TalebeDunyasi.Com | Öğrenci Ödev Portalı

Anasayfa Site Haritas? E?itim Haberleri Ara
 
Tatarlar

Türkistan’?n do?usundan, Cengiz ?mparatorlu?u zaman?nda K?r?m ve Anadolu’ya yay?lan bir kavim.

Muhtelif zamanlarda, muhtelif mânâlarda kullan?lan Tatar kelimesi, daha ziyade Mo?ollar? ve Türkleri ifade etmi?tir. Tatar kelimesine, ilk olarak Orhun Kitabeleri'nde, ?stemi Han'?n bir merasimine gelenler listesinde rastlanmaktad?r. Ayn? ?ekilde Kültigin ve Bilge Ka?an kitabelerinde de Tatarlar, çe?itli vesilelerle an?l?r. Bu kitabelerde Otuz-Tatarlar olarak geçen kavim, Göktürk ve Uygur kitabelerinde Dokuz-Tatarlar ?eklinde geçer. Bayan-Çur Ka?an kitabesinde, Uygurlar'la Tatarlar?n yapt?klar? sava?lar anlat?l?r. Farkl? devirlerde yaz?lan yukar?daki kitabelere bak?l?rsa, Otuz-Tatarlar?n Mo?ol, Dokuz-Tatarlar?n ise Türk olmalar? muhtemeldir.

Türk ve Mo?ol men?eli olmak üzere iki grup olarak kabul edilen Tatarlar?n, Asya’dan bat?ya yay?lmalar?, iki dalga hâlinde olmu?tur. Atilla zaman?ndaki sava?lar esnas?nda bat?ya gitmi?lerse de, ço?unlu?u geriye dönmü? ve bir k?sm?, Kuzey Kafkasya ve Karadeniz’de Bulgar birli?ini kurmu?lard?r. Alt?nc? as?rda, bu birlik da??lm?? ve Balkanlar’a do?ru göçmü?lerdir. ?kinci dalga ise, Cengiz Han?n sava?lar? esnas?nda vuku bulmu?tur. Mo?ol ?mparatorlu?unun da??lmas?ndan sonra, bat?ya gelen Türk ço?unluklu Tatarlar, Alt?nordu Devleti'ni kurmu?lard?r.

Mo?ollar?n Ortado?u’ya yay?lmalar? esnas?nda, geni? bir Mo?ol ve Türk toplulu?u da Anadolu’ya gelmi?tir. Tarihî kaynaklarda Tatar olarak an?lan bu zümrenin beyleri, ?lhanl?lar?n hizmetine girmi?lerdir. On be?inci as?rdaki kaynaklarda, bunlara, Kara Tatar denilmekle beraber, bunlar?n ayn? isimdeki boyla münasebetleri yoktur.

Anadolu’ya gelmi? olan Tatarlar, elli iki oyma?a ayr?lm??lard?. Orta Anadolu ve Do?u Anadolu’nun bat? kesimlerinde zengin otlaklara sahiptiler. Hayvanc?l?k sayesinde rahat bir hayat süren Tatarlar, vergi de vermiyorlard?. Y?ld?r?m Bayezid Han'?n Anadolu’yu fethi s?ras?nda Osmanl? hizmeti alt?na giren Tatarlar, menfaatlerini her zaman kuvvetli bir hükümdar?n emri alt?nda olmakta görmü?lerdir. Ankara Sava??'ndan sonra Timur Han taraf?ndan, Anadolu’dan göçe zorlanan Kara Tatarlar?n büyük bir k?sm? sürülmü?tür. Anadolu’da kalabilenler de, zamanla Türkle?mi?lerdir.

Göç etmeyip, Anadolu’da kalanlar, Fetret Devri'nde ?ehzadeler aras?ndaki mücadelede, önemli rol oynam??lard?r. Sultan Çelebi Mehmed Han (1413-1421), iktidar? ele geçirdikten sonra, bunlar? Filibe civar?nda yerle?tirmi?tir.

Tatarlar?n Türk olanlar?, günümüzde Rusya’n?n ve dünyan?n muhtelif bölgelerine yay?lm??lard?r. Tataristan, Ba?k?rdistan, Çuva?istan, Ast?rhan, Bat? Sibirya, Ukrayna, Kafkasya, Türkistan ve K?r?m’da toplu veya da??n?k halde ya?amaktad?rlar. Bu bölgelerin d???nda Finlandiya, Mançurya, Kore, Japonya, ABD, Birle?ik Almanya ve Türkiye’de Tatarlar bulunmaktad?r. Ancak, Mançurya, Kore ve Japonya’daki Tatarlar?n ekseriyeti, Türkiye’ye göç etmi?lerdir.

Zaman?m?zda, özellikle Eski?ehir civar?nda ya?ayan ve Tatar olarak bilinenler ise, K?r?m’dan göçmü? Türklerdir.

 

 

Videolu Soru zmleri

?km?? Sorular

Facebook Sayfam?z

Mesleki ve Teknik E?itim

Mesleki ve Teknik E?itim
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugn890
mod_vvisit_counterDn1591
mod_vvisit_counterBu Hafta4597
mod_vvisit_counterBu Ay37897
mod_vvisit_counterToplam7345202

Kimler evrimii

Şu anda 31 ziyaretçi çevrimiçi

[+]
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color
Ödev