TalebeDunyasi.Com | Öğrenci Ödev Portalı

Anasayfa Site Haritas? E?itim Haberleri Ara
 
Yakutlar

Sibirya’n?n kuzeydo?usunda ya?ayan bir Türk boyu.

Sahalar ad?yla da bilinen Yakutlar?n, Gul?ganlarla (Kur?kanlar) Tunguzlar?n kar??mas?ndan meydana geldi?i tahmin edilmektedir. Kur?kanlar?n, 7. yüzy?lda Çin saray?na hediyeler verdikleri, Göktürk Devleti'ni ikinci defa kuran ?lteri? Ka?an'a kar?? ç?kt?klar? bilinmektedir. Yakutlar, 10. yüzy?ldan sonra, Mo?ol istilalar? yüzünden yurtlar?n? terk ederek, Selenga Irma??n?n a?a?? k?y?lar?nda, Angara ve Lena ?rmaklar?n?n yukar? bölgelerine göçtüler.

On yedinci asr?n ba?lar?nda Ruslar, Asya’y? ele geçirme tasavvurlar?n? gerçekle?tirmek üzere, Yakutlar?n ülkesine girmeye ba?lad?lar. 1620-1630 y?llar? aras?nda tamamen i?gal ettiler. Yakutlar, zaman zaman ayakland?lar ise de, bir netice elde edemediler. Bu tarihten sonra Yakutlar?n büyük ço?unlu?u, Ruslar?n etkisiyle H?ristiyanla?t?. Buna ra?men ?amanî inançlar?n? da devam ettirmi?lerdir.

?yi at yeti?tirmeleriyle tan?nan ve zengin insanlar olan Yakutlar, Ruslar?n zulmü alt?nda fakirle?tiler. Yakutistan, Çarl?k Rusya’s?nda siyasî suçlular?n sürgün edildi?i bir ülke durumuna geldi. Di?er bölgelerden Rus nüfus göçürülerek, Yakutistan'da iskân edildi. Sürgünler, Yakut ülkesinde, Bat? kültürünü ve muhtariyet (özerklik) fikrini yayd?lar. On dokuzuncu as?rda, kültürlü kimseler yeti?ti. 1900’lü y?llar?n ba??ndan 1917 ihtilâline kadar, ba??ms?zl?k mücadelelerine devam ettiler. 1920-1921’de kurulan Yakut Millî Hükümeti, komünistlere kar?? sava?t?. Fakat, Moskova’n?n güçlü ordusu kar??s?nda ma?lup oldular. Ruslarla yap?lan bar?? neticesinde Yakutistan, Sovyet Sosyalist Muhtar Cumhuriyetini kurdular (1922). Fakat Ruslar, 3.062.000 km2'yi bulan Yakutistan’?, kolonizatör Ruslarla iskân ederek, Yakut nüfusunun oran?n? devaml? dü?ürmektedir. 1970 say?m?na göre Yakutlar?n nüfusu, 602.000 idi. 1992’de, 944.000’e yükselmi?tir.

 

 

Videolu Soru zmleri

?km?? Sorular

Facebook Sayfam?z

Mesleki ve Teknik E?itim

Mesleki ve Teknik E?itim
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugn912
mod_vvisit_counterDn1591
mod_vvisit_counterBu Hafta4619
mod_vvisit_counterBu Ay37919
mod_vvisit_counterToplam7345224

Kimler evrimii

Şu anda 50 ziyaretçi çevrimiçi

[+]
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color
Ödev