TalebeDunyasi.Com | Öğrenci Ödev Portalı

Anasayfa Site Haritas? E?itim Haberleri Ara
 
K-L-M

Kaba Güldürü : Kal?n çizgili,kaba esprilere ve hareketlere dayand?r?larak,salt e?lence amac?yla geli?tirilen güldürü.

Kabare : Bu tür tiyatro her çe?it güncel sorunu ve özellikle siyasal ve toplumsal konular? ince bir alayla,i?neleyici,yerici,ta?lay?c? bir tutumla ele al?p toplum ele?tirisine yönelir.D??ta güldürücü ve e?lendirici olmas?na kar??n,temelde ciddi olan bu biçim gösteride ezgiler,danslar,skeçler,monologlar,diyaloglar,diya lar,k?sa filmler,k?sacas? tasarlanan ele?tiri için ne gerekiyorsa onu sahneye getiren renkli bir kar???m vard?r.

Kad?nlar Korosu : Kad?nlardan kurulu koro.

Kahramanl?k Komedyas? :Krallar?n,prenslerin ve soylular?n be? oyun ki?isi oldu?u,serüvenleri kapsayan komedya

Kahya : Anadolu köy seyirlik oyunlar? düzenleyenlere verilen adlardan biri.

Kanbur : Orta Oyunu ve Gölge Oyunu tiplerinden biri.Genellikle geveze,sald?rgan ve sevimsiz bir ki?i olarak görülür.

Kara Gülmece : Ac? alay,içinde ki?iyi dü?ündürecek ve hüzünlendirecek gülmece.Saçma ve abes mant?k içinde,groteski de kullanarak gerçekleri alayl? bir biçimde gösteren gülmece;toplumsal karma?aya bir tepki oldu?u kadar,ele?tirilen konuyu abes ve saçma anlam?yla belirtir.

Karakter : Ki?ile?tirme i?leminde derinlemesine ele al?nan oyun ki?isi;kendine özgü nitelikler içinde ruhsal geli?imi olan oyun ki?isi.Karakterlerin,d?? görünü?leri ötesinde anlam?? a?layan iç ya?am? vard?r.Örn: Hamlet, Lear, Tartuffe,Treplev,Galile vb.

Karakter Komedyas? : Bu komedya biçiminde gülünç kahraman?n yanl?? ve zay?f yanlar? öne ç?kar.Toplum içindeki yanl??lar?n ele?tirisi bas oyun ki?isi yoluyla sa?lan?r.

Karakter Oyuncusu : Kendine özgü ruhsal geli?imi ve davran??? olan,özellikle ya?l? ki?ilikleri canland?rmada usta olan yalanc?.

Kavuk Devirme: (O.O:) Orta oyununda Kavuklu'nun kavu?unu yere dü?ürmeden bir ba? hareketiyle devirmesi.Bu t?pk? Kara güz'ün ??k?rla??n? arkaya atmas? gibidir.Kavuklu bunu kavu?unun arka kenar?n? ensesiyle s?k??t?rarak yapard?.Kavuk devirmenin,siyasal-toplumsal göndermesi son padi?ahlar döneminde çok say?da vezir kafas? uçurulmas?na ba?lanabilir.Vezir azledildi?inde "kavuk devrildi" deyimi halk aras?nda yerle?mi?ti.

Kavuklu : (O.O.) Orta Oyunun iki eksen tipinden biri.Türk gölge oyunundaki Karagöz'ün canl? özde?i.D??a dönük,özü sözü bir,dobra sa?duyusu olan okumam?? bir halk tipidir.Halk?n dü?üncelerini ve duygular?n? yans?t?r..Haks?zl??a,ikiyüzlülü?e kar??d?r.Ekmek paras? için beceremedi?i i?lere bile girer,hakk? olmayan paray? kazanmay? sevmez.Ö?renim görmedi?i için bilgisizdir,ama sezgileri güçlüdür.Özellikle Pi?ekar taraf?ndan sömürülür.Dü? kurmay? sevmez,gerçekçidir.Her ?eyi oldu?u gibi kabul eder ve yanl??lar? dosdo?ru yüze vurur.Öz ele?tirisi de oldu?undan sevimlidir.Gülmecenin ba? mimar? oldu?u için ona Nekre de denir.

Keranos : Antik Yunan tiyatrosunda,sahne üzerinde rol gere?i ölenleri kald?rmakta kullan?lan vince benzeyen araç.

Kilise Oyunu : Kilise taraf?ndan yönetilen ve denetlenen,ço?u kez rahiplerin oynad???,H?ristiyan ö?retisini yaymaya yönelik oyun.

Kerkides : Antik Yunan tiyatro yap?s?nda seyir yerini dikine kesen basamakl? yol.

Kilise Tiyatrosu : Dinsel günlerde rahiplerin ya da kiliseye gelenlerin oynad?klar? dinsel oyunlar? sunan topluluk.Orta Ça?'?n ilk yar?s?ndan bu yana sürüp gelen bir tiyatro gelene?idir.

Ki?ile?tirme : Oyunun özüne uygun olarak eylemin geli?ini sa?layan ki?ilerin yap?m?.Oyun ki?isinin yap?m? ,yöneli?leri,davran??lar?,görünü?leri,harekeleri,ç evreleriyle ili?kileri vb. ile gerçekle?tirilir.Ki?ile?tirme,tip ve karakter olmak üzere iki çe?ittir.(Tip ve Karakter)

Klasik Tiyatro : Rönesans'ta ?talya'da ba?lam?? ve XVII. yüzy?lda Fransa'da Cornellie ve Racine'nin yap?tlar?nda doru?unu bulmu? olan tiyatro ak?m?.XVII. yüzy?lda ?talya'da Alfieri'nin oyunlar?na dek etkisini sürdürmü?tür.Klasik tiyatronun temel temel nitelikleri düzenlilik,usçuluk,duruluk ve belirginlik,idealle?tirme ve a??rba?l?l?k olarak özetlenebilir.

Kolba?? : 1- (O.O.) Orta Oyunu'nda kollar?n ba??nda olan ve kola ad?n? veren sanatç?;bu sanatç? kol oyunlar?n? düzenler ve yönetirdi.
2- Daha önce kollar?n ba??nda bulunan ki?iye verilen ad.

Konstrüktivist Tiyatro : ??çi s?n?f?n?n sanayile?me sürecindeki eme?ini ve üretimini,çal??ma tart?m?n? ve devinimini anlatmak için Sovyet yönetmen Meyerhold taraf?ndan ilk kez denenmi?,Vakhtangov,Tayrov gibi birçok genç ku?ak yönetmen taraf?ndan,belli farkl?l?klarla sürdürülmü?,tiyatralli?i öne alan anlay??.Perdelerin çevre düzenlemesinin ve kulislerin olmad??? ç?plak bir tiyatro sahnesinde bina yap?m?nda kullan?lan iskeleye benzeyen bir dekorda çe?itli yükseltiler,iskeleler,çarklar,e?ik düzeyler,kuleler kullan?l?r.Bu atmosfere uygun olarak,Meyerhold,insan?n dirimselli?i ile mekani?ini birle?tirme amac?n? güden konstrukvist anlay??? peki?tirmek amac?yla yeni bir oyunculuk esteti?i zerinde durulmu?tur.

Kö?ebas? Tiyatrosu : Kö?e ba?lar?nda,yal?n,hemen anla??labilecek,genellikle siyasal ve toplumsal içerikli,kal?n çizgili oyunlar oynayan az ki?ili topluluk.

Kulisler : 1- Sahnenin iki yan?nda,dekorun görüngesini tamamlayan ve derinli?i sa?layan,yerleri de?i?ebilen çerçeveli büyük panolar.
2- Bu panolar aras?ndaki oyuncular?n girip ç?kt?klar? yerler.
3- Dekorun arkas?nda kalan sahne oylumu.


LaL : Anadolu'da sessiz ve sözsüz köy seyirlik oyunlar?na verilen ad.

Lazzi : Commedia dell'Arte oyuncular?n?n teknik gerektiren güldürücü hareketleri için kullan?lan uluslararas? terim.

Maske: (bkz yapay yüz) .

Maskelemek: 1- bir oyuncunun ba?ka bir oyuncunun önüne kayarak seyircinin onu görmesini engellemek.

2-yap?lmayan bir i?i yap?l?yormu? gibi göstermek için oyuncunun gövdesiyle, yapt??? i?i seyircinin görü?üne kapamas? örnek:E?er masa lambas?n?n üstünde lambay? yakacak bir dü?me yoksa ve o lamban?n yanmas? an?nda ???klar parlat?lacaksa, oyuncu lambay? seyircinin görü?üne gövdesiyle kapat?p lamba dü?mesine bas?yormu? gibi yapar. Bu anlamlardan ilki olumsuz ikincisi olumludur

May?s Oyunlar?:Dinsel bolluk törenlerin kaynaklanan gösterilerdeki oyun. Bunlara 'hasat oyunlar?','güz dönemi oyunlar? da denir.

Merak:olay dizisinin geli?imi ile seyircide uyand?r?lan soru duygusu:gerilim sa?lay?c? ö?e.

Mercek:içinden geçen ko?ut ???nlar? düzenli bir biçimde bir birine yakla?t?ran ya da birbirinden uzakla?t?ran saydam cam. Tiyatroda daha çok yak?nsak mercek kullan?l?r.(bkz. D??bükey Mercek).

Mevki:( O.O.): Orta Oyunu'nda erkek seyircilere ayr?lan yer.Meydan: (O.O.) : Orta Oyunu'nun oynad??? alan (ayn? zamanda bkz. Orta, Palanga. Meydanc?: ( Kö.O.) :Anadolu köy oyunlar?nda oyunlar? düzenleyenlere verilen adlardan biri.Mezzetino:(?t:): Commedia dell'arte 'de giysisi k?rm?z? beyaz kurdelelerle süslü u?ak tipi.

Mim: Kaynaktaki anlam?yla
1-oynamak;
2-oyuncu;bugünkü anlam?yla
3-yaln?zca hareketlere dayanan sözsüz oyun. Mimesis: (Yun) :Taklit,benzetme, öykünme. Platon bu terimi sözlük anlam?yla, yani 'öykünme' olarak kullanm??, Aristoteles dram sanat? konusunda bu terimi 'yeniden yaratma' ve ' yans?tma' anlam?yla yorumlam??t?r.Tiyatro sanat?n?n temeli ilkelerinden biridir.

Muhavere:(O.O.): Orta oyunu'nda söyle?me bölümü.Zurna, Kavuklu havas? çald?ktan sonra ortaya Kavuklu ile Kavuklu arkas? girerler ve Pi?ekar ile muhavere ba?lar. Bu bölüm iki kesimini kapsar : Arzbar ve Tekerleme. ?lkinde, oyunun yönlendiricisi Pi?ekar ile oyununun nekre ki?isi Kavuklu aras?ndaki konu?mada kimlikleri ve ne i? yapt?klar? ortaya ç?karmakta bir çe?it serim kesimidir.Tekerleme, de ise Kavuklu, ola?an d??? bir olay? ba??ndan geçmi? gibi anlat?r.Pi?ekar iki de bir sorular sorarak konuyu ayd?nlatmak ister; laf ebeli?i yap?l?r ve sonunda Kavuklu'nun anlatt?klar?n?n bir dü? oldu?u anla??l?r.

Müzikli Tiyatro: Büyük bir kesimi ezgiler ve danslarla geli?en, ama dramatik konu?ma ö?esini de kullan?lan tiyatro. Operetle olan tek fark?, müzikli tiyatrodan caz ve popüler müzi?in a??r basmas?d?r.

 

Videolu Soru zmleri

?km?? Sorular

Facebook Sayfam?z

Mesleki ve Teknik E?itim

Mesleki ve Teknik E?itim
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugn1095
mod_vvisit_counterDn1237
mod_vvisit_counterBu Hafta7511
mod_vvisit_counterBu Ay21896
mod_vvisit_counterToplam7598578

Kimler evrimii

Şu anda 18 ziyaretçi çevrimiçi

[+]
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color
Ödev