TalebeDunyasi.Com | Öğrenci Ödev Portalı

Anasayfa Site Haritas? E?itim Haberleri Ara
 
B

Balet Opera: Tan?nm?? melodilerle söylenen ?iirli opera.?ngiltere'de XVIII. yüzy?lda ?talyan operas?na bir tepki olarak ç?km??t?r. Bunun en iyi örne?i ilk temsili 1728'de Londra'daki Lincoln's Fields tiyatrosunda verilen ve müzik düzenlemesini Pepusch'un yapt??? John ***'in Dilenci Operas? (The Beggar's Opera) d?r.Bertolt Brecht bu yap?ttan esinlenerek müzi?ini Kurt **illin besteledi?i Üç Kuru?luk Opera'y? yazm??t?r.

Barok Tiyatro: A?a?? yukar? 1590 ile 1750 y?lar? aras?ndaki süreçte egemen olan bir sanat ve kültür anlay???. En önemli anlat?m?n? mimarl?k müzik alan?nda bulmu?tur. Ancak resim heykel ve tiyatroyu da etkilemi?tir.

Ba?lang?ç Müzi?i: Bir opera gösterisinde perde aç?lmadan ya da aç?l?rken çal?nan giri? müzi?i.

Ba?oyuncu: Bir oyunun belkemi?ini kuran oyun ki?isi.

Ba?rol: Bir oyunun geli?mesine asal katk?s? olan rol.

Belediye Tiyatrosu: Belediyeden ödenek alarak çal??an ve belediye hizmetlerinden birini gören tiyatro.

Belgesel Tiyatro: Ya?anm?? önemli bir olay?n belgelere dayanarak tiyatro sahnesi için uyarlanmas?yla ortaya ç?kan gösteri.

Benzetmeci Tiyatro: Seyirci daha çok duygusal aç?dan sahnede olan bitenlere kapt?ran seyirciyi oyununun kahraman?yla özde?le?tiren yan?lsamac? tiyatro. ?ki asal tiyatro anlay??lar?ndan biri. Öteki için. bkz. Gösterimci Tiyatro

Besteci: Bir müzik yap?t?n? yaratan ki?i.

Biçimci tiyatro: ?çeri?i ikinci plana atarak biçimi önemseyen tiyatro anlay???. Biçimin özerkli?ini ve önceli?ini öne sürerek bir biçimi ve biçimi var ederek belirli bir sahne oyun düzeni uygulay?m?n? benimseyen anlay??. Öncü tiyatrolar dadac? tiyatro gerçeküstücüsü tiyatro anti tiyatro vb. biçimci tiyatro kaps***** girer.

Bildirge Tiyatrosu: Güncel konular? belli bir tutumda yans?tan ve seyirciyi etki alt?na almay? amaçlayan güdümlü tiyatro.

Bilgisayarl? Karart?c?: Bilgisayar yoluyla sahne ???klar?n?n saptand??? gerçekle?tirildi?i ve denetlendi?i elektronik karart?c?. Butür karat?c?lar?n ilk evrelerinde ku?akl? ve ****kli kartla çal??anlar? vard?. ?imdi do?rudan otomatik yada elle bilgisayar denetimli ???klama yap?labilmektedir.

Bilinç: Stanislavski"nin oyunculuk dizgesinde insan?n kendi taraf?ndan denetleme bilir yan?.

Bilinçalt?: Stanislavskki dizgesinde insan?n denetimi d???ndaki duygusal tepkileri kapsayan iç mekanizma için kullan?lan sözcük.

Bilmezcilik: Oyun ki?ilerinden birinin bilmez gibi davran?p ba?kas?n?n a?z?ndan söz almak için bildi?i bir ?eyi bilmiyormu? gibi göstermesi.

Bire?im Tiyatrosu: Tüm sanatlar?n bir uyum içinde kayna?t?r?ld??? ve bundan bire?imsel bir bütün ortaya ç?kar?ld??? tiyatro.

Biyomekanik Oyunculuk: Sovyet yönetmen Meyelhold'un oyunculuk esteti?i. Bu oyunculukta hareket sözden daha önemlidir. Anlam hareket ve tav?rlarla verilir. Bu anlay??ta oyuncunun ?ark? söyleyecek güzel bir sesi her türlü akrobatik hareketi yapabilecek esnek bir bedeni olmas? gerekir. Asal olan canland?rarak de?il belirterek oynamas?d?r.

Biomekanik Yöntem: Meyerhold'un kurgusal tutumuna uygun olarak groteski kara gülmeceyi ve simgeleri kullanarak ortaya ç?kard??? sahneleme yöntemine verilen ad.

Bo?umlanma: Konu?ma organlar?m?z?n (dudak dil damak uzam? yanaklar alt çene) bo?az?mdan ç?kan sese biçim vermek için topluca çal??mas?. Sessiz harflerin bir tümcenin ba??nda ve sonunda kesin belirgin bir biçimde ve sesli harflerin yüksekli?ine vurgular?na renklerine dikkat edilerek söylenmesi.

Bölge Tiyatrosu : Büyük kentler d???nda çe?itli yörelerde kurulmu? ayn? zamanda gezici olan ödenekli tiyatrolara verilen ad.

Bölüm; Bir tiyatro metninde olay dizisinin ana kesimlerini olu?turan ve kendi içinde bütünlü?ü olan bölüm.

Budama: Bir oyun sahnelenirken kesilmesi gerekli dizelerin ya da kesimlerin ç?kart?lmas?.Budama oyunun bütünlü?ünü bozmayacak ve oyuncuya rahat gelecek bir biçimde yap?l?r.Yoruma uygun budama da ba?l? ba??na bir sanatt?r. Kötü budamalar oyunu bozar.

Bulvar Komedyas?: XIX.yüzy?lda Fransa'da kentsoylu melodramlar?ndan ç?km?? s?radan seyircinin duygular?na yönelik gi?e ba?ar?s?n? önde tutan güldürü.

Bulvar Tiyatrosu: XIX. Yüzy?lda kentsoylu seyircinin sevdi?i içerik aç?s?ndan hafif insanlar?n küçük mutluluklar?n? ac?lar?n? gösteren oyunlar oynayan tiyatro. Örnizde Dormen Tiyatrosu.

Burlesk: Kal?n çizgili ki?ileri ve olaylar? karikatürle?tirerek veren ve genellikle yerici ta?lay?c? abart?l? güldürü türü '' ?akac?'' sözcü?ünden gelir. A.B.D' inde bu tür kaba saba ve aç?k saç?k gösteri durumunu alm??t?r.

Büyüleyici 'E?er': Stanislavs' kinin oyunculuk dizgesinin yarat?c?l??a ili?kin çal??mas?nda bir oyuncunun kendi ya?ant?s? olmayan bir rolü 'e?er' sözcü?ü ile de?erlendirip o rolün gerekli havas?na daha iyi girebilmesi için adeta kendini büyülemesi.

 

Videolu Soru zmleri

?km?? Sorular

Facebook Sayfam?z

Mesleki ve Teknik E?itim

Mesleki ve Teknik E?itim
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugn868
mod_vvisit_counterDn1231
mod_vvisit_counterBu Hafta12941
mod_vvisit_counterBu Ay12941
mod_vvisit_counterToplam7669287

Kimler evrimii

Şu anda 27 ziyaretçi çevrimiçi

[+]
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color
Ödev