TalebeDunyasi.Com | Öğrenci Ödev Portalı

Anasayfa Site Haritas? E?itim Haberleri Ara
 
H-I-?-J

Hafif Komedya :Tek amac? e?lendirmek olan bu komedya biçiminde esnek bir doku vard?r.Konu?ma örgüsü h?zl? bir geli?im gösterir.?nce bir ta?lamay? kapsar.

Hafiflik :Tiyatro konu?mas?nda do?ru bo?umlamay? engelleyen yapayl?k.

Halk Tiyatrosu :Geni? halk y???nlar?na yönelen hem ö?retici,hem e?lendirici tiyatro.

Hareket Yap?m?: Oyun düzeninde yoruma uygun olarak hareketlerin ortaya ç?kar?lmas?.Hareketin uygulay?msal ölçülerinin,duygusal de?erlerinin ve niteliklerinin saptanmas?.

Hint Tiyatrosu : ?.S önce 320 tarihinden VIII.yüzy?l?n sonlar?na kadar süren klasik dönemden sonra IX. yüzy?l?n ba?lar?ndan sonlar?na kadar süren "klasik sonras?" dönem içinde geli?en Hint Tiyatrosunun kapsam? içine yaz?lan betikler,gölge oyunu ve danslar girer.Hint Tiyatrosunda iki temel dram turu vard?:
1- Malzemesini mitologya ve tarihten alan,dolay?s?yla kahramanlar? i?leyen nataka,
2- Malzemesini günlük ya?amdan alan ve ola?an insanlarla devlet memurlar?n? ele alan prakarana.

Hipokritos :Eski Yunanca'da hypokritos anl***** gelir.?.Ö. 534'te Thespis'in koro içinden birini ay?r?p koroba?? durumuna getirmesiyle birinci oyuncu do?mu?tur.Bu oyuncu koronun söylediklerine kar??l?k verdi?inden,ona hypokritos denilirdi.


?mge Tiyatrosu :Sahne tasar?mc?s? Robert Wilson'un imgelere dayanan,sahne plasti?i ve ???k anlay???yla geli?en oyun düzeni biçemine verilen ad.Robert Wilson'dan kaynaklanan bu tiyatro e?iliminde,geleneksel dramaturgi ve sahne tekniklerinin d???na ç?karak imge dizilerinin olu?turulmas?na,oyun ki?ileri,yer ve zaman gibi dramatik ö?elerin biçimsel parçalanmas?na çal???l?r.Sahne üzerindeki estetik hareketli resimlerde geli?tirilen bu sahneleme anlay???na "Resim Tiyatrosu" da denilmektedir.

??çi Tiyatrosu : 1-??çi s?n?f?n?n ç?karlar? do?rultusunda,onlar?n sözcülü?ünü yapan tiyatro.

2- ??çileri dinlendirip e?lendirirken ö?reten tiyatro.

?talyan Sahnesi : ?lk kez Rönesans'ta ?talya'da yap?lmaya ba?lanan çerçeve sahneli ve per**** sahne türü.

?yi Kurulu Oyun : XIX. yüzy?l?n ba?lar?nda,Frans?z yazar Eugene Scribe taraf?ndan önerilen uygulay?m? yetkin bir oyun biçimi. ?u özellikler vard?r:

1- Olay dizisi seyircinin bildi?i,ama oyun ki?isinin bilmedi?i bir giz üzerine kurulur;bu giz oyunun çözümüne dek sakl? kal?r.
2- Serim,eylemin geli?imi boyunca gerçekle?tirilir ve seyircinin ilgisi ba?tan sahneye çekilir.
3- Dördüncü perde ula??lan doruk nokta,o oyunun zorunlu sahnesidir.

4- Her oyunda bir yan?lg? sahnesi vard?r.Özü hafifletip biçimi vurgulayan bir oyun kurma anlay???d?r.

?zlenimci Tiyatro : 1896 Bildirisi ile do?alc?l??a kar?? ç?km?? bir ak?m.Ço?u kez simgeci tiyatro ile çak???r."Maddeyi b?rak?n,ruhu verin!"slogan? ile ortaya ç?kan bu ak?m?n yazarlar? yap?salc? sahne anlay???n? ba?latm??lard?r.Plastik sahne anlay???,biçemleme(stilizasyon),bütünü simgelerle verme ve iç eylemi ön plana alma özellikleri bu ak?m?n temel nitelikleri aras?na girer.

I??k : Yönetmenin,sahnenin ya da salonun ayd?nlat?lmas? için verdi?i buyruk .

I??k Köprüsü : Sahne a?z?n?n seyirciye görünmeyen üst kesiminden ???ldaklar?n as?ld??? ve ???klaman?n düzenlendi?i köprü.I??k köprüleri çe?itlidir;seyirci salonunda ve sahnede ortada ya da yanlarda olabilir.

I??k Odas? : Sahne ???klama dizgesinin denetlendi?i ve ???klama tasar?mc?s? ile yard?mc?lar?n?n çal??t??? oda.

?bi? : Do?açlamaya dayanan Türk halk tiyatrosunda güldürünün ba? yap?mc?s? olan u?ak tipi.Bu tip Türk kuklas?ndan gelmi? ve Kel Hasan'?n "Tuluat Kumpanyas?'nda geli?tirilmi?tir.

?çbükey Mercek : Iraksak(uzakla?t?r?c?)mercek;bak?lan bir?ey oldu?undan küçük görünür.

?ç Dekor : Bir oday? ya da kapal? alan? gösteren bir dekor.

?çli Komedya :Çocuksu,yüzeyde,yal?n ve kentsoylunun ahlak kavramlar?n? vurgulayan içli,ac?kl? ve sonu mutlulukla biten komedya biçimi.Genellikle,aralar?na engeller konulan iki sevgilinin birle?meleriyle tamamlan?r.XVII. yüzy?lda,Fransa'da Nivelle de la Chaussee adl? bir yazar taraf?ndan ortaya ç?kar?lm??t?r.

?ç Monolog : Bir oyuncunun sahnede konu?mas?na kar??n,dü?ündüklerini ve ruh durumunu seyirciye duyurmas?.

?mgelem : Stanislavski oyunculuk dizgesinde,oyuncunun,bir yap?t?n öyküsünü sanatsal bir yolda sahne gerçe?ine çevirmesinde ba?vurdu?u varsayma i?lemi.Oyuncunun sözcükler ard?nda yatan alt metni bulmak için ba?vurdu?u imgelem.?mgelem bir oyuncunun uygulay?m arac?d?r.

Japon Tiyatrosu : Belli bir estetik uzakl?k uygulay?m? ile oynanan oyunlar? kapsayan bu tiyatro,tiyatralli?i sa?layacak tüm ö?elerden yararlan?r.Bu tiyatroda,müzik,dans,ezgi,sözsüz oyun,maske,giysi önemlidir.Bat? tiyatrosu Japon tiyatrosundan Çiçek Yolu'nu ve döner sahneyi alm??t?r.Çiçek yolu,sahneden salonun arkas?na dek uzanan ve seyirci yerlerinin ortas?ndan geçen bir oyun alan?d?r;seyircinin aras?nda duran bir köprü gibidir.

Jelatin Süzgeç : I??ldaklar?n önüne konulan renkli,yanmaz jelatin süzgeç.Sahne ???klamas? renklendirmede ve atmosfer yaratmada kullan?l?r.

Jest : Oyunculukta iç ya?am? belirginle?tiren bas,el,kol hareketleri.

Jön Prömiye : Genç erkek kahraman; a??k tipi.Frans?zca'dan gelen bu sözcük,en çok Türk do?açlama tiyatrosu sanatç?lar? taraf?ndan kullan?lm??t?r.

 

Videolu Soru zmleri

?km?? Sorular

Facebook Sayfam?z

Mesleki ve Teknik E?itim

Mesleki ve Teknik E?itim
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugn1124
mod_vvisit_counterDn1237
mod_vvisit_counterBu Hafta7540
mod_vvisit_counterBu Ay21925
mod_vvisit_counterToplam7598607

Kimler evrimii

Şu anda 26 ziyaretçi çevrimiçi

[+]
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color
Ödev