TalebeDunyasi.Com | renci dev Portal覺

Anasayfa Site Haritas? E?itim Haberleri Ara
 

TAR?H ÇALI?MA KA?IDI

1- 2. me?rutiyetin kabul edilme nedenlerini yaz?n?z.
Cevap: Avrupa devletlerinin içi?lerimize kar??mas?n? önlemek, Osmanl? devletinin da??lmas?n? önlemek.

2- Trablusgarp sava??n?n nedenlerini yaz?n?z.
Cevap: italyan?n sömürge aray???, eski roma imparatorlu?unu yeniden canland?rma dü?üncesi, trablusgarb?n italyaya yak?n olmas?, Osmanl? devletinin güçsüz olmas?.

3-balkan sava?lar?n?n genel nedenlerini yaz?n?z.
Cevap: Osmanl? devletini balkanlardan atmak, rusyan?n panislavizm politikas? ve rusyan?n k??k?rmalar?, Frans?z ihtilalinin getirmi? oldu?u milliyetçilik dü?üncesi.

4- balkan sava?lar?nda Osmanl? devletinin kaybetti?i topraklar? yaz?n?z.
Cevap: bat? trakya, arnavutluk, makedonya, ege adalar?

5- 1. dünya sava??nda almanyan?n Osmanl? devletini yan?nda isteme nedenlerini yaz?n?z.
Cevap: Osmanl? devletinin insan ve hammadde kaynaklar?ndan yararlanmak, Osmanl? devletinin bulundu?u co?rafi konumdan yararlanmak, yeni cepheler açarak üzerinde yo?unla?an anla?ma devletlerinin bask?s?n? azaltmak istemesi

6- Çanakkale sava??n?n sonuçlar?n? yaz?n?z.
Cevap: 1. dünya sava?? uzam??t?r. Bo?azlar ele geçirilememi? ve rusyaya yard?m edilememi?tir. Osmanl? devleti 1. dünya sava??nda bu cephede ba?ar?l? olarak tarihin en büyük sava??n? kazanm??t?r.

7- 1. dünya sava??n?n sonuçlar?n? yaz?n?z.
Cevap: ilk kez kimyasal silahlar, denizalt? ve tanklar bu sava?ta kullan?lm??t?r. Dünya bar??? için milliyetler cemiyeti kuruldu. Manda ve himaye ba?lad?. Osmanl? imparatorlu?u, Almanya imparatorlu?u, Avusturya-Macaristan imparatorlu?u, Rusya parçalanm??t?r. Polonya, Çekoslovakya, Macaristan, Litvanya, Türkiye gibi yeni devletler kurulmu?tur.

8- ayd?nlanma ça??n?n sonuçlar?n? yaz?n?z.
Cevap: ABD’nin kurulmas?nda etkili olmu?tur. Frans?z ihtilaline neden olmu?tur.

9- 7 y?l sava?lar?n?n neden ve sonuçlar?n? yaz?n?z.
Cevap: nedeni : ?ngiltere ve fransan?n sömürge yar???
sonuçlar?: ?ngiltere ekonomik s?k?nt?ya girmi?tir. Fransa sömürgelerini kaybetti. Frans?z ihtilalinin ç?kmas?na neden oldu.

10- manga cartan?n önemi nedir?
Cevap: ilk ?ngiliz demokrasisidir.

11- Frans?z ihtilalinin siyasi ve ekonomik nedenlerini yaz?n?z.
Cevap: siyasi neden: Fransa kral?n?n halk üzerindeki a??r bask?s?
Ekonomik neden: Fransa kral?n?n halktan a??r vergi almas?


12- Frans?z ihtilalinin Osmanl? devletine etkilerini yaz?n?z.
Cevap: olumlu etkisi: bat?l?la?ma hareketleri h?zlanm??t?r
Olumsuz etkisi: Osmanl? devleti çok uluslu bir devlet oldu?u için da??lmas?na neden olmu?tur.

13- viyana kongresinin toplanmas?n?n nedeni nedir?
Cevap: Avrupa devletinin siyasi yap?s?n? ve s?n?rlar?n? belirlemek.

14- 1830 ihtilalinin neden sonuçlar?n? yaz?n?z.
Cevap: nedenleri: milliyetçilik ak?m?n?n etkisi. Viyana kongresinde al?nan kararlarla monar?ilerinin devam etmesini isteyen krallar?n halka bask? yapmas?
Sonuçlar?: fransada me?ruti krall?k kurulmu?tur. Fransada ba?layan ihtilaller di?er Avrupa ülkelerine de yay?ld?. Fransaya bas?n özgürlü?ü geldi.

15- 1848 ihtilalinin neden ve sonuçlar?n? yaz?n?z.
Cevap: nedenleri: sanayi ink?lab?yla ortaya ç?kan i?çi s?n?f?n?n bir tak?m sosyal haklar getirmesi. Milliyetçilik hareketlerinin, liberalizmin güçlenmesi ve bunlar?n ba??ms?zl??a dönü?türülmek istenmesi
Sonuçlar?: avusturyada toprak köleli?i kalkm??t?r. Fransada ölüm ceza kald?r?lm??t?r. Fransada cumhuriyet ilan ediliyor. Avusturyada macalar ayaklan?yor. ?talya, Prusya, Hollanda ve Belçika da krallar halka yeni haklar tan?mak zorunda kald?lar.

16- sanayi devriminin ingilterede ç?kmas?n?n nedenlerini yaz?n?z.
Cevap: büyük sömürgelere sahip olmas?. Ara?t?rma ve özgür dü?ünce ortam?n? olmas?. Yönetimde merkezi otoriteyi benimsemesi. Demir ve kömür gibi madenlerin ülkede bol miktarda bulunmas?. Hammadde ve Pazar imkanlar?n?n geni? olmas?.

17- sanayi devriminin sonuçlar?n? yaz?n?z.
Cevap: i?çi s?n?f? ortaya ç?kt?. ?nsanlar?n refah düzeyi artt?. Kültürler ve uluslar birbirine yak?nla?m??t?r. Avrupada üretim artm??t?r. Sa?l?k, temizlik ve konfor anlay???nda önemli geli?meler görülmü?tür. Ekonomiyle ilgili kapitalizm, sosyalizm ve emperyalizm gibi görü?ler ortaya at?lm??t?r.

18- Osmanl? devletinin temelleri nelere dayan?r?
Cevap: eski türk geleneklerine. ?slam dininin kurallar?na. Ele geçirilen topraklardaki uluslar?n devlet ve yönetim anlay???na dayanmaktad?r.

19-ekber ve er?ad kurallar? hangi padi?ah zaman?nda ne için getirilmi?tir?
Cevap: 1.ahmet zaman?nda ?ehzadeler aras?ndaki taht kavgas?n? önlemek amac?yla getirilmi?tir.

20- birunda bulunan görevlileri yaz?n?z.
Cevap: yeniçeriler, alt? bölük halk?, topçular, cebeciler, mehterler, müteferriklar

21- padi?ah?n özel hizmetlerinin yerine getirildi?i odalar? yaz?n?z.
Cevap: has oda, hazine odas?, kiler odas?, seferli oda


22- kentte güvenli?i sa?lamak……………..göreviydi(yeniç eri a?as?)
Sivil halk?n güvenli?inden gündüz…………..(süba??) gece……………(asesba??) sorumluydu
Sebze ve meyve gibi ürünlerden al?nmas? gereken vergilerin miktar?n? belirlemek…………(kapan emin) göreviydi
?stanbul belediye hizmetleri………….(?ehremini) taraf?ndan yürütülürdü.
Çar?? ve pazarlar?n denetlenmesi ve fiyatlar?n kontrolünden……………(muhtesip) sorumluydu.

23- divan-? hümayunda bulunan görevlileri yaz?n?z.
Cevap: veziriazam, vezirler, kazasker, ni?anc?, defterdar, reisülküttap, kaptan?derya, yeniçeri a?as?, ?eyhülislam

24- defterdar?n görevi nedir?
Cevap: divanda, mali konularda aç?klama yapar. Devletin gelir ve giderlerine bakard?.

25- seyfiyenin görevi nedir?
Cevap: yönetim ve askerlik görevi vard?r

26- ilmiyenin görevi nedir?
Cevap: yarg?, e?itim ve itfad?r.

27- kalemiyenin görevi nedir?
Cevap: mali ve bürokrasi.

28- divandaki ba?l?ca kalemleri yaz?n?z.
Cevap: beylikçi kalemi, ahmedi kalemi, tahvil kalemi, rüus kalemi

29- t?mar sistemi nedir?
Cevap: devlettopraklar?n?n askerlere verilmesi, askerlerinde bu topraklar? köylüye i?letip ald??? parayla orduya asker yeti?tirmesi ve kendi geçimini sa?lamas?d?r.

30- iltizam sistemi nedir?
Cevap: t?mar sisteminin uygulan?lmad?ü?? yerlerde devlet vergilerini toplamak için uygulad??? bir sistemdir.

31- t?mar sisteminin faydalar? nelerdir?
Cevap: ekonomi canl? kal?yor. Topra??n i?lenmesi sa?lan?yor. Vergiler toplanm?? oluyor. Ordu haz?r oluyor.

32- lonca te?ilat? nedir?
Cevap: mesleklerin bir araya gelmesiyle olu?an te?kilatt?r. Yani meslek te?kilatlanmas?d?r.

33- lonca te?kilat?n?n olumlu yönlerini yaz?n?z.
Cevap: ekonomi geli?mi?tir. Dayan??ma sa?lanm??t?r. Tüketicinin haklar? korunmu?tur. Devlete katk? sa?lam??t?r. Fetret döneminde devletin da??lmas?n? önlemi?tir.

34- 2. Mahmut zaman?nda ta?rada yap?lan de?i?ikleri yaz?n?z.
Cevap: t?mar sistemi kald?r?l?yor. ?lk posta te?kilat? kuruldu. ?lk defa nüfus say?m? yap?ld?. Memurlara maa? ba?lanmaya ba?land?. Muhtarl?k te?kilat? kuruldu.

35-seyfinin kimlerden olu?tu?unu yaz?n?z.
Cevap: sadrazam, vezirler, kap?kulu askerleri, t?marl? sipahiler, beylerbeyi, sancakbeyi

36- ilmiyede bulunan görevlileri yaz?n?z.
Cevap: Anadolu ve Rumeli kazaskerleri, ?eyhülislam, kad?lar, müftüler, müderrisler

37- kalemiyede bulunan görevlileri yaz?n?z.
Cevap: defterdar, ni?anc?, reisülküttap

38- Çanakkale cephesinin aç?lma nedenlerini yaz?n?z.
Cevap: ?ngiltere ve fransan?n rusyaya yard?m etmek istemesi. ?stanbulu ve bo?azlar? ele geçirerek Osmanl? devletini sava? d??? b?rakmak. Almanyan?n do?uya yay?lmas?n? engellemek. Almanya ve Osmanl? devleti aras?ndaki ba?lant?y? koparmak.

39- Osmanl? devletinde eyaletler yönetimine göre kaça ayr?l?r ve bunlar nelerdir?
Cevap: üçe ayr?l?r. Bunlar, merkesi eyaletler, imtiyazl? eyaletler, özel eyaletlerdir.

40- vergilerin toplanmas?na göre eyaletler kaça ayr?l?r ve bunlar nelerdir?
Cevap: ikiye ayr?l?r. Bunlar, salyaneli ve salyanesiz

41- Osmanl? devletini etnik olarak s?n?fland?r?n?z?
Cevap: Türkler, Rumlar, Ermeniler, Yahudiler, Slavlar, Araplar

42- yönetenler ve yönetilenler aras?ndaki en önemli fark nedir?
Cevap: yönetilenler devlete vergi verir. Yönetenler vermez.

43- dirlik topraklar? nedir?
Cevap: devlete ait topraklardan hizmet kar??l??? olarak askerlere ya da devlet görevlilerine verilen topraklara dirlik topraklar? denir.

44- Osmanl? toplumunda aileyi birkaç madde ile anlat?n?z.
Cevap: ailenin temel yap?s? ?er’i hukuka ve türk töresine dayan?rd?. Erkek egemendi. Evlenme özel bir sözle?me say?l?yordu. Erke?in tek tarafl? bo?anma karar?n? aç?klamas?yla evlilik sona erebiliyordu. Kad?n?n bu hakk? yoktu. Erkekler birden fazla kad?nla evlenebiliyordu.

45- loncada bulunan görevlileri yaz?n?z.
Cevap: ?eyh, lonca kethüdas?, yi?itba??, ehli hibre

46- Osmanl? devletinde yatay hareketlili?in nedenlerini yaz?n?z.
Cevap: topra??n i?lenmemesi. Geçimi sa?lamak. Güvenlik.

47- Osmanl? devletinde iskan politikas?n?n amac?n? yaz?n?z.
Cevap: fethedilen yerlerin Türkle?mesini sa?lamak. Askerlik i?lemlerini kolayla?t?rmak. Vergi alma i?lemini kolayla?t?rmak.

48- merkantilizm nedir?
Cevap: bir ülkede de?erli madenlerin ve paran?n gücün simgesi haline gelmesidir.

49- Osmanl? devleti hangi devleti kendine örnek alm??t?r?
Cevap: Selçuklu devleti
50-
1. co?rafi ke?ifler
2. Frans?z ihtilali
3. sanayi ink?lab?
4. Rönesans
5. reform
Yukar?daki geli?melerden hangileri Osmanl? devletini ekonomik alanda olumsuz etkilemi?tir?
A)1 ve 3 B) 1ve 4 C) 1 ve 5 D) 2 ve 4 E) 3 ve 5
(cevap A)

51- Tanzimat Ferman?’n?n,
1. vergiler herkesin gelirine göre toplanacak
2. herkes kanun önünde e?it olacak
3. herkes mal ve mülküne sahip olacak, miras b?rakabilecek
Maddelerinden hangileri ki?ilere mülkiyet hakk? tan?nd???nda kan?t olarak gösterilebilir?
A) yaln?z 1 B) yaln?z 2 C) 1 ve 2 D) 1 ve 3 E) 1, 2 ve 3
(cevap B)

52- Osmanl? devletinde ayanlar?n güçlenmesi hangisine neden olmu?tur?
A) merkezi otoritenin zay?flamas?na
B) halk?n yönetime kat?lmas?na
C) t?mar sisteminin uygulanmas?na
D) yeniçeri oca??n?n kald?r?lmas?na
E) topraklar?n daralmas?na
(cevap A)

53-a?a??dakilerden hangisi, t?mar sisteminin bozulmas?yla ortaya ç?kan bir durum de?ildir?
A) mülk topraklar?n ortadan kalkmas?
B) tar?msal üretimin azalmas?
C) celali isyanlar?n?n yayg?nla?mas?
D) t?marl? sipahilerin önemini kaybetmesi
E) köylerden ?ehirlere göçün artmas?
(cevap A)

 

Videolu Soru ⑷zmleri

?km?? Sorular

Facebook Sayfam?z

Mesleki ve Teknik E?itim

Mesleki ve Teknik E?itim
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugn6
mod_vvisit_counterDn693
mod_vvisit_counterBu Hafta7529
mod_vvisit_counterBu Ay20169
mod_vvisit_counterToplam7718226

Kimler ネvrimi蓾

u anda 8 ziyaret癟i 癟evrimi癟i

[+]
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color
dev