TalebeDunyasi.Com | Öğrenci Ödev Portalı

Anasayfa Site Haritas? E?itim Haberleri Ara
 
D

Dadac?l?k: XX.yüzy?l ba?lar?nda Tristan Tzara ve Richard Hülsenbeck'in yay?mlad?klar? bildiriye (1916) ba?lam?? ve yedi y?l kadar sürmü? olan dil ve estetik kurallar?n?bunlar?n denetlemesini mant?k dizgesini tan?mam?? ve sözcük anlamlar?na de?er vermemi? bir ak?m. Alabildi?ine ba??ms?z ça?r???mlarla ilkel ve do?rudan anlat?m biçimi arayan bir sanat ç???r?d?r.bebeklerin ''dah dah'' seslerinden '' dada''y? üretmi?lerdir.Bunlarda de?er tan?mazl?kta birlikte bir ba?kald?r? da vard?r (bkz.Gerçeküstücü tiyatro)

Da?ar Tiyatrosu: Bir tiyatro dönemi içinde oynamas? uygun gördü?ü oyun demetini ilerdede oynaya bilecek biçimde önceden belirleyen drama turgi anlay???n? benimseyen tiyatro.

Dakikalama: Oyunun süresini hesaplayabilmek için her bölümün kaçar dakika sürdü?ünü saptama.

De?i?ebilir Dekor: Bir oyunda çabucak de?i?tirilebilecek biçimde haz?rlanm?? dekor.

De?i?ebilir Sahne: ?stenilen biçime sokulabilen sahne biçimi.

De?i?ken Pano: Dekor de?i?iminde kullan?lan çok çabuk de?i?e bilen pano. Bu ya arkal? önlü kullan?labilinir ya da çe?itli kasnaklanm?? levhalar tak?l?p ç?kar?larak gerçekle?tirilebilinir.

De?i?ken Ses: Tiz ve pes uzamlara kolayca inip ç?kabilen ses

De?i?ken Se?ir Yeri: De?i?ik gösteriler ve amaçlar için kullan?labilen seyir yeri biçiminin de?i?tirilmesiyle de?i?ik oyun alanlar? elde edilebilen salon.

Dekor: Oyun konusunun geçti?i yeri çevreyi ve atmosferi biçim kal?p renk ???klama ve bazende simgelerle canland?ran tamamlanm?? sanatsal yap?m.

Dekor Birimi: Dekor parças?.

Dekor Tasar?mc?s?: Bir oyunun o dekorunu önce ka??t üzerinde tasarlayan sonra renklendirip tasla??n? ve maketini yapan ve sahne üzerinde gerçekle?tirilmesini denetleyen dekorun haz?rlanmas?n? yöneten sanatç?.

D.elikanl?ba?? (Kö:O.) : Anadolu'da köy oyunlar?n? yöneten ki?iye verilen ad.

Deneme Tiyatrosu: Yeni denemelerin yap?ld??? genç oyun yazarlar?n?n yönetmenlerinin ve oyuncular?n?n de?i?ik biçimler denendikleri topluluk.Burada daha çok genç tiyatro adamlar? denenir.

Deneysel Oyun: Bilinenin d???nda yeniliklerin denendi?i oyun.

Deney Tiyatrosu: Sahne üzerinde yeni denemelerde bulunan ve sahne plasti?i aç?s?ndan yeni tiyatroya verilen ad. Deney Tiyatrosu'nun Deneme Tiyatrosu'na olan fark? burada tiyatroya ili?kin her türlü deneyin yap?lmas?d?r.Bunlar oyunculuk tekni?i yada sahne tasar?m? gibi bir çok alanda estetik ve teknik deneyler olabilir. Buradaki deneyler daha çok kavramlar?n uygulanmaya aktar?lmas?yla ilintilidir.

Denge: Yönetmenin sahne üzerinde tasarlad??? oyun düzeninin temel ö?elerinde biri Göz dengesiz bir görünümü (bilinçsiz olsun olmas?n) sezinledi?i için sahne üzerindeki oyuncular? özellikle kalabal?k sahnelerde iyi dengelemek gerekir. Sahne üzerinde denge iki ana bölümde ele al?n?r;
1- Fiziksel Denge bak???k (simetrik) ve bak???ks?z (asimetrik) olmak üzere iki çe?ittir.
2- Güzel duygusal (estetik) Denge: sahne üzerinde kalabal??? anlam aç?s?ndan uyumlu bir duruma getirmek içindir.

Denyo (O.O.) : Orta Oyunu'nda budala tipi.Denilo da denir. Yaygarac? ac?ma duygusuyla ??mart?lm??küstahars?zküfürbazyüzsüz ve s?rna??kt?r.Mahallenin ****si.

Devlet Tiyatrosu: Devletten ödenek alan kültür ve sanat alan?nda kamu hizmeti ile sorumlu olan geni? olanakl? tiyatro.

Drama: ?iirsel anlat?sal ya da diyaloglar halinde yaz?lan ve yaz?nsal metnin oyun ki?ilerinin söyleminden olu?tu?u edebiyat türü. Drama; yaln?zca Bat? tiyatrosunun yüzy?llard?r üretti?i; tiyatro yaz?n?nda kendini kabul ettirmi? yap?tlar?n ortak özelli?i de?il her çe?it tiyatro ürününün ortak özelli?ini gösteren bir terim olarak ele al?nmal?d?r.

Dramaturg: Tiyatroda repertuar politikas?n? saptamaya yard?mc? olan repertuar haz?rlayan oyun metinlerini okuyarak; gerekirse çevirisini yaparak oyunlar? inceleyen analiz eden ve bu konuda detayl? raporlar haz?rlayan dramaturg; rejisöre oyunun yorumu konusunda öneriler sunabilir. Oyuncu ve tasar?m sanatç?lar?na malzeme sunmak da dramaturgun görevleri aras?ndad?r.


Do?açlama: 1-Beti?e dayanmayan içe do?du?u gibi oynama ve konu?ma.
2-Oyun s?ras?nda, beklenmedik bir ters durum kar??s?nda durumu kurtarmak için betikte olmayan hareketler yap?p sözler söyleme.
Güldürmek amac?yla daha önceden saptanmam?? hareketlere ve sözlere
3-Daha önceden saptanm?? betik üzerinde do?açlamalara gitme (Örn: Orta Oyunu, Commedia dell'Arte).
4-Güldürmek amac?yla daha önceden saptanmam?? hareketlere ve sözlere yönelme; bu sonuncusu tiyatro sanat? aç?s?ndan olumsuzdur.

Do?açlama Tiyatrosu :1-Bir beti?e dayanmadan önceden saptanm?? bir geli?im çizgisi üstünde do?açtan oynan ve örgüsü önceden bilindi?i için, oyuncular?n bu örgüyü izleyip anl?k bulu?larla geli?tirdikleri gösterileri içeren tiyatro.

Do?alc? Tiyatro :XIX.yüzy?lda, Romantizm'e kar?? ortaya ç?kan, do?a bilimleri aç?s?ndan insanlar? kat?l?msal, çevresel ve toplumsal ili?kilerine göre inceleyen bu ak?m içindeki tiyatronun özellikleri kapsam?nda, ya?am gerçe?ini en küçük ayr?nt?lar?na dek i?lemek yer al?r.Tart??ma açacak konular ele al?n?rken, küçük adam? gerçe?i do?abilimsel aç?dan gösterilmeye çal???l?r.Bu ak?m üzerinde dü?ünür.Auguste Comte'un pozitivist dü?üncelerinin ve Charles Darwin'in Türlerin Kökeni ve Do?al Seçme kuramlar?n?n etkisi görülür.

Dolant? Komedyas? :Kurgu ustal???n?n önemli oldu?u bu komedyada olaylar ve güldürü ö?esi yazar?n tasarlad??? bir dolant?dan ortaya ç?kar. Bu komedya daha çok olaylar yoluyla geli?ir.

Dola??c? Topluluk :Kent kent ,ilçe ilçe dola?arak oyunlar oynayan ta?ra toplulu?u.

Doruk Nokta :Bir oyunun geriliminde ve geli?iminde kesin noktas?. Ki?ilerin ön planda oldu?u oyunlarda ba? oyun ki?isinin, olaylar?n ön planda oldu?u oyunlarda ana olay?n yöneli?indeki kesin dönüm noktas? Bu noktadan sonra çözüm gelir.

Dördüncü Duvar :Sahnenin seyirciye aç?lan yan?.Bu deyimi, ilk kez Frans?z yönetmen André Antoine ortaya atm??t?r.Antoine sahnenin seyirciye aç?lan a?z?n? saydam bir duvar varsayarak oyuncular?n seyircileri görmemeleri ve böylece dikkatlerini tamamen kendi oyunlar?na toplamalar? gerekti?ini belirtmi?tir.

Dörtleme :1-Antik tiyatroda yazar?n yar??maya kat?lmak için yazmak zorunda oldu?u üç tragedya ile bir sat?r oyunun tümüne verilen ad.
2-Bir öykünün dört evresini içeren dört oyunun tümü.

D??a Vurumcu Tiyatro: Tipik bir Orta Avrupa, daha do?rusu bir Alman tiyatro ak?m? içinde say?labilecek bu yöneli? do?alc?lar?n a??r? do?a kopyac?l???na, izlenimciler ve simgecilerin içedönük gizemcili?ine ve statik oyunlar?na bir tepki olarak Almanya'da ortaya ç?km?? ve 1910 ile 1924 y?llar? aras?nda etkin olmu? bir ak?m.Etkileri çe?itli ülkelerde k?rkl? y?llara kadar hissedilmi?tir.Ç?k??? o dönemdeki Almanya'n?n toplumsal ve ekonomik durumundan kaynaklanm??t?r. Bask?c? otoriteye ba? kald?r?y?, daha iyi bir düzen istedi?ini içeren ak?mda çe?itli e?ilimler yer al?r. Oyun yap?lar?nda sürekli bir ak?? yerine, k?sa tablolar vard?r; ?iirli konu?malardan makine t?k?rt?lar?na de?in uzanan bir konu?ma örgüsü görülür. Oyun ki?ileri bireyi de?il, bir y???n?, bir toplumsal s?n?f? ya da toplulu?u yans?lar. Dü?ünceyi iletmede gergi üzerine dü?ürülen resimlere, yaz?lara ve sinema filmlerine ba? vurulur. Epik Tiyatro'yu etkilemi?tir.

Dikkat çemberleri :Stanistlavski'nin oyunculuk dizgesinde, dikkatin odaklanmas?n? kolayla?t?rmak için saptanan bölgeler. Dikkati odaklamada üç bölge kullan?l?r;

1-Küçük dikkat çemberi; yak?ndaki bir nesneye dikkati odaklama;

2-Orta dikkat çemberi; az uzaktaki bir nesneye dikkati odaklama;

3-Geni? dikkat çemberi: sahnenin uza??ndaki bir esneye dikkatli odaklanma.

Dilsiz Oyunu (Kö:O.) :Anadolu köylü oyunlar?nda sözsüz bir oyun;bu oyuna Sam?t ya da Lal da denir.

Dip Müzi?i :Bir oyunda, hareket ve sözlerin yan?s?ra,duygusal etkiyi artt?rmak için yer alan destekleyici müzik.

Dip Perdesi :Sahne gerisine konulan resimli kuma? perde.

Dip Resmi :Bir sahne dekorundaki çe?itli ö?elere derinlik vermesi için görünür yere kurulan resimli dekor parças?. Örnek: kap? aç?ld???nda görünmesi için kap? arkas?na konulan resim,pencere aç?ld???nda görünmesi gereken resim. Bu ayn? zamanda,seyircinin kulisi görmesini engeller.

Di?i Konu?ma (arg.) :Do?açlama tiyatrosunda ya da Orta Oyunu'nda Nekre'nin (komi?in) ya da Kavuklu'nun nükte yapmas? için laf açmak.

Di?i Söz (arg.) :Do?açlama tiyatrosunda ya da Orta Oyunu'nda Nekre'nin (komi?in Kavuklu'nun nükte yapmas?n? sa?layan sözcük.

Ditramb :Tanr? Diyonizos onuruna söylenen,onun ya?am?ndan ac? ve tatl? serüvenlerinden sözeden, bazen ciddi bazen da aç?k saç?k ezgiler.

Diyalektik Oyun :Diyalektik yönle yaz?lm?? oyun. En belirgin özelli?i,gerçekli?i yeniden yans?t?rken tarihsel süreci gözönüne almas?d?r.Aksiyon, iç ve d?? çeli?kileri ön plana ç?kartarak olumlu ve olumsuzu iç içe, ayn? anda gösterir.Bu Diyalektik geli?me sonucu çözüm seyirciye b?rak?l?r. Çözüm için veriler oyunda haz?rlan?r ve seyircinin bu verilere dayanarak dü?ünmesi hedeflenir. Diyalektik oyun, kapal? ve aç?k biçimde olabilir. Önemli olan biçem de?il gerçekli?in diyalektik yoldan dramatik ya da tiyatral bir biçimde aktar?lmas?d?r. Bu oyunlar Brecht'in etkisiyle, onun ölümünden sonra en çok genç Alman yazarlar? taraf?ndan tart???lm??t?r.

Diyalektik Tiyatro :Brecht, yazarl?k ya?am?n?n son y?llar?nda, kuramlar?n? belirledi?i tiyatrosu için Epik kavram?n?n yetersiz kald???n? ve tiyatrosunun insanlar? güldürürken dü?ündüren bir Diyalektik Tiyatro oldu?unu belirtmi?tir. Brecht, oyunlar?ndaki diyalekti?inin anahtar?n? ?u sözlerle verir; ''Duygusall?k ço?u kez y?k?ma götürdü?ü halde, temelde insan?n iyi yan?n? yans?lar. öte yanda ak?lc? tutum, bir insan? kötü yapabildi?i halde, bozuk düzende, toplum içinde ayakta kalabilmesinin bir ko?u?udur.'' Yazar do?ru bir düzenin gelmesiyle ak?l -duygu çat??mas?n?n yok olaca??na ve her ikisinin da dengeli bir yolda birbirini destekleyece?ine inan?r.

Diyazinos :Anadolu ve Yunan mitologyas?nda, do?an?n yenileyicisi ve ya?am?n simgesi olan ?arap ve co?ku Tanr?s?. Zeus ile Samele'nin o?lu. Diyonizos'un simgesi bir üflemeli çalg? olan Anlos'tur (bkz. Baküs) .

Diyonizya :Tanr? Dionizos ad?na kutlanan törenlere verilen ad. Bunlar üç çe?itti; -Küçük Diyonizya- ya da Kent Diyonizyas? ,-Küçük Diyonizyas?- ya da K?r Diyonizyas? ve birde - Lenaya-,üzüm töreni.Büyük Diyonizya, baharda, Nisan ayn?da yap?l?r, alt? gün sürerdi; bunun dört günü tiyatro gösterilerine ayr?l?rd?.Küçük Diyonizya ve Lenaya ise ba? bozumu s?ras?nda kutlan?rd?.
Dört Tragedya Çe?itli :(Yun.) Aristoles'e göre,tragedyan?n karma??k, aktörsel, yal?n ve y?k?msal olan dört türü.

Dram :Yunanca da ''bir ?ey yapmak, oynamak'' anl***** gelir. Yaz?n tarihçilerine göre, lirik ve epik yan?nda, üçüncü bir yaz?n alan?d?r. 1-sahnede oynanmak üzere, konu?malar ve hareketlerle geli?en, kar??t olu?lar?n çat??mas?yla geli?en ve sonuçlanan oyun.
2-Halk dilinde ciddi oyun.

Dramatik :1-Dram'a yani oyun türüne ili?kin olan.
2-?çinde gerilim,çat??ma çe?itli olaylar ve kar??tl?klar bulunan, insanla ve insan ili?kileriyle geli?en herhangi yap?t ya da olay.

Dramatik Olay :Dramatik bir durum taratan olay. Her?eyden önce insanla ilgili olan ve insan üzerinde bizi dü?ünmeye yönelten olay. ?nsanlar?n kendilerine, birbirlerine ya da bir duruma kar?? olan tuttumlar?nda de?i?iklik getiren ya da bu de?i?ikliklere kar?? ç?kan bir eylemin ba?lang?c?.

Dramatik Oyuncu :Sözlü tiyatro oyuncusu.

Dramatik Tiyatro :1-Konu?man?n, hareketlere desteklendi?i tiyatro.
2-Epik Tiyatro'nun ç?k???ndan sonra, estetik nitelikleri ve yan?lsamac? yan? gözönüne al?narak duygusal bo?al?m sa?lay???ndan dolay? ''Aristolesçi Tiyatro'' olarakta al?nm??t?r (bkz. Benzetmeci Tiyatro).

Dram Sanat? :?nsana ili?kin olan her ?eyi sanatsal bir yarat??la canland?ran üretim ve yap?m.Dram sanat?n?n birbirinden ayr?lmayacak temel ö?eleri, yans?lama,canland?rma ve eylemdir. Bu üç temel ö?enin bulundu?u bir k?sa bölüm,be? dakikal?k konu?ma, bir sözsüz oyun,sinema filmi, televizyon dizisi,opera betikçesi, hatta bir oratoryo dram sanat?n?n kapsam? içindededir. Dram sanat?, tiyatro olgusunun yaz?nsal yan?d?r (bkz. Tiyatro Sanat? ).

Duman Kutusu :Sahnede duman sa?lamaya yarayan kutu. Bu kutunun içinde, gere?ine göre, bazen yava? yanan barut, bazen s?v? parafin, bazen da ' kuru buz ' denilen kat? karbondioksit kullan?l?r.

Durak Yöntemi :Tiyatro yap?t?n?n, sürekli geli?imi sa?layan bölümlere de?il, kendi ba??na, tamamlanm?? birimlere ve duraklara kuruldu?u yöntem. ?lk kez Orta Ça?'?n dinsel oyunlar?nda izlenen bu yönteme ça??m?zda d??avurumcu oyunlarda, belgesel tiyatroda ve Epik Tiyatro yap?tlar?nda rastlan?r.

Duruma Uyma :Stanistlavski oyunculuk düzgesinde, oyuncunun eri?mek istedi?i amac? dü?ünerek canland?raca?? hareketleri tam anlam?yla de?erlendirebilmek için durumla kendisini uydurmas?. Duruma uyma, oyuncunun kar??s?ndaki oyuncuya ve ba?ka engellere göre gerçekle?tirilir. bunun için de, oyuncu ''nas?l?'' sorusunu sorar.

Durum de?i?tirmek :Oyuncunun gövdesel olarak bir görünü?ten ba?ka bir görünü?e geçmesi.

Durum Komedyas? :Gülünç olan? karakterden de?il, durumlardan geli?tiren komedya biçimi. Nesnel bir bak??la,yani toplumsal olgular?n yans?t?lmas? ile ele al?nd???nda içerik aç?s?ndan yo?un olabilen bu komedya biçimi, öznel aç?dan salt güldürmek amac?yla i?lendi?inde daha çok kurgu ustal??? ile belirir.

Duru Ses :T?n? yönünden pürüzsüz ses.

Duygu Belle?i :Stanistlavski oyunculuk düzgesinde, oyuncunun geçmi?teki deneyimlerini,haz?rlad??? rolü do?ru bir biçimde ortaya ç?karmas?nda duygu belle?ine ba?vurur.Oyuncunun, bir melodiyi, bir sesi, bir yüzü,ac? bir olay? ya da mutlu bir an? an?msayarak rolündeki hareketleri ve konu?may? saptamas? duygu belle?i yoluyla olur. Örnek: ünlü ?ngiliz aktrise Dame Ellen Terry gençli?inde duydu?u kilise çanlar?n? an?msayarak a?layabiliyordu.

Duvar Duyurusu :Oynanacak oyunlar?n tan?t?l?p yayg?nla?t?r?lmas?na yarayan, bazen resimli, bazen grafiksel bir görünümü olan duvar duyurusu.

Dü?üm :Bir oyunda gerilim artt???, i?lerin kar??t???, çapra?t??? yer.Dü?üm ö?esi, çat??malardan,çevrilen dolaplardan,bir tak?m gözlerden elde edildi?i gibi, ki?ilerin karakter özellikleriyle de yarat?labir.

Dükkan :(do?. ve O.O.) 1- Do?açlamaya dayanan Türk tiyatrosu argosunda tiyatro yap?s?.
2-Orta Oyun'da i? yerini belirten, yaln?zca iki alçak kanad? bulunan 1 ar??nl?k (yakla??k 68-70 cm.) bir peyke.Önünde aral?ks?z bir alçak iskemle bulunur.

Dü?çülük :XX. yüzy?l ba?lar?nda ortaya ç?kan, öyküleri dü?teki gibi silik, kar???k, usd??? ve fantezi yan? zengin olan k?sa süren bir sanat e?ilimi.

Dü?ünce Oyunu :Bir ana dü?ünce çerçevesinde geli?tirilen oyun. Olay dizisi, ki?iler ve konu?ma örgüsü yaln?zca ortaya konulmu? olan ana dü?ünce için vard?r. Sahneleme olana?? az olan, daha çok okunmaya elveri?li bir anlay?? benimser.

Düzeltme :Oyun seyirci kar??s?na ç?kart?ld?ktan sonra görülen baz? aksakl?klar? düzeltmek için yap?lan ek çal??ma.

Düzen Aç?klamas? :Yazar?n oyun beti?inde, yere, giri?lere, ç?k??lara,dekora,giysilere,donat?ml?klara, müzi?e,çe?itli etmenlere,ki?ilerin görü?lerine ve davran??lar?na ili?kin genellikle ayraç içinde yapt??? aç?klama.

Düzenleyici :Sahne yeklisinin yard?mc?s?. Çal??malarda ve gösteriler s?ras?nda oyun düzeni ile saptanm?? i?leri ( oyuncular?n giri?lerini, müzik ???klama repliklerini , dekor de?i?imini, perdenin zaman?nda aç?l?p kapanmas?n? denetler). Ayn? zamanda, gerekti?inde sahne gerisinden uygulay?m i?liklerine ve giysiliklerine ba?lant? kurmakla görevli.

 

Videolu Soru zmleri

?km?? Sorular

Facebook Sayfam?z

Mesleki ve Teknik E?itim

Mesleki ve Teknik E?itim
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugn870
mod_vvisit_counterDn1231
mod_vvisit_counterBu Hafta12943
mod_vvisit_counterBu Ay12943
mod_vvisit_counterToplam7669289

Kimler evrimii

Şu anda 27 ziyaretçi çevrimiçi

[+]
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color
Ödev