TalebeDunyasi.Com | Öğrenci Ödev Portalı

Anasayfa Site Haritas? E?itim Haberleri Ara
 
?akir A?a

Ahmet I döneminde K?r?m'dan göç eden Tatar Osmano?lu ailesinden ve Hayriyye tüccar?ndan (devletçe tan?nm?? büyük tüccar s?n?f?) Ahmet Emin A?a'n?n o?lu olan ?akir A?a küçük ya?ta annesini yitirince, teyzesi taraf?ndan büyütüldü. Müzi?e çocuk ya?lar?nda ilgi duyunca, teyzesi kendisine bir keman hocas? tuttu. Küçük ?akir, k?sa sürede büyük bir ilerleme gösterdi. Ancak ailesinin, özellikle babas?n?n müzikle u?ra?mas?n? istememesi nedeniyle müzi?i b?rakt?. Ama bu durum çocuk ça??nda ?akir A?a'n?n üstünde büyük ve ters bir tepki yaratt?, ruhsal bir bunal?m geçirmesine neden oldu. Hekimlerin ve aile dostlar?n?n araya girmesi, ayr?ca bir aile yak?n?n?n arac?l???yla Enderun'a ç?rak girmesi ve bu yolla müzi?e yeniden kavu?mas?, hastal???n?n geçmesini sa?lad?. Enderun'da Selim III ün hazine kethüdas? Salih Bey'in dairesinde yeti?ti, ilk müzik derslerini de Hanende Ba?çavu? Mustafa A?a'dan ald?. Buradaki ö?renimini ba?ar?yla tamamlayan ?akir A?a, ça?da?? Hammamizade ?smail Dede'den de Enderun' da me?k etti.

Devamını oku...
 

Besteciler - Türk Bestecileri
Müzi?e küçük ya?larda ilgi duyan Ke*mal Sünder 1950'de Heybeliada De*niz Lisesi'ne girdi, 1953-1954 y?llar?n*da Harp Okulu ö?rencilerine plakla aç?klamal? klasik müzik konserleri dü*zenlerken, Hulusi Öktem'den de armo*ni ve müzik kuram? dersleri ald?. Ayn? dönemde Piyano ve Orkestra ?çin Kapriçyo ba?l?kl? bir beste yapt? ve bu besteyi ?stanbul Konservatuvar? Sanat Kurulu'na ileterek, seslendirilmesini istedi. Böylece Cemal Re?id Rey ile tan??m?? oldu ve onunla birlik*te çal??maya ba?lad?. 1958'de, "ilk gerçek beste" olarak ni*teledi?i Op. 1 Prelüd Mar? '? Cemal Re?id Ray, radyoda "Piyano Dünya*s?nda Gezintiler" program?nda çald? ve plak olarak ar?ivlendi.

Devamını oku...
 
Muammer Sun

Besteciler - Türk Bestecileri
Müzi?e Askeri M?z?ka Okulu'nda ö?*renciyken, on be? ya??nda ba?layan Muammer Sun ilk sark???m Cemal Re?id Rey ve Hulusi Öktem'in Solfej ki*tab?n? örnek alarak ayn? dönemde yazd?. Be? buçuk y?l bu okula devam ettikten sonra,1953'te Ankara Devlet Konservatuvar?'n?n Kompozisyon Bö-lümü'ne girdi. Piyano için süit olan Yurt Renkleri'ni konservatuvardaki ilk y?llar?nda besteledi. Burada An*dan Saygun'un ö?rencisi oldu. Muzaf*fer Sar?sözen'den Türk halk müzi?i, Ru?en Ferit Kam'dan klasik Türk mü*zi?i dersleri ald?.

Devamını oku...
 
?smail Hakk? Sunat

Besteciler - Türk Bestecileri
Galatasaray Lisesi'ndeki ö?renimi s?*ras?nda, müzik ö?retmeni ?smail Hak*k? Sunat'?n yönlendirmesiyle ilk müzik derslerine ba?layan Ali Do?an Sinangil, keman, solfej ve armoni e?itimini Seyfettin Asal, Ali Sezin, Demirhan Altu? ve Tahir Sevenay'dan ald??? özel derslerle geli?tirdi. 1954'te Gala*tasaray'? bitirerek, yüksekö?renim için Federal Almanya'ya gitti (1955). Bu ülkede mühendislik ö?renimini sür*dürürken, 1955-1960 y?llar? aras?nda Darmstadt Müzik Enstitüsü'nün çal??*malar?n? yak?ndan izleme olana?? bul*du. Scherchen, Maderna, Boulez, Ligeti, Stockhausen, Kontrasky gibi ye*ni müzi?in ünlü ki?ilerini tan?d?; ça?*da? müzikle ilgili çe?itli kurslar? izledi.

Devamını oku...
 

Küçük ya?larda sesinin güzelli?iyle dikkati çeken Münir Nurettin Selçuk, ilk müzik bilgilerini özel dersler ala*rak edindikten sonra Kad?köy'deki Dar-ül-Feyz-i Musiki Cemiyeti'ne gire*rek (1915), burada ba?hanende olan Ayan Meclisi zab?t kâtibi Ethem Nuri Bey'den birçok ?ark? me?ketti.Bu ara*da Kad?köy Sultanisi'ndeki ö?renimi*ni sürdürdü. 1917'de Darülelhan'a (sonradan ?stanbul Belediye Konservatuvar?)girdi ve Zekâizade Haf?z Ah*met Irsoy'dan me?kederek repertuvar?n? geni?letti. Ayn? y?l. konserlere de kat?lmaya ba?lad?. Tar?m ö?renimi için gitti?i Macaristan'dan, Mütare*ke s?ras?nda ?stanbul'a döndü. Ali Rifat Ça?atay'?n ba?kanl???nda Kad?*köy'de kurulan ?ark Musiki Cemiyeti'nin kurucular? aras?nda yer ald?. Bu arada Üsküdarl? Bestenigâr Ziya Bey'den ders gördü. 1923'te mülaz?m (te?men) rütbesiyle M?z?ka-i Hüma-yun'a hanende (ses sanatç?s?) olarak girdi, bir süre sonra Cumhuriyet ilan edilince, ayn? rütbeyle Riyaset-i Cum*hur ?ncesaz heyetine geçti. 1926 da bu görevinden ayr?larak ?stanbul'a döndü.

Devamını oku...
 
Ahmet Adnan Saygun

Babas? matematik ö?retmeni olan Ah*met Adnan Saygun ilk müzik dersle*rini ?ttihat ve Terakki Mektebi'nde ?s*mail Zühtü'den ald?. 1920'de on üç ya*??ndayken Rosati'nin piyano ö?renci*si oldu. 1922'de piyano çal??malar?n? Macar Tevfik Bey'le sürdürmeye ba?*lad?. Bu arada kendi kendine armoni ve kontrapunto bilgisini geli?tirdi. 1924-1925 y?llar?nda ?zmir'deki ilko*kullarda müzik ö?retmenli?i yapt?. 1926'da ?zmir Lisesi'ne atand?. 1928'de devlet taraf?ndan aç?lan bir s?nav? kazanarak Paris'e gitti. Eugene Borrel'den armoni ve kontrapunto,Vincent dlndy'den beste dersleri ald?. Ayr?ca füg, org müzi?i ve Gregoryen ezgileri konusunda e?itim gördü. 1931'de Türkiye'ye dönünce, Ankara Musiki Muallim Mektebi'ne kontra*punto ö?retmeni olarak atand?.

Devamını oku...
 
Cemal Re?id Rey

Servet-i Fünun dergisinde H. Naz?m takma ad?yla yaz?lar yazan Ahmed Re?id Bey'in o?lu Cemal Re?id Rey çok küçük ya?ta a??z m?z?kas?yla ezgiler ç?karmaya ve iyi piyano çalan annesinden ilk piyano derslerini alma*ya ba?lad?. Sekiz ya??nda bir vals bes*teleyerek bu konudaki yetene?ini or*taya koydu. ?lkö?renime, ?stanbul'da Galatasaray Lisesi'nin ilk bölümünde ba?lam??ken, 1913'te ailesiyle birlik*te Paris'e giderek Buffon Lisesi'ne gir*di. Bu arada Paris Konservatuvan müdürü olan Gabriel Faure ile tan??*t?r?ld?. Faure'nin arac?l???yla ünlü piyanoc? ve e?itmen Marguerite Long' daft Hvano dersleri ald?. Bir buçuk y?l sonra, Birinci Dünya sava?? ba?lar?n*da, annesiyle birlikte ?sviçre'ye geçti ve Cenevre'de Saint-Antoine Koleji'nde ö?renimini sürdürdü. Ayn? kentin konservatuvarmda da ö?rencili?e ba?lad?. Be? y?l süreyle bu konservatuvar?n piyano ve müzik kuram? ders*lerini izledi. 1920'de yeniden Paris'e dönerek piyano, bestecilik, müzik es*teti?i ve orkestra yöneticili?i dersleri ald?.

Devamını oku...
 
Rauf Yekta Bey

Türk bestecisi ve müzik bilgini (?stan*bul, 1871-?stanbul, 1935). As?l ad? Mehmet Rauf olan Rauf Yek*ta Bey, Aksaray Mahmudiye Rü?tiye*sinde okurken, bir yandan da Divan-? Hümayun'da memur olarak çal??t?. Ö?renimi s?ras?nda hat sanat?na me*rak sararak "nesih"ve "divani"hat türlerinde icazet (diploma) ald?. Yek*ta takma ad?n? da kendisine hat hoca*s? verdi. Lisan Mektebi'nde dört y?l frans?zca e?itimi gördü, frans?zcanm yan? s?ra özel dersler alarak arapça ve farsça ö?rendi. Salih Zeki Bey'den "ses ilmi"ni ö?renen Rauf Yekta Bey Mevlevi tarikat?na girerek Kas?mpa*?a Mevlevi ?eyhi Ali Efendi'den ve Kulekap? (Galata) Mevlevi ?eyhi Ataullah Efendi'den sikke giydi ve "klasik Türk musikisi nazariyat?" dersleri ald?. Tekkelere devam ederken Neyzen Aziz Dede'den ney ö?rendi. Tekkele*rin kapat?lmas?ndan önce Yenikap? Mevlevihanesi neyzenba??l??ma kadar yükseldi. Ayr?ca Zekâi Dede ve o?lu Haf?z Ahmet Irsoy ile Bolahenk Nuri Bey'den birçok klasik yap?t me?ketti. Yenikap? Mevlevi ?eyhi Celalettin Efendi'den de tanbur ö?rendi.Darül-elhan (?stanbul Konservatuvar?) ku*ruldu?u zaman (1917) Rauf Yekta bu okula "musiki nazariyat?" ve tarihi ö?*retmeni oldu. 1926'dan sonra, ölümü*ne kadar ?stanbul Belediye Konserva*tuvar? Tarihi Türk Musikisi Eserleri*ni Tespit ve Tasnif Heyeti ba?kam ola*rak çal??t?.
Birçok ö?renci yeti?tirmi? bulunan Rauf Yekta Bey 8 Ocak 1935'te tifo*dan öldü.

Devamını oku...
 
Selahattin P?nar

Yeni klasik Türk müzi?i bestecilerinin en önemlilerinden biri olan Selahattin P?nar, ilkö?renimini babas?n?n kad? olarak görevli bulundu?u Çal, Serez ve Edirne'de sürdürüp tamamlad?. 1911"de babas?n?n Denizli millet*vekili olmas? üzerine, ailesiyle birlikte ?stanbul'a yerle?ti. Müzikle, bu s?*rada ut çalarak ilgilenmeye ba?lad?. Müzi?e olan ilgisi nedeniyle ?talyan Ticaret Mektebi'ndeki ö?renimini bi*tirmeden, okuldan ayr?ld?. 19 20'de Atâ Bey, Udi Sami Bey, Tamburi Kad?köylü Fahri Bey, Hanende Arap Ce*mal Bey gibi arkada?lar?yla Dar-ül-Feyz-i Musiki Cemiyeti'ni kurdu (bu cemiyet, günümüzdeki Üsküdar Musi*ki Cemiyeti'nin ba?lang?c?n? olu?tur*mu?tur). Selahattin Pmar, bu cemiyet*te Udi Sami Bey, Üsküdarl? Bestenigâr Ziya Bey, Neyzen Yusufpa?azade, Enderunlu Celâl Bey, Ali Rifat Bey, Ka??yar?k Hüsamettin Bey ve Muallim Kâz?m Bey'den ders alarak ?ark? me?k etti, ut d???nda tambur ve viyo*lonsel çalmas?n? ö?rendi. Kimi ?ark?*lar?n? pla?a okudu.

Devamını oku...
 
Nevres Orhon

Yoksul bir ailenin çocu?u olan Nevres Orhon, Malatya'da birlikte ya?ad??? annesi ölünce, 1880 y?llar?nda i? bul*mak için ?stanbul'a gelip bir pa?an?n hizmetinde çal??maya ba?lam?? olan babas?n?n yan?na gitti. Pa?an?n yard?*m? ve ilgisiyle Nevres Orhon iyi bir ö?*renim gördü, kendi kendine ut çalma*s?n? ö?rendi. Daha sonralar? Tanburi Cemil Bey ile tan???nca müzikle daha ciddi bir bi*çimde ilgilenmeye ba?lad?. Gerçekten de, Cemil Bey, Nevres Bey'in ut çal?*??n? ve bestecili?ini büyük ölçüde et*kiledi. Birinci Dünya sava??nda Al*manya'ya giderek Bat? müzi?iyle de yak?ndan ilgilenen Nevres Bey yurda dönü?ünde Anadolu'yu dola?arak pek çok halk türküsü derledi Ut saz?nda klasisizm ile tekni?i birle?*tirmeyi ba?arm?? bir virtüöz olan Nev*res Bey, Cemil Bey'in kemençeyle çal*d??? plaklara uduyla e?lik etti. Kendi*ne özgü ve son derece zevkli bir oku*yu?u vard?; sesi de güzeldi. Birçok ya*p?t? pla?a okudu.

Devamını oku...
 
Okan Demiri?

Türk bestecisi (?stanbul, 1942). ?stanbul Belediye Konservatuvar?' n?n Keman Bölümü'nde (Ekrem Ze*ki Ün'ün Ö?rencisi oldu) ö?renim gördükten sonra (1963) Ankara Dev*let Konservatuvar?'na giren Okan Demiri?, s?n?f atlayarak Yüksek Bö*lümü bitirdi. Bu arada ö?retmeni Ekrem Zeki Ün'ün yönetti?i or*kestralar e?li?inde konçertolar çal*d? ve resitaller verdi. 1965-1967 y?l*lar? aras?nda yedeksubayl???n? ya*parken, Anadolu'nun ritmik ve do?al müzi?ini inceleme olana??n? buldu: ?lk besteleri olan Pasinler Süiti (1966), Do?u Süiti (1966), Posof süiti (1969), Digor Süiti (1969), Hançerli Düzü Süiti (1969), bu askerlik y?llar?n?n ürünüdür (Pasinler Süiti' ni Erzurum'da Çobandede da??nda*ki bir tatbikat s?ras?nda bestelemi?*tir). Daha sonra ?stanbul Radyosu Senfoni ve Oda Orkestralar?nda gö*rev ald?; ?stanbul Belediye Konser*vatuvar?, Türk Musikisi Konservatuvar? ve Atatürk E?itim Enstitüsü'nde, armoni, teori ve keman dersleri verdi.1969'dan bu yana ?stanbul Devlet Opera Orkestras?'nda "konsertmeister" olan Demiri?, ?stanbul Devlet Opera ve Balesi yönetim ku*rulu üyesidir (1980-1981 y?llar?nda, ayn? kurulu?un müdürü ve genel sa*nat yönetmeni olarak görev yapm??*t?r).

Devamını oku...
 

Türk bestecisi (Edirne, 1938). Ortaokulu bitirdikten sonra 1953 y?l?nda ?stanbul Belediye Konserva*tuar?na giren Kemal Ça?lar, Vecihe Koray'la piyano, Kari Glazer'le kontrbas, Turgut Dalar'la fagot, Fulton ve Klassen'le dört y?l arp çal??t?. Son s?n?fta Ankara Devlet Konservatuvar?'na geçerek, 1962'de bu kurulu?un Üfleme ve Vurma Çal*g?lar Bölümü'nü fâgotçu olarak bitirdi. Ayn? y?l Ankara Devlet Opera ve Balesi'nin orkestra sanat*ç?l??? s?nav?n? kazanarak kadroya girdi. 1965-1967 y?llar? aras?nda Adnan Saygun'un beste derslerini izledi. 1972 y?l?nda Kontrpuan ve Füg Bölümü'nü, 1976'da da Kompo*zisyon ?leri Yüksek Devresi'ni bitir*di.

Devamını oku...
 
<< Başlangıç < Önceki 1 2 3 Sonraki > Son >>

Sayfa 2 - 3

Videolu Soru zmleri

?km?? Sorular

Facebook Sayfam?z

Mesleki ve Teknik E?itim

Mesleki ve Teknik E?itim
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugn1039
mod_vvisit_counterDn1237
mod_vvisit_counterBu Hafta7455
mod_vvisit_counterBu Ay21840
mod_vvisit_counterToplam7598522

Kimler evrimii

Şu anda 37 ziyaretçi çevrimiçi

[+]
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color
Ödev