TalebeDunyasi.Com | Öğrenci Ödev Portalı

Anasayfa Site Haritas? E?itim Haberleri Ara
 
A

Aç?lmak: Oyuncunun gövdesiyle seyirciye dönmesi..

Agora: Pazar yeri. Antik tiyatro yap?s? ortaya ç?kmadan ve Diyonizos ?enlikleri Atina'daki Akropolis'in güneydo?u yamac?na al?nmadan önce oyunlar pazar yerinin basamakl? taraf?nda oynan?rd?. Seyirciler basamaklara otururdu.

Alegori: Belli bir kavram dü?ünce yada ahlak kategorisinin ki?ile?tirme yoluyla canland?rmak alegoriyi simgeden ay?rmak gerekir çünkü simge ki?isel de özeti verirken alagort genelde özeti verir; alegoride tüm ayr?nt?lar imgesel bütünlük içindedir.

Devamını oku...
 
B

Balet Opera: Tan?nm?? melodilerle söylenen ?iirli opera.?ngiltere'de XVIII. yüzy?lda ?talyan operas?na bir tepki olarak ç?km??t?r. Bunun en iyi örne?i ilk temsili 1728'de Londra'daki Lincoln's Fields tiyatrosunda verilen ve müzik düzenlemesini Pepusch'un yapt??? John ***'in Dilenci Operas? (The Beggar's Opera) d?r.Bertolt Brecht bu yap?ttan esinlenerek müzi?ini Kurt **illin besteledi?i Üç Kuru?luk Opera'y? yazm??t?r.

Barok Tiyatro: A?a?? yukar? 1590 ile 1750 y?lar? aras?ndaki süreçte egemen olan bir sanat ve kültür anlay???. En önemli anlat?m?n? mimarl?k müzik alan?nda bulmu?tur. Ancak resim heykel ve tiyatroyu da etkilemi?tir.

Ba?lang?ç Müzi?i: Bir opera gösterisinde perde aç?lmadan ya da aç?l?rken çal?nan giri? müzi?i.

Devamını oku...
 

Canl? Gazete : Gazete ba?l?klar?n?n konular?na dayanan ABD' de ortaya ç?km?? bir tiyatro biçimi. K?sa etkileyici sahnelerle günlük olaylar? ele?tiren ve toplumsal sorunlara de?inen gösteri. Buna 'gazete tiyatrosu' da denir.

Canl? Karagöz (O.O.) : 1-Halk dilinde Orta Oyunu'na verilen ad.
2- XIV. Yüzy?l sonlar?nda gölge oyunu tipleri ve giysileri ile sahnede oyuncular taraf?ndan oynanan oyun.
Cep Tiyatrosu: Sahnenin seyirciye çok yak?n ili?kide oldu?u az ki?i alan tiyatrolara verilen ad.

Devamını oku...
 
D

Dadac?l?k: XX.yüzy?l ba?lar?nda Tristan Tzara ve Richard Hülsenbeck'in yay?mlad?klar? bildiriye (1916) ba?lam?? ve yedi y?l kadar sürmü? olan dil ve estetik kurallar?n?bunlar?n denetlemesini mant?k dizgesini tan?mam?? ve sözcük anlamlar?na de?er vermemi? bir ak?m. Alabildi?ine ba??ms?z ça?r???mlarla ilkel ve do?rudan anlat?m biçimi arayan bir sanat ç???r?d?r.bebeklerin ''dah dah'' seslerinden '' dada''y? üretmi?lerdir.Bunlarda de?er tan?mazl?kta birlikte bir ba?kald?r? da vard?r (bkz.Gerçeküstücü tiyatro)

Da?ar Tiyatrosu: Bir tiyatro dönemi içinde oynamas? uygun gördü?ü oyun demetini ilerdede oynaya bilecek biçimde önceden belirleyen drama turgi anlay???n? benimseyen tiyatro.

Devamını oku...
 
E-F-G

Edil: 1-Roma tiyatrosunda oyunlar? parasal ve yönetsel aç?dan koruyanlara verilen ad.
2-Oyunlar? denetleyip gösteri günlerini ve daha baska kay?tlar? saptayanlara verilen ad.

Edilgen Kahraman:Baska oyun ki?ilerinin etkisiyle hareket eden oyun ki?isi.

Efe: Orta Oyunu ile Türk gölge oyununda olumlu kabaday? tipi.Bunlara Zeybek de denir.Heybetli görünü?leri ve mertlikleri ile kavgalar? ay?r?r,sorunlar? çözümler.

Egitsel Oyun: (O.O.) Egitimi amaç edinen oyun biçimi.

Ek Oyun: Rönesans'ta,?ngiltere'de asal oyuna ek olarak oynanan ve genellikle güldürücü olan k?sa yap?t.

Devamını oku...
 
H-I-?-J

Hafif Komedya :Tek amac? e?lendirmek olan bu komedya biçiminde esnek bir doku vard?r.Konu?ma örgüsü h?zl? bir geli?im gösterir.?nce bir ta?lamay? kapsar.

Hafiflik :Tiyatro konu?mas?nda do?ru bo?umlamay? engelleyen yapayl?k.

Halk Tiyatrosu :Geni? halk y???nlar?na yönelen hem ö?retici,hem e?lendirici tiyatro.

Hareket Yap?m?: Oyun düzeninde yoruma uygun olarak hareketlerin ortaya ç?kar?lmas?.Hareketin uygulay?msal ölçülerinin,duygusal de?erlerinin ve niteliklerinin saptanmas?.

Devamını oku...
 
K-L-M

Kaba Güldürü : Kal?n çizgili,kaba esprilere ve hareketlere dayand?r?larak,salt e?lence amac?yla geli?tirilen güldürü.

Kabare : Bu tür tiyatro her çe?it güncel sorunu ve özellikle siyasal ve toplumsal konular? ince bir alayla,i?neleyici,yerici,ta?lay?c? bir tutumla ele al?p toplum ele?tirisine yönelir.D??ta güldürücü ve e?lendirici olmas?na kar??n,temelde ciddi olan bu biçim gösteride ezgiler,danslar,skeçler,monologlar,diyaloglar,diya lar,k?sa filmler,k?sacas? tasarlanan ele?tiri için ne gerekiyorsa onu sahneye getiren renkli bir kar???m vard?r.

Devamını oku...
 

Nekre:( O.O.) : Nükte gücü üstün oyuncular için kullan?lan sözcük. Orta Oyunu'ndaki Nekre Kavukludur.

Nokta I??ldak: çok dar bir alan?, örne?in yaln?zca gözleri ayd?nlatan özel mercekli ???ldak.

Nümayi?: ( ?ran ) : ?ran'da halk tiyatrosuna verilen ad.

Oda Tiyatrosu: Seyirci s??as? yüz ki?i yada az olan minik tiyatro.

Okul : Tiyatroya yeni bir görü?, yeni bir anlay?? ve heyecan getiren, bunlar? kurallara ba?layan ç???r?n kayna??.

Devamını oku...
 
P-R

Prömiyer: Oyunun seyirci ile bulu?tu?u ilk gösterimi

Replik: 1-Oyunda kendisine söylenen söze, verilen sözlü kar??l?k. 2- Oyuncunun sözü kar??s?ndakine b?rak?rken söyledi?i son söz.

Papuç : Karart?c?da bulunan bobin boyunca kayarak ?????n voltaj?n? indirip yükselten iletken.

Papuç Sektirmek : ( O.O. ) : Orta oyunu'nda Kavuklu'nun bir becerisi; ko?arken ayaklar?ndaki çetik pabuçtan birini havaya at?p dü?ürmeden aya??na giymesi.

Panay?r Tiyatrosu : Panay?rlarda, aç?k havada, genellikle aç?k saç?k saç?k güldürüler oynan tiyatro. Ülkemizde kukla ve gölge oyunlar? sunan topluluklar için de bu terim kullan?l?r.

Devamını oku...
 
S-?-T

Sabit I??k Köprüsü: Yap?ya tutturulmu? hareket etmeyen ???k köprüsü. Sahne:

1- Bir tiyatro metninde ba? oyun ki?isinin ya da önemli ki?ilerin yöneli?lerini ba?lat?p bitiren kesim.

2- Bir tiyatro yap?s?nda oyuncular?n oynamalar? için özel donan?ml?, genellikle yükseltilmi? oyun alan? ya da oylum.

Sahne A?z?: Sahnenin seyirciye aç?lan çerçeve içinde kalan görüngesi.

Sahne Alt?: Sahne alt?ndaki kat. Birinci bodrum. ?kinci bodrum.Üçüncü bodrum.

Devamını oku...
 

Uç Tiyatro :Tecimsel tiyatro anlay???na kar?? altm??l? y?llarda ortaya ç?kan bir sanat ve siyasal eylem tiyatrosu hareketi.Bu, özellikle özenci tiyatrolar, sokak tiyatrosu, ö?renci tiyatrosu topluluklar? öne ç?km??t?r.Toplumsal ve kültürel kirlenmeye bir ba?kald?r? niteli?ini ta??yan bu tiyatronun sivri ve en uç noktada hareket etmesinden dolay? uç,püskül anl***** gelen 'fringe' sözcü?üyle adland?r?lm??t?r.

Uyarlama : Uyarlanm?? yap?ta verilmi? ad.

Devamını oku...
 


Videolu Soru zmleri

?km?? Sorular

Facebook Sayfam?z

Mesleki ve Teknik E?itim

Mesleki ve Teknik E?itim
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugn4745
mod_vvisit_counterDn1297
mod_vvisit_counterBu Hafta9327
mod_vvisit_counterBu Ay32311
mod_vvisit_counterToplam7646145

Kimler evrimii

Şu anda 12 ziyaretçi çevrimiçi

[+]
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color
Ödev