TalebeDunyasi.Com | Öğrenci Ödev Portalı

Anasayfa Site Haritas? E?itim Haberleri Ara
 
Kay? Boyu (Kay?lar)

O?uzlar?n Bozok kolundan, Osmanl?lar?n da mensup oldu?u bir boy.

Kay? kelimesi; “muhkem, kuvvet ve kudret sahibi” demektir. Kay? boyunun damgas?, iki ok ve bir yaydan ibaretti. O?uz Han o?lu Gün Han o?lu Kay?’n?n, bu boyun ceddi oldu?u söylenir. Yirmi sene hükümdarl?k yapan Kay?’n?n nesli, uzun y?llar bu makamda kalm??t?r. Bu sebeple Kay? boyu, O?uz boylar? aras?nda ilk s?rada gösterilmektedir. Dede Korkut da eserinde, gelecekte hanl???n geri Kay?'ya dönece?ini bildirerek, Osmanl?lar'? haber vermi?tir.

Kay?lar, Selçuklular'la birlikte, fetih esnas?nda ve daha sonralar? Anadolu’ya gelip, de?i?ik bölgelerde yerle?tiler. Osmanl? Devletinin kurulu?unda, esas nüveyi te?kil ettiler. Osmanl?lar zaman?nda, Rumeli’nin fetih ve iskân?na kat?ld?lar.

Sultan ?kinci Murad, soyunun bu boya mensubiyetini göstermek için, sikkelerine, Kay? boyuna ait iki ok ve bir yaydan müte?ekkil damgay? koydurmu?tur. Sonraki padi?ahlar?n bast?rd?klar? sikkelerde görülmeyen Kay? damgas?n?n, Kanunî’ye kadar çe?itli e?ya ve silâhlar üzerine konulmas?na devam edilmi?tir.

Kay? boyuna mensup Karakeçili göçebe oyma??, eski zamanlardan beri her y?l, Sö?üt’teki Ertu?rul Gâzi Türbesini ziyaret etmekte ve bununla ilgili ?enlikler yapmaktayd?. Sultan ?kinci Abdülhamid Han, bu ziyaret ve ?enliklere resmî bir hüviyet kazand?rd?. Kendi oyma?? sayd??? Karakeçili gençlerinden, Ertu?rul Alay?n? te?kil ettirdi. Bu oymak mensuplar?n?, ziyarete gelen Alman imparatoruna, “akrabalar?m” diyerek takdim etti.

“Ertu?rul’un oca??nda uyand?m,
?ehidlerin kanlar?yla boyand?m.”

beytiyle ba?layan bir mar? bestelenip, y?llarca dillerde söylenip, gönüllerde ya?at?ld?.

Bugün, Kay? boyu mensuplar?, genellikle; Eski?ehir, Mihal?çç?k, Orhaneli, Isparta, Burdur, Fethiye, Mu?la, Ayd?n ve Ödemi? civar?ndaki köylerde yerle?mi?lerdir.

 

 

Videolu Soru zmleri

?km?? Sorular

Facebook Sayfam?z

Mesleki ve Teknik E?itim

Mesleki ve Teknik E?itim
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugn932
mod_vvisit_counterDn1591
mod_vvisit_counterBu Hafta4639
mod_vvisit_counterBu Ay37939
mod_vvisit_counterToplam7345244

Kimler evrimii

Şu anda 63 ziyaretçi çevrimiçi

[+]
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color
Ödev