TalebeDunyasi.Com | Öğrenci Ödev Portalı

Anasayfa Site Haritas? E?itim Haberleri Ara
 
S-?-T

Sabit I??k Köprüsü: Yap?ya tutturulmu? hareket etmeyen ???k köprüsü. Sahne:

1- Bir tiyatro metninde ba? oyun ki?isinin ya da önemli ki?ilerin yöneli?lerini ba?lat?p bitiren kesim.

2- Bir tiyatro yap?s?nda oyuncular?n oynamalar? için özel donan?ml?, genellikle yükseltilmi? oyun alan? ya da oylum.

Sahne A?z?: Sahnenin seyirciye aç?lan çerçeve içinde kalan görüngesi.

Sahne Alt?: Sahne alt?ndaki kat. Birinci bodrum. ?kinci bodrum.Üçüncü bodrum.

Sahne Tasar?m?: Tiyatronun temel ö?elerinden biri.Sahne oylumu bilgisi ve düzeni. Dekor, giysi, ???klama, ses ve ???k etmenleri, oylumun biçimsel ve görsel düzeni yap?land?r?lmas?.. Yeni e?itim anlay???nda sahne tasar?m? ö?rencisi yaln?zca oyuna ve yoruma uygun dekor giysi, ???klama tasar?m?n? yapmakla kalmaz, ayn? zamanda bunlar?n gerçekle?tirilmesi için uygulamas?n? da yapar. Örne?in, dekoru sahne üzerinde gerçekle?tirmeyi, giysi tasar?mlar?n?n biçkisini ve dikimini yapmay?, ???klar?n sahne üzerindeki uygulay?m?n? da ö?renir.

Sahne Uyarlamas?: 1- Bir roman? ya da öyküyü oyunla?t?rma.

2- Bir sahne yap?t?n? için daha uygulana bilir duruma getirme.

3- Yabanc? bir oyunun o ülkenin töresine göre adlar? ve mekanlar? de?i?tirerek yeniden yazma. Örnek: Ahmet Vefik Pa?a'n?n Moliére uyarlamalar?.

Sahne Yetkilisi: Sahnenin disiplininden, düzeninden ve çal??ma izlencesinden sorumlu olan yetkili. Sahne yetkilisi, oyun ç?kt?ktan sonra gösteriler s?ras?nda yönetmenin yerini al?r ve oyuncular?n yönetmenin istedikleri d???nda bir ?ey yapmamalar? için göz kulak olur.

Salon Komedyas?: Bir salon dekoru içinde oynan ve nükteli konu?malarla geli?en, hafif, salt e?lendirmeye dayanan komedya biçimi.

Sanat Tiyatrosu: Kazanç dü?ünmeden kazanç yapmay? hedefleyen ve bunu yaparken seyircisine dü?ünce duygu aç?s?ndan katk?da bulunmay? amaç edinen tiyatro. Tecimsel tiyatronun kar??s?nda yer al?r.

S?cak Renkler: K?rm?z?, turuncu ve sar? renkler, duygular? k??k?rt?c? s?cak renkler öbe?ine girer.

Skeç: ??ledi?i konuyu geni?letmeden, en canl? çizgiler içinde veren, genellikle güncel olaylara ve aile sorunlar?na de?inen ve bir nükte ile biten k?sa güldürü.Vodvil, burlesk,revü gibi,kurgu dizgesine göre ortaya ç?kar?lan gösterilerde yerini al?r. Günümüzde televizyon reklamlar?ndada s?k kullan?lmaktad?r.

Sofita: (bkz. Üst Sahne Bo?lu?u): Sahne üstündeki ?zgaralar?n ve palangalar?n bulundu?u mekanik kesim.

Sokak Oyuncular?: Sokaklarda çe?itli beceri gösterilerinde bulunan, skeçler oynayan, müzik aletleri çalan, buna kar??l?k seyredenlerden para toplayan küçük topluluk.

Sokak Tiyatrosu: Geleneksel tiyatro yap?lar? d???nda, aç?k havada, herhangi bir yerde, sokakta, parkta alanda ve benzeri yerlerde oyunlar oynayan tiyatro.Tümden siyasal amaçl? olanlar?n baz?lar? çok sivri olduklar?ndan bunlara 'Gerilla Tiyatrosu' ad? verilmi?tir. Sokak tiyatrolar? özellikle, genç tiyatrocular taraf?ndan gerçekle?tiren, k?sa yoldan iletide bulunan ve gösteri süreleri onbe? dakikay? geçmeyen oyunlar? içeren topluluklard?r.

Soytar?: Bir oyunda, revüde yada sirkte gülünç hareketler, sözler ve becerilerle seyredenleri e?lendiren sanatç?.

Soyut Tiyatro: Olay dizisini ve oyunculuk anlay???n? gerçekçilik erklerinden ve al???la gelmi? mant?k dizgesinden soyutlamak amac?n? güden tiyatrocu dünyay? gerçek olarak ald???ndan, oyun ki?ileri ve bunlar?n konu?malar? anlamsal ve biçimsel aç?dan bozularak karikatürle?tirilmi?tir.

Sözsüz Oyunü?ünceleri ve duygular? kimi kez müzik, kimi kez çe?itli e?yalar kullanarak, kimi kez dansla ya da gövde ve yüz hareketleriyle yans?tmay? amaçlayan oyun.

Stanistlavski Dizgesi: Konstantin Stanistlavski'nin (1863-1938) oyunculuk yöntemi. Oyuncunun iç ve d?? yönden kendini rolüne haz?rlamas?n? ve çal??t?rmas?n? içeren oyunculuk dizgesi.

?ak?ak:1- Pi?ekar'?n elinde bulunan, "?ak?ak" sesi ç?karan, kap? açma, merdiven ç?kma, e?ik atlama ve benzeri çe?itli etmenler içinde kullan?lan çatal tahta (bkz.Pastav).

2- Commedia dell'Arte 'de u?aklar?n kulland??? çatal tahta.

3- Hokkabazlar?n dikkati çekmeden kulland?klar? çatal tahta.

?ak?akç?: Eski tiyatrolarda,alk??lamas?n? sa?lamak için oyunun alk??lanacak yerlerinde alk??? ba?latacak görevli.Oyunun tümünü onaylatabilmek için y???n?n tepkisinden yararlanan ?ak?akç?, bunu belli bir ücret kar??l???nda yapard?.

?enlik : Çe?itli oyunlar?n ve sanat ürünlerinin halk önünde belli bir s?ra ve düzen içersinde sergilenmesi ve topluca de?erlendirilmesi ve bazende ödül verilmesi ile ortaya ç?kan gösteriler kümesi.Profesyonel topluluklar?n kat?ld?klar? ?enliklerde ödül yoktur; ?enli?e kat?lan topluluklar düzenleyenden telif ücretlerini ve masraflar?n?n kar??l???n? al?rlar.Bunun içinde ?enlik kurulu sponsorlar bulma yoluna gider.

?eytan : Halk efsanelerinde ve sonraki büyük dinlerde kötülü?ün simgesi. Tiyatroda bu rolü oynayanlar, her yan?nda korkunç canavar yüzleri bulunan deriden özel giysiler giyerlerdi.

?orolo: ( O.O.) : Orta Oyunu argosunda 'çocuk' ya da 'tüysüz ****kanl?' anlam?nda kullan?l?r.

Tiyatro:1- Tiyatro Yap?s?;

2- Drama Oyun;

3-Tiyatro Toplulu?u, kurulu?u, örgütü olarak tiyatro;

4-Dramatik Metin, oyuncu, sahne tasar?m?, sahne giyisisi, sahne tekni?i, sahneleme gibi, her biri ba?l? ba??na sanatsal bir etkinlik alan? olan ö?elerden olu?an, bile?ken bir sanat.

Tablo : Bir sahne yap?t?ndaki ana bölümlerin alt kesimleri.

Tasar?m : Oyun düzeni çal??mas? içindeki temel estetik ilkelerden biri.( Öbürleri :görsel yorum, hareket yap?m?, h?z-tart?m-zamanlama ve sözsüz oyunla dramatizasyon'dur). Tasar?n, uygulaman?n yap?s?n?, biçimini ya da çizimini ortaya ç?karan bir çal??may? içerir.Tasar?m, ayn? zamanda, konunun duygusal ölçüsünü ve ussal uygulay?m düzenini sa?lar.

Taziye ?ran): Müslümanl?ktaki tek ve ilkel oyun örne?i. ?iilerde Kerbela olay? üzerine dinsel ac? çekme oyunu. Bu köy seyirlik oyunlar? gibi seyredenlerin da kat?ld??? ritüelistik bir oyundur.

Tirad: Kendi içine kapal?, uzun replik. Tirad, kar??l?kl? h?zl? söz al??veri?inin yani diyalogun tam kar??t?d?r.

Tragedya : Klasik tan?mlamas?nda,yüceltilmi? sözlerle konu?ulan, yüceltilmi? bir kahraman?n iyi bir durumdan kötü bir duruma dü?mesiyle seyircinin korku ve ac?ma duygular?na yönelmesi ve böylece entelektüel ar?nmaya gitti?i oyun türü.Ça?da? tan?m? için da, s?rdan bir ki?inin gerçekçi bir çevre içinde toplumsal çeli?kilerini hissetmesiyle ortaya ç?kan bir oyun türü.

Tragedya Oyuncusu :Tragedya oynamada etkinli?iyle ba?ar? kazanan ve bu tür oyunda ünlenen oyuncu.

Tragedya Ö?eleri : Aristoteles'in Poetika 's?nda tragedya için önerilen ö?eler ?unlard?r: konu, davran??, konu?ma, dü?ünce, dekor, müzik ve bunlar?n uyumu.

 

Videolu Soru zmleri

?km?? Sorular

Facebook Sayfam?z

Mesleki ve Teknik E?itim

Mesleki ve Teknik E?itim
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugn919
mod_vvisit_counterDn1231
mod_vvisit_counterBu Hafta12992
mod_vvisit_counterBu Ay12992
mod_vvisit_counterToplam7669338

Kimler evrimii

Şu anda 23 ziyaretçi çevrimiçi

[+]
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color
Ödev