TalebeDunyasi.Com | Öğrenci Ödev Portalı

Anasayfa Site Haritas? E?itim Haberleri Ara
 

Türk boylar?ndan. O?uzlar?n Üç-ok koluna mensupturlar.

?slâm kaynaklar?nda “Beçene, Beçenek, Biçene”; Anadolu a?z?nda “Peçeneke, Beçenek” olan boyun ad?, “iyi çal???r, gayret gösterir” mânâs?ndad?r. Peçeneklere Bizansl?lar “Patzinak”, Lâtinler “Bissenus”, Ruslar “Peçennyeg”, Macarlar “Be?ennyö”, Ermenilerin “Badzinag” dedikleri, kaynaklarda yaz?l?d?r. As?l yurtlar?, Orta Asya’da, Seyhun (Siriderya) ile ?dil (Volga) nehirleri aras?ndad?r.

Dokuzuncu yüzy?lda Hazar Hakanl??? ve O?uzlar'?n bask?lar?yla, as?l yurtlar?n? terk edip, bat?ya göç etmeye ba?lad?lar. Yay?lma istikametleri Karadeniz’in kuzeyinden Balkanlara do?ru idi. Hazar Hakanl???, Rus Knezlikleri, Bizansl?lar ve Balkan kavimleriyle mücadele ettiler. 860-880 y?llar? aras?nda Don-Kuban nehirleri boyuna gelen Peçenekler, Macarlar? bu havaliden uzakla?t?rd?lar. Don Nehrinden, Dinyeper’in bat?s?na kadar yay?ld?lar.

915’te, Ruslar?n atalar? olan Kiyef Rus Knezli?i’ne, ilk Peçenek ak?n? yap?ld?. Ruslar?, Karadeniz k?y?lar?na indirmemek için, 915’ten 1036 y?l?na kadar, on biri büyük olmak üzere pek çok ak?n yapt?lar. Peçeneklerin, Ruslar? Karadeniz’e indirmemeleri, Bizansl?lar?n menfaatineydi. Bizansl?lar, 1018 y?l?na kadar, Peçeneklerle dost geçinmeye çal??t?lar. 1026, 1035, 1036’da, Balkanlara ak?n tertip ettiler.

Peçeneklerin iç mücadelesinde, önce Kegen’in, sonra da Turak’?n H?ristiyan olmas?yla, millî felaketleri ba?lad?. Peçenekler, aras?nda 1048 y?l?nda ba?layan H?ristiyanla?ma, Balkanlarda s?k??malar?yla h?zland?. H?ristiyanla?an Peçenekler, millî benliklerini unutup, Türklüklerini kaybettiler. Bizansl?lar, Peçenekleri yurtlar?ndan al?p, ba?ka yerlere iskân siyaseti takip ettiler. Bizans ordusuna da asker al?nd?lar.

1071 Malazgirt Muharebesi'nde, Bizans ordusundaki Peçenekler, Selçuklular saf?na geçmeleriyle, Sultan Alparslan’?n zafer kazanmas?nda yard?mc? oldular. 1176 Miryokefalon Meydan Muharebesi'nde de Anadolu Selçuklular? saf?na geçtiler. Balkanlardaki Peçenekler, Anadolu’da Marmara k?y?lar?na kadar gelen soyda?? Selçuklularla münasebet kurdular. Peçenekler, Trakya’da Bizans kuvvetlerini üst üste yenerek, Edirne ve Ke?an’a hakim olarak, Çekmece’ye kadar geldiler. O?uzlar?n Üç-ok kolu Çavuldur boyuna mensup olan ?zmir Beyi Çaka Bey’in, kuvvetli bir donanma kurarak, Bizans’a ait adalar? zaptetmesi, iki soyda? boyun, Bizans’a kar?? ittifak?na sebep oldu. Bizans’a kar?? Peçenek, Çavuldur ittifak?, entrika yüzünden bütünüyle gerçekle?emedi. Bizansl?lar, Peçeneklere kar?? K?pçaklarla anla?t?. Bizans’a k?rk bin atl? ile yard?ma gelen K?pçaklar, Bizans ordusuyla beraber olup, Meriç Irma?? a?z?nda ve Enez yak?n?nda Peçeneklerle kar??la?t?lar. 29 Nisan 1091 tarihinde Luvinyum Muharebesinde, Peçenekler yenildiler. Luvinyum Muharebesi, Peçeneklerin siyasî tarihinin sonu oldu. Peçeneklerden k?rk bin aile, Arnavutluk kuzeyindeki Ohri Gölünün do?usuna yerle?tiler.

Balkanlara da??lan Peçenekler, Müslüman olmad?klar?ndan, Anadolu ve Hindistan’daki soyda?lar? gibi Türklüklerini muhafaza edemeyip, Slavla?t?lar. As?l ço?unlu?u, Karadeniz’in kuzeyi ve Balkanlarda olmas?na ra?men, günümüzde buralarda, Peçenek hat?ras?na rastlanmamaktad?r. Anadolu’da, Peçeneklere ait co?rafî adlar hâlâ mevcuttur. Ankara vilayeti, ?ereflikoçhisar kazas? yak?n?ndaki Peçeneközü vadisi, Mara?’?n Elbistan kazas?nda iki, Konya bölgesinde de dört yer ad?, Peçeneklerin Anadolu’ya geldiklerinin hat?ras?d?r.

 

 

 

Videolu Soru zmleri

?km?? Sorular

Facebook Sayfam?z

Mesleki ve Teknik E?itim

Mesleki ve Teknik E?itim
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugn903
mod_vvisit_counterDn1591
mod_vvisit_counterBu Hafta4610
mod_vvisit_counterBu Ay37910
mod_vvisit_counterToplam7345215

Kimler evrimii

Şu anda 44 ziyaretçi çevrimiçi

[+]
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color
Ödev