TalebeDunyasi.Com | Öğrenci Ödev Portalı

Anasayfa Site Haritas? E?itim Haberleri Ara
 
Tarih Hikayeleri
YAVUZ VE AL?M

M?s?r seferini tamamlayan Osmanl? ordusu, Kahire'den ?am'a dönmekteydi. Yolculuk esnas?nda, Anadolu Kazaskeri Kemal Pa?a ile Yavuz Sultan Selim, at üzerinde sohbet ederek ilerliyorlard?.
Kemal Pa?azade'nin at?n?n aya?? bir ara içi su dolu bir çukura girdi. Etrafa s?çrayan çamurlar at üstündeki Yavuz Sultan Selim'in kaftan?n?n eteklerine s?çrad?.
Durumu gören Kemal Pa?azade, utanc?ndan sapsar? olmu?, ne diyece?ini bulamam??t?. Yavuz, ilme ve âlimlere kar?? sevgi ve sayg? dolu bir davran?? göstererek, ?u sözleriyle Kemal Pa?azade'yi teselli etti:
- Bir âlimin at?n?n aya??ndan s?çrayan çamur, benim için ?ereftir. Öldü?üm zaman bu kaftan? sandukam?n üzerine koysunlar.
Padi?ah üzerinden ç?kard??? bu kaftan, Yavuz'un vasiyeti gere?i vefat?nda sandukas?n?n üzerine konulmu?tur.

 

Ashaptan (Peygamberimizin arkada?lar?) Abdullah o?lu Cabir bir rüyas?nda, büyük ineklerin küçük inekleri sa?d???n?, hastalar?n sa?lar? ziyaret etti?ini, kuru bir çay kenar?nda yemye?il bahçeler bulundu?unu, minberde(camilerde imam?n hutbe okudu?u yer) koca koca putlar durdu?unu gördü. Bu, s?radan bir rüyaya benzemiyordu. Bunun önemli bir mesaj? olmal?yd?. Bu rüyay? yoracak ki?i olarak ilk defa Hz. Ali akl?na geldi. Hz. Peygamberin "?lim beldesinin kap?s?" diye niteledi?i Hz. Ali ancak güvenilir bir aç?klama getirebilirdi. Bu dü?üncelerle rüyas?n? yordurmak üzere Hz. Ali'ye müracaat etti.

Devamını oku...
 

Tanzimat devrinin ünlü sadrazam? Keçecizade Fuat Pa?a zekas? ve haz?rcevapl??? ile me?hurdur. Nükteleri toplansa zarif bir kitap olabilir. Abdülaziz'in Avrupa seyahati s?ras?nda Fuat Pa?a D??i?leri Bakan? olarak kendisine refakat etmi?tir. Paris'te III.Napolyon'a misafir olduklar? s?rada, Frans?z vekilleri ile sohbet ederken ?öyle bir mesele ortaya at?lm??:
-Dünyan?n en kuvvetli devleti hangisidir?
Fuat Pa?a hemen:
-Osmanl? Devleti diye cevap vermi?.
Tabii herkes hayret etmi?, birisi de sebebini sormu?.
Pa?a gayet ciddi bir ?ekilde:
-Dünyada Osmanl? Devleti'nden daha kuvvetli bir devlet olabilir mi? Yüzy?llardan beri biz içeriden, siz d??ar?dan y?kmaya çal??t???m?z halde hala yerinde duruyor!

 
HOCAYA SAYGI

Fatih, bir gün veziri Mahmut Pa?a'y? yan?na alarak hocas? Ak?emseddin'i ziyarete gitmi?ti. Ak?emseddin, Padi?ah içeri girdi?i halde aya?a kalkmam??t?.
Bir süre geçtikten sonra Ak?emseddin, Fatih'in huzuruna gitti. Padi?ah?n yan?nda Mahmut pa?a'da bulunuyordu. Fatih hemen aya?a kalkarak hocas?na yer gösterdi.
Bu iki olay? k?yaslayan Mahmut Pa?a dayanamay?p sordu:

- Hünkâr?m, hocan?z geldi?inde siz aya?a kalkt?n?z. Hâlbuki siz onun yan?na gitti?inizde o aya?a kalkmaz. Sebebi ne ola?

Fatih ?öyle cevap verdi:

- Hocam Ak?emseddin'e sayg? göstermemek elimde de?il. O yan?ma geldi?inde gayri ihtiyari bir heyecan kaplar ve fark?nda olmadan kendimi ayakta bulurum. O ise, ilmin izzetini korumak için bana aya?a kalkmaz, buyurdu.

 
KANUN? VE FERD?NAND

1532 y?l?nda Kanuni büyük bir ordu ile Almanya üzerine yürüdü. Aylarca Almanya'da gezdi?i halde, ne Ferdinand ve ne de karde?i ?arlken, Kanuni ile sava?maya cesaret edemediler. Bunun üzerine Kanuni ?arlken'i sava? alan?na çekebilmek için, a?a??daki mektubu yazd?:

- "Bu kadar zamand?r erlik davas? yap?p durursun. Ne senden ne karde?inden nam ve ni?an yok. Sizlere saltanat ve erlik davas? haramd?r. Belki kar?ndan dahi utanmazs?n. Belki kad?nda gayret var sizde yok. Er isen meydana gelesin, takdir ne ise yerine gele. Gel seninle saltanat? Beç (Viyana) sahras?nda payla?al?m. Bu kere dahi meydana ç?kmazsan avratlar gibi ç?kr?k al?p padi?ahl?k tac?n? takmayas?n."

 
KANUN?'N?N CEZASI

Kanuni Sultan Süleyman dü?ünlerde yetenekli ki?ilerin gösteri yapmas?n? çok severmi?.
Yine bir gün, bir dü?ünde ?stanbul’a Osmanl? ülkesindeki bütün canbazlar, madrabazlar, ate? üfleyenler vesaire vesaire hepsi dolu?mu?lar.
Kanuni gösterileri zevk ile izlemi?. Birinciye de ihsanlarda bulunacakm??.
Bir adam varm??, diki? i?nesini 5 metre uza?a koyuyor, diki? ipini 5 metre uzaktan at?p i?nenin deli?inden geçiriyormu?.

Devamını oku...
 

Bir aslan bir kurt ve bir tilki ava ç?karlar, bir geyik, bir koyun, bir de horoz avlarlar. Aslan kurda:
-?imdi bunlar? adaletle payla?t?r?p sohbetimize tat ver,der.
Kurt:
-Ey cihan padi?ah? geyik sizin, koyun benim, horoz da su zavall? tilkinindir. Aslan bir kükremeyle kurdu kan revan içinde yere serer. Tilkiye dönüp:
-Tez sen üle?tir, der.
Tilki ey yi?itler ülkesinin tek hükümdar?:
-Koyun sabah kahvalt?n?z, geyik ö?le yeme?iniz, horoz da sultan?ma çerezdir, der.
Aslan:
-Aferin sana, bu adaletli taksimi kimden ö?rendin
Tilki:
-?u yerde yatan kurt karde?ten ö?rendim, der. (Mevlana C.Rumi, Mesnevi'den)

 
MALAZG?RT MEYDAN SAVA?I

Cuma namaz?ndan sonra Sultan Alparslan, ordusuna ?öyle hitap etti:
-Kumandanlar?m, askerlerim! Biz ne kadar az olursak olal?m, onlar ne kadar çok olursa olsunlar, daha fazla bekleyemeyiz. Bütün Müslümanlar?n minberlerde bizim için dua etti?i ?u saatlerde kendimi dü?man üzerine atmak istiyorum. Ya muzaffer olur gayeme ula??r?m, ya ?ehit olur cennete girerim.

Devamını oku...
 

Osman Gazi bir gece ?eyh Edebali'nin zaviyesinde misafir kalm??t?. Gece, vakit hayli ilerleyince istirahat etmek üzere odas?na çekilmi?ti. Fakat yatmak üzereyken rafta gözüne ili?en Kuran-? Kerim'e sayg?s?ndan dolay? yatamad?. Uyuyamad?. Kuran'? al?p okumaya ba?lad?.

O gece sabaha kadar Kuran okudu. Tam 6 saat. Hikmet-i ?lahi, Osman Gazi Han'?n Kuran'a olan bu sayg?s?ndan dolay? her okudu?u saate 1 as?r lutf edilmi?, hanedan? 6 as?r hükümran olmu?tur.

Devamını oku...
 
SAKALI DAH? B?LSEYD?

Fatih Sultan Mehmet sefere giderken nereye gidebilece?ini kimseye söylemezdi. Fatih gene bir sefere haz?rlan?rken kad?lardan biri kendisine:
-?evketlü sultan?m, dedi, acaba sefer-i hümayununuz ne tarafad?r?
Fatih bu soruya k?zd? ve kad?ya ?öyle dedi:
-Hoca efendi, sakal?m?n tellerinden biri yapmak istedi?imi bilmi? olsayd?, onu hemen kopar?r ve yakard?m.

 
SA? KOLUMU KAYBETT?M AMA SOL KOLUM VAR

Seddülbahir ve Conkbay?r?'n?n büyük kahramanlar?ndan biri de Bombac? Mehmet Çavu?'tu. Bu kahraman Anadolu çocu?u, ?ngilizlerin siperlerimize f?rlatt??? el bombalar?n? korkusuzca yakalar ve kar?? tarafa f?rlat?rd?. ?ngilizler bunu anlam?? olacaklar ki bombalar? birkaç say? sayd?ktan sonra f?rlatarak Mehmet Çavu?'un iadesini önlemek istemi?lerdir. ??te böyle bir bomba Mehmet Çavu?'un elinde patlayarak sa? elinin bile?inden kopmas?na sebep olmu?tu. Bu yi?it delikanl? hastaneden tabur komutan?na ?öyle bir mektup yazm??t?r: - Sa? kolumu kaybettim, zarar? yok, sol kolum var. Onunla da pekala i? görebilirim. Beni müteessir eden yaram?n henüz kapanmam?? olmas?d?r. Hastaneden kurtularak harbe i?tirak edemedi?im için beni mazur görünüz, affediniz muhterem komutan?m.

 
YAVUZ SULTAN SEL?M'?N HED?YES?

Yavuz Sultan Selim han zaman?nda, ?ran ?ah? k?ymetli mücevherlerle süslü bir sand?k hediye gönderiyor.
Sand?k aç?l?yor. ?çinden çe?it çe?it de?erli ta?lar, k?ymetli atlas, kadife kuma?lar ç?k?yor.
Fakat bir de pis bir koku yay?l?yor. Deh?et bir koku, herkes burnunu t?k?yor. Neyse en alttaki bohçadan insan pisli?i ç?k?yor.
Yani Osmanl?ya bir hakaret!
Cihan padi?ah? emir veriyor, herkes dü?ünsün, buna ince bir ?ekilde cevap vermemiz gerekir.
Ve cihan padi?ah? yine çözümü kendisi buluyor. Ayn? ?ekilde de?erli mücevher ve kuma?larla süslü bir sand?k haz?rlat?yor.
?çine o zaman?n Osmanl? ?stanbul'unda imal edilen gül kokulu en nadide lokumlardan bir kutu haz?rlat?yor, en alt?na da küçük bir pusula ve bir sat?r yaz? gönderiyor.
?ah sand??? aç?yor.
Açt?kça güzel bir koku ve en altta bir kutu lokum.
Anlam veremiyorlar tabii.
Bizim elçi yiyor önce, sonra oradakilere ikram ediyor.
Kutunun içindeki pusulay? ?ah okuyor:
"Herkes yedi?inden ikram eder!.."


 


Videolu Soru zmleri

?km?? Sorular

Facebook Sayfam?z

Mesleki ve Teknik E?itim

Mesleki ve Teknik E?itim
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugn4718
mod_vvisit_counterDn693
mod_vvisit_counterBu Hafta4718
mod_vvisit_counterBu Ay24881
mod_vvisit_counterToplam7722938

Kimler evrimii

Şu anda 6 ziyaretçi çevrimiçi

[+]
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color
Ödev