TalebeDunyasi.Com | Öğrenci Ödev Portalı

Anasayfa Site Haritas? E?itim Haberleri Ara
 
Balkarlar

Kuzey Kafkasya'daki Kabartay-Balkar Özerk Cumhuriyetinde ya?ayan Türk boyu. Taulular (Da?l?lar) veya Malkarlar diye de tan?n?rlar.

Balkarlar?n men?ei hakk?nda, de?i?ik görü?ler vard?r. Baz? ara?t?rmac?lar, Balkar ad?n?n Bulgar'dan kaynakland???n? ileri sürmektedirler. Ekseri ara?t?rmac?lara göre ise uzun müddet göçebe bir hayat süren ve Karaçayl?larla birlikte ya?ayan Balkarlar, adlar?n?n, K?r?m'dan göç ettikleri s?rada kendilerine önderlik eden "Malkar" ad?nda bir beyden geldi?ine inan?rlar. Men?elerinin, Hazar Türkleri'ne dayand???n? ileri sürenler de vard?r. Bunlara göre Balkarlar, 10 ve 11. yüzy?llara kadar ba??ms?z ya?am??, daha sonra Ruslar veya Osetler taraf?ndan Kafkasya'ya sürülmü?lerdir.

Balkarlar, Alt?nordu ve K?r?m hanl?klar?n?n hakimiyeti alt?nda kald?ktan sonra, 15. yüzy?l sonlar?nda, K?r?m Hanl???yla birlikte Osmanl? Devleti'nin hakimiyetine girdiler. Balkarlar aras?nda, giderek ?slamiyet yay?ld?. Uzun müddet Osmanl? himayesinde huzur ve güven içinde ya?ayan Balkarlar, 1827 senesinde Rus hakimiyetine girdiler.

1917 Ekim devriminden sonra, Karaçayl?larla birlikte Kuzey Kafkasya Ba??ms?z Cumhuriyeti içinde yer ald?lar. K?z?lordu, 1921'de bu devlete son verince Balkarlar, Kabartay Bölgesine, Karaçaylar ise Karaçay-Çerkes Özerk Bölgesine yerle?tirildiler. ?kinci Dünya Sava?? s?ras?nda Balkarlar ve Karaçayl?lar birle?erek Sovyet hükümetine kar?? çete sava?lar? ba?latt?lar. Sava? sonras?nda, Almanlarla i?birli?i yapt?klar? için, Orta Asya'ya ve Sibirya'ya sürüldüler. Ya?ad?klar? bölge olan Balkariye de, Gürcistan Sovyet Cumhuriyetine kat?ld?. 1957 senesinde ç?kart?lan bir kanunla, Balkarlar?n büyük bir k?sm?, Orta Asya'dan geri getirildiler. Kabartay Balkar Özerk Cumhuriyetine yerle?tirildiler. Nüfuslar? 66.000 civar?nda olan Balkarlar, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birli?i'nin da??l???ndan beri, yeni sistem içinde hayatlar?n? sürdürmektedirler.

Balkarlar, Malkar til (Malkar dili) ve Tau til (Da?l? dili) olarak adland?rd?klar?, K?pçakça kökenli bir dil konu?urlar. Balkarca'n?n, dilbilgisi bak?m?ndan Karaçayca ile ortak özellikleri vard?r. 1926 senesine kadar ?slam harflerini kullanan Balkarlar, daha sonra Latin alfabesini ve 1940'ta da Kiril alfabesini benimsediler. Geli?mi? bir yaz?l? edebiyatlar? olmamas?na ra?men, zengin bir sözlü edebiyatlar? vard?r.

 

 

Videolu Soru zmleri

?km?? Sorular

Facebook Sayfam?z

Mesleki ve Teknik E?itim

Mesleki ve Teknik E?itim
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugn1020
mod_vvisit_counterDn1591
mod_vvisit_counterBu Hafta4727
mod_vvisit_counterBu Ay38027
mod_vvisit_counterToplam7345332

Kimler evrimii

Şu anda 42 ziyaretçi çevrimiçi

[+]
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color
Ödev