TalebeDunyasi.Com | Öğrenci Ödev Portalı

Anasayfa Site Haritas? E?itim Haberleri Ara
 

?lkö?renimi s?ras?nda sesinin güzelli*?iyle dikkati çeken Zekâi Dede Efen*di, amcas?ndan Kur'an ö?renerek ha*f?z oldu; babas?ndan hat dersleri, Ba*l?kl? Hoca Efendi'den de medrese dersleri ald?. ?lk müzik e?itimine bes*teci Eyyubi Mehmet Bey'den ders ala*rak ba?lad?. ?lahi ve ?ark? türünde ilk bestelerini bu dönemde yapt?. Daha sora Hammâmizade ?smail Dede'den me?k etti (1844-1845). 1845'te M?s?r valisi Said Pa?a'n?n ye?eni Mustafa Faz?l Bey'in ça?r?s?yla M?s?r'a gide*rek, prensin saray?nda daire müdür*lü?ü ve müzik e?itmenli?i görevlerin*de bulundu. Mustafa Faz?l Bey, pa?a rütbesiyle ?stanbul'a atan?nca, onun*la birlikte ?stanbul'a döndü. 1868'de Mevlevi tarikat?na giren Ze*kâi Dede Efendi, Yenikap? Mevlevihanesi ?eyhi Osman Selahattin Dede'ye kap?land?. 1883'te Darü??afaka'da on dört y?l sürdürece?i müzik ö?retmen*li?i görevine ba?lad?. Bir y?l sonra da, ö?rencisi ve Bahariye Mevlevihanesi ?eyhi Hüseyin Fahrettin Dede'nin öne*risiyle, çile ç?karmam?? olmas?na kar*??n, dede unvan? verilerek mevlevihanenin kudümzenba??l???na atand? ve ölene kadar bu görevde kald?. Klasik Türk müzi?i repertuvar?n?n gü*nümüze ula?mas?nda Zekâi Dede Efendi'nin önemli katk?lar? olmu?tur. Sait Halim Pa?a koleksiyonunun büyük bir bölümünü Zekâi Dede Efendi okumu?, Niko?os A?a da yazm??t?r.

Devamını oku...
 

Türkiye'nin ilk orkestra yönetmeni ve ?stiklalMar??'n?n bestecisi Osman Ze*ki Üngör'ün (1880-1958) o?lu olan Ek*rem Zeki Ün, ilk keman derslerini dört ya??ndayken babas?ndan ald?. ?lk ve ortaö?renimini ?stanbul'daki Frans?z okullar?nda tamamlayarak 1924'te Maarif Vekâleti'nin bursuyla Paris'e gitti. Ecole Normale de Musique'te alt? y?l süren ö?renimi boyunca dönemin ünlü hocalar?ndan keman, armoni, beste dersleri aldv. Ö?rencilik y?llar?n*da La flüte dejâde (1928) ve Bilitis 'in ?ark?lar? (1928) gibi ses ve piyano için küçük yap?tlar gerçekle?tirdi. 1930'da yurda dönen Ekrem Zeki Ün babas?n?n müdürlük yapt??? Musiki Muallim Mektebi'ne keman ö?retme*ni olarak atand?. Ayn? zamanda Riyaset-i Cumhur Orkestras?'na ke*manc? olarak kat?ld?. 1934'e kadar Ankara'da çal??an Ekrem Zeki Ün bu süre içinde keman için gerçekle?tiril*mi? ünlü yap?tlar? Türkiye'de ilk kez seslendiren konserler verdi.

Devamını oku...
 
?lhan Usmanba?

Müziksever bir aile ortam?nda büyü*yen ve küçük ya?ta kendi kendine vi*yolonsel çal??maya ba?layan ?lhan Usmanba?, Galatasaray Lisesi'ndeki ö?*rencili?i boyunca Sezai Asal ile mü*zik çal??malar? yapt?. 1941'de liseyi bi*tirerek ?stanbul Edebiyat Fakültesi' ne ve Belediye Konservatuvar?'na ö?*renci oldu. Konservatuvarda Cemal Re?id Rey'in armoni, Sezai Asal'?n viyolonsel derslerini izledi. 1942'de Ankara Devlet Konservatuvar?'n?n Kom*pozisyon Bölümü'ne geçerek Ferit Alnar ve Ahmet Adnan Saygun ile ar*moni, David Zirkin ile viyolonsel ça*l??maya ba?lad?. Ö?rencilik y?llar?nda, Faure, Ravel ve Stravinski'nin etkile*rini ta??yan ilk yap?t? piyano için Alt? Prelüd'ü (1945) gerçekle?tirdi. 1946'da besteledi?i, yayl? çalg?lar or*kestras? için Küçük Gece Müzi?i 'nde Mozart'?n ayn? ad? ta??yan yap?t?na öykündü, ancak armoni kullan??? ve ezgi yap?s? aç?s?ndan XX. yy. renkleri ta??yan yeni-klasik (neo-klasik) bir de*neme ortaya koydu.

Devamını oku...
 

Küçük ya?ta müzi?e ilgi duyan, Anka*ra Atatürk Lisesi'nde okurken, Devlet Konservatuvar?'na giren (1941) ve Ul*vi Cemal Erkin'in piyano ö?rencisi olan Ferit Tüzün, konservatuvar ö?re*niminin üçüncü y?l?nda yap?lan bir s?*nav sonucu iki s?n?f atlat?larak Kompozisyon Bölümü'ne geçti ve Necil Kâz?m Akses'le çal??maya ba?lad?. 1950'de Piyano Bölümü'nü, 1952'de de Kompozisyon Bölümü'nü bitirdi. Ayn? y?l An*kara Devlet Konservatuvar?'n?n Bale Bölümü'ne e?likçi olarak atand?; bir buçuk y?l bu görevde kald?. 1954'te Milli E?itim Bakanl???'mn açt??? yar??*may? kazanarak Münih'e Devlet Yük*sek Müzik Okulu'nda orkestra yöne*ticili?i ö?renimi görmeye gitti. Bura*da Fritz Lehmann, Adolf Mennerich, Cari Orff ve Gothold Lessing'in ö?ren*cisi oldu. Bu ö?retim kurumunu bitir*dikten (1958) sonra bir y?l Münih Operas?'nda ?ef yard?mc?l??? yapt?. Ayn? y?llarda Avrupa'n?n çe?itli kentlerin*de konuk sanatç? olarak pek çok or*kestra yönetti. 1959'da yurda döndük*ten sonra Ankara Devlet Operas?'nda yard?mc? ?efli?e atand?. Daha sonra Devlet Opera ve Balesi genel müdü*rü oldu. 1977'de öldü?ünde ayn? gö*revi yürütmekteydi.

Devamını oku...
 

Küçük ya?ta kemanla ba?lad??? müzik derslerini piyano ile sürdüren, Seyfeddin Asal, Demirhan Altu? ve Ce*mal Re?id Rey'in ö?rencisi olan Yal*ç?n Tura 1954'te, Galatasaray Lisesi' ni bitirerek, ?stanbul Üniversitesi Ede*biyat Fakültesi'nde, felsefe, pedagoji ve arkeoloji dallar?nda ö?renim gör*dü. 1960'ta Felsefe Bölümü'nü bitir*di.

Devamını oku...
 

Türk müzik ara?t?rmac?s? ve besteci*si Halil Bedii Yönetken (1901-1968) ta*raf?ndan, folklordan kaynaklanarak çal??malar yapm?? olan Rus Be?leri' ne öykünerek be? Türk bestecisine (ilk ku?ak Cumhuriyet bestecileri) verilen ad: Necil Kâz?m Akses (do?. 1908); Hasan Ferit Alnar (1906-1978); Ulvi Cemal Erkin (1906-1972); Cemal Re?id Rey (1904-1985); Ahmet Adnan Saygun (do?. 1907).

Devamını oku...
 
?erif Muhittin Targan

Evkaf naz?r? (1909) ve son Mekke ?e*rifi (1916) Vezir Ali Haydar Pa?a'n?n o?lu olan ?erif Muhittin Targan on se*kiz ya??na kadar özel e?itim gördü; frans?zca, ingilizce, far?ça ve arapça ö?rendi 1908 de hukuk 1909 da da Edebiyat Fakültesi'ne girdi ve her iki fakülteden de diploma ald?. 1916'da babas?yla birlikte Medine'ye gitti ve daha sonra bir süre ?am'da kal*d?.

Devamını oku...
 

Askeri hekim olan babas?n?n görevle*ri nedeniyle, çocuklu?u Türkiye'nin de?i?ik kentlerinde geçen Bülent Tarcan dokuz ya??nda müzi?e ilgi duya*rak, Urfa'da amatör bir ö?retmenle keman çal??maya ba?lad?. 1931'de ?s*tanbul T?p Fakültesi'ne girdi. Bu arada Kari Berger'in keman ö?rencisi ol*du. 1932'de ?stanbul Belediye Konservatuvar?'na girerek, Cemal Re?id Rey ve Seyfeddin Asal ile çal??malara ba?lad?.


Bülent Tarcan ilk beste denemelerine henüz ortaokul y?llar?nda ba?lad?. Konservatuvardaki ö?rencilik y?lar?nda yapt??? ilk çal??malar?, sonradan ba?ka yap?tlar?na temel olu?turdu?un*dan, yap?t listesine katmad?. Sözgeli*mi, ilk yazd??? piyano konçertosu ya da keman sonat? o günlerde seslendirildi?i halde, sonradan Bülent Tarcan taraf?ndan yap?t listesinin d???nda b?rak?ld?.

Devamını oku...
 

E?itiminin bir bölümünü Anadolu'da tamamlad?ktan sonra, Ankara Ata*türk Lisesi'nde okurken keman ders*lerine ba?layan Cengiz Tanç, 195 2'de Ankara Devlet Konservatuvar?'na gi*rerek Ahmet Adnan Saygun'un ö?ren*cisi oldu. Babas?n?n görevi nedeniyle 1953'te ?ngiltere'ye gitti. Londra Guildhall Müzik Okulu'nda Sidney Compton'un yönetiminde armoni, kontra-punto (kontrpuan) ve XX. yy. müzi?i konular?nda e?itim gördü. 1956'da yurda dönerek Ankara Devlet Konservatuvar?'ndaki Kompozisyon Bölümü ö?rencili?ini sürdürdü. 1960'ta bu ku*rulu?un ileri Devre Kompozisyon Bölümü'nü bitirdi. Ayn? y?l, Ankara Dev*let Konservatuvan'na solfej ve teori ö?retmeni olarak atand?. Bu arada Ankara Radyosu'nda tonmeister ola*rak görev ald?.

Devamını oku...
 
Tanburi Ali Efendi

Midilli'nin tan?nm?? ailelerinden olan Tanburi Ali Efendi, çocukluk y?llar?n*da sesinin güzelli?i nedeniyle haf?z olarak ün kazand?. Genç ya??nda ?s*tanbul'a gelerek medresede ö?renim gördü, Enderunlu bestecilerden Latif A?a'dan, Sütlüceli As?m ve Kanuni R?*za Efendilerden ?ark? me?k etti. Tanburi Küçük Osman Bey'den de tanbur çalmas?n? ö?rendi. Bu çalg?y? çok iyi çald???ndan Tanburi lakab?yla an?ld?. Abdülaziz'in tahta geçmesinden son*ra Mabeyn-i Hümayun'a al?nan Tan*buri Ali Efendi, sesinin güzelli?i ve dinsel müzikteki bilgisinden dolay? gö*revinde yükselerek "kudüs" payesiy-le padi?ah imaml???na atand?. Abdülhamit II döneminde, 1885'te saraydan ayr?larak ?zmir'e yerle?ti, birçok ö?*renci yeti?tirdi, yap?tlar?n?n ço?unu da bu kentte besteledi. Müzi?in klasik gelenekleri içinde ye*ti?en Tanburi Ali Efendinin bestele*ri içten bir lirizmin co?kulu ve seçkin örnekleridir. O?lu Tanburi Aziz Bey ve Manisal? Haf?z Sâlis Efendi'nin no*taya ald?klar? yap?tlar?ndan ancak yüz kadar? günümüze gelebilmi?tir. ?ark? formundaki bestelerinden ba?ka çe?itli makamlarda pe?revleri, saz semaileri, vb. vard?r.

Devamını oku...
 

Kassam Ahdebzade Mustafa Efendi ad?yla da an?lan Tab'î Mustafa Efendi'nin bestecili?inin yan? s?ra, hattat*l?kla u?ra?mas?, bir divan olu?turacak kadar ?iir yazm?? olmas?,onun Ende*run'da e?itim gördü?ü izlenimini vermektedir.
Tab'î Mustafa Efendi padi?ah Osman III döneminde saray müezzini oldu. 1758'de de Kap?c?lar kâtibi (hünkâr yaverleri kâtibi) olarak atan*d?.

1760'tan sonra Galata'daki evine çe*kilerek, u?ra?t??? bütün sanat dallar?n? b?rakt?.
Lale devrinin bestecileri aras?nda yayg?n bir ün kazanan Tab'î Mustafa Efendi'nin besteleri kasik Türk müzi*?inin özgün yap?tlar? aras?nda say?l?r.

Devamını oku...
 
?evki Bey

Küçük ya?ta, Ticaret ve Naf?a Neza*reti kâtiplerinden Necmettin Bey'den müzik dersleri almaya ba?layan ?ev*ki Bey ortaokulu bitirince M?z?kai Hümayun'a girdi ve Hac? Arif Bey'in ö?*rencisi oldu. Saray protokolundan s?*k?l?nca görevinden istifa ederek Rüsu*mat Nezareti'ne (Gümrük) kâtip ola*rak girdi. Son derece "rint" bir ya?am sürdü ve içkiye olan dü?künlü?ü ne*deniyle genç ya?ta öldü. A?abeyi Tarakç? Servet Efendi de bir*kaç ?ark? besteledi ama hiçbir zaman ?evki Bey kadar ünlü olamad?.

Devamını oku...
 
<< Başlangıç < Önceki 1 2 3 Sonraki > Son >>

Sayfa 1 - 3

Videolu Soru zmleri

?km?? Sorular

Facebook Sayfam?z

Mesleki ve Teknik E?itim

Mesleki ve Teknik E?itim
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugn4671
mod_vvisit_counterDn1297
mod_vvisit_counterBu Hafta9253
mod_vvisit_counterBu Ay32237
mod_vvisit_counterToplam7646071

Kimler evrimii

Şu anda 12 ziyaretçi çevrimiçi

[+]
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color
Ödev