TalebeDunyasi.Com | Öğrenci Ödev Portalı

Anasayfa Site Haritas? E?itim Haberleri Ara
 

Canl? Gazete : Gazete ba?l?klar?n?n konular?na dayanan ABD' de ortaya ç?km?? bir tiyatro biçimi. K?sa etkileyici sahnelerle günlük olaylar? ele?tiren ve toplumsal sorunlara de?inen gösteri. Buna 'gazete tiyatrosu' da denir.

Canl? Karagöz (O.O.) : 1-Halk dilinde Orta Oyunu'na verilen ad.
2- XIV. Yüzy?l sonlar?nda gölge oyunu tipleri ve giysileri ile sahnede oyuncular taraf?ndan oynanan oyun.
Cep Tiyatrosu: Sahnenin seyirciye çok yak?n ili?kide oldu?u az ki?i alan tiyatrolara verilen ad.

Cezvit Tiyatrosu: XVII.yüzy?l ortas?ndan XVIII.yüzy?la de?in süre gelen dinsel ö?reti tiyatrosu. Barok tiyatro biçimini benimsemi?tir.Luther'in din reformuna kar?? gerçekle?tirilmi? olan ve yaln?zca katoliklere özgü gerici bir tiyatro anlay???d?r.

Ciddi Komedya: Kentsoylu komedyas? için Diderot'nun kulland??? bir terim. Ciddi komedya soylulu?un yüksek komedya anlay???na ve ayn? zamanda halk?n kaba güldürü anlay???na kar?? ortaya konulmu? bir türdür.

Comedya: ?spanyolcada tam uzunlukta 'oyun' anlam?nda kullan?lm??t?r. XVII.yüzy?l ?spanyol tiyatrosunun alt?n ça??na ili?kin olan Comedya kavram?. Bunun alt türleri vard?. Bunlardan biri Lope de Vega'n?n bulu?u olan ve çe?itli serüvenleri içeren comedya de capa y espada (pelerin ve k?l?ç oyunu) dur.

Commedya del ''Arte'': ''Usta i?i oyun''' anl***** gelen ?talyan do?açlama tiyatrosu. Ba?lang?c? 1550'ye dayanan bu tiyatro bir seneryo üzerinden dogaçlamalara gidilerek oynanan müzikl? tart?ml? bir halk komedyas? türüdür. Oyundaki gülmece oyun oynand??? s?rada ve o anda oyuncular tarafindan uydurulur. Gerek sahne teknigi gerekse tipleri aç?s?ndan Avrupa tiyatrosu ve Türk tiyatrosu etkilemi?tir. Bu etkisini bugüne kadar da sürdürmü?tür.

Curcuna (O.O.) : 1- Orta Oyun'un ba?lang?c?nda ya da bu oyundan ba??ms?z olarak ortaya ç?kan o gün oynayacak olan tiplerin müzik e?ligindeki danslar?.
2- soytar?lar?n aç?k saç?k hareketlerle gülünç danslar yaptiklar? gösteri.

Curcunabaz (O.O.) : Curcuna içinde dans edip soytar?l?klar yapan sivri külahl? bazen yüzleri maskeli oyunculara verilen ad.

Cüce (O.O.) : Orta Oyun'da curcunada ve at??malarda ortaya ç?kan ve Kavuklu'yu k?zd?ran tip. Bu tipe ' Kavuklu Arkas? ' da denir. Gölge Oyunu'nda özde?i Beberuhi ' dir.

Çad?r Tiyatrosu: Oyun yeri büyük bir çad?r?n içinde olan tiyatro. Ülkemizde bu terim aç?k saç?k gösterilerin yer ald??? oradan buradan toplama adamlarla tiyatro gitmeyen küçük ta?ra kasabalar?nda oynay?p salt para kazanma amac?yla kurulan derme çatma korsan topluluklar için kullan?lmaktad?r.

Çat??ma: 1- Olay dizisinin geli?mesinde basamaklar? ortaya ç?karan ki?iler aras?ndaki iç ve d?? çat??malar.
2- Bir oyun ki?isinin kendi içindeki bunal?m?.

Çene Yar??? (O.O.) : 1-Orta Oyun'da Pi?ekar ile Kavuklu aras?nda yar??mal? söyle?me.
2-Kavuklu'nun alt duda??n? burnuna deydirme becerisi; bunun için Kavuklu'yu oynayan sanatç?lar alt di?lerini çektirir takma yapt?r?rlard?. Böylece takma di?i ç?kart?nca çene daha çok yukar? kalkabiliyordu.

Çerçeve Sahne: oyun yeri ile seyirciyidüz bir ba?lant? çizgisi üzerinde bir çerçeve ve perde ile ay?ran büyüklerinde orkestra çukuru olan ?talyan türü sahne.

Çerçeve Oyunu: Ki?ileri ve öyküyü arka planda b?rakarak ya?am?n görünü?ünü geni?lemesine veren yada bir dönemi genellemesine gösteren oyun türü; Ki?ilerin al?n yazisini çerçevelerini etkisi ile açiklayan oyun.

Cep Tiyatrosu: Sahnenin seyirciye çok yak?n ili?kide oldu?u az ki?i alan tiyatrolara verilen ad.

Cezvit Tiyatrosu: XVII.yüzy?l ortas?ndan XVIII.yüzy?la de?in süre gelen dinsel ö?reti tiyatrosu. Barok tiyatro biçimini benimsemi?tir.Luther'in din reformuna kar?? gerçekle?tirilmi? olan ve yaln?zca katoliklere özgü gerici bir tiyatro anlay???d?r.

Ciddi Komedya: Kentsoylu komedyas? için Diderot'nun kulland??? bir terim. Ciddi komedya soylulu?un yüksek komedya anlay???na ve ayn? zamanda halk?n kaba güldürü anlay???na kar?? ortaya konulmu? bir türdür.

Çat??ma: 1- Olay dizisinin geli?mesinde basamaklar? ortaya ç?karan ki?iler aras?ndaki iç ve d?? çat??malar.
2- Bir oyun ki?isinin kendi içindeki bunal?m?.

Çene Yar??? (O.O.) : 1-Orta Oyun'da Pi?ekar ile Kavuklu aras?nda yar??mal? söyle?me.
2-Kavuklu'nun alt duda??n? burnuna deydirme becerisi; bunun için Kavuklu'yu oynayan sanatç?lar alt di?lerini çektirir takma yapt?r?rlard?. Böylece takma di?i ç?kart?nca çene daha çok yukar? kalkabiliyordu.

Çevresel Tiyatro: Genellikle yaz aylar?nda aç?k havada gösteriler düzenleyen tiyatro. Çevresel tiyatro kavram? içinde alanlarda kalabal?klar?n ya?ad?klar? çevrelerde düzenlenen nispeten k?sa oyunlardan kurulu gösteriler içeren tiyatro.Örn.'Happening '. Richart schecehner bu tiyatro için ?u ilkeleri önermi?tir.
1-Ya?am ile sanat aras?ndaki geleneksel uzakl?k kald?r?lmal?d?r.
2- Oyun alan? izleyici ile birlikte kullan?lmal?d?r.
3- Birkaç odak noktas? olmal?d?r.
4- Oyuncugörsel i?itsel ö?eler kadar önem ta??mal?d?r.
5- Sahnede belirleyici etki sözle gelmelidir.
6- Oyun için ilginç alanlar seçilmeli seyirci buralara al??t?r?lmal?d?r.

Çiçek Yolu: Sahneden seyirci salonunun ortas?ndan geçen salonun arkas?na denk uzayan ve seyircileri ikiye ay?ran oyun yükseltisi. Dünya tiyatrolar?na Japon Kabuki tiyatrosundan geçmi?tir. Bunu bat?da ilk kez Alman yönetmen Max Reinhardt kullanm??t?r.

Çifte Kavuklu (O.O.) : Orta Oyunu'nda ustal?k gösterisi yapmak üzere iki Kavuklu'nun bulunmas?;bunlar aralar?nda yar???rlard?.

Çin Tiyatrosu: Büyük ölçüde simgelere ba? vurarak ezgidansakrobasi ve sözsüz oyun sanhatlar?n?n belirle?tiren ve seyirciye Do?u tiyatrosuna özgü göstermeci nitelikleriyle yönelen tiyatro.?iirli konu?malar? ve simgelerden olu?an bir dekoru vard?r. Oyuncular rolü ya?ay?p canland?rmazlaronu yans?t?rlar. seyirci rolün ne oldu?u ile de?il nas?l oynand??? ile ilgilenir. Sovyet yönetmen m Meyerhold sonra da Epik tiyatro kuramc?s? Brecht ünlü Çinli oyuncu Mei Lang Fan yoluyla Çin tiyatrosundan etkilenmi?lerdir.

Çocuk Tiyatrosu: ?lk ö?retim öncesinden ergenlik ya??na de?in çocuklar için yap?lan tiyatro.Geli?mi? ülkelerde çocuk tiyatrolar? genellikle dört ya? öbe?inde ele al?n?r; bunlar be? ile yedi ile dokuz dokuz ile onbir ve onbir ile ondört ya? öbekleridir.Çocuk tiyatrolar? çe?itlidir;
1- Çerçeve sahne içinde çocuklar?n çocuklar için haz?rland?klar? gösteriler;
2- Çerçeve sahne içinde çocuklar?n yeti?kinler için oynad?klar? oyunlar;
3- Yeti?kin oyuncular?n çocuklar için oynad??? oyunlar; a) Profesyonel oyuncular?n büyük tiyatrolarda çok say?da seyirci önünde oynad?klar? büyük yap?mlar; b) Profesyonel oyuncular?n küçük bir alan içinde çocuklar?n aras?nda ve onlarla birlikte oynad?klar? oyunlar;
4- Çocuklar?n seyirci ortas?nda oynad?klar? oyunlar;
5- E?itmenlerin çocuklarla birlikte geli?tirdikleri oyunlar;
6- Okulda e?itim amaçl? çocuklarla haz?rlanan oyunlar.

Çok Amaçl? Sahne: De?i?ik sahne-seyirci ili?kilerini sa?layacak biçimde yap?lm?? sahne. Bazen ortada bazen yanlarda bazen önde yada hem önde hem ortada yada yanlarda ve benzeri biçimde ça?itlilik içinde kullan?lmaya el veri?li sahne yap?s?.

Çözüm: Bir oyunun geli?imi içinde at?lan dü?ümlerin çözülmeye ba?lad??? kesim.

Çözüm Sahnesi: Oyun konusunun tamamlan?p sonuca ula?t?r?ld??? yer

 

Videolu Soru zmleri

?km?? Sorular

Facebook Sayfam?z

Mesleki ve Teknik E?itim

Mesleki ve Teknik E?itim
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugn871
mod_vvisit_counterDn1231
mod_vvisit_counterBu Hafta12944
mod_vvisit_counterBu Ay12944
mod_vvisit_counterToplam7669290

Kimler evrimii

Şu anda 27 ziyaretçi çevrimiçi

[+]
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color
Ödev