TalebeDunyasi.Com | Öğrenci Ödev Portalı

Anasayfa Site Haritas? E?itim Haberleri Ara
 

Uç Tiyatro :Tecimsel tiyatro anlay???na kar?? altm??l? y?llarda ortaya ç?kan bir sanat ve siyasal eylem tiyatrosu hareketi.Bu, özellikle özenci tiyatrolar, sokak tiyatrosu, ö?renci tiyatrosu topluluklar? öne ç?km??t?r.Toplumsal ve kültürel kirlenmeye bir ba?kald?r? niteli?ini ta??yan bu tiyatronun sivri ve en uç noktada hareket etmesinden dolay? uç,püskül anl***** gelen 'fringe' sözcü?üyle adland?r?lm??t?r.

Uyarlama : Uyarlanm?? yap?ta verilmi? ad.

Uyarlama Hakk? : Herhangi bir yap?t? sahneye uyarlayabilmek için izinle elde edilen hak.

Uyarlamak : 1- Tiyatro için haz?rlanm?? bir yabanc? oyunu, yerel ko?ullar ve özellikler göz önüne al?narak uygun biçimde kendi diline çevirmek,ç?karmalar ve eklemeler yapmak. Örnek:Molléire'nin Scapen'in Dolaplar? adl? oyunun Ayyar Hamza olarak uyarlanmas?.

2-Bir roman? ya da öyküyü, sahne için yeniden derleme, düzenleme. Örnek : Re?at Nuri Güntekin'in Çal? Ku?u roman?n?n yine ayn? ad alt?nda oyun durumuna getirilmesi gibi.

Uzun Konu?ma : Oyun ki?ilerinin uzun soluklu konu?malar?na verilen ad.Kendi ba??na uzun, ?iirsel ve söylevsi replik. Klasik tiyatro betiklerinde çok kullan?lm??t?r

Üst Sahne :1-' Shakspeare Sahnesi ' denilen, Elizabeth dönemi halk tiyatrolar?n?n sahne üstüne rastlayan balkonlu alan; buras? yerine göre balkon, sur üstü, tepe vb. yerler için kullan?l?rd?.
2- Sahnenin üst bölümü..


Vah?et Tiyatrosu : Antonin Artaud'nun Tiyatro Manifestosu'nun ana kavram?. Ya?ad??? ça??n kentsoylu tiyatrosunu reddeden, bunun yerine metafizik ve büyüsel tiyatroyu öneren Artaud, tiyatro kayna??ndaki ritüeller yönelmi? ve Bali tiyatrosunun hareket kodlar?n? i?aret ederek '' sözcükler yerine göstergelerden olu?an yeni bir beden dili ''ni öne sürmü?tür.Onun anlay???ndaki tiyatroda, yönetmen, '' biricik ve tek yarat?c?'' d?r. Oyuncu,sahnede,dans, mimik,davran?? gibi sözel olmayan tüm anlat?m biçimlerini kullanmal? ve buna ???klama, plastik anlay??taki dekor ve oylum duygusu eklenmelidir. Artaud 'nun tiyatroya getirdi?i bu öneriler, ça?da? tiyatroda etkisini göstermi? , ancak ortaya sürdü?ü kavramlar?n bir bölümü uygulama aç?s?ndan uygun bulunmam??t?r. Artaud 'nun oyuncuyu adeta trans durumuna getirebilecek ''kara güçlerden ar?nma '' kuram?, tiyatro oyunculuk sanat? aç?s?ndan yanl?? bulunmu?tur.

Varyete : Salt e?lenceye yönelik gösteri. Genellikle, müzikli ve beceriye dayanan küçük gösterilerin bir araya gelmesiyle ortaya konulan e?ilencilik. Daha çok gazino ve gece kulübü kültürü içindedir.

Virtüöz : Üstün bir tekni?i, yorum gücü ile ustal?k düzeyine eri?mi? oyuncu.

Vodvil : Ad?n? Fransa'n?n Normandiya bölgesindeki bir köyden al?r.Birbirine gev?ek biçimde ba?l? bölümlerden kurulu, ta?lamalara dayanan, ezgili oyun.Bölümleri ya müzikli ya dramatik ya akrobatik ya kal?n çizgili güldürü ya da de?i?ik tablolardan olu?ur. Yan?lg?lara ve olgular?n tuhafl???na dayand?r?larak geli?tirilir.

Vurgu : 1- Oyun düzeninde tasar?m?n bir ö?esi. Bir uygulamada çe?itli yöntemlerle ki?iler, y???nlar, e?yalar ve simgeler vurgulan?r. Yönetmenin önemli i?lerinden biri, seyircinin en çok gözüne çarpmas? gereken ?eyi seçmesidir. Vurgu, gövde görünü?leri, de?i?ik alanlar, ili?kiler, kar??tl?klar, yükseltiler ve benzeri ?eylerle sa?lan?r.

2- Sahne konu?mas?nda bir tümceyi, belli bir durum içindeki anlam?n? do?ru vererek söylemek için uygun sözcükleri yo?unla?t?makta kullan?lan ses vurgusu.

Yönetmek : 1-Tiyatro yönetmek.

2- Bir tiyatro yap?t?n?n sahnelenmesi i?ini yönetmek.

Yönetmen : Bir oyunu, gerekli gerekli ön haz?rl??? ve yorumu yapt?ktan sonra, dengeli ve s?k? bir düzen içinde,do?ru, inand?r?c? ve sanatsal bir biçimde, çe?itli alanlar?n sanatç?lar?, uzmanlar? ve uygulay?mc?lar? ile i?birli?i yaparak sahneye ç?karan sanatç?. Yönetmenin hem iyi pedagog , hem de i?inde usta olmas? gerekir.Yönetmenin bir dünya görü?ü olmal?, müzikten, plastik sanatlardan, ???klardan anlamal?,yaz?n,felsefe,tarih ve toplumbilim alanlar?nda birikimli olmal?d?r. Ayr?ca, üzerinde çal??t??? sahnenin co?rafyas?n?,duygusal atmosfer birimlerini ve etki alanlar? üzerinde ustala?m?? olmal?d?r.

Yöntem : Ça?da? oyunculu?un kurucusu. Stanistlavski'nin oyuncuyu çal??mas? için kullan?lan sözcük (bkz. Tanistlavski Dizgesi).

Yüksek Komedya : Karakter ve töre türlerini kapsayan komedya (bkz. Töre Komedyas?).

Yabac?la?t?rma Etmeni : Brecht'in Epik Tiyatrosu'nun estetik temellerinden biri. Seyirci ve sahne aras?na bir estetik uzakl?k koyarak seyircinin oyun ki?ileriyle özde?le?mesini engellemekte onlar?n ussal yoldan bir yarg?ya varmas?n? sa?lamak dü?üncesiyle geli?tirilmi?tir.Bunun için oyunculukta, müzikte, sahne tasar?m?nda estetik uzakl??? sa?layacak çe?itli yabanc?la?t?rma etmenleri kullan?lm??t?r. Brecht'in deyi?iyle, ''Seyirci, bir kazay? seyreden üçüncü ki?i durumundad?r''. Yani olaya d??ar?dan bakmakta ve olay?n içinde olmad??? için duygusall??? arkaya itip gördüklerini usuyla de?erlendirmektedir.

Yapay Yüz : Oyuncunun insanc?l anlat?m?n? kapatmak ya da oyuncula seyirci aras?nda estetik uzakl??? elde etmekte kullan?lan ve çe?itli gereçten yap?lan surat.


Zenne

Zenne eski dilde kad?n demektir. Karagöz oyunundaki bütün kad?nlara(kad?n k?l???na girmi? erkekler dahil) genel olarak Zenne denir. Bir elinde yelpaze , çiçek ya da ?emsiye ta??r. Oyunlarda genellikle genç zenneler gönül i?lerinde ko?ar, ya?l? olanlar ise d?rd?rc? ve kocalar?n? usand?ran tiplerdir (Karagözün kar?s?, Hac?vat?n kar?s?) Klasik karagöz oyunlar?nda zenne isimleri: Salk?m ?nci, ?all? Nat?r, Nuridil, Dimyat Pirinci, ?ekernaz, Yedi da??n çiçe?i Has?ras?çt?n?n k?z? Rabi?, Cemalifer, Hürmüz Han?m, Dürdane Han?m, ?etaret (Arap halay?k), Dilber, Nâzikter vs.

 

Videolu Soru zmleri

?km?? Sorular

Facebook Sayfam?z

Mesleki ve Teknik E?itim

Mesleki ve Teknik E?itim
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugn938
mod_vvisit_counterDn1231
mod_vvisit_counterBu Hafta13011
mod_vvisit_counterBu Ay13011
mod_vvisit_counterToplam7669357

Kimler evrimii

Şu anda 8 ziyaretçi çevrimiçi

[+]
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color
Ödev