TalebeDunyasi.Com | Öğrenci Ödev Portalı

Anasayfa Site Haritas? E?itim Haberleri Ara
 
K?n?k Boyu (K?n?klar)

Selçuklu Hanedan?n?n mensup oldu?u O?uz boyu. Yirmi dört O?uz boyundan biridir. Üç-ok boylar?ndand?r.

K?n?klar, Selçuklular'?n kurulu?unda ve Anadolu’nun fethinde büyük rol oynad?lar. On üçüncü yüzy?lda kalabal?k bir kitle hâlinde Suriye’de bulunan Türkmen grubu aras?nda, K?n?klar da bulunuyordu. Di?er boylarla birlikte K?n?klar da, Memlûklar'?n yan?nda yer alarak Çukurova’n?n fethine kat?ld?lar. Çukurova’da, Ceyhan Irma??ndan Gâvur Da??na kadar uzanan bölgede ve bugünkü Osmaniye kazas? ile Ceyhan kazas?n?n bir k?s?m topraklar?n? içine alan bölgede yurt tuttular.

On dördüncü yüzy?l?n son yar?s?nda, Memlûklarla aralar? aç?ld?. 1378’de üzerlerine gelen Memlûk ordusunu, di?er Üç-oklu Türkmenlerle beraber yendiler. Fakat Memlûklar, Üç-ok boylar? aras?na tefrika (bölünme) soktular. 1383’te K?n?klar, Yüre?irlere sald?rd?lar. Daha sonra, Kad? Burhâneddin’in ülkesinde karga?al?klar ç?kard?lar. Bu hâdiselerden sonra, K?n?klar?n ad?, siyasî sahnede gözükmez oldu.

K?n?klar, Osmanl? fethinin ilk y?llar?nda topra?a ba?land?lar. On dokuzuncu yüzy?la kadar, Çukurova’da K?n?k ad?n? ta??yan bir kaza vard?. Muhtemelen, bugünkü Toprakkale, eski K?n?k Kalesi olmal?d?r. Kalenin kuzey do?usunda yer alan kasabada, 1522’de iki mahalle, 1547’de be? mahalle vard?. Ayr?ca, kazaya yetmi? be? köy ve mezra ba?l? idi. K?n?k kasabas? ve köyleri, 17. yüzy?lda harap oldu. On alt?nc? yüzy?lda Halep’te, Ankara’da ve Ayd?n’da K?n?k boyuna mensup topluluklar?n ya?ad??? bilinmektedir. On yedinci yüzy?lda, Sivas’ta da bir K?n?k cemaatinin mevcudiyeti görülmektedir. Bugün Anadolu’da, K?n?k ad?n? ta??yan pek çok köy ve ?zmir’e ba?l? K?n?k kasabas? vard?r.

 

Videolu Soru zmleri

?km?? Sorular

Facebook Sayfam?z

Mesleki ve Teknik E?itim

Mesleki ve Teknik E?itim
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugn1024
mod_vvisit_counterDn1591
mod_vvisit_counterBu Hafta4731
mod_vvisit_counterBu Ay38031
mod_vvisit_counterToplam7345336

Kimler evrimii

Şu anda 42 ziyaretçi çevrimiçi

[+]
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color
Ödev