TalebeDunyasi.Com | Öğrenci Ödev Portalı

Anasayfa Site Haritas? E?itim Haberleri Ara
 

Nekre:( O.O.) : Nükte gücü üstün oyuncular için kullan?lan sözcük. Orta Oyunu'ndaki Nekre Kavukludur.

Nokta I??ldak: çok dar bir alan?, örne?in yaln?zca gözleri ayd?nlatan özel mercekli ???ldak.

Nümayi?: ( ?ran ) : ?ran'da halk tiyatrosuna verilen ad.

Oda Tiyatrosu: Seyirci s??as? yüz ki?i yada az olan minik tiyatro.

Okul : Tiyatroya yeni bir görü?, yeni bir anlay?? ve heyecan getiren, bunlar? kurallara ba?layan ç???r?n kayna??.

Okul Tiyatrosu: Okul ö?rencilerinin kurduklar? ve gerçekle?tirdikleri tiyatro. Orta ö?renim ö?rencilerinin sosyal etkinlikler kapsam?nda ortaya ç?kard?klar? amatör tiyatro (bkz. Gençlik Tiyatrosu; tiyatro e?itimi veren yüksek okullar ve üniversiteler için bkz. üniversite Tiyatrosu).

Okuma Çal??mas?: Oyun çal??mas?n?n ilk evresindeki metin üzerinde yap?lan çal??ma. Bu evrede metin oyuncunun sahne konu?mas?na aktar?lmaya ba?lan?r.

Orkestra: 1- Antik tiyatro yap?lar?ndaki proskene'nin önünde ve seyircilerin orta yerinde bulunan, koronun yuvarlak oyun alan?. Bu alan Roma tiyatrosunda yar?m yuvarlak biçime girmi?tir.
2- Bugünkü anlam?yla müzisyenler toplulu?u.

Orta : ( O.O.): Orta Oyunu'nun oynand??? alan. Uzunlu?u 30 ar??n ( 20 metre ), geni?li?i 20 ar??nd? (14 metre). Çevresine kaz?klar çak?larak çepeçevre ip dola?t?r?l?r ve böylece seyirci ile oyun yerinin s?n?r? çizilmi? olurdu.( bkz. Meydan, Palanga).

Orta Oyunu : Geleneksel Türk do?amaçlara halk tiyatrosu. Ortada oynan?r. Ba? ki?ileri, ayn? zamanda oyunun yönlendiricisi olan Pi?ekar ile oyunun ba? güldürücü tipi Kavuklu'dur. Dekor olarak 'Yeni Dünya' denilen,iki yada üç kanatl? bir paravana, bir de 'Dükkan' denilen, önünde alçak has?r iskemlesi bulunan peyke vard?r. Kendine özgü bir yabanc?la?t?rma esteti?i ile seyircinin her an tiyatroda oldu?unu an?msat?r (bkz. Yeni Dünya, Dükkan ve Yeni Dünya Oyunu).

Oyun : 1- Bir tiyatro sanatç?s?n?n sahnedeki oyunu.
2- Oynanmak üzere yaz?lm?? tiyatro yap?t?.

Oyun A?as?: ( Kö.O): Anadolu'da köy seyirlik oyunlar? düzenleyenlere verilen adlardan biri.

Oyuncak Tiyatro : XII. yüzy?l?n ilk yar?s?nda ?ngiltere'de W.**st'in o dönemin oyunlar?n? kartondan üç boyutlu dekor ve giysilerle lapams?yla ortaya ç?kan oyuncak. Bu çok tutulan oyuncak çocuk kitaplar?nda günümüze kadar gelmi?tir.

Oyuncu : Bir oyun ki?isini, bilgisi, tekni?i ve yaratma gücü ile canland?ran yada gösteren sahne sanatç?s?. Etkin ve inand?r?c? oyunculuk için sanatç?n?n kendini bir instruman durumuna getiren solunum, ses ve beden tekni?ini edinmi? ve olmu? gerekir.

Oyuncu Aynas? :Yüzü, ba??n arkas?n? ve her iki profili gösteren iki kanatl?, kanatlar? aç?l?r kapan?r ayna.Bu aynan?n çevresi genellikle 25 vatl?k buzlu ???taçlarla donat?l?r.

Oyuncu Yönetici : Ayn? zamanda tiyatroyu yöneten oyuncu için kullan?l?r. Örn : Genco Erkal-- Ferhan ?ensoy vb.

Oyuncu Yönetmen : Örn.: ?akir Gürzumar, Yücel Erten vb.

Oyun Ç?karma : ( Kö.O. ) : Köy oyunlar?n? düzenleyip sunma.

Oyun Dili :Tiyatro yap?t?n? vereden, onu inand?r?c? yapan dil; bunun için toplum ço?unlu?unun günlük dilini do?ru ve güzel bir biçimde kullanmak gereklidir . Dil, tav?rdan ayr?lmayaca?? için, oyun ki?ilerin ya?ad?klar? dönem, s?n?fsal yap?lar?, çevreleri e?itimleri ve karakter özellikleri bunda rol oynar.

Oyun Düzeni : Yönetmenin bir tiyatro yap?t?n? anlaml? ve uyumlu bir biçimde sahneye koyma i?leminin tümü. Oyun düzeni, oyunculuk, dekor, giysi, donat?m,???klama vb. ö?elerinin oyunun amac?n? gerçekle?tirecek biçimde estetik bir bütünlü?e ula?mas?n? gerektirmektedir.

Oyun Düzeni Defteri : Bir tiyatro yap?t?n?n sahnelenmesine yarayan, yönetmenin çal??ma notlar?n?, gerekli çizelgeleri, uygulay?m planlar?n? ve masraf listesini ayr?nt?l? bir biçimde kapsayan uygulama defteri.

Oyun Foto?raf? : Bir oyundaki bölümlerin dramatik anlar?nda çekilmi? foto?raflar? çekilece?inden siyah beyazda en az 400 Asa'l?k film, renklide ise 1600 ASA kullanmak iyi sonuç verir.

Oyun Ki?ileri : Bir tiyatro yap?t?nda yer alan karakter yada tipler.

Oyun Kurmak : Beti?e dayanmayan ve daha çok do?açlama ile geli?tirilen oyunlar? ortaya ç?kartmak. Oyunun iskeletini kurmak.

Oyun Müzi?i :Oynanan oyuna anlam aç?s?ndan yard?mc? olan müzik. BU, bazen bir imgeyi ya da bir ör geyi sürekli olarak vurgulamakta, bazen de atmosfer yaratmakta da kullan?l?r. Brecht'in Epik Tiyatro'sunda müzik yabanc?la?t?rmay? gerektirecek biçimde hedeflenir.

Oyun Süresi : Bir oyunun gerektirdi?i oynay?? süresi.

Oyun Tasla?? : Yazar?n oyununu yazmadan önce, saptad??? özellikleri ve konu özetini gösterdi?i betiktir.

Oyun Yazar? : Tiyatro sanat?n?n kurallar?na ve gereklerine uygun, seyirci kar??s?nda oynanmak üzere oyun yazan kimse. Yazarl?k konusunda, belli ilkeler ve teknik bilgiler gerekti?inden, do?u?tan yarat?c?l?k d???nda sahne uygulay?m?n? ö?renme gerektiren yazarl?k dal?.

Ödenekli Tiyatro: Devlet, yerel yönetim, eyalet, kent taraf?ndan belli bir ödenek verilerek paraca desteklenen tiyatronun tümü. Örn: Devlet tiyatrolar?, ?stanbul ?ehir, tiyatrolar?, Bak?rköy Belediye Tiyatrosu.

Ö.lü Nokta : Oyun alan?nda yetersiz ayd?nlat?lm?? yer.

Önceden Saptamal? Karart?c? :Sahnede bir ???k durumu varken, sonraki sahnenin ???k durumunun önceden haz?rlanabildi?i karart?c? çe?idi.

Öncelik Hakk? : Bir oyunun ilk kez sahneye ç?karma hakk?.

Öncü : Anadolu'da oyun düzenleyenlere verilen adlardan biri.

Öncü Oyun : Al??a gelinmi? oyunlardan ayr?lan, gerek yap?s? gerekse anlat?m yönünden yenilikler getiren oyun.
Öncü Tiyatro : Getiren tiyatro. Öncü oyunlar? yayg?nla?t?rmay? amaç edinen tiyatro.

Ön Oyun : Oyun ana bölümünden önce bilgi vermede kullan?lan giri? bölümü .Oyuna konu olan olgudan önce geçenleri özetler.

Ön Sahne : Çerçeve sahnenin önünde bulunan iki ile dört metre aras?nda geni?li?i olan ç?k?nt?.

Ön Sahne I??klar? : Seyirci salonunda, tavan?n sahneye yak?n yerinden sahneye yönetilmi? dizi ???klar?n?n tümüne verilen ad.

Ön Yerler : Çok katl? tiyatrolarda, zemin kat?n sahneye yak?n kesiminde bulunan seyir yeri.

Ön Yüz : Bir tiyatro yap?s?n?n ön yüzü.

Öykülemek :Baz? oyunlar?n ba??nda, ortas?nda, sonunda ya da yer yer anlat?c? yoluyla oyunu konusunu anlatmak, baz? bölümleri özetlemek ya da yorumlamak. Antik Yunan tiyatrosunda bu görevi koro yapard?.Ça?da? oyunlarda öyküleme i?lemi bir anlat?c? taraf?ndan gerçekle?tirilir.

Özel Bölme : Tiyatrolarda 4 veya 5 ki?ilik özel bölmeli seyir yeri.

Özel Bölme Sorumlusu : Tiyatrolarda özel localara bakan görevli.

Özel Gösteri : Kapal? gösteri. Bir oyunun özel olarak ça?r?lm?? konuklar önünde oynamas?.

Özel Tiyatro : Özel ki?ilerin kurup yönettikleri tiyatro.Bunlar aras?nda yar? ödenekli ya da ödeneksiz olanlar vard?r. Genellikle, 'sponsor' deste?i al?rlar.

Özenci Tiyatro : Kazanc?n?n tiyatrodan sa?lamayan, genellikle oyunculuk tekni?i olmayan, ancak çal??mas?n? özenle yapan ki?ilerden kurulu topluluk nitelikli özeci topluluklar?n ilerinin yazar?n?, yönetmenini ve oyuncusunun yeti?tirmede, ba?lang?ç içinde olsa, katk?lar? vard?r.Bu topluluklardan bir çok ki?i tiyatro e?itimine girmi?lerdir.

Özenci Topluluk : Özenci tiyatroda daha küçüktür; az ki?ili oyunlar oynayan, oyunculuk e?itimini olmayanlardan kurulu topluluk.

Özet : Bir oyunun konusunu k?saca anlatan, bu konu üzerinde ayd?nlat?c? noktalar? gösteren k?sa metin.

 

Videolu Soru zmleri

?km?? Sorular

Facebook Sayfam?z

Mesleki ve Teknik E?itim

Mesleki ve Teknik E?itim
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugn873
mod_vvisit_counterDn1231
mod_vvisit_counterBu Hafta12946
mod_vvisit_counterBu Ay12946
mod_vvisit_counterToplam7669292

Kimler evrimii

Şu anda 21 ziyaretçi çevrimiçi

[+]
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color
Ödev