TalebeDunyasi.Com | Öğrenci Ödev Portalı

Anasayfa Site Haritas? E?itim Haberleri Ara
 
?lhan Baran

Türk bestecisi Babas?n?n askerî yarg?ç olmas? ne*deniyle ilkö?renimini de?i?ik yerler*de gören ?lhan Baran, on alt? ya??nda Ankara Devlet Konservatuvan Kompozisyon Bölümü'ne ba?*vurdu; ama Yayl? Çalg?lar Bölümü' ne al?narak, Fromme'nin kontrbas ö?rencisi oldu. Bir y?l sonra Kom*pozisyon Bölümü'ne geçerek, Adnan Saygun'la çal??maya ba?lad?; ayr?ca, Selçuk Gündemir'den piyano, Ru?en Ferit Kam'dan divan müzi?i, Mu*zaffer Sar?sözen'den halk müzi?i dersleri ald?. Okul d???nda, Kemal ?lerici'yle Türk müzi?i armonisi ça*l??t?.

1960 y?l?nda Ankara Devlet Konservatuvar?'n?n ?leri Devre Kompozis*yon Bölümü'nü bitiren ?lhan Baran, 1962 y?l?nda devlet s?nav?n? kazana*rak Paris'e gitti. Ecole Normale de Musique'de Henri Dutilleux ve Maurice Ohana'yla beste çal??t?. Bu okulu bitirdikten (1964) sonra, bir süre Paris Radyo ve Televizyonu' nun somut müzik kurslar?na kat?ld?.

SANAT ANLAYI?I VE YAPITLARININ ÖZELL?KLER?

?lhan Baran, divan müzi?i ile halk müzi?i tekniklerinin geli?tirilerek, evrensel çoksesli sistemler içinde eritilmesi gerekti?ine ve yeni Türk müzi?inin ancak böyle bir bire?im*den do?abilece?ine inan?r. 1963-1964 y?llar?nda Paris'te ö?renciyken yazd??? ve gene ilk kez Paris'te seslendirilen piyano için Üç Bagatel adl? yap?t?, temelde divan ve halk müziklerinin bir soyutlamas?d?r (son bagatel, horon biçiminde yaz?lm??*t?r). 1966-1967 y?llar?nda, yedeksubayl??? s?ras?nda besteledi?i üfleme çalg?lar be?lisi için Demet'se gene halk müzi?i esinli, hafif, e?lenceli bir havadad?r. Besteci bu parçan?n akor yap?s?nda, Kemal ?lerici'nin dörtlülü?e dayanan armoni yönte*minden yararlanm??t?r (ayn? yöntemi kulland??? yap?tlar?ndan biri de piyano için Küçük Süit'tir). 1975'te yazd???, ilk kez 1982'de seslendirilen Dönü?ümler adl?, keman, piyano ve viyolonsel için oda müzi?i bir "fantazi"yle ba?lar (bu bölümde baz? be?tonlu çekirdekler ve makam renkleri, bu?ulu bir ortamda dola*??r), sonra, bestecinin "dönü?üm" ad?n? verdi?i, yeni bir biçim gelir. Partisyonu Ankara Devlet Konservatuvar? taraf?ndan yay?mlanan Dönü?ümler'i, besteci "bir çe?it psiko*lojik atmosfer" diye nitelemi?tir. 1980'lerde tamamlanan Töresel Çe*?itlemeler, büyük orkestra için on bölümlük senfonik bir yap?tt?r. Ge*leneksel anlamda bir çe?itleme ol*mayan bu yap?t?n bütünü, üç notal?k (re; do diyez; si bemol) bir çekirdek üstüne kurulmu?tur. Uzun yap?t boyunca bu çekirdek çok de?i?ik aç?l?mlara girer; zaman zaman atonal ya da amodal paleti içerir. Orkestra gruplar? daha çok birer renk ve atmosfer ö?esi olarak kal?r; dirençli bir ritim yap?s? parçan?n belkemi?i gibidir.Bestecinin son çal??malar?ndan biri, müzik e?itimi görmemi? çocuklar için, mandolin ya da ba?lama e?li*?inde söylenebilen, yüz yirmi ezgilik müzik demetidir.

Eserleri:

Yaln?z solo için: Çocuk Parçalar? (pi*yano ya da çembalo için); Küçük Süit (piyano için); Üç Soyut Dans (piyano için); Üç Bagatel (piyano için); ?ki Sesli Sonat?na (piyano için); Bir Bölümlü Sonat?na (keman için); Siyah Beyaz (piyano için); Mavi Anadolu (piyano için).

?kililer: Uygulamalar, Birinci Defter (bas ve piyano için); Uygulamalar, ?kinci Defter (bas ve piyano için); Dört Zeybek (bas ve piyano için); Dört Parça (iki flüt için).

Oda orkestras? için: Yayl? Çalg?lar Dördülü (iki keman, viyola, viyolon*sel); Demet (flüt, obua, klarnet, korno, fagot); Dönü?ümler (keman, piyano, viyolonsel). Büyük orkestra için: Töresel Çe?itle*meler.

Koro için: Eylül Sonu; Ezgi Demeti; ?ark?lar.

 

Videolu Soru zmleri

?km?? Sorular

Facebook Sayfam?z

Mesleki ve Teknik E?itim

Mesleki ve Teknik E?itim
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugn1083
mod_vvisit_counterDn1237
mod_vvisit_counterBu Hafta7499
mod_vvisit_counterBu Ay21884
mod_vvisit_counterToplam7598566

Kimler evrimii

Şu anda 20 ziyaretçi çevrimiçi

[+]
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color
Ödev