TalebeDunyasi.Com | Öğrenci Ödev Portalı

Anasayfa Site Haritası Eğitim Haberleri Ara
 
TARİH ÇALIŞMA KAĞIDI

TARİH ÇALIŞMA KAĞIDI

1- 2. meşrutiyetin kabul edilme nedenlerini yazınız.
Cevap: Avrupa devletlerinin içişlerimize karışmasını önlemek, Osmanlı devletinin dağılmasını önlemek.

2- Trablusgarp savaşının nedenlerini yazınız.
Cevap: italyanın sömürge arayışı, eski roma imparatorluğunu yeniden canlandırma düşüncesi, trablusgarbın italyaya yakın olması, Osmanlı devletinin güçsüz olması.

3-balkan savaşlarının genel nedenlerini yazınız.
Cevap: Osmanlı devletini balkanlardan atmak, rusyanın panislavizm politikası ve rusyanın kışkırmaları, Fransız ihtilalinin getirmiş olduğu milliyetçilik düşüncesi.

4- balkan savaşlarında Osmanlı devletinin kaybettiği toprakları yazınız.
Cevap: batı trakya, arnavutluk, makedonya, ege adaları

5- 1. dünya savaşında almanyanın Osmanlı devletini yanında isteme nedenlerini yazınız.
Cevap: Osmanlı devletinin insan ve hammadde kaynaklarından yararlanmak, Osmanlı devletinin bulunduğu coğrafi konumdan yararlanmak, yeni cepheler açarak üzerinde yoğunlaşan anlaşma devletlerinin baskısını azaltmak istemesi

6- Çanakkale savaşının sonuçlarını yazınız.
Cevap: 1. dünya savaşı uzamıştır. Boğazlar ele geçirilememiş ve rusyaya yardım edilememiştir. Osmanlı devleti 1. dünya savaşında bu cephede başarılı olarak tarihin en büyük savaşını kazanmıştır.

7- 1. dünya savaşının sonuçlarını yazınız.
Cevap: ilk kez kimyasal silahlar, denizaltı ve tanklar bu savaşta kullanılmıştır. Dünya barışı için milliyetler cemiyeti kuruldu. Manda ve himaye başladı. Osmanlı imparatorluğu, Almanya imparatorluğu, Avusturya-Macaristan imparatorluğu, Rusya parçalanmıştır. Polonya, Çekoslovakya, Macaristan, Litvanya, Türkiye gibi yeni devletler kurulmuştur.

8- aydınlanma çağının sonuçlarını yazınız.
Cevap: ABD’nin kurulmasında etkili olmuştur. Fransız ihtilaline neden olmuştur.

9- 7 yıl savaşlarının neden ve sonuçlarını yazınız.
Cevap: nedeni : İngiltere ve fransanın sömürge yarışı
sonuçları: İngiltere ekonomik sıkıntıya girmiştir. Fransa sömürgelerini kaybetti. Fransız ihtilalinin çıkmasına neden oldu.

10- manga cartanın önemi nedir?
Cevap: ilk İngiliz demokrasisidir.

11- Fransız ihtilalinin siyasi ve ekonomik nedenlerini yazınız.
Cevap: siyasi neden: Fransa kralının halk üzerindeki ağır baskısı
Ekonomik neden: Fransa kralının halktan ağır vergi alması


12- Fransız ihtilalinin Osmanlı devletine etkilerini yazınız.
Cevap: olumlu etkisi: batılılaşma hareketleri hızlanmıştır
Olumsuz etkisi: Osmanlı devleti çok uluslu bir devlet olduğu için dağılmasına neden olmuştur.

13- viyana kongresinin toplanmasının nedeni nedir?
Cevap: Avrupa devletinin siyasi yapısını ve sınırlarını belirlemek.

14- 1830 ihtilalinin neden sonuçlarını yazınız.
Cevap: nedenleri: milliyetçilik akımının etkisi. Viyana kongresinde alınan kararlarla monarşilerinin devam etmesini isteyen kralların halka baskı yapması
Sonuçları: fransada meşruti krallık kurulmuştur. Fransada başlayan ihtilaller diğer Avrupa ülkelerine de yayıldı. Fransaya basın özgürlüğü geldi.

15- 1848 ihtilalinin neden ve sonuçlarını yazınız.
Cevap: nedenleri: sanayi inkılabıyla ortaya çıkan işçi sınıfının bir takım sosyal haklar getirmesi. Milliyetçilik hareketlerinin, liberalizmin güçlenmesi ve bunların bağımsızlığa dönüştürülmek istenmesi
Sonuçları: avusturyada toprak köleliği kalkmıştır. Fransada ölüm ceza kaldırılmıştır. Fransada cumhuriyet ilan ediliyor. Avusturyada macalar ayaklanıyor. İtalya, Prusya, Hollanda ve Belçika da krallar halka yeni haklar tanımak zorunda kaldılar.

16- sanayi devriminin ingilterede çıkmasının nedenlerini yazınız.
Cevap: büyük sömürgelere sahip olması. Araştırma ve özgür düşünce ortamını olması. Yönetimde merkezi otoriteyi benimsemesi. Demir ve kömür gibi madenlerin ülkede bol miktarda bulunması. Hammadde ve Pazar imkanlarının geniş olması.

17- sanayi devriminin sonuçlarını yazınız.
Cevap: işçi sınıfı ortaya çıktı. İnsanların refah düzeyi arttı. Kültürler ve uluslar birbirine yakınlaşmıştır. Avrupada üretim artmıştır. Sağlık, temizlik ve konfor anlayışında önemli gelişmeler görülmüştür. Ekonomiyle ilgili kapitalizm, sosyalizm ve emperyalizm gibi görüşler ortaya atılmıştır.

18- Osmanlı devletinin temelleri nelere dayanır?
Cevap: eski türk geleneklerine. İslam dininin kurallarına. Ele geçirilen topraklardaki ulusların devlet ve yönetim anlayışına dayanmaktadır.

19-ekber ve erşad kuralları hangi padişah zamanında ne için getirilmiştir?
Cevap: 1.ahmet zamanında şehzadeler arasındaki taht kavgasını önlemek amacıyla getirilmiştir.

20- birunda bulunan görevlileri yazınız.
Cevap: yeniçeriler, altı bölük halkı, topçular, cebeciler, mehterler, müteferriklar

21- padişahın özel hizmetlerinin yerine getirildiği odaları yazınız.
Cevap: has oda, hazine odası, kiler odası, seferli oda


22- kentte güvenliği sağlamak……………..göreviydi(yeniç eri ağası)
Sivil halkın güvenliğinden gündüz…………..(sübaşı) gece……………(asesbaşı) sorumluydu
Sebze ve meyve gibi ürünlerden alınması gereken vergilerin miktarını belirlemek…………(kapan emin) göreviydi
İstanbul belediye hizmetleri………….(şehremini) tarafından yürütülürdü.
Çarşı ve pazarların denetlenmesi ve fiyatların kontrolünden……………(muhtesip) sorumluydu.

23- divan-ı hümayunda bulunan görevlileri yazınız.
Cevap: veziriazam, vezirler, kazasker, nişancı, defterdar, reisülküttap, kaptanıderya, yeniçeri ağası, şeyhülislam

24- defterdarın görevi nedir?
Cevap: divanda, mali konularda açıklama yapar. Devletin gelir ve giderlerine bakardı.

25- seyfiyenin görevi nedir?
Cevap: yönetim ve askerlik görevi vardır

26- ilmiyenin görevi nedir?
Cevap: yargı, eğitim ve itfadır.

27- kalemiyenin görevi nedir?
Cevap: mali ve bürokrasi.

28- divandaki başlıca kalemleri yazınız.
Cevap: beylikçi kalemi, ahmedi kalemi, tahvil kalemi, rüus kalemi

29- tımar sistemi nedir?
Cevap: devlettopraklarının askerlere verilmesi, askerlerinde bu toprakları köylüye işletip aldığı parayla orduya asker yetiştirmesi ve kendi geçimini sağlamasıdır.

30- iltizam sistemi nedir?
Cevap: tımar sisteminin uygulanılmadıüğı yerlerde devlet vergilerini toplamak için uyguladığı bir sistemdir.

31- tımar sisteminin faydaları nelerdir?
Cevap: ekonomi canlı kalıyor. Toprağın işlenmesi sağlanıyor. Vergiler toplanmış oluyor. Ordu hazır oluyor.

32- lonca teşilatı nedir?
Cevap: mesleklerin bir araya gelmesiyle oluşan teşkilattır. Yani meslek teşkilatlanmasıdır.

33- lonca teşkilatının olumlu yönlerini yazınız.
Cevap: ekonomi gelişmiştir. Dayanışma sağlanmıştır. Tüketicinin hakları korunmuştur. Devlete katkı sağlamıştır. Fetret döneminde devletin dağılmasını önlemiştir.

34- 2. Mahmut zamanında taşrada yapılan değişikleri yazınız.
Cevap: tımar sistemi kaldırılıyor. İlk posta teşkilatı kuruldu. İlk defa nüfus sayımı yapıldı. Memurlara maaş bağlanmaya başlandı. Muhtarlık teşkilatı kuruldu.

35-seyfinin kimlerden oluştuğunu yazınız.
Cevap: sadrazam, vezirler, kapıkulu askerleri, tımarlı sipahiler, beylerbeyi, sancakbeyi

36- ilmiyede bulunan görevlileri yazınız.
Cevap: Anadolu ve Rumeli kazaskerleri, şeyhülislam, kadılar, müftüler, müderrisler

37- kalemiyede bulunan görevlileri yazınız.
Cevap: defterdar, nişancı, reisülküttap

38- Çanakkale cephesinin açılma nedenlerini yazınız.
Cevap: İngiltere ve fransanın rusyaya yardım etmek istemesi. İstanbulu ve boğazları ele geçirerek Osmanlı devletini savaş dışı bırakmak. Almanyanın doğuya yayılmasını engellemek. Almanya ve Osmanlı devleti arasındaki bağlantıyı koparmak.

39- Osmanlı devletinde eyaletler yönetimine göre kaça ayrılır ve bunlar nelerdir?
Cevap: üçe ayrılır. Bunlar, merkesi eyaletler, imtiyazlı eyaletler, özel eyaletlerdir.

40- vergilerin toplanmasına göre eyaletler kaça ayrılır ve bunlar nelerdir?
Cevap: ikiye ayrılır. Bunlar, salyaneli ve salyanesiz

41- Osmanlı devletini etnik olarak sınıflandırınız?
Cevap: Türkler, Rumlar, Ermeniler, Yahudiler, Slavlar, Araplar

42- yönetenler ve yönetilenler arasındaki en önemli fark nedir?
Cevap: yönetilenler devlete vergi verir. Yönetenler vermez.

43- dirlik toprakları nedir?
Cevap: devlete ait topraklardan hizmet karşılığı olarak askerlere ya da devlet görevlilerine verilen topraklara dirlik toprakları denir.

44- Osmanlı toplumunda aileyi birkaç madde ile anlatınız.
Cevap: ailenin temel yapısı şer’i hukuka ve türk töresine dayanırdı. Erkek egemendi. Evlenme özel bir sözleşme sayılıyordu. Erkeğin tek taraflı boşanma kararını açıklamasıyla evlilik sona erebiliyordu. Kadının bu hakkı yoktu. Erkekler birden fazla kadınla evlenebiliyordu.

45- loncada bulunan görevlileri yazınız.
Cevap: şeyh, lonca kethüdası, yiğitbaşı, ehli hibre

46- Osmanlı devletinde yatay hareketliliğin nedenlerini yazınız.
Cevap: toprağın işlenmemesi. Geçimi sağlamak. Güvenlik.

47- Osmanlı devletinde iskan politikasının amacını yazınız.
Cevap: fethedilen yerlerin Türkleşmesini sağlamak. Askerlik işlemlerini kolaylaştırmak. Vergi alma işlemini kolaylaştırmak.

48- merkantilizm nedir?
Cevap: bir ülkede değerli madenlerin ve paranın gücün simgesi haline gelmesidir.

49- Osmanlı devleti hangi devleti kendine örnek almıştır?
Cevap: Selçuklu devleti
50-
1. coğrafi keşifler
2. Fransız ihtilali
3. sanayi inkılabı
4. Rönesans
5. reform
Yukarıdaki gelişmelerden hangileri Osmanlı devletini ekonomik alanda olumsuz etkilemiştir?
A)1 ve 3 B) 1ve 4 C) 1 ve 5 D) 2 ve 4 E) 3 ve 5
(cevap A)

51- Tanzimat Fermanı’nın,
1. vergiler herkesin gelirine göre toplanacak
2. herkes kanun önünde eşit olacak
3. herkes mal ve mülküne sahip olacak, miras bırakabilecek
Maddelerinden hangileri kişilere mülkiyet hakkı tanındığında kanıt olarak gösterilebilir?
A) yalnız 1 B) yalnız 2 C) 1 ve 2 D) 1 ve 3 E) 1, 2 ve 3
(cevap B)

52- Osmanlı devletinde ayanların güçlenmesi hangisine neden olmuştur?
A) merkezi otoritenin zayıflamasına
B) halkın yönetime katılmasına
C) tımar sisteminin uygulanmasına
D) yeniçeri ocağının kaldırılmasına
E) toprakların daralmasına
(cevap A)

53-aşağıdakilerden hangisi, tımar sisteminin bozulmasıyla ortaya çıkan bir durum değildir?
A) mülk toprakların ortadan kalkması
B) tarımsal üretimin azalması
C) celali isyanlarının yaygınlaşması
D) tımarlı sipahilerin önemini kaybetmesi
E) köylerden şehirlere göçün artması
(cevap A)

 

Facebook Sayfamız

Mesleki ve Teknik Eğitim

Mesleki ve Teknik Eğitim
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugün988
mod_vvisit_counterDün1205
mod_vvisit_counterBu Hafta4269
mod_vvisit_counterBu Ay29842
mod_vvisit_counterToplam7298838

Kimler Çevrimiçi

Şu anda 33 ziyaretçi çevrimiçi

[+]
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color
Ödev