TalebeDunyasi.Com | Öğrenci Ödev Portalı

Anasayfa Site Haritas? E?itim Haberleri Ara
 
E-F-G

Edil: 1-Roma tiyatrosunda oyunlar? parasal ve yönetsel aç?dan koruyanlara verilen ad.
2-Oyunlar? denetleyip gösteri günlerini ve daha baska kay?tlar? saptayanlara verilen ad.

Edilgen Kahraman:Baska oyun ki?ilerinin etkisiyle hareket eden oyun ki?isi.

Efe: Orta Oyunu ile Türk gölge oyununda olumlu kabaday? tipi.Bunlara Zeybek de denir.Heybetli görünü?leri ve mertlikleri ile kavgalar? ay?r?r,sorunlar? çözümler.

Egitsel Oyun: (O.O.) Egitimi amaç edinen oyun biçimi.

Ek Oyun: Rönesans'ta,?ngiltere'de asal oyuna ek olarak oynanan ve genellikle güldürücü olan k?sa yap?t.

Ele?tiri: Bir yap?t? ,dünya görü?ü,sanatsall???,topluma katk?s?,sahnelenmesi,oyunculu?u ve plastik tasar?m de?erler aç?s?ndan de?erlendirme i?lemi.

Ele?tirmen: Ele?tiri yazan kimse.Bir yap?t? kendi de?erlendirmesi ile ele alan yazar.Ele?tirmenin yazd??? alanda bir dünya görü?ü,geni? bilgisi,sanata kar?? ola?anüstü bir duyarl?l??? ve alg?lama yetkisi olmas? gerekir.

Elestirmenler Birli?i: Ele?tirmenlerin biraraya geldikleri birlik.Bunlar?n baz?s? tiyatronun çe?itli dallar?nda ödüllü yar??malar düzenler,baz?s? da o dönemin oyunlar?na ödüller verir.

Epik Tiyatro: Yan?lsamac? tiyatronun seyirciyi sahnedeki karakter ve olaya özde?le?tiren duygusal ya?ant?s? kar??s?na,maddeci diyalekti?in tarih bak??? aç?s?n? sa?layan ve seyirciyi gözlemde bulunan bir üçüncü ki?i durumuna getirerek onun usçul yöneli?te karar vermesini sa?layan tiyatro anlay???.

E?zamanl? Sahne: ?lk kez Orta Ca?'?n dinsel oyunlar?yla ortaya c?kan ,seyirciye göre solda cennet,sa?da cehennem olmak üzere,bu iki kavram aras?ndaki yerleri (kilise,tap?nak,ermi?lerin yeri vb.) ayn? oyun alan? uzerinde,yerle?ik biçimde kapsayan sahne türü.

Eylem Oyunu: Karakterler yoluyla de?il de,d?? eylemle geli?en oyun.Ki?ilerin yap?lar?ndan gelmeyen ,durumlar?n gerektirdi?i ya da istem d??? davran??lardan,eylemlerden geli?en oyun.Bu oyunlarda olaylar ön plandad?r.

Fabula: Latincede yap?t,öykü,söylence ve masal anlamlar?na gelir.Aristoteles'e göre ,fabel bir eyleme öykünme ,olaylar?n birbirine nedenlere ba?l? olarak dü?ümleni?idir.

Fars: Güldürü o?esi daha cok hareketlerden ve nuktelereden c?kan oyun;dü?ünceden çok göze ve duyulara yönelir.Vurgu ki?iyi karikatürle?tirerek ve olaylar? abartarak elde edilir.

F?s?lday?c? Defteri: F?s?lday?c?n?n elinde bulunan,betikle birlikte oyuncular?n sahnedeki durumlar?n? gosteren defter.

Figüran: B?r oyunun kalabal?k sahnelerini doldurmak icin kullan?lan,bazan birkac söz soyleyen,co?u kez de konu?mayan ki?i.

Fiziksel Hareketler Yöntemi: Stanislavski oyunculuk dizgesinde psikofiziksel i?lemin fiziksel yan?.Duyguyu yakalmak icin fiziksel hareketten yararlanma olgusu.Bu çal??man?n dokuz o?esi vard?r.
1-Büyüleyici "e?er",
2- Belirli Ortam,
3- ?mgelem,
4- Dikkati Odaklama,
5- Gercek ve ?nanma,
6- Duygu-Dü?ünce Al??veri?i,
7- Duruma Uyma,
8- H?z (D??)-Tart?m(iç),
9- Duygu Belle?i .

Furi:(Do?.) Türk do?açlama tiyatrosunda alk?? anl***** gelen argo sözcük.

Fuaye: Oyun ba?lamadan önce ve antrakt esnas?nda seyircinin çe?itli ihtiyaçlar?n? kar??lad??? bir çe?it bekleme salonu.

Gazete Tiyatrosu: Günlük ve geçmi? olaylar? gazete haberleri biçiminde; belgesel olarak canl? bir uyarma ve propaganda tiyatrosu. Gün****k ya?amda yer alan siyasal ve toplumsal sorunlar? ele?tirel bir bak?? aç?s?ndan verebilmek için, siyasal kabare türünden ve kurgu tekni?inden yararlan?r. Önemli bir gazete haberini sahneye projeksiyonla yans?t?p, yeniden canland?rarak yorumlar.

Gag : Bir skeçte,revüde ya da bir e?lence gösterisinde herkesin gülebilece?i bir nükteyi kapsayan sözler ya da durumlar.

Gala : Daha çok opera için kullan?lan,protokolün ça?r?ld??? ve resmi giysi ile gidilmesi zorunlu gösteri gecesi

Galeri : 1-Latin tiyatrosunda yüksek ve uzun takma saç.
2- Tiyatro yap?lar?nda ikinci asma kat.

Geleneksel Gösteri : ça?da? tiyatro kavr***** kar??t kavram? getiren tiyatro.Bir toplumun kendine özgü yap?s?n?n olu?turdu?u ve o toplumun yap?s?nda de?i?iklik sureciyle yak?n ilintisi içinde sürmü?,daha sonraki dönemlerde kal?pla?arak donmu? ve kendi özelliklerini korumu? tiyatro.

Geleneksel Türk Tiyatrosu :Türk toplumuna özgü gösterim türlerini kapsayan halk tiyatrosu ve köy tiyatrosu geleneklerini içeren tiyatro.Bunun kaps***** gölge ve kukla oyunu,orta oyunu,meddahl?k,dramatik danslar ve konulu sava? oyunlar? girer.

Gençlik Tiyatrosu :1-Orta ö?retimdeki gençler taraf?ndan kurulan,yönetilen ve gerçekle?tirilen tiyatro.
2-15 ya? s?n?r? göz önüne al?narak profesyoneller taraf?nda oynanan ,e?itsel yan? a??rl?kl? gençlik tiyatrosu.Geli?mi? ülkelerde profesyonel gençlik tiyatrolar?na devlet ödene?i sa?lan?r.

Gerçekçi Tiyatro :Gerçekçili?in s?n?rlar? çok geni? bir alana yay?l?r.Hele kavram olarak esnek oldu?u oranda belirsizdir.Gerçekçilik deyince,bazen nesnel gerçekçili?i kabul eden,bazen da anlat?m? ve biçemi belirleyen bir yöntemi anlatmak isteriz.
1- Tutum olarak : Sofokles'ten,Shakespear'e',Tolstoy'dan Brecht 'e kadar,birtak?m soyut sanat anlay??lar? d???nda,tüm sanat gerçekçi sanatt?r.
2- Yöntem olarak : ?çeri?i,biçemi ve biçimi gerçekçili?e giren yap?tlar,a?amalar dizisine dayanan kapal? bir toplumun de?il,aç?k bir kentsoylu toplumun sanat anlay???d?r.Gerçekçi tiyatro,gerçekli?i nesnel,somut ve dolay?ms?z olarak yeniden yaratarak yans?tmay? amaçlayan tiyatrodur.Bu estetik ak?m içindeki tiyatro,olay dizisinin kesintisiz eylemlerinden yararland??? oranda,anlat?ma ve episodik geli?ime dayanan biçimleri de kullan?r.Gerçekçilik,yazar?n ve sanatç?n?n,gerçekli?i birey-toplum ili?kilerinin çeli?kileriyle inceledi?i noktada ba?lar.

Gerçeklik :Gerçek olan,var olan ?eylerin tümü.

Gerçeküstücü Tiyatro : Birinci Dünya Sava??ndan sonra Fransa'da Andre Breton'un,Freud'un görü?lerine dayanarak ?ampiyonlu?unu yapt??? ve bilinçalt? varsay?mlar? ile dü?te oldu?u gibi,parçalar? birbirini tutmaz bir anlat?m biçimi ile vermeye çal??an tiyatro anlay???.XIX. yüzy?l sonunda,Fransa'da Alfred Jarry'nin ve daha sonra ozan Appolinairenin öncülük etti?i tiyatro anlay???.Artaud'nun tiyatro görü?lerine içeren Le Theatre et son Duble adl? yap?t? da bu ak?m?n geli?imi içinde yer al?r.

Gev?eme : Stanislavski dizgisinde bir oyuncunun dikkatini toplayabilmesi için gerekli olan ruhsal ve kassal rahatlama.

Gezici Tiyatro : Belli bir yerle?ik düzeni olmayan kentten kente,köyden köye gezerek oyunlar oynayan tiyatro.

Giri? Müzi?i : Oyunun ba?lad???n? belirten ve seyirciyi oyunun atmosferine sokmay? amaçlayan perde aç?lmadan ya da aç?l?rken çalan müzik.

Görsel Etmenler : I??klama ayg?tlar?yla yap?lan sahne etmenleri.Göze yönelen,???klama ve izdü?üm yoluyla gerçekle?tirilen etmenler.

Gösterim : Sahnede,alanda ya da gergi üzerinde oynanan ,göz ve kula?a yönelen oyunlar?n,danslar?n ve benzeri sanatlar?n tümüne verilen ad.

Grotesk : Tiyatroda karikatürle?tirme i?leminin özü olan grotesk,seyirciyi yabanc?la?t?rarak,tuhaf ve ?a??rt?c? biçimlerle kar??t görüntüleri birle?tirerek güldürmeye yönelen ,ussal dizgiye kar?? ç?karak,ussal bir sonucu getiren,temelde ciddi,ama görünü?te gülünç ve abart?l? olan biçim.

Grotesk Tiyatro : XX. yüzy?l?n ba?lar?nda,?talya'da Birinci Dünya Sava??'n?n yaratt??? karamsarl?ktan,anaparac? düzenden ve sanayile?menin kentsoylu ya?am?nda yol açt??? yabanc?la?madan kaynaklanan "gerçekli?in çoklu?u" ile düzenin "iki yüzlülü?ü" nü vurgulayan kara gülmece niteli?indeki oyunlar?n tümüne verilen ad.Öncelikle Luigi Pirandello'nun oyunlar?ndaki "maske-yüz" ikilemi ile insan?n özü ile davran??lar? aras?ndaki çeli?ki ortaya ç?kar?lmak istenmi?tir.Meyerhold,bu biçimi maddeci diyalekti?i temel alan bir içeri?e oturmu?tur.

 

Videolu Soru zmleri

?km?? Sorular

Facebook Sayfam?z

Mesleki ve Teknik E?itim

Mesleki ve Teknik E?itim
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugn854
mod_vvisit_counterDn1231
mod_vvisit_counterBu Hafta12927
mod_vvisit_counterBu Ay12927
mod_vvisit_counterToplam7669273

Kimler evrimii

Şu anda 17 ziyaretçi çevrimiçi

[+]
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color
Ödev