TalebeDunyasi.Com | Öğrenci Ödev Portalı

Anasayfa Site Haritas? E?itim Haberleri Ara
 
TAR?HE YARDIMCI B?L?MLER
Tarih, insan faaliyetlerini incelerken di?er fen ve sosyal bilimlerle i?birli?i yapar. Her bilim gibi tarih da di?er bilimlerden yard?m almak zorundad?r. Ancak tarihte yer ve zaman kavram?n?n vazgeçilmez olmas?, yard?mc? bilimlerden Co?rafya ve Kronolojiyi daha öncelikli konuma getirmi?tir.
1.CO?RAFYA: Yer ve ?klim bilimidir. Tarihi olaylar?n geçti?i yere co?rafi çevre denir. Bu unsur belirlenirken de co?rafya biliminden yararlan?l?r. Olaylar?n geçti?i yerin özelliklerini, insanlar?n ekonomik ve sosyal durumlar?n? incelerken mutlaka co?rafya bilimiyle birlikte çal???l?r. Co?rafi konum, ço?u kez olaylar?n neden ve sonuçlar?nda birinci derecede etkendir. ?nsanlar?n sosyal, kültürel ve ekonomik geli?imlerinde de co?rafi ?artlar?n büyük etkisi vard?r. Özellikle be?eri co?rafya bu konuda yard?mc? olur. Beslenme ve üretim ?ekillerinin incelenmesinde ekonomik co?rafyan?n katk?lar? büyüktür.
2.KRONOLOJ?: Takvim ve Zaman bilimidir.Olaylar?n gerçekle?ti?i zaman?n tam ve do?ru tespit edilmesi, sa?l?kl? sonuçlar elde edilmesi ve gerçekçi yorumlar?n yap?labilmesi aç?s?ndan çok önemlidir. Ayr?ca olaylar?n birbirleri ile ba?lant?lar?n?n ve aralar?ndaki neden- sonuç ili?kilerinin tespiti de, olaylar?n zamanlar?n?n bilinmesine ba?l?d?r.
3.ARKEOLOJ?: Kaz? bilimidir.Toprak ya da su alt?nda kalm?? ve insanlar taraf?ndan yap?lm?? araç, gereç, e?ya ve bina kal?nt?lar?n?n bulunmas?, ç?kar?lmas? ve incelenip aç?klanmas? arkeolojinin konusudur.
Özellikle tarih öncesi olarak adland?r?lan yaz?s?z dönemlerin ayd?nlat?lmas?nda en önemli bilgi kayna?? arkeoloji bilimidir.
4.PALEOGRAFYA: Yaz? bilimidir.Geçmi?te kullan?lan tüm yaz? çe?itlerini inceler. Yaz?l? belgelerin çözümünde önemli bir bilim dal?d?r.
M?s?r tarihi için -> Hiyeroglifleri,
Mezopotamya tarihi için —> Çivi yaz?s?n?,
Orta Asya Türk tarihi için —> Orhun, Uygur ve Çin alfabelerini,
Osmanl?, ?ran ve Arap ara?t?rmalar? için -> Arap alfabesini,
Slav milletleri için -» Cyril alfabesini,
Avrupa milletleri için -> Latin alfabesini bilmek gereklidir.
Mesela, Osmanl? dönemi için yap?lacak ara?t?rmalarda de?i?ik yaz? türlerinin bilinmesi ?art­t?r. Nesih, sülüs, divani, rik'a, ta'lik, siyakat gibi yaz? türleri vard?r. Her birinin kullan?l?? yerleri farkl?d?r. Bu yaz?lar?n okunmas? ö?renilmeden, hiçbir zaman ciddi bir tarihi ara?t?rma yap?lmas? mümkün de?ildir.
5.F?LOLOJ?: Dil bilimidir. Yaz?l? belgelerin okunmas? kadar, o dilin özelliklerinin de bilinmesi zorunludur. Geçmi?te ve günümüzde kullan?lan dillerin de bilinmesi filolojinin konusudur.
6.D?PLOMAT?K: Siyaset Bilimi. Siyasi belgeleri ve antla?malar? inceleyen, aç?klayan ve yorumlayan bilim dal?d?r.
Hükümdar taraf?ndan gönderilen emirlere ferman, bir vazifenin verilmesi gibi belgelere berat, iki devlet aras?nda kar??l?kl? olarak yap?lan belgeye muahede denilir. Devletleraras?ndaki resmi yaz??malar? inceler.
Tarihsiz belgelerin de?erlendirilmesi, sahte belgelerin hakikilerinden ay?rt edilmesi gibi konular hep diplomatik ilminin kapsam?na girer.
7.EP?GRAFYA: Kitabeler bilimi. Yaz?l? an?tlar? ( abideler, yaz?tlar, kale kitabeleri) inceler ve yorumlar.
8.SOSYOLOJ?: Toplum bilimi.Toplum halindeki insan?, toplumlar aras? ili?kileri, insanlar?n olu?turdu?u tüm sosyal kurumlar? inceler.
9.ANTROPOLOJ?: ?nsan bilimi.?nsanlar?n geli?im süreçlerini, fiziki ve sosyal yap?lar?n? inceler
a)Fiziksel Antropoloji: ?nsan ?rklar?n? inceler. ?nsan ?rklar?n?, belli bir sitem do?rultusunda kal?tsal ve yap?sal özellikleri dikkate alarak gruplar.
b)Sosyal (Kültürel ) Antropoloji: Toplumlar?n kültürlerini ve bu kültürlerin olu?umunda sosyal yap?n?n etkilerini inceleyen bilimdir.
Farkl? toplumlar?n birbirleri ile olan kültürel etkile?iminde özellikle sosyal antropoloji’den yararlan?l?r.
10.NÜM?ZMAT?K: Para bilimidir. Meskûkât (sikke bilimi) ad?yla da kullan?l?r. Madeni para ve madalyalar? inceler. Nümizmatik bilimi inceledi?i eski bir para ile o devletle ilgili;
a)Ba??ms?zl?k durumu
b)Ekonomik yap?s?
c)Hükümdarlar?n s?ras?
d)Sanatlar?
e)Bilimsel, kültürel özellikleri
f)Teknolojik geli?imi
g)Yaz? ve dilleri
h)Bas?ld??? merkezleri
i)Yakla??k olarak yay?lma alan?
j)Hangi madenin k?ymetli oldu?u gibi konularda bilgileri ortaya ç?kar?r.
11.MÜHÜR B?L?M? (S?C?LOGRAF?): Resmi belge ya da yaz??malardaki mühürlerin do?rulu?unu, dolay?s?yla belgelerin geçerli olup olmad???n? inceler.
12.ETNOGRAFYA: Folklor-Kültür (Halk) bilimi. ?nsan topluluklar?n?n öz kültürlerini inceler. Toplumlar?n örf, adet ve geleneklerini inceler.
13.ETNOLOJ?: Birden fazla say?daki toplumlar?n gelenek ve göre­neklerini k?yaslamalar yaparak inceleyen bilimdir.
14.ARKEOMETR?: Arkeolojik buluntular?n tespit ve tarihlendirilmesinde fen ve matematiksel ölçme yöntemleri kullanan bilim dal?d?r.
15.FELSEFE: Do?ru ve bilinçli dü?ünmeyi, olaylar aras?nda ba?lant? kurup sentez yapmay? sa?layan bilim dal?d?r.
16.HERALD?K: Arma bilimi
17.TOPONOM?: Yer adlar? bilimi
18.ANTROPONOM?: ?nsan adlar? bilimi
19.TOPOLOJ?: Yerel diller bilimi
20.EKOLOJ?: Çevre bilimi
21.K?MYA: Tarih öncesi devirlerin ayd?nlat?lmas?nda kullan?lan kal?nt?lar?n y?llar?n? belirlemede kimyasal metotlardan da yararlan?l?r. Bu metotlardan bir tanesi de karbon 14 metodudur.
22.?ECERE: Devletlerin tarihinde etkili olan ki?ilerin soy geçmi?le­rini ara?t?r?r.
23.PALEANTROPOLOJ?: Günümüzde görülmeyen insan türüne ait fosille?mi? kal?nt?lar? inceler.
Yaz?s?z Devirlerin Ayd?nlat?lmas?nda Yaz?l? Devirlerin Ayd?nlat?lmas?nda

Arkeoloji

Co?rafyaa

Antropoloji

Etnografya

Arkeometri

Kimya

Kronoloji

Nümizmatik

Paleografya

Filoloji

Diplomatik

Sosyoloji
Baz? bilimlerin tarih öncesi dönemlerin ve tarih ça?lar?n?n ayd?nlat?lmas? için ortak olarak yararlan?l?r (arkeoloji, co?rafya, etnografya, sosyoloji gibi ). Ancak sadece yaz?l? belgeleri inceleyen bilimlerden, tarih öncesi dönemlerin ayd?nlat?lmas? için faydalan?lmas? söz konusu de?ildir.
 

Videolu Soru zmleri

?km?? Sorular

Facebook Sayfam?z

Mesleki ve Teknik E?itim

Mesleki ve Teknik E?itim
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugn663
mod_vvisit_counterDn824
mod_vvisit_counterBu Hafta8510
mod_vvisit_counterBu Ay20133
mod_vvisit_counterToplam7718190

Kimler evrimii

Şu anda 18 ziyaretçi çevrimiçi

[+]
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color
Ödev