TalebeDunyasi.Com | Öğrenci Ödev Portalı

Anasayfa Site Haritas? E?itim Haberleri Ara
 
T?YATRO
T?YATRO

T?YATRO

Tiyatro, bir sahnede, seyirciler önünde oyuncular?n sergilenmesi amac?yla yaz?lm?? edebi türdür. Genel olarak temsil edilen eser anlam?nda da kullan?l?r. Tiyatro, bir sahne sanat?d?r. Tiyatro eseri, olaylar? olu? halinde gösterir. Bu yönüyle konu?ma ve eyleme dayanan bir gösteri sanat? olarak da tan?mlanabilir. Yayg?n hümanist bir deyi?le tiyatro; insan?, insana, insanla, insanca anlatma sanat? olarak ifade edilir.

Tiyatro eserinin di?er türlerden en önemli fark?; di?er edebi eserler okumak ve dinlemek için yaz?lm??ken, tiyatro oyununun sahnede seyirci önünde oynanmas?d?r. De?er ölçülerini, izleyenin kanaat ve anlay??lar?ndan al?r. Göze görünür bir karaktere sahip olmas?, canl? olarak meydana geli? niteli?iyle toplum psikolojisine hitap eder. Temsil yeri ve eser, tiyatronun edebiyat ö?esidir. Bu edebiyat ö?esi yan?nda tiyatro kavram? içinde oyunculuk, sahne düzeni, ???kland?rma, dekor, kostüm, müzik gibi unsurlar?n bütünlü?ü söz konusudur.

 
T?YATRO TAR?H?

ERKEN DÖNEM

Tiyatro, Yunanca theatron, yani "görme yeri," sözcü?ünden gelmektedir. Çünkü günümüzdeki anlam?yla ça?da? tiyatronun tarihi ba? bozumu tanr?s? Dionysos ad?na yap?lan dinsel törenlere dayanmaktad?r. ?lk tiyatro ?enli?i M.Ö. 534 y?l?nda Atina'da yap?lm??t?r. Antik ça?da tiyatro, üst s?n?fa özgü bir etkinlikti. Her y?l Dionysos'u kentin hangi ileri geleninin onurland?raca??na karar verilir ve bu ki?i etkinlikleri düzenlerdi. Bu nedenle sosyal itibarla do?rudan ilgiliydi. Tanr? ad?na bir yar??ma yap?l?r ve en iyi oyun, haz?rlayan ki?inin itibar?n? artt?r?rd?. Festival niteli?inden dolay? popüler olarak nitelendirilebilecek olan antik tiyatro, günümüze de örnekleri kalm?? olan, genellikle amfitiyatro olarak adland?r?lan sahnelerde sergilenirdi. Türkiye'de oldukça iyi durumda örnekleri olan bu amfitiyatrolar?n boyutlar?, dönemin tiyatrosunun halk için önemini göstermektedir. Ayr?ca, ilk tiyatro eserleri ile Yunan mitolojisinin el ele oldu?unu söylemek gerekir. Bu nedenle bu iki alan birllikte de?erlendirilmelidir.

Devamını oku...
 

GÜNÜMÜZ T?YATROSUNA DO?RU

Modern tiyatroya damgas?n? vuran önemli isimlerden biri belki de Konstantin Stanislavski'dir. 19. yüzy?l'?n sonralar?na do?ru "sihirli e?er" diye bilinen oyunculuk kuram?n? geli?tiren Stanislavski özellikle gerçekçi ak?ma yön vermi?tir. Söz konusu kuramda, oyunculardan kendilerini, canland?rd?klar? karakterlerin yerlerine koymalar?n? ve bu ?ekilde seyirciye söz konusu duygular? vermeleri beklenmektedir.

www.talebedunyasi.com

Devamını oku...
 

Türk Tiyatrosu, Türklerin Orta Asya'da ya?ad?klar? dönemlerin birtak?m törenleri ve taklit gösterileriyle ba?layan tiyatro etkinliklerini ifade eder. Tiyatro sanat?n?n geli?mesi Türkler'in Anadolu'ya gelmeleri, özellikle de ?stanbul'u fethetmeleri (1453) ve buray? ba?kent yapmalar? ile daha da h?zlanm??t?r. Bu dönemden sonraki Türk tiyatrosu geleneksel tiyatro ve bat? etkisi alt?nda geli?en tiyatro olarak ele al?nabilir.

www.talebedunyasi.com

Devamını oku...
 

1) Trajedi: "Çok ac?kl?, yürekler ac?s?" anl***** gelmektedir. Oyun türü olan trajedinin konusu da çok ac?kl? konulard?r. Trajedide olaylar, genellikle tarihten ve efsanelerden al?n?r. Ki?iler ise; eski Yunan tanr?lar? ba?ta olmak üzere, hükümdarlar ve soylulard?r.

2) Komedi: ?nsanlar?n, olaylar?n gülünç yönlerini sunan, hem güldüren, hem e?lendiren ve hem de i?neleyen bir tür tiyatrodur.

3) Dram: Trajedi ile komedi aras?nda bir tür sahne eseridir. Türkçe kar??l??? "ac?kl? olay" d?r. Konular?n? günlük olaylardan ya da tarihten alabilir. Ki?iler; halk aras?ndan seçilir. Olay; hem ac?kl?, hem güldürücü olabilir.

Devamını oku...
 
T?YATRO TER?MLER?

Adapte: Yabanc? bir eseri yer adlar?, ?ah?s adlar?, deyimleri, gelenek ve görenekleriyle yerli hayata uygulayarak çevirme; uyarlama.

Adaptasyon: Adapte etme. uyarlama.

Aksesuar: Tiyatro sahnesinde kullan?lan e?ya.

Aksiyon: Roman, hikâye, tiyatro vb. türlerde konuyu geni?leten as?l olaylar. Genel anlam?yla hareket.

Aktör: Erkek tiyatro sanatç?s?.

Aktrist: Kad?n tiyatro sanatç?s?.

Devamını oku...
 


Videolu Soru zmleri

?km?? Sorular

Facebook Sayfam?z

Mesleki ve Teknik E?itim

Mesleki ve Teknik E?itim
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugn4691
mod_vvisit_counterDn693
mod_vvisit_counterBu Hafta4691
mod_vvisit_counterBu Ay24854
mod_vvisit_counterToplam7722911

Kimler evrimii

Şu anda 10 ziyaretçi çevrimiçi

[+]
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color
Ödev