TalebeDunyasi.Com | Öğrenci Ödev Portalı

Anasayfa Site Haritas? E?itim Haberleri Ara
 

?zmir Frans?z Koleji'nde okuduktan sonra ?stanbul'a gelerek Mekteb-i Hukuk-u ?ahane'yi (Hukuk Fakülte*si) bitiren (1906) Hüseyin Saadet*tin Arel, Adliye Nezareti'nde (Ada*let Bakanl???) ve ?uray? Devlet'te (Dan??tay) çal??t?. 1918'de ?uray? Devlet kald?r?l?nca, avukatl??a ba?*lad?. 1923-1928 y?llar? aras?nda ?zmir'de ya?ad?; sonra ?stanbul'a dönüp, 1953'e kadar avukatl?k yap*t?. Türk Hukukçular Derne?i'nin kurucusu ve ilk ba?kan?d?r.

MÜZ?K ÇALI?MALARI

Hüseyin Saadettin Arel, Frans?z Ko*leji'nde ö?renim gördü?ü y?llarda mandolin ve Bat? müzi?i dersleri ald?; sonra ?eyh Cemal Efendi'yle makam, usul ve ud çal??t?. ?stan*bul'a gelince tan?nm?? ?ark? besteci*si ?ekerci Cemil Efendi'den ders ald? ve çe?itli ö?retmenlerden birçok çal*g?y? çalmas?n? ö?rendi. Hukuk ö?renimini bitirdikten sonra Edgar Manas'tan Bat? müzi?i (armoni, kontra-punto, füg) dersleri ald?. Çalg?lama, bestecilik, müzik tarihi ve orkestra*lama bilgisini ilerletti. Klasik Türk müzi?i alan?nda, dönemin ileri gelen müzikçilerinden (özellikle Hüseyin Fahrettin Dede'den) yararland?.

Türk ve Bat? müziklerinin yan? s?ra Hint, Çin ve Japon müziklerini ince*ledi. Türk Flarmoni Derne?i'nin kurucu*su ve ilk ba?kan? olan Hüseyin Saadettin Arel, 1943-1948 aras?nda ?stanbul Belediye Konservatuvan müdürlü?ü yapt?; günümüzde de dü*zenli konserler vermeyi sürdüren ?cra Heyeti'ni kurup yönetti. 1948' de aç?lan ?leri Türk Musikisi Konservatuvar?'n?n kurucular? aras?nda yer ald?. ?ehbal (1909-1914), Türk*lük (1939-1940) ve Musiki Mecmuas? (1948-1955) adl? dergileri ç?kard?. Yaz?lar?, konferanslar? ve dersleriy*le Türk müzi?inin çoksesli ça?da? bir sanat olarak geli?mesi yolunda büyük çaba harcayan Hüseyin Saa*dettin Arel'in as?l çal??mas?, hâlâ fi*ziksel ve matematiksel özellikleri be*lirlenmemi? olan Türk ?skalas?n? ve Türk makamlar?n? bilimsel olarak aç?klayan bir kuram ve buna dayal? bir nota sistemi olu?turma konusun*dad?r.

Bu amaçla Rauf Yekta Bey'le, özellikle Suphi Ezgi'yle i?birli?i yap*m??, uzun ara?t?rmalar sonunda Suphi Ezgi'yle birlikte "Arel-Ezgi Kuram?" ad? verilen sistemi ortaya koymu?tur. Çargâh makam? dizisini (Bat? müzi?indeki do majör gam?) anadizi kabul eden bu sistem, geleneksel yöntemlerle müzik ö?renen*ler taraf?ndan yetersiz bulunmakta*d?r.Hüseyin Saadettin Arel, yedi yüzü a?k?n bestelerinde klasik Türk müzi?inin a?a?? yukar? her biçimini kullanm??, ayr?ca, Türk makamlar?n: dayanarak yetmi? dolay?nda çokses li oda müzi?i ve koro parças? yazm??t?r.

Besteleri:

Dü?ün Evinde (hüseynî oyun havas?); Fani Hayat (a?kefza saz semaisi); Köyden Haber (u??ak saz semaisi); ??veler (u??ak pe?rev); Mini Mini Pe?rev (nihavent); ?nce Bir Bulut Gibi Siyah ?pek Peçesi (kürdili hicazkâr ?ark?); vb. Türk müzi?i üstüne yap?tlar?: Türk Musikisi Nazariyat? Dersleri (1968; ölümünden sonra yay?mland?); Türk Musikisi Kimindir? (1969; ölümün*den sonra yay?mland?).

 

 

Videolu Soru zmleri

?km?? Sorular

Facebook Sayfam?z

Mesleki ve Teknik E?itim

Mesleki ve Teknik E?itim
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugn1133
mod_vvisit_counterDn1237
mod_vvisit_counterBu Hafta7549
mod_vvisit_counterBu Ay21934
mod_vvisit_counterToplam7598616

Kimler evrimii

Şu anda 18 ziyaretçi çevrimiçi

[+]
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color
Ödev