TalebeDunyasi.Com | Öğrenci Ödev Portalı

Anasayfa Site Haritas? E?itim Haberleri Ara
 
Av?arlar (Af?arlar)

On birinci yüzy?ldan itibaren, mühim roller oynamak suretiyle, adlar?n? zaman?m?za kadar ya?atm?? O?uz boyu. Bozoklar?n Y?ld?zhano?ullar? kolundand?rlar.

Büyük Selçuklu Devleti'nin kurulu?undan önce, di?er O?uz boylar? ile beraber, K?pçak çölünde ya?arlard?. 1135-1136 y?llar?nda, reisleri Arslano?lu Yakub Bey kumandas?nda gelerek Huzistan’a yerle?tiler. Yakub’dan sonra Af?arlar?n ba??na Aydo?du bin Kü?do?an geçti. ?umla lakab?yla an?lan bu bey, Büyük Selçuklu Devleti’nin zay?flamas?ndan faydalanarak, Huzistan’da Selçuklu hakimiyetine son verdi ise de, 1159’da Irak Selçuklular? sultan? Melik?ah gelerek tekrar Huzistan’a hakim oldu. Bu devrede, ?umla da Melik?ah’?n hizmetine girdi. 1194 y?l?nda, Abbasî halifesi En-Nas?r li-Dinillah, veziri ?bn-ül-Kassab kumandas?nda Huzistan bölgesine bir ordu gönderdi. ?bn-ül-Kassab, Huzistan’?n ba??ehri Tuster’i ve birçok kaleleri zaptettikten sonra, ?umla’n?n ailesini ve çocuklar?n? toplay?p Ba?dat’a götürdü. Böylece Huzistan’daki, Av?ar ?umla ve o?ullar?n?n hakimiyeti sona erip, ülke, halifenin topraklar?na kat?ld?.

Di?er taraftan Malazgirt Sava??'ndan sonra, Anadolu’ya Türkmenlerle beraber göç eden Af?arlar, Selçuklu Devleti’nin uç bölgelerine yerle?tirilmi?lerdi.

Nitekim, Anadolu’da yerle?im yerleri aras?nda Av?ar ad?, Kay?lardan sonra ikinci s?rada gelmektedir. Bu yer adlar?, Av?arlar?n, Türkiye’nin fetih ve iskan?nda Kay? ve K?n?klar gibi birinci derecede rol oynad?klar?n? göstermektedir. Yine kaynaklara göre, Karamano?ullar? Beyli?ini kuran ailenin, Av?ar boyuna mensup oldu?u belirtilmektedir. Osmanl? ve ?ran tarihinde önemli rol oynayan Av?arlar, Anadolu’ya on üçüncü yüzy?lda göç edenlerdir. Bu ikinci göç hareketi s?ras?nda Anadolu’ya gelen Av?arlar?n bir bölümü, Akkoyunlular'?n ?ran’? ele geçirmesi üzerine, Mansur Bey önderli?inde ?ran’a giderek Huzistan’a yerle?ti. Anadolu’da kalanlar ise; daha çok Malatya ve Do?u Anadolu’da bulunuyorlard?. Bunlardan büyük bir bölümü, on alt?nc? yüzy?l ba?lar?nda ?ran’a göçerek Urmiye’den Herat’a kadar olan geni? bir bölgede yerle?tiler ve Nadir ?ah, 1736’da, bunlardan Af?arlar hanedan?n? kurdu.

?ran Af?arlar?; Mansur Bey Af?arlar?, ?manlu Af?arlar?, Alplu Af?arlar?, Usalu Af?arlar?, Eberlu Af?arlar? olmak üzere, ba?l?ca be? büyük oba idi.

Safevî hükümdar? Birinci ?ah ?smail, Af?arlar? s?n?r koruyucusu olarak Horasan’a yerle?tirdi. Safevîler'in zay?flad??? bir dönemde, Af?arlar?n lideri Nadir; Af?ar, Celayir ve di?er Türkmenleri etraf?nda toplad? ve ?kinci Tahmasp’?n hizmetine girdi. ?ran topraklar?ndan Afganlar? ç?kar?nca, nüfuzu artt?. Sonra ?kinci Tahmasb’? tahttan indirerek yerine Üçüncü Abbas’? ?ah yapt?. Kendisini de saltanat vekilli?ine getirdi. 1736’da da kendi ?ahl???n? ilan etti. 1737’de Hindistan seferine ç?karak Delhi’ye kadar ilerledi. Bir suikasttan sonra, idareyi sertle?tiren Nadir ?ah, Af?ar ve Kaçar Beyleri taraf?ndan öldürüldü. Horasan’? yöneten torunu ?ahruh’un ölümünden sonra, ?ran Af?ar yönetimi de sona erdi.

?ran Af?arlar?, günümüzde, Urmiye gölünün kuzey bat?s?nda Hemedan, Kirman?ah, Ni?abur, Kerman’?n güneyinde da??n?k halde ya?amaktad?rlar.

Af?arlar, halis Türk olup, ?ran’dakiler hariç hepsi Sünnî ve Hanefîdirler.

Af?arlar, güler yüzlü, iyimser, hayat dolu, sakin ve terbiyeli insanlard?r. Kad?nlar? çok çal??kand?r. Ünlü Af?ar kilimleri, bu çal??kan kad?nlar?n el eme?idir.

Günümüzde yerle?ik olmalar?na ra?men, bir k?sm?, âdetlerini devam ettirmektedirler. Bugün Kayseri’nin P?narba?? kazas?n?n merkez nahiyesine ba?l? bir k?s?m köyler ile, ayn? kazan?n Pazarören nahiyesi köylerinden pek ço?u, Sar?z kazas? ve Tomarza’n?n Toklar nahiyesi köylerinin yar?s?ndan fazlas?, Av?arlara aittir. Ayr?ca Adana’ya ba?l? ma?ara kazas? köylerinden Ayvad ve A?da? alan? köyleri de, Av?arlar taraf?ndan iskân edildi?i gibi, Çukurova’da mevcut baz? Av?ar köylerinden ba?ka Kastamonu, Bolu, Mu?la, Isparta ve Antalya yörelerinde pek çok Av?ar köy ad?na rastlan?r.

 

 

 

Videolu Soru zmleri

?km?? Sorular

Facebook Sayfam?z

Mesleki ve Teknik E?itim

Mesleki ve Teknik E?itim
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugn900
mod_vvisit_counterDn1591
mod_vvisit_counterBu Hafta4607
mod_vvisit_counterBu Ay37907
mod_vvisit_counterToplam7345212

Kimler evrimii

Şu anda 41 ziyaretçi çevrimiçi

[+]
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color
Ödev