TalebeDunyasi.Com | Öğrenci Ödev Portalı

Anasayfa Site Haritas? E?itim Haberleri Ara
 
Av?arlar (Af?arlar)

On birinci yüzy?ldan itibaren, mühim roller oynamak suretiyle, adlar?n? zaman?m?za kadar ya?atm?? O?uz boyu. Bozoklar?n Y?ld?zhano?ullar? kolundand?rlar.

Büyük Selçuklu Devleti'nin kurulu?undan önce, di?er O?uz boylar? ile beraber, K?pçak çölünde ya?arlard?. 1135-1136 y?llar?nda, reisleri Arslano?lu Yakub Bey kumandas?nda gelerek Huzistan’a yerle?tiler. Yakub’dan sonra Af?arlar?n ba??na Aydo?du bin Kü?do?an geçti. ?umla lakab?yla an?lan bu bey, Büyük Selçuklu Devleti’nin zay?flamas?ndan faydalanarak, Huzistan’da Selçuklu hakimiyetine son verdi ise de, 1159’da Irak Selçuklular? sultan? Melik?ah gelerek tekrar Huzistan’a hakim oldu. Bu devrede, ?umla da Melik?ah’?n hizmetine girdi. 1194 y?l?nda, Abbasî halifesi En-Nas?r li-Dinillah, veziri ?bn-ül-Kassab kumandas?nda Huzistan bölgesine bir ordu gönderdi. ?bn-ül-Kassab, Huzistan’?n ba??ehri Tuster’i ve birçok kaleleri zaptettikten sonra, ?umla’n?n ailesini ve çocuklar?n? toplay?p Ba?dat’a götürdü. Böylece Huzistan’daki, Av?ar ?umla ve o?ullar?n?n hakimiyeti sona erip, ülke, halifenin topraklar?na kat?ld?.

Devamını oku...
 
Balkarlar

Kuzey Kafkasya'daki Kabartay-Balkar Özerk Cumhuriyetinde ya?ayan Türk boyu. Taulular (Da?l?lar) veya Malkarlar diye de tan?n?rlar.

Balkarlar?n men?ei hakk?nda, de?i?ik görü?ler vard?r. Baz? ara?t?rmac?lar, Balkar ad?n?n Bulgar'dan kaynakland???n? ileri sürmektedirler. Ekseri ara?t?rmac?lara göre ise uzun müddet göçebe bir hayat süren ve Karaçayl?larla birlikte ya?ayan Balkarlar, adlar?n?n, K?r?m'dan göç ettikleri s?rada kendilerine önderlik eden "Malkar" ad?nda bir beyden geldi?ine inan?rlar. Men?elerinin, Hazar Türkleri'ne dayand???n? ileri sürenler de vard?r. Bunlara göre Balkarlar, 10 ve 11. yüzy?llara kadar ba??ms?z ya?am??, daha sonra Ruslar veya Osetler taraf?ndan Kafkasya'ya sürülmü?lerdir.

Balkarlar, Alt?nordu ve K?r?m hanl?klar?n?n hakimiyeti alt?nda kald?ktan sonra, 15. yüzy?l sonlar?nda, K?r?m Hanl???yla birlikte Osmanl? Devleti'nin hakimiyetine girdiler. Balkarlar aras?nda, giderek ?slamiyet yay?ld?. Uzun müddet Osmanl? himayesinde huzur ve güven içinde ya?ayan Balkarlar, 1827 senesinde Rus hakimiyetine girdiler.

Devamını oku...
 
Bayat Boyu (Bayatlar)

O?uz boylar?ndan biri. Bozoklar?n Gün-Hano?ullar? koluna ba?l?d?r.

"Devleti ve nimeti bol, devlet ve nimet sahibi" manâs?na gelen Bayat boyunun ongunu (sembolü), ?ahin; ?ölenlerdeki et paylar?, "sa?kar? ya?r?n" (sa? kürek kemi?i) k?sm?d?r. Ka?garl? Mahmud, Divanü Lügati't-Türk'te O?uz boylar?n?n dokuzuncusu olarak, Bayat boyunu göstermi?tir.

O?uzlar?n sa? kolunda bulunan Bayat boyu, ekseri O?uz hanlar?n?n ç?kt??? dört Bozok boyundan biridir. Di?er O?uz boylar? gibi Sirüderya (Seyhun) Nehri k?y?lar?nda ve kuzeydeki bozk?rlarda ya?ayan Bayat boyu, ?slamiyet'ten önceki tarihinde, Korkut Ata (Dede Korkut) ile temsil edilmi?tir. Bayat boyundan Kara Hoca'n?n o?lu Korkut Ata, ak?ll?, bilgili ve keramet sahibi bir insand?. "Ala atl? ki? tonlu" Kay? ?nal Yavku ile ondan sonra gelen hükümdarlar devrinde ç?kan birçok zor siyasî meseleler, Korkut Ata'n?n dirayeti sayesinde halledilmi?tir.

Devamını oku...
 

Yirmi dört O?uz boyundan biri.

Üçoklar?n Gök Han O?ullar? koluna ba?l? olup, alâmet olarak sungur/akdo?an ku?unu kullan?rlard?. “Nâmuslu ve ünü uzaklara yay?lm??” manâs?na gelen “Çavuldur” kelimesi baz? kaynaklarda “Çavundur” ?eklinde geçer. Çavuldur boyu, 10. yüzy?lda di?er O?uz boylar?yla birlikte yurtlar?ndan Mang??lak/Siyahkûh Yar?madas?na göç etti. Bir k?s?m Çavuldur mensubu, Mang??lak’ta kal?rken, bir k?sm? Selçuklular'la birlikte Anadolu’ya geldi. Bunlardan Emir Çavuldur, Sultan Alparslan’?n; Çavuldur Caka da Dani?mend Gâzi'nin Anadolu fetihlerine komutan olarak i?tirak ettiler. Bu ak?nlarla gelen Çavuldurlardan Anadolu’ya gelip yerle?enler de oldu. Kurduklar? köylere, boylar?n?n adlar?n? verdiler. Bu isimle Anadolu’da, 16. yüzy?lda on alt?, 20. yüzy?l ortalar?nda on yedi köyün varl??? tespit edilmi?tir.

Devamını oku...
 

Türkistan, Âzerbaycan, ?ran ve Anadolu’da ya?ayan Türkmen kabîlesi ve ?ran’da (1796-1925) tarihlerinde iktidar olmu? hanedan. Kaçar ad?, Türkçe kaçmak kelimesinden türetilmi?tir.

Mo?ollar (1206-1320) devrinden beri, Hazar Denizi k?y?lar?nda otururlard?. ?lhanl?lardan Hülâgu Han?n (1256-1264), Alamut Bat?nîlerine ve Suriye’ye kar?? giri?ti?i seferlere kat?lan Kaçarlar; Irak, Suriye ve Anadolu’ya kadar yay?ld?lar. ?lhanl? Devleti y?k?ld??? zaman, Suriye hududuna yerle?tiler. Timur Han, Suriye’yi ele geçirince, onlar? esas vatanlar? olan Türkistan’a yollad?. On alt?nc? yüzy?l?n ba??nda kurulan Safevî Devleti'nin (1502-1732) kurucusu ?ah ?smail’i (1502-1524) destekleyen Kaçarlar; bu devirde vezirlik, ba?kumandanl?k, beylerbeylik dahil, devlet kademelerinde vazife ald?lar. Safevîlerin y?k?lmas?yla, 18. yüzy?lda, Af?arlar (1736-1749) ile mücadele ettiler. Af?arl? Nâdir ?ah'a (1736-1747) dü?manca davranan Kaçarlar, Kuzey ?ran üzerinden Âzerbaycan’a yay?ld?lar. Kaçarl? Mehmed A?an?n Âzerbaycan valili?i s?ras?nda, ?ran’daki hakimiyetleri kuvvetlendi. Zendlere (1749-1796) kar?? 1779’da, ?iraz’da zafer kazanan Mehmed A?a, ?sfahan bölgesini alarak, ?ahl???n? ilan etti. 1796’da Zendlerin hakimiyetine son veren Mehmed A?a, ?ran’? bütünüyle zaptetti.

Devamını oku...
 
Kay? Boyu (Kay?lar)

O?uzlar?n Bozok kolundan, Osmanl?lar?n da mensup oldu?u bir boy.

Kay? kelimesi; “muhkem, kuvvet ve kudret sahibi” demektir. Kay? boyunun damgas?, iki ok ve bir yaydan ibaretti. O?uz Han o?lu Gün Han o?lu Kay?’n?n, bu boyun ceddi oldu?u söylenir. Yirmi sene hükümdarl?k yapan Kay?’n?n nesli, uzun y?llar bu makamda kalm??t?r. Bu sebeple Kay? boyu, O?uz boylar? aras?nda ilk s?rada gösterilmektedir. Dede Korkut da eserinde, gelecekte hanl???n geri Kay?'ya dönece?ini bildirerek, Osmanl?lar'? haber vermi?tir.

Kay?lar, Selçuklular'la birlikte, fetih esnas?nda ve daha sonralar? Anadolu’ya gelip, de?i?ik bölgelerde yerle?tiler. Osmanl? Devletinin kurulu?unda, esas nüveyi te?kil ettiler. Osmanl?lar zaman?nda, Rumeli’nin fetih ve iskân?na kat?ld?lar.

Devamını oku...
 
K?n?k Boyu (K?n?klar)

Selçuklu Hanedan?n?n mensup oldu?u O?uz boyu. Yirmi dört O?uz boyundan biridir. Üç-ok boylar?ndand?r.

K?n?klar, Selçuklular'?n kurulu?unda ve Anadolu’nun fethinde büyük rol oynad?lar. On üçüncü yüzy?lda kalabal?k bir kitle hâlinde Suriye’de bulunan Türkmen grubu aras?nda, K?n?klar da bulunuyordu. Di?er boylarla birlikte K?n?klar da, Memlûklar'?n yan?nda yer alarak Çukurova’n?n fethine kat?ld?lar. Çukurova’da, Ceyhan Irma??ndan Gâvur Da??na kadar uzanan bölgede ve bugünkü Osmaniye kazas? ile Ceyhan kazas?n?n bir k?s?m topraklar?n? içine alan bölgede yurt tuttular.

On dördüncü yüzy?l?n son yar?s?nda, Memlûklarla aralar? aç?ld?. 1378’de üzerlerine gelen Memlûk ordusunu, di?er Üç-oklu Türkmenlerle beraber yendiler. Fakat Memlûklar, Üç-ok boylar? aras?na tefrika (bölünme) soktular. 1383’te K?n?klar, Yüre?irlere sald?rd?lar. Daha sonra, Kad? Burhâneddin’in ülkesinde karga?al?klar ç?kard?lar. Bu hâdiselerden sonra, K?n?klar?n ad?, siyasî sahnede gözükmez oldu.

Devamını oku...
 

Avrupal?lar?n “Kuman” ad?n? verdikleri kuzey Türkleri.

K?pçaklar?, Bizansl?lar “Kumanos”, Macarlar “Kun”, Ruslar “Polovets”, Almanlar “Falben” ad?yla bilirler. ?slamî kaynaklar ise “K?pçak” (K?f?ak, H?f?ak) diye zikrederler. Genellikle, beyaz tenli, sar? saçl? ve mavi gözlüdürler. Bat? Göktürkleri'nin bir kolu oldu?u söylenen K?pçaklar?n, Kimek, Yimek, Kangl? ve O?uz gibi Türk boylar? ile irtibatlar? vard?r.

Karah?taylar?n bask?n? ile, Güneybat? Sibirya’da ?rti? ve Ural nehirleri aras?ndaki yurtlar?ndan, 11. yüzy?lda ç?kar?ld?lar. Volga üzerinden bat?ya göçtüler. Özi (Dinyeper) Nehrine kadar Karadeniz’in kuzeyindeki bozk?rlara hakim oldular. Buralar “De?t-i K?pçak” ?eklinde kendi isimleriyle an?ld?. Bölgede ya?ayan Bulgar, Alan, Burtas, Ulah, Mordva ve Hazarlar'? hakimiyetleri alt?na ald?lar. Rus s?n?r?nda yerle?en Karakalpaklarla sava?t?lar. Ruslarla, uzun y?llar (1061-1220) süren sava?lar yapt?lar. Esir ald?klar? Ruslar?, K?r?m’daki Bizansl? tacirler vas?tas?yla Akdeniz ülkelerine satt?lar. Bilhassa Rus knezleri aras?ndaki mücadelelerde yard?ma ça?r?lmalar? sebebiyle, ak?nlar?n? büsbütün artt?rd?lar. On ikinci yüzy?l boyunca Ruslarla sava?t?lar. Ruslar?n me?hur ?gör Destan?, 1185’te K?pçaklara kar?? düzenledikleri, fakat yenildikleri seferi konu almaktad?r. Beylikler hâlinde ya?ayan K?pçaklar, çevreyi bu ?ekilde kontrol alt?nda tutmalar?na ra?men, tam bir birlik sa?layamad?lar.

Devamını oku...
 
O?uzlar, O?uz Boyu

Bugün; Türkiye, Balkanlar, Âzerbaycan, ?ran, Irak ve Türkmenistan’da ya?ayan Türklerin atalar? olan büyük bir Türk boyu. O?uzlara, Türkmenler de denir.

O?uz kelimesinin türeyi?iyle ilgili çe?itli fikirler ileri sürülmü?tür. Kelimenin boy, kabile mânâs?na gelen “Ok” ve çokluk eki olan “z”nin birle?mesinden “Ok-uz” (oklar, koylar) anlam?nda oldu?u ileri sürüldü?ü gibi, oyrat (ha?ar?, yaramaz) kelimesinin e? anlaml?s? oldu?unu iddiâ edenler de vard?r. Ancak kelime, Anadolu a??zlar?nda “halim selim, a??rba?l?” mânâlar?na da kullan?lmaktad?r. Arap kaynaklar?nda ise “guz” veya “uz” ?eklinde geçmektedir.

?lk zamanlar Üçok ve Bozok adlar?yla iki ana kola ayr?lm?? olan O?uzlar, daha sonraki devirlerde, Dokuz O?uz, Alt? O?uz, Üç O?uz adlar?nda boylara da ayr?ld?lar. O?uzlar, yirmi dört boydan meydana gelmi?ti. Bunlardan on ikisi Bozok, on ikisi Üçok koluna ba?l?yd?. Tarihçiler, haz?rlad?klar? cetvellerde O?uz boylar?n?n adlar?n?, sembollerini ve ongunlar?n? (armalar?n?) göstermi?lerdir. Buna göre, Bozoklar; Kay?, Bayat, Alka Evli, Kara Evli, Yaz?r, Dodurga, Dö?er, Yaparlu, Af?ar, Begdili, K?z?k, Karg?n; Üçoklar ise; Bay?nd?r, Peçenek, Çavuldur, Çepnî, Salur, Eymur, Ala Yundlu, Yüre?ir, ??dir, Bü?düz, Y?va, K?n?k boylar?na ayr?lm??lard?. Bugün Türkiye’de yirmi dört O?uz boyuna ait i?aret ve yer adlar?na çok rastlanmaktad?r.

Devamını oku...
 

On dördüncü yüzy?ldan itibaren Orta Asya’da hakimiyet kuran, bugün ço?unlukla Özbekistan Cumhuriyetinde ya?ayan Türk boyu.

Özbek halk?n?n tarihinin ilk dönemlerine ait bilgi yoktur. Özbeklere bu ad, ilk olarak 1313-1340 y?llar? aras?nda hüküm süren, Alt?nordu Hükümdar? G?yâseddin Muhammed Özbek taraf?ndan verildi. Daha sonralar?, 1412-1468 y?llar? aras?nda hüküm süren Ebü’l-Hayr’a ba?l? Müslüman-Türklerin ad? oldu.

Timur Han'?n 1405’te ölümünden sonra zay?flayan Timur ?mparatorlu?u parçalanmaya ba?lad?. Bu s?rada Aral Gölünün ve Seyhun Irma??n?n kuzeyindeki bölgede da??n?k olarak ya?ayan Özbekler, Ebü’l-Hayr’?n idaresinde toplanarak, 1428’de onu kendilerine han ilan ettiler. K?sa zamanda kuvvetlenip, çevredeki di?er boylar? da hakimiyetleri alt?na ald?lar. Timurlulardan, Harezm’i al?p, Urgenc’i zaptettiler.

Devamını oku...
 

Türk boylar?ndan. O?uzlar?n Üç-ok koluna mensupturlar.

?slâm kaynaklar?nda “Beçene, Beçenek, Biçene”; Anadolu a?z?nda “Peçeneke, Beçenek” olan boyun ad?, “iyi çal???r, gayret gösterir” mânâs?ndad?r. Peçeneklere Bizansl?lar “Patzinak”, Lâtinler “Bissenus”, Ruslar “Peçennyeg”, Macarlar “Be?ennyö”, Ermenilerin “Badzinag” dedikleri, kaynaklarda yaz?l?d?r. As?l yurtlar?, Orta Asya’da, Seyhun (Siriderya) ile ?dil (Volga) nehirleri aras?ndad?r.

Dokuzuncu yüzy?lda Hazar Hakanl??? ve O?uzlar'?n bask?lar?yla, as?l yurtlar?n? terk edip, bat?ya göç etmeye ba?lad?lar. Yay?lma istikametleri Karadeniz’in kuzeyinden Balkanlara do?ru idi. Hazar Hakanl???, Rus Knezlikleri, Bizansl?lar ve Balkan kavimleriyle mücadele ettiler. 860-880 y?llar? aras?nda Don-Kuban nehirleri boyuna gelen Peçenekler, Macarlar? bu havaliden uzakla?t?rd?lar. Don Nehrinden, Dinyeper’in bat?s?na kadar yay?ld?lar.

Devamını oku...
 
Salur Boyu (Salurlar, Salurlular)

O?uzlar?n Üçok koluna mensup bir Türk boyu.

On üçüncü yüzy?lda ?ran’?n Fars bölgesinde Salgurlular (Fars) Atabegli?ini kurdular. Horasan ve Kirman’dan gelen di?er Türk boylar?yla, nüfuzlar?n? artt?rd?lar. Atabegli?in 1286 y?l?nda Mo?ollar taraf?ndan ortadan kald?r?lmas?ndan sonra, Salurlar, Salur Türkmenleri ad?yla an?lmaya ba?lad?lar. Bölgede kalanlar, Merv ve Serahs civar?nda hayatlar?n? devam ettirdiler. Bat?ya göç edenlerse, Anadolu’da kurulan Mengücükler, Eretnal?lar ve Türkiye Selçuklular?'n?n hizmetine girdiler. Salurlulardan Kad? Burhâneddin, Eretnal?lar?n zay?flamas?ndan istifadeyle, Sivas ve Kayseri bölgesinde kendi ad?yla an?lan bir devlet kurdu (1381). Osmanl?lar zaman?nda Salurlular, Sivas, Erzincan, Tokat, Amasya, Adana ve Trablus?am bölgesinde hayatiyetlerini devam ettirdilerse de, sonralar? di?er Türkmen boylar? aras?na kar??t?lar. Bugün Anadolu’da, Salur ad?n? ta??yan birçok yerle?im birimi bulunmaktad?r.

 
<< Başlangıç < Önceki 1 2 Sonraki > Son >>

Sayfa 1 - 2

Videolu Soru zmleri

?km?? Sorular

Facebook Sayfam?z

Mesleki ve Teknik E?itim

Mesleki ve Teknik E?itim
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugn932
mod_vvisit_counterDn1041
mod_vvisit_counterBu Hafta5868
mod_vvisit_counterBu Ay19758
mod_vvisit_counterToplam7633592

Kimler evrimii

Şu anda 39 ziyaretçi çevrimiçi

[+]
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color
Ödev