TalebeDunyasi.Com | Öğrenci Ödev Portalı

Anasayfa Site Haritas? E?itim Haberleri Ara
 
A

Aç?lmak: Oyuncunun gövdesiyle seyirciye dönmesi..

Agora: Pazar yeri. Antik tiyatro yap?s? ortaya ç?kmadan ve Diyonizos ?enlikleri Atina'daki Akropolis'in güneydo?u yamac?na al?nmadan önce oyunlar pazar yerinin basamakl? taraf?nda oynan?rd?. Seyirciler basamaklara otururdu.

Alegori: Belli bir kavram dü?ünce yada ahlak kategorisinin ki?ile?tirme yoluyla canland?rmak alegoriyi simgeden ay?rmak gerekir çünkü simge ki?isel de özeti verirken alagort genelde özeti verir; alegoride tüm ayr?nt?lar imgesel bütünlük içindedir.

Agon: Antik tiyatroda tragedya ozanlar? oyuncular ve dithyrambas korolar? aras?nda yap?lan yar??malar... Yunan tragedyas?nda savsöz ve kar?? savsözün öneri ve kar?? önerinin yan?t ve kar?? yan?t?n at??ma biçimi içinde yer oldu?u söz kap??mas? sahnesi...Çat??ma.

Agon: 1. Yar??ma
2. Antik Yunan komedyas?nda dü?ünceleri birbirine kar??t olan iki oyun ki?isinin tart??maya girdi?i bölüm.

3. Antik tiyatroda sanatç?lar ezgiciler yazarlar ve oyuncular aras?nda de?erlendirme ile sonuçlanan yar??ma

Antrakt: Tiyatro oyununun oynan??? esnas?nda; sahnenin düzenlenmesi oyuncunun di?er perde için haz?rlanmas? ve seyircinin dinlenebilmesi amac?yla verilen k?sa ara.

Avangart Tiyatro: Genel geçerlik kazanm?? anlat?m yeni biçim ve anlat?m denemeleriyle kökten a?maya yönelik tiyatro hareketleri; deneysel yenilikçi tiyatro uygulamalar?.

Alt?n Ça?: Doru?unu ayd?nlanma ça??'nda bulunanXVII. yüzy?l ortalar?nda XVIII. yüzy?la dek geli?en bir süreç içinde yeti?mi? olan büyük oyun yazarlar? ve yap?tlar? için kullan?lan de?im. ?ngiltere'de Shakespeare Marlo** Ben Jonson; Fransa'da da CorneilleRacine Moliere; ?spanya'da Lope de Vega Calderon ve Tirso de Molina 'Alt?n Ça?' sürecindeki yazarlard?r.

Anagnorisis: Tan?ma. Aristoteles'in Poetika adl? yap?t?nda bir oyun ki?isinin gerçek kimli?ini ö?renme.

Anar?i Tiyatrosu: Fransada komün' ün 1881 de da??lmas? sonras?nda birinci dünya sava??'na kadar ki ekonomik bunal?m döneminde siyasal ba? tan?mazlikta (anar?izmle) ilgili tiyatro etkinlikleri. Kent soylu topluma kar?? duran ve i?çi s?n?f?n?n devrim kavgas?n? savunan bu tür tiyatronun ba?l?ca yazarlar? aras?nda Octave Mirbeau ve Darien gibi militan yazarlar ve Louise Michel ve Jean Grave gibi tazar militanlar vard?r. Bunlar daha çok propaganda ile u?ra?m??lard?r.bu tiyatronun oyuncular? amatörlerden ve militanlardan olu?uyordu.

Anlams?zl?k Tiyatrosu: ?nsan?n do?aya ve ya?ama olan giderek artan uyumsuzlu?unu do?adan kopmu?lu?unu ve yabanc?la?mas?n? bir insanl?k durumuymu? gibi kabul eden bunun içinde al??a gelinmi? mant?ksal geli?imi bozarak öznelci idealizmin bir sonucu olarak de?er tan?mazl??a e?ilimliikinci dünya sava?? sonras?nda özellikte Fransa'da yayg?nla?an tiyatro anlay???.

Anonim Oyun; Kimin yazd??? belli olmayan oyundur. Örne?in bir çok commedia dell'arte senaryosu Orta ça?daki dinsel oyunlar?n bir bölümü ve bizde pabuççu Ahmet in maceralar? anonim oyunlar aras?ndad?r.

Anti Tiyatro: Kabul edilmi? ve bilinen tiyatro kurallar?n?n her yönden d???na ç?kan ve tiyatroya kar?? tiyatro yapmay? amaçlayan deneyci yazarlar?n savunduklar? bir anlay?? bunlar?n ba??nda Samuel Beckett Eugene ?onesco Jean Genet gibi yazarlar gelir.

Antik Komedya; ?.Ö 486 y?l?nda ba?layan ve a?a?? yukar? ?.Ö 200 y?l?na kadar süren bir dönem içindeki yunan ve Latin komedyalar? için kullan?lan terim. yunan komedyas?n?n üç evresi vard?r; eski komedya (aristofanes) orta komedya (antifanes aleksis) ve yani komedya (menandros) Latin komedyas?n?n iki ustas? Plautus ile Terentius'tur.

Antik Tragedya; ?.Ö VI. yüzy?lda yunanl? Thespis ile ba?layan ve ?.S. I. yüzy?lda Latin Seneca ile son bulan yediyüz y?ll?k bir süreç içinde yaz?lm?? tragedyalardan her biri. En büyükleri Aiskhülos sofokles ve Övripides'tir.

Antik Yunan tiyatrosu; ?.Ö II. yüzy?la dek uzanan bir süreç içindeki eski yunan tiyatrosu.

Apar; 1-Oyuncunun rol gere?i seyircinin duyaca?? biçimde ama öbür oyuncular?n duymad??? var say?mla dü?üncelerini söylemesi.
2-oyuncunun do?rudan seyirciye dönerek konu?mas?.
Araba Sahne; araba üzerine kurulan sahne türü. bu ilk kez orta ça?da ortaya ç?km?? ve kilise'nin dinsel amaçlar?na uygun olarak kullan?lm??t?r.

Ara Dans?; Bir büyük oyunun bölüm aralar?nda k?sa dansl? skeç yada salt dans.

Ara Oyun;Büyük bir oyunun sahneleri aras?na konulan gösterilen oyundaki geli?meyi anlamland?ran kesim. Rönesansta iki oyun yada gösteri aras?nda oynanan mitologya konulu oyun.

Arkalik tiyatro;1- tiyatronun kayna??n? ortaya ç?karan tiyatronun henüz örgütlenmedi?i estetize edilmedi?i ve herhangi bir beti?e dayanmad??? dönemdeki törensel gösterilerin tümüne verilen ad.
2- Antik yunan tiyatrosunun ilk evresi.
3- ilk antik tiyatro yap?lar?n?n ?.Ö 1700y?l?na dek gerilere giden tarihi süreci. ?.Ö 1700 y?llar?nda Girit'teki 'knossos basamaklar? ad?yla birle?ik zeminli düz do?rulu oyun alan? ve izleyici yeri buna bir örnektir M.Ö VI yüzy?ldaki arkalik Diyonizos tiyatrosu 26 mx28m. boyutlar? ve ortada sunak yeri olan yamuk bir duvarla s?n?rlanm??t?. seyirci tepenin ete?i ile s?n?rl? tahta banklarda otururdu.
Arkitektura Tiyatro tarihi içinde ayn? ad? ta??yan iki önemli kitab?n ad?.
1- ?.Ö. 16 13 y?llar? aras?nda Vitrivüs taraf?ndan yaz?lan on ciltlik mimarl??a ili?kin yap?t be?inci cilt roma tiyatro yap?s? üzerindeydi bu kitap 1484"te bulundu?u nda Rönesans mimarlar? bunun antik Yunan tiyatro binas? oldu?unu sanarak o planlar? örnek ald?lar
2 -Sebastaono Serlionun 1551"de yazd??? sahne uygulay?m?na ve milarl???na ili?kin yap?t serlio bu yapt???nda ilk kez sahnedeki görüntü (perspektif)sorununu bilimsel bir yolla çözümlemi? tragedya komedya ve satür oyunlar? için dekor örnekleri vermi?tir.

Arlekino: Rönesansta 1550 y?lar?nda ortaya ç?kan ?talyan halk do?açlama tiyatrosunun en önemli u?ak tipi h?rs?z ama iyi yürekli yalanc? ama ?irin tahta bir hançer kimseye zarar? olmaz renk renk yamalar? olan giysisi vard?r sonradan bu yamalar baklava biçimi alm??t?r.

Asal Dü?üm: Noktas? Ba? oyun ki?isinin en çok direndi?i ya da güç harcad??? yer aksiyon yöneli?ini gösteren orta bölümün ba?lang?c? ilk asal dü?üm ve bitimi de son asal dü?üm noktalar? ile sa?lan?r ilk asal dü?ün noktas? ana çal??t?rma ba?lat?r son al dü?üm noktas? bu çal??may? sonuca ula?t?r?r ana çal??ma ise e?er ki?iler ön plandaysa ba? oyun ki?isinin yöneli?ine e?er olaylar ön plandaysa ana olay?n geli?imine göre saptan?r.

Atellan Güldürüsü: Roma imparatorlu?u"nda ad?n? bir ta?ra kentinden alan kökeni dinsel kutlamalara de?in geri giden flüt e?li?inde mimik dans? ve güldürüsü antik yunan tiyatrosunda filyöakes güldürüsünün etkisinde aç?k saç?k do?açlamalar? ve kal?n çizgili güldürü içeren oyun türü ( palliata güldürüsü )

Auto Sacramentale: ?spanyadaki ilk dinsel oyunlara verilen ad bu oyunlarda kutsal kitaptan öyküler ve ermi?lerin ya?amlar? alegorik oyun ki?ilerle sahneye getirilmi?tir Rönesansta löpe de vega ve tirso di molina ünlü ?spanyol yazarlar? bir çok Auto yazm??lard?r.

 

Videolu Soru zmleri

?km?? Sorular

Facebook Sayfam?z

Mesleki ve Teknik E?itim

Mesleki ve Teknik E?itim
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugn866
mod_vvisit_counterDn1231
mod_vvisit_counterBu Hafta12939
mod_vvisit_counterBu Ay12939
mod_vvisit_counterToplam7669285

Kimler evrimii

Şu anda 25 ziyaretçi çevrimiçi

[+]
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color
Ödev