TalebeDunyasi.Com | Öğrenci Ödev Portalı

Anasayfa Site Haritas? E?itim Haberleri Ara
 
P-R

Prömiyer: Oyunun seyirci ile bulu?tu?u ilk gösterimi

Replik: 1-Oyunda kendisine söylenen söze, verilen sözlü kar??l?k. 2- Oyuncunun sözü kar??s?ndakine b?rak?rken söyledi?i son söz.

Papuç : Karart?c?da bulunan bobin boyunca kayarak ?????n voltaj?n? indirip yükselten iletken.

Papuç Sektirmek : ( O.O. ) : Orta oyunu'nda Kavuklu'nun bir becerisi; ko?arken ayaklar?ndaki çetik pabuçtan birini havaya at?p dü?ürmeden aya??na giymesi.

Panay?r Tiyatrosu : Panay?rlarda, aç?k havada, genellikle aç?k saç?k saç?k güldürüler oynan tiyatro. Ülkemizde kukla ve gölge oyunlar? sunan topluluklar için de bu terim kullan?l?r.

Pantomim :(bkz.Sözsüs oyun).

Pandomima : Tanzimat ve II. Me?rutiyet dönemlerindeki tiyatrolar?n ço?unda izlenen, oyunlar aras?na s?k??t?r?lan sözsüz oyun.
Pano : 1- Sahne üzerindeki dekorun bir parças?.Pano ask?ya ba?lan?r ve sahne zeminine tutturulur. 2- Kulisi seyircinin görü?üne kapayan çerçeveli gergi.

Panola : (O.O.) : Orta oyun'unda tef.

Pantolene : ?talyan Halk do?açlama tiyatrosunun en önemli ya?l? komik tipi. Genellikle Venedikli, birtecimendir; varl?kl?, ama cimridir. Kavga gürültüden kaçar, en çok ilgi duydu?u konulardan biri yüksek düzeyde siyasal konu?malard?r; oysa yeteneksiz, zavall? ayn? ölçüde ac?mas?z ve bu daldad?r ço?u kez, aldat?lan koca ya da baba konumundad?r. maskesi uzun, gaga burunludur. Sivri bir sakal? vard?r.ayaklar?nda Türkiye'den ithal çetik papuçlar görülür.

Parçac? :Türk do?açlama tiyatrosunda komi?e laf açan oyun ki?isi.

Peniz : Orta oyunu argosunda 'söz' kar??l???nda kullan?l?r.

Pi?ekar : Orta oyunu ba?lad???nda oyun aln?na ilk gelen ve oyun anlat?c?s? ve düzenleyicisi i? lehini de yüklenmi? iki ba? rol tipinden biri .Gölge oyunundaki Hacivat'?n uzant?s?ndad?r. Her ?eyi bildi?ini Kavuklu'yu inand?ran, her kal?ba girip ç?kan, Kavuklu'ya ö?üt verip ne yapmas? gerekti?ini söyleyen, bilgiçlik taslayan ve oyunu yönlendiren ki?i. Hacivat'?n gölge oyununda yüklendi?i nitelikleri, Pi?ekar Orta Oyunu'nda sürdürür.

Piyero : Frans?z tiyatrosunda,?talyan halk tiyatrosunun etkisi ile ortaya ç?km??, kambur, yaln?zl?k çeken, hep hüzünlü, onun için de kolayca kötülük yap?p ba?kalar?n? üzen traji komik tip.

Politik Tiyatro :Ünlü Alman yönetmen Erwin Piscator'un göstermeci nitelikteki kendi anlay???n? içeren ' Epik Tiyatro'ya verdi?i ad. Siyasal geli?imleri konu edinerek insanlar?n daha iyi ya?amalar?n? savunan, seyircinin duygusundan ço?unlusuna yönelen tiyatro anlay???.Bu anlay??taki tiyatroda sinema filmi, dia, hareketli sahne zemini, yürüyen ?erit gibi biçimsel özellikler yer al?r. Brecht'in 'Epik Tiyatro'sunu etkilemi?tir.

Proagon : (Yun): Antik Yunanistan'da düzenlenen Büyük Diyonizya ?enliklerinden iki gün önce düzenlenen törene verilen ad.
Pusat Odas? :(O.O.) Orta Oyunu'nda oyuncular?n giysilerinin bulundu?u çad?r ya da gergiylen kaplanm?? yer. Buna Sand?k Odas? da denir.

Radyo Oyunu : Radyoda oynanmak üzere yaz?lm??, kula?a yöneldi?i için eylemin konu?malarla ilerledi?i, özel bir teknik gerektiren oyun.
Ramp : Sahne yüzeyinin seyirciye en yak?n kesimi, sahne kenar?. Reis : Anadolu'da oyunlar? düzenleyenlere verilen adlardan biri.

Resitatif : Belli bir melodi olmadan konu?ma biçimiyle söylenen müzikli anlat?.

Retorik :Yunanca '' retor= hatip,iyi konu?an '' kökünden gelir.

1- Etkili, esprili ve güzel konu?ma.
2- Aristoteles oyuncular için yazm?? oldu?u, güzel ve etkili konu?man?n önemimi belirtti?i yap?t?.

Retorik: Konu?ma sanat?, konu?ma sanat? kuram. Retorik, tiyatro ba?lam?nda kendine özgü bir özellik gösterir; çünkü tiyatroda hem do?rudan sahnedeki oyuncuya, hem de izleyiciye seslenir. Tiyatro da retorik bu nedenle, sözcük seçimi ve sözcük ak??? olarak "güzel" konu?ma biçemi olarak gösterilir.

Revü: konu aç?s?ndan s?k? bir bütünlü?ü olmayan, birbirilerine gev?ekçe ba?lanm??, kendi ba?lar?na anlamlar? olan tablolardan kurulu, ezgi monolog, skeç, dans ve kar??l?kl? nükteli konu?malardan olu?an, bazen e?lendirici, bazen ta?lay?c? bir gösterici biçimi.

Ritüel : Dinsel tören, kutlama. Tiyatronun kayna??nda ritüeller vard?r.Bolluk törenleri, ölüp dirilme törenleri, üreme törenleri, söylenen ezgiler, danslar ve oynanan oyunlar, homo ludens'i (oynayan insan?) ortaya ç?karm??t?r. Antik tiyatronun ba?lang?c? da ritüellerden varolmu?tur.Ba? ve ?arap tanr?s? Diyonizos ad?na yap?lan bahar kutlamalar? giderek tiyatro gösterilerine dönü?mü?tür.
Rol : Bir tiyatro yap?t?nda oyuncunun canland?rd??? ya da gösterdi?i ki?ili?i ortaya ç?karan, sözleri ve hareketleri içeren bütün

Rol Çalma :( Argo): Oyun ve konu?ma s?ras? ba?ka bir oyuncudayken seyircinin dikkatini kendi üzerine çekme.Bu tiyatro sanat? aç?s?ndan çok kötü bir ?eydir. Sahne ahlak?na ve disiplinine ayk?r?d?r.

Rol Da??l?m? : Bir oyunda canland?r?lacak ya da gösterilecek ki?ilerin hangi oyuncular taraf?ndan oynanaca??n? belirleme i?lemi.

Rol Da??tmak : Bir oyun çal??maya ba?lamadan önce, oyun ki?ileri oynayacak sanatç?lar? saptamak.

Rol Kesme : (Argo) : Bir rolü, gerekti?inden daha büyük ölçüde, abartarak yapay bir konu?ma ve a??r? hareketlerle oynama.

Romantik Komedya: Geçmi?e dönük,imgeleme dayanan bir komedya alt türüdür.Geçmi?in efsane ve masallar?n? konu edinir. Geçmi?e bir kaç?? ve özlem vard?r.Bundan dolay? da 3-D (do?a,dü?ve duygu) ö?elerin kar???m? ile bir fantezi dünyas? içinde geçer. Ama tema romantik bir a?k ili?kisi üzerine kuruludur. Örnek: Ludwing Tieck, Çizmeli Kedi,Mavi Sakal vb..

Romantik Tiyatro : XVIII. yüzy?l?n ikinci yar?s? ile XIX. yüzy?l?n ilk yar?s?nda egemen olan bu ak?m, klasikçili?e oldu?u kadar Rasyonalizme da kar?? ç?km??t?r.S?n?rs?z özgürlük ve co?kuyu içeren bu çeli?kili ak?m, çe?itli ülkelerde de?i?ik yönelimler gösteri?tir. Ancak temel özellikleri her ülkede ayn?d?r. Bu ak?m?n oyun yazarlar?, bir yandan kent soylu de?erlerine ve ana parac? düzene kar?? köklü bir direni? gösterirken, öbür yandan devrimin sonuçlar?ndan korkuya kap?lm?? ve ister istemez tepkicili?e varan bir aldatmac?l??a kaç?? içine girmi?lerdir. Buna kar??l?k ele?tirel gerçekçili?in ba?lang?c? romantik ak?mdad?r.

Repertuar: Bir tiyatronun oyun plan?nca saptanm?? ve her zaman oynayabilece?i oyunlar demeti; oyun da?arc???. Repertuar bir oyundan öbürüne geçen tiyatrolar?n ardarda oyun seçimine kar??t, bir tiyatronun dramaturgi politikas?n? gösterir.

 

Videolu Soru zmleri

?km?? Sorular

Facebook Sayfam?z

Mesleki ve Teknik E?itim

Mesleki ve Teknik E?itim
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugn908
mod_vvisit_counterDn1231
mod_vvisit_counterBu Hafta12981
mod_vvisit_counterBu Ay12981
mod_vvisit_counterToplam7669327

Kimler evrimii

Şu anda 18 ziyaretçi çevrimiçi

[+]
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color
Ödev