bu destanlardan sonra çekirdeklenmeye ba?layan ve daha etkili bir ?ekilde Türk Boylar?n? co?turan destanlar, özellikle O?uz Ka?an Destan?n?n etkisiyle unutulma?a ba?lam?? olabilece?i varsay?m?n? kabul etmek zorunday?z,
Alp Er Tunga Destan? hakk?ndaki bilgilerin en önemli kayna?? Divan-? Lugat-it Türk'tür. Milâttan sonra on birinci yüzy?lda Kâ?garl? Mahmut taraf?ndan yaz?lan bu eserde, Destan?n, büyük bir ihtimâlle son k?s?mlar?na ait bir a??t (sagu) yaz?l? olarak verilmektedir.
Devamını oku...
 
BOZKURT DESTANI
Bilinen en önemli iki Göktürk Destan?ndan birisidir. Bir bak?ma, M.S. alt?nc? yüzy?ldan sekizinci yüzy?l ortalar?na kadar egemen olmu? bu Türk Devletinin Göktürklerin soy kütü?ü ve var olma hikâyesidir. Ayr?ca, Türk ?rk?n?n yeni bir dal hâlinde dirili?i de diyebilece?imiz Bozkurt Destan?, Bilge Ka?an'?n Orhun Âbidelerindeki ünlü vasiyetinin ilk cümlesi olan: "Ben Tanr?ya benzer, Tanr?dan olmu? Türk Bilge Ka?an, Tanr? irade etti?i için, ka?anl?k taht?na oturdum" cümlesi ile birlikte dü?ünülecek olursa soyun ve ?rk?n nas?l bir ?ekilde ilahile?tirilmek istenildi?ini de anlatmaktad?rlar. Destan Çin kaynaklar?nda kay?tl?d?r. De?i?ik söyleyi?ler durumunda ise de, çizgileri ayn? fakat isimler üzerinde, anlat??tan do?ma veya Çinlilerce yaz?l?rken isimlerin Çince söylenmesinden meydana gelme de?i?ikler yüzünden ayr? görünen belli üç söylenti ?eklinde yaz?lm??t?r.
Devamını oku...
 
ERGENEKON DESTANIErgenekon Destan?, "Büyük Türk Destan?ndan bir parçad?r. Türk kavimlerinden Göktürkler'i mevzu al?r. Göktürkler'in men?eini aç?klamak ister. Ergenekon Destan?'n?n özeti ?öyledir:

Devamını oku...
 
Bu destan da bir Uygur destan?d?r ve daha önce belirtildi?i üzere, Türeyi? Destan?n?n bir uzant?s? gibidir. Bugün, Orhun nehri k?y?s?nda bir ?ehir kal?nt?s? ile bir saray y?k?nt?s? vard?r ki çok eskiden bu ?ehre Ordu -Bal?k denildi?i san?lmaktad?r. Büyük Uygur Destam'n?n son bölümü diye kabul edebilece?imiz Göç Destan?, i?te bu ?ehrin saray y?k?nt?s?n?n önünde bugün görülebilecek ?ekilde duran yaz?tlarda yaz?l? oldu?unu Hüseyin Nam?k Orkun ileri sürmektedir. Yine Hüseyin Nam?k Orkun'un belirtti?ine göre bu yaz?tlar, Mo?ol Hân? Ö?üdey zaman?nda Çin'den getirilen uzmanlara okutturulup tercüme ettirilmi?tir.
Devamını oku...
 
MANAS DESTANI

 

ER MANAS DESTANI

Bu muhte?em Türk Destan?n?n tamam? 400.000 m?srad?r. Bir K?rg?z destan?d?r. Müslüman K?rg?zlarla Putperest Kalmuklar aras?nda mücâdeleleri anlat?r. Bununla beraber Manas Destan?n?n dokuzuncu yüzy?lda, K?rg?zlar?n Yenisey K?y?lar?nda devlet kurma?a ba?lad?klar? s?rada olu?mu? oldu?unu ileri süren ilim adamlar? da vard?r.
Devamını oku...
 
METE DESTANI

 


"E?imi, at?m? verdim, çünkü benimdir!"
"Toprak verilemez, çünkü devletindir!"
METE

Devamını oku...
 
?U DESTANI
Destana kahraman olarak ad?n? veren ?u, san?ld???na göre M.Ö dördüncü yüzy?lda ya?am??t?r. Bir Türk Hakan?d?r.
Destanda Makedonyal? ?skender'in, ?ran üzerinden Asya'ya do?ru yürürken yap?lan sava?lar? ve bu sava?lar?n Türklerle ilgili bölümü anlat?lmaktad?r. Türk boylar?n?n olu?umu, Türklerin ?ehir hayat? ya?ama?a ba?lamalar?, ayn? zamanda milletini geçici bir i?galden mümkün oldu?u kadar can ve mal kayb?na u?ratmadan kurtarmak için dü?ünen bir Hakan?n kayg?lar? da anlat?lan destan?n en büyük özelli?i, daha sonraki Türk destanlar?nda geli?ecek olan ana fizi?i ve süslemeleri önceden i?lemesidir.
Zeki Velidî Togan'a göre, destanda önemli bir yer tutan ve destan?n geçi? dengesi olan ?skender'in istilâs?n?n asl?nda ?skender'le ilgisi yoktur; daha önceki yüzy?llardan bir Aryan? istilâ ile ilgilidir.
Devamını oku...
 
Bir Uygur destan?d?r. Büyük Türk imparatorlu?unun Göktürkler'den sonraki halkas? olan Uygur Türkleri, Türeyi? Destan? ile soylann?n yeryüzünde ilk görünü?lerini anlat?rken ayn? zamanda da, bütün Türk boylar?nda yayg?n bir inan?? olarak beliren, soyun ilâhî bir kayna?a ba?lanmas? fikrini bir kere daha belirtmi? olmaktad?rlar.
Uygur Türeyi? Destan?n?n, Göktürk-Bozkurt Destan? ile olan çok yak?n benzerlikleri, ilk okuyu?ta anla??lacak kadar aç?kt?r. Hemen bütün Türk Destanlar?n?n birinci derecedeki unsuru olan kurt süsü, gerek Türeyi? ve gerekse Bozkurt Destanlar?nda özellikle ilâhile?tirilmekle, neslin ba?lang?c? ve süreklili?i bu ilâhî süse ba?lanmaktad?r.
Türeyi? Destan?, asl?nda bir büyük destan?n ba?lang?ç k?sm?na benzemektedir. Büyük bir ihtimâlle, Göktürk-Bozkurt destan? gibi Uygur Türeyi? Destan? da, ilk büyük Türk Destan? olan Yarad?l?? Destan?n?n etkisi alt?nda geli?ip meydana getirilmi?, daha dar bir çevrenin küçük çapta bir yarad?l?? destan?d?r.
Devamını oku...
 
YARADILI? DESTANI
Her ?eyden önce su vard?r. Yer , gök , ay ve güne? yoktu. ?lah Kara Han ( Kayra Han ) ile insan vard?. Her ikisi de birer kara kaz ?eklinde , suyun üstünde uçuyorlard?.
Kara Han hiç bir ?ey dü?ünmüyordu. O s?rada insan rüzgâr? icât edip suyu dalgaland?rd?, Kara Han?n yüzüne su s?çratt?. Bunu yap?nca da kendisinin ilahlardan daha güçlü oldu?unu sand?, daha yüksekte uçmak istedi.
Ama uçamad? ve suya dü?üp dibe do?ru dalma?a ba?lad?. Neredeyse bo?ulacakt?; "Bana yard?m et!" diye ba??r?p Kara Handan yard?m istedi.
Kara Han izin verdi ve insan su yüzüne bo?ulmadan ç?kt?. Ondan sonra Kara Han: "Sa?lam bir ta? olsun!" dedi; suyun dibinden bir ta? yükseldi. Kara Han ile ?nsan, bu ta??n üstüne oturdular. Kara Han ?nsana: "Suya dal, suyun dibinden toprak ç?kar!" diye emir verdi, insan bu emri yerine getirdi. Suyun dibinden ç?kard??? topra?? Kara Han'a götürdü.
Devamını oku...
 
O?UZ KA?AN DESTANI
O?UZ KA?AN DESTANI
1. O?UZ DESTANININ ÖZELL?KLER?
Eski Türk tarihinde hükümdarlar?n do?u?u, efsanelere büründürülmü? ve kutsal bir olay gibi anlat?lm??lard?. Hükümdarlar böyle kutsalla?t?r?l?p, gökten indirilir iken; elbetteki O?uz-Ka?an gibi, bütün Türk kaviminin atas? olan kutsal bir ki?inin men?eleri de, Tanr?ya ve gö?e ba?lanacakt?. Eski Türklere göre her?eyi yaratan ve her varl???n sahibi olan tek kutsal ?ey, gökteki biricik Tanr? idi.Asl?nda gö?ün kendisi olan Tanr? de?ildi. Çünkü gök de, yer gibi, maddî birer varl?k ve yüce Tanr? taraf?ndan yarat?lm??, dünyan?n birer parças? idiler. Gök, bir tane idi ve dünyam?z?n üstünü, bir kubbe ?eklinde kapl?yordu. Fakat bu kubbenin üstünde, daha bir çok gökler vard?. Ay?n güne?in ve türlü y?ld?zlar ile burçlar?n dola?t?klar?, ayr? ayr? gökler, uzay?n sonsuzluklar?n? kendi aralar?nda payla??yorlard?. Bütün bunlar?n üstünde, bir gök daha vard? ki, bu gökte yarat?c?, büyük ve tek Tanr? oturuyordu. Eski Türkler, ?ögün katlar?n? üst üste koyma yolu ile saymam??lard?. Fakat sonradan, biraz da d?? tesirler sebebi ile gökleri, yedi veya dokuz kat olarak tarif etme?e ba?lad?lar.
Devamını oku...
 
O?UZ KA?AN DESTANI II

. O?UZ - KA?AN'IN ÇOCUKLU?U

"Türk mitolojisinde kahramanlar, 'üç' veya 'yedi' günde konu?urlard?":
Az önce, Müslüman olmu? Türklerin O?uz-Ka?an destanlar?ndan söz açarken, O?uz-Ka?an'?n üç günde konu?ma?a ba?lad???n? belirtmi?tik. ?slâmiyetin tesirleri görülmeyen, Uygurca O?uz Ka?an destan?nda da, ayn? ?eyleri görüyoruz. Ama, yukar?da da dedi?imiz gibi, eski Türk efsanelerinde büyük kahramanlar ço?u zaman "Yedi günde kendilerine gelir ve k?rk gün sonra da bir delikanl? gibi hayata ba?larlard?". Nitekim Uygurlar?n O?uz Destan?, O?uz'un küçüklü?ünü ?öyle anlat?yordu:
Devamını oku...
 
O?UZ KA?AN DESTANI III
12. O?UZ'UN TOPLUM DÜZEN? "ZAMAN B?R?MLER?NE" GÖRE
"O?uz-Han'?n o?ullar? ile boylar?n?n say?lar? birer takvim rakamlar? idiler":
O?uz destan?, eski Türk dü?ünce ve toplumunun, mant?k üzerine kurulmu? düzenlerini göstermesi bak?m?ndan, büyük bir öneme sahiptir. Eski Türkler, ?ranl?lar veya Hintliler gibi, hesaps?z ve düzensiz dü?ünmüyorlard?. "Türk dü?üncesinin her yönü, matematik bir mant?k üzerine kurulmu? ve bu, topluma da s?k? bir disiplin ile benimsetilmi?ti". O?uz Han'?n alt? o?lu vard?. Gö?ün k?z?ndan do?an çocuklar Boz-Ok bölümünü; yerin k?z?ndan do?anlar da, Üç-Ok bölümlerini meydana getiriyorlard?. Bu yolla alt? çocuk, ikiye bölünmü? ve üçlü bir düzen meydana getirilmi?ti. Yani 12 saatin, 12 ay?n ve hatta 12 burcun yar?s? olan çocuklar, yine bölümlere ayr?l?yorlar ve takvim biriminin bir çeyre?ini meydana getiriyorlard?. Bütün rakamlar 12 ile 24 say?lar?n? bölen, birimler idiler. Asl?nda eski Türklerde ço?u zaman bir sene 12 ay de?il; 24 ay idi. Bu da ay?n, onbe? günlük devrelerine göre hesaplan?yordu. Nitekim O?uz Han'?n da 24 torunu vard?. Eski Çin takviminde üç, alt?, on iki ve yirmi dört rakamlar? yaln?z bir zaman birimi olarak de?il; ayn? zamanda kutsal say?lar olarak da, büyük bir öneme sahip idiler. Eski Çin'de, "zaman ve mekân birimleri", birbirine uyduruluyor ve zamanla mekân aras?nda, bir birlik meydana getiriliyordu. 12 ay ve 24 saat, Çin imparatorlu?u içinde de, 12 eyâlet ile 24 vilâyetin meydana gelmesini gerektiriyordu. Bunlar? söylemekle Türkler, O?uz Ka?an destan?n?, Çin dü?üncesine göre düzenlemi?lerdir, demek istemiyoruz. Türklerin de kendilerine göre bir takvimi vard?; Çinlilerin de. Asl?nda Türk takvimi, zaman zaman Çin'e tesir etmi? ve Çin kültüründe de büyük bir önem kazanm??t?. Fakat mitoloji tetkiklerinde, ba?l?ca problemlerin daha iyi anla??labilmesi için, mukayeseli ara?t?rmalar yapmak ve örnekler vermek, çok faydalad?r.
Devamını oku...
 
<< Başlangıç < Önceki 1 2 Sonraki > Son >>

Sayfa 1 - 2

Videolu Soru zmleri

?km?? Sorular

Facebook Sayfam?z

Mesleki ve Teknik E?itim

Mesleki ve Teknik E?itim
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugn608
mod_vvisit_counterDn1030
mod_vvisit_counterBu Hafta1638
mod_vvisit_counterBu Ay26538
mod_vvisit_counterToplam7724595

Kimler evrimii

Şu anda 16 ziyaretçi çevrimiçi

[+]
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color
Ödev