TalebeDunyasi.Com | Öğrenci Ödev Portalı

Anasayfa Site Haritas? E?itim Haberleri Ara
 

Türkistan, Âzerbaycan, ?ran ve Anadolu’da ya?ayan Türkmen kabîlesi ve ?ran’da (1796-1925) tarihlerinde iktidar olmu? hanedan. Kaçar ad?, Türkçe kaçmak kelimesinden türetilmi?tir.

Mo?ollar (1206-1320) devrinden beri, Hazar Denizi k?y?lar?nda otururlard?. ?lhanl?lardan Hülâgu Han?n (1256-1264), Alamut Bat?nîlerine ve Suriye’ye kar?? giri?ti?i seferlere kat?lan Kaçarlar; Irak, Suriye ve Anadolu’ya kadar yay?ld?lar. ?lhanl? Devleti y?k?ld??? zaman, Suriye hududuna yerle?tiler. Timur Han, Suriye’yi ele geçirince, onlar? esas vatanlar? olan Türkistan’a yollad?. On alt?nc? yüzy?l?n ba??nda kurulan Safevî Devleti'nin (1502-1732) kurucusu ?ah ?smail’i (1502-1524) destekleyen Kaçarlar; bu devirde vezirlik, ba?kumandanl?k, beylerbeylik dahil, devlet kademelerinde vazife ald?lar. Safevîlerin y?k?lmas?yla, 18. yüzy?lda, Af?arlar (1736-1749) ile mücadele ettiler. Af?arl? Nâdir ?ah'a (1736-1747) dü?manca davranan Kaçarlar, Kuzey ?ran üzerinden Âzerbaycan’a yay?ld?lar. Kaçarl? Mehmed A?an?n Âzerbaycan valili?i s?ras?nda, ?ran’daki hakimiyetleri kuvvetlendi. Zendlere (1749-1796) kar?? 1779’da, ?iraz’da zafer kazanan Mehmed A?a, ?sfahan bölgesini alarak, ?ahl???n? ilan etti. 1796’da Zendlerin hakimiyetine son veren Mehmed A?a, ?ran’? bütünüyle zaptetti.

Böylece, 1796’da kurulan Kaçar Devleti, Ruslarla mücadele edip, 19. yüzy?lda Avrupa devletleriyle diplomatik münasebetler kurdu. Feth Ali ?ah (1797-1834) devrinde, Fransa ve ?ngiltere’nin yan?na çekilmek istenen ?ran’daki Kaçar Devleti, Çarl?k Rusyas?'n?n Hint Okyanusuna inme politikas?na kar??, ordusunu kuvvetlendirerek, Avrupa’dan teknik eleman, silâh ve malzeme getirtti. Feth Ali ?ah, ?ran-Rus Harbi (1826-1828) sonunda imzalanan Türkmençay Antla?mas? ile, ?ran ve Kafkaslar havalisindeki haklar?n? Rusya’ya vererek, Hazar Denizindeki Rus hakimiyetini kabul etti. Muhammed ?ah (1834-1848) devrinde, Kuzey ?ran’da Acem as?ll? Elbab Ali Muhammed’in talebesi ?slâm dü?man? Bahâullah’?n kurdu?u “Bahâîlik” ortaya ç?kt?. Bahâîler, Kaçarl? iktidar?n? tehdit edip, isyanlar ç?kard?. Nâsireddin ?ah (1848-1896), Bahaîleri k?l?çtan geçirdi ise de, bir fedai taraf?ndan öldürüldü. Do?u’nun fethedilmesi için Afganistan ve Herat’taki mücadeleler, Hindistan’daki Gürgâniyye (Babür) Devleti'nin (1526-1858) ?ngilizler taraf?ndan y?k?lmas?na kadar devam etti.

Rusya, ?ngiltere ve Fransa’n?n, ?ran bölgesindeki rekabeti, Kaçarlar Devleti üzerinde Avrupa devletlerinin iktisadî hakimiyetini artt?rd?. Muzaffereddin ?ah (1896-1907) devrinde, liberalizm ve me?rutiyet verilmesini isteyenlerin hareketleri kar??s?nda, 1 Ocak 1907’de Meclis-i ?ûrâ-yi Millî aç?ld?. Muzaffereddin ?ah'tan sonra tahta geçen Muhammed Ali ?ah (1907-1909), Me?rutiyet Anayasas?n? ilan etmesine ra?men, tatbik ettirmemesi üzerine, Âzerbaycan ve di?er eyaletlerde, Kaçarl? Hanedan?na kar??, silâhl? mücadeleler ile isyanlar ba?lad?. Muhammed Ali ?ah?n, Rus ve ?ngiliz kontrolündeki iktidar?na ihtilalciler son verince, yerine o?lu Ahmed ?ah (1909-1925) geçti. Birinci Dünya Harbinde tarafs?z kalan Kaçarlar Hanedan?n?n ülkesi, Ruslar ve ?ngilizler taraf?ndan muharebe alan? olarak kullan?l?p, buradan Osmanl? Devleti'ne sald?r?lar tertiplendi. Harp sonras?nda, ?ran’da mahallî isyanlar ve ayr?lma taraftar? hareketler geli?ti. Bol?evik Rus ordular? Kuzey ?ran’a girdi. ?ngilizler, Ahmed ?ah'? 1923’te Londra’ya götürünce, yerine, saltanat nâibi ve ordu ba?kumandan? Ali R?za Han vekalet etti. 1924’te ?ran Millî Meclisini elde eden Ali R?za Han, 1925’te kanl? bir darbe yaparak, Kaçarlar Hanedan?na son verip, Pehlevî hükümetini (1925-1979) kurdu. Pehlevî hükümeti devrinde, Kaçarlar Hanedan?ndan ve kabilesinden birçok devlet adam?na vazife verildi.

Kaçarlar, bugün, Türkistan, Âzerbaycan ve kalabal?k bir ?ekilde Esterâbat dahil ?ran’da ya?amaktad?r.

 

 

 

Videolu Soru zmleri

?km?? Sorular

Facebook Sayfam?z

Mesleki ve Teknik E?itim

Mesleki ve Teknik E?itim
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugn993
mod_vvisit_counterDn1591
mod_vvisit_counterBu Hafta4700
mod_vvisit_counterBu Ay38000
mod_vvisit_counterToplam7345305

Kimler evrimii

Şu anda 40 ziyaretçi çevrimiçi

[+]
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color
Ödev