TalebeDunyasi.Com | Öğrenci Ödev Portalı

Anasayfa Site Haritas? E?itim Haberleri Ara
 
Tamburi Cemil Bey

Çok küçük ya?ta babas?n? yitiren Ce*mil Bey, amcas?n?n gözetiminde ö?*renim gördü. On ya??nda keman ve kanun çalmay? ö?renip (ilk kuramsal müzik bilgilerini a?abeyinden ald?), çok geçmeden tambur çal??maya ba?lad?. On iki ya??ndayken, tambur çal???ndaki ustal?kla dikkati çekti; Tamburi Ali Efendi, Kemençeci Vasil gibi ustalardan yararlanmakla birlikte, büyük ölçüde kendi kendini yeti?tirdi ve on sekiz ya??na geldi*?inde, Türk müzik tarihinde "e?i gö*rülmemi?" bir tambur virtüözü ola*rak benimsendi. Mülkiye'yi bitirerek Hariciye Vekâleti'nde çal??maya ba?lad?ysa da, geçimini daha çok sanat?yla sa?lad?. Tamburdaki usta*l???n?n yan? s?ra, kemence, lavta, vi*yolonsel gibi çalg?lar? da ayn? usta*l?kla çalan Cemil Bey, zaman?n?n ta*n?nm?? müzikçileriyle ve tek ba??na konserler vermi?, plaklar doldurmu?tur.

Devamını oku...
 
?lhan Baran

Türk bestecisi Babas?n?n askerî yarg?ç olmas? ne*deniyle ilkö?renimini de?i?ik yerler*de gören ?lhan Baran, on alt? ya??nda Ankara Devlet Konservatuvan Kompozisyon Bölümü'ne ba?*vurdu; ama Yayl? Çalg?lar Bölümü' ne al?narak, Fromme'nin kontrbas ö?rencisi oldu. Bir y?l sonra Kom*pozisyon Bölümü'ne geçerek, Adnan Saygun'la çal??maya ba?lad?; ayr?ca, Selçuk Gündemir'den piyano, Ru?en Ferit Kam'dan divan müzi?i, Mu*zaffer Sar?sözen'den halk müzi?i dersleri ald?. Okul d???nda, Kemal ?lerici'yle Türk müzi?i armonisi ça*l??t?.

Devamını oku...
 
Hac? Arif Bey

Daha ilkokul ça??ndayken güzel se*siyle çevresinin dikkatini çeken Arif Bey, Zekaî Dede'den, Eyyubî Meh*met Bey'den, ?smail Dede Efendi'den ve Ha?im Bey'den özel dersler ald?. Küçük ya?ta M?z?kai Hümayun'a gir*di; ayr?ca Bab-? Seraskerî'de (Sa*vunma Bakanl???) kâtip olarak çal??*maya ba?lad?. Bu arada besteleri ve güzel sesiyle Sultan Abdülmecit'in ilgisini çekip, cariyelere müzik ö?*retmeni olarak saraya al?nd?. Bu görevini k?sa aral?klarla Abdülaziz, Murat V ve Abdülhamit II dönemle*rinde de sürdürdü (Harem'deki müzik ö?retmenli?inin birçok kez ke*sintiye u?ramas?n?n nedeni, gözde cariyelere gönül verdi?i için saray*dan uzakla?t?r?lmas?d?r; ama saray*dan uzak kald??? dönemlerde bile, padi?ah?n ilgisini çekmeyi ba?arm??*t?r).

Devamını oku...
 

?zmir Frans?z Koleji'nde okuduktan sonra ?stanbul'a gelerek Mekteb-i Hukuk-u ?ahane'yi (Hukuk Fakülte*si) bitiren (1906) Hüseyin Saadet*tin Arel, Adliye Nezareti'nde (Ada*let Bakanl???) ve ?uray? Devlet'te (Dan??tay) çal??t?. 1918'de ?uray? Devlet kald?r?l?nca, avukatl??a ba?*lad?. 1923-1928 y?llar? aras?nda ?zmir'de ya?ad?; sonra ?stanbul'a dönüp, 1953'e kadar avukatl?k yap*t?. Türk Hukukçular Derne?i'nin kurucusu ve ilk ba?kan?d?r.

Devamını oku...
 

Galatasaray Lisesi'nde ve Ankara Lisesi'nde okuyan Bülent Arel, 1937 y?l?nda girdi?i Ankara Devlet Konservatuvar?'nda Necil Kâz?m Akses' in ve Ferhunde Erkin'in ö?rencisi ol*du. Bestecilik ve orkestra yöneticili*?i bölümlerini bitirdikten (1947) sonra, ?stanbul Belediye Konserva*tuvan'na armoni ve solfej ö?retmeni olarak atand?. 1950 y?l?nda ayn? dersleri Ankara Devlet Konservatuvar?'nda vermeye ba?lad?; ayr?ca An*kara radyosunda tonmeister olarak çal??t? ve Gazi E?itim Enstitüsü'nde müzik dersleri verdi. O dönem*de özellikle izlenimci müzik okulu*nun ve Stravinskiy'in etkisinde kala*rak Birinci Senfoni (1951), ?kicinci Senfoni (1952), vb. yap?tlar?n? beste*ledi. 1952'de Helikon Derne?i'nin kurucular?ndan biri oldu ve Helikon Yayl? Çalg?lar Orkestras?'n? yönetti. 1957 y?l?nda Ankara Radyosu Bat? müzi?i ?efli?ine atand?.

Devamını oku...
 

Küçük ya?ta kanun çalmaya ba?la*yan Hasan Ferit Alnar,on iki ya??n*da iyi bir kanun yorumcusu oldu.Hüseyin Saadettin Arel'den armoni, Edgar Manas'tan kontrapunto ve füg dersleri ald?. On alt? ya??nda Darüttalim-i Musiki adl? toplulukta ka*nun çalmaya ba?lad?. 1922'de gele*neksel Türk makamlar? içinde tek-sesli bir operet yazd?. 1927'de mimarl?k ö?renimini yar?da b?raka*rak Viyana Devlet Müzik Akademisi' ne yaz?ld? ve joseph Marx'dan bes*tecilik. Oswald Kabasta'dan yöneti*cilik dersleri ald?. Akademi'nin yük*sek bölümünü bitirerek yurda dön*dükten (1932) sonra, ?stanbul ?ehir Tiyatrosu'nda orkestra yöneticili?i ve ?stanbul Belediye Konservatuvar?'nda müzik tarihi ö?retmenli?i yapt?. 1936'da Cumhurba?kanl??? Senfoni Orkestras?'na yönetmen yar*d?mc?s? ve Ankara Devlet Konservatuvar?'na piyano e?leyicisi olarak atand?; 1937-1946 aras?nda ayn? konservatuvarda bestecilik dersleri verdi ve ilk opera temsillerinin dü*zenlenmesine katk?da bulundu. 1946'da Cumhurba?kanl??? Senfoni Orkestras? yöneticili?ine getirilen Hasan Ferit Alnar, 1952'de rahat*s?zl??? nedeniyle bu görevden ayr?l*d?. Daha sonra Ankara Devlet Konservatuvan'nda armoni, biçimbilgisi, orkestralama dersleri verdi ve Ankara Devlet Operas?'mn yönetici*li?ini yapt?.

Devamını oku...
 

Çocuklu?unda haf?z olan Ali Efendi, gençlik y?llar?nda ?stanbul'da med*rese ö?renimi gördü; 1862'de s?nav*la saray müezzinli?ine seçildi; padi*?ah?n ikinci imaml???na kadar yük*seldi ve 1885'te saraydan ayr?larak ?zmir'e yerle?ti. Bir ara Manisa'ya ta??nd?ysa da yeniden ?zmir'e dön*dü.

Devamını oku...
 
Necil Kaz?m Akses

Küçük ya?larda keman ve viyolonsel dersleri alarak yeti?en Necil Kâz?m Akses, ilk beste denemelerini, on dört ya??ndayken viyolonselle, tek-sesli olarak yapt?. ?stanbul Erkek Li-sesi'nde ö?renciyken, ?stanbul Bele*diye Konservatuvar?'nda Cemal Re*?it Rey'in armoni derslerini izledi; orta ö?renimini tamamlad?ktan (1926) sonra Viyana'ya giderek, Kleinecke'yle viyolonsel, joseph Marx'la beste çal??t?. Müzik e?iti*mini daha sonra Prag Devlet Kon*servatuvar?'nda sürdüren sanatç?, josef Suk'tan beste, Alois Haba'dan da "dörtte ve alt?da bir ton dizisi müzi?i" dersleri ald?.

Devamını oku...
 
Cenan Ak?n

?stanbul Belediye Konservatuar?'nm Vurma Çalg?lar Bölümü'nü bitiren Cenan Ak?n, Ra?it Abet'ten armoni, Ferdi ?tatzer'den beste dersleri ald?. 1955 y?l?nda Hasret adl? bir ?iiri besteleyerek Yap? ve Kredi Bankas?'nm Melodi Ödülü'nü kazan*d?. Ayn? y?l ?stanbul Belediye Konservatuvar?'nda armoni, derleme ve koro dersleri vermeye ba?lad?. Bir süre orkestrada vurma çalg?lar çald? ve ?stanbul Üniversitesi genç*lik korosunu yönetti. 1968'de Ham*burg'da koro yönetmenli?i yaz kurs*lar?na ve Salzburg'da orkestra yönetmenli?i kurslar?na kat?ld?. Al*man hükümetinin ça?r?l?s? olarak, ?lhan Usmanba?, Necil Kâz?m Akses, Mithat Fenmen, vb'yle birlikte özel bir inceleme gezisine kat?ld?. ?stanbul ?ehir Operas?'nda, daha sonra da ?stanbul Devlet Operas?'nda koro ?efi yard?mc?s? olarak çal??t?.

Devamını oku...
 

Itrî'den önceki klasik Türk müzi?i bestecilerinin en büyü?ü, müzik kuram? yazarlar?n?n da en önemlisi say?lan Abdülkadir Meragi (Bat? kaynaklar?nda ?bni Gaybî diye ge*çer), ayn? zamanda güzel sesli bir haf?z (ses sanatç?s?), orta derecede bir hattat ve ozand?. ?lk müzik ders*lerini, dönemin de?erli bilgin ve müzikçilerinden olan babas? G?yaseddin Gaybî'den ald?; sonra döneminin belliba?l? bilginlerinin ve sanatç?lar?*n?n ö?rencisi oldu. Genç ya?ta baba*s?n? yitirince, Meraga'dan ayr?larak Celayirlilerin ba?kenti Tebriz'e gitti. 1377'de, üçüncü Celayirli hükümda*r? Hüseyin'in (1374-1382) düzenledi*?i beste yar??mas?n? kazan?nca, hü*kümdar?n yak?nlar? aras?na girdi. Hüseyin'den sonra Celayirli taht?na ve ba?kenti Ba?dat'a ta??yan Sultan Ahmet'in de gözde sanatç?la*r?ndan oldu. 1393'te Ba?dat'? ele ge*çiren Timur taraf?ndan, birçok bilgin ve sanatç?yla birlikte Semerkand'a götürüldü ve Timur'un en de?er verdi?i sanatç?lardan biri haline geldi.

Devamını oku...
 
<< Başlangıç < Önceki 1 2 3 Sonraki > Son >>

Sayfa 3 - 3

Videolu Soru zmleri

?km?? Sorular

Facebook Sayfam?z

Mesleki ve Teknik E?itim

Mesleki ve Teknik E?itim
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugn4695
mod_vvisit_counterDn1297
mod_vvisit_counterBu Hafta9277
mod_vvisit_counterBu Ay32261
mod_vvisit_counterToplam7646095

Kimler evrimii

Şu anda 16 ziyaretçi çevrimiçi

[+]
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color
Ödev