TalebeDunyasi.Com | Öğrenci Ödev Portalı

Anasayfa Site Haritas? E?itim Haberleri Ara
 
TAR?H DEV?RLER?
Tarihin ça?lara ya da dönemlere ayr?lmas?, olaylar?n incelenmesini ve tarih ö?retimini kolayla?t?rmaya yöneliktir.
Yaz?n?n bulunmas?ndan günümüze kadar gelen za­mand?r.
Yaz?l? belgeler tarihçilere daha geni? bilgi ka­zand?rd??? için tarihçilere göre "Tarih Yaz?yla Ba?lar" anlay??? ortaya konulmu?tur.
Sümerlerin M. Ö. IV. bin y?lda çivi yaz?s?n? bulup kullanmas?yla Tarih Devirleri ba?lam??t?r.
Tarih devirlerinin kapsad??? alan çok geni? oldu?un­dan, tarih ö?renimini kolayla?t?rmak için "Tarih devirleri" "ça?lara" ayr?lm??t?r.
Tarih ça?lar? da denilen bu dönem, yaz?l? dönemler olup, insan topluluklar?yla ilgili daha kesin bilgiler içeren belgelerden yararlanma imkân? verir. Bu nedenle Tarih ça?lar?n? birbirinden ay?r?rken, önemli olaylar?n ölçü al?nmas? benimsenmi?tir. Tarih ça?lar?n? ba?latan ve sona erdiren olaylar, geni? boyutlu ve evrensel nitelikli olaylard?r. Ancak her toplumda tarih ça?lar?n? ba?latan ve bitiren geli?meler farkl? olabilir. Zaten ça? ayr?m?n?n do?rulu?u tart???lmaktad?r. Çünkü ça? ayr?m? ve belirtilen özellikleri Akdeniz havzas? ve Avrupa’n?n tarihi geçmi?ine göre yap?lm??t?r. Dünya’n?n di?er bölgelerindeki toplumlar?n ya?ay??lar? dikkate al?nmam??t?r. Yine bir ça??n di?er ça?dan her yönü ile ayr?lmas? imkâns?zd?r. Ayr?ca ayn? ça? içindeki farkl? ülkelerdeki geli?melerin hepsinin birbirlerine benzemesi imkâns?z?d?r. Çünkü sosyal olaylar birbirleri ile ba?lant?l?d?r. Bu nedenle ayn? sosyal olaylar farkl? ça?larda da devam edebilir.
Tarih ça?lar?; ?lkça?, Ortaça?, Yeniça? ve Yak?nça? olarak dört döneme ayr?l?r.
Dönemin Ad?
Ba?lang?c?
Biti?i
?lk ça? MÖ.3200 (Yaz?n?n bulunu?u) Kavimler göçü (375)
Roma ?mp’nun ikiye ayr?lmas? (395)
Bat? Roma’n?n y?k?l??? (476)
Orta Ça? Kavimler göçü (375)
Roma ?mp.’nun ikiye ayr?lmas?
Bat? Roma’n?n y?k?l??? (476)
?stanbul’un Fethi
Do?u Roma’n?n y?k?l???
Matbaan?n icad?
Yeni Ça? ?stanbul’un Fethi
Matbaan?n icad?
-Frans?z ?htilali (1789)
Yak?n Ça? Frans?z ?htilali (1789 Devam ediyor...
Tarihi Ça?lar?n Genel Özellikleri
?lkça? (Eskiça?)
Ortaça?
Yeniça? Yak?nça?
S
i
y
a
s
i
Ça??n ba?lar?nda "Site"de denen ?ehir devletçikleri hâkimdi.
Krall?k ve mutlak monar?iler yönetim ?ekli olmu?tur. Eski Yunanistan'da baz? demokratik uygulamalar da ba?lam??t?r.
Daha sonra merkezi imparatorluklar görüldü.
Hukuk kurallar? yaz?ya geçirilmi?, yaz?l? kanunlar ve anayasalar düzenlenmi?tir.
Kavimler Göçü, Avrupa'n?n siyasi, sosyal, dini, bilimsel ve ekonomik yap?s?nda çok önemli de?i?ikliklere yol açm??t?r.
Merkezi krall?klar zay?flam??, feodalite (derebeylik) rejimi do?mu?tur.
Avrupa'da feodalite rejimi hâkimdi. Do?u'da ise merkezi imparatorluklar vard?.
Do?u ve Bat? medeniyetleri aras?ndaki en önemli sava?lar "Haçl? Sava?lar?" idi.
?ngiltere'de demokratik hareketler sonucunda Büyük ?art (Magna Carta) imzalanm??, Me?rutiyete geçi?e ortam haz?rlanm??t?r.
Bizans, Selçuklu, Emevi, Abbasi, Sasani ve Osmanl? devletleri, bu ça?da etkili olan devletlerdir. Özellikle Bizans, tüm Ortaça? boyunca varl???n? sürdüren tek devlettir.
?ngiltere ile Fransa aras?nda ya?anan Yüzy?l Sava?lar?, Osmanl? Devleti'nin bat?da ilerlemesinde ve ?stanbul'u olmas?nda kolayla?t?r?c? etken olmu?tur.
Avrupa'da feodalite güç kaybetti ve merkeziyetçi krall?klar güç kazand?.
Do?u'da Osmanl? Devleti önce yükselme, daha sonra da duraklama ve gerileme dönemlerini ya?ad?.
A.B.D kurulmu?, ?nsan Haklar? Evrensel Beyannamesi yay?nlanm??, cumhuriyet yönetimine geçilmi?tir.
Avrupa'da Frans?z ihtilâli sonucunda milli devletler kurulmaya ba?lad?.
Osmanl? Devleti da??lma dönemine girdi.
?htilalle birlikte; ?nsan haklar?, demokrasi, laiklik ve cumhuriyet kavramlar? mevcut rejimlerin ço?unun de?i?mesinde etkili olmu?tur. Me?rutiyet ve Cumhuriyet rejimleri yayg?nla?m??t?r. Dünya'da demokratik yönetimler yayg?nla?t?.
Dünya sava?lar? ortaya ç?kt?.
S
o
s
y
a
l
Halk s?n?flara ayr?lm??, sosyal s?n?f farkl?l?klar? toplum yap?s?n? önemli ölçüde etkilemi?, kölelik belirleyici etken olmu?tur.
Köleli?e ba?l? toplumsal yap? de?i?mi?tir.
Avrupa'n?n bugünkü etnik yap?s? olu?maya ba?lam??t?r.
Avrupa'da s?n?f farkl?l?klar? vard?. Do?u'da ise ?slam topluluklar?nda s?n?f farkl?l?klar? yoktu.
Avrupa'da Ortaça?'daki s?n?f farkl?l?klar? de?i?ime u?rad?. Frans?z ?htilali sonucunda e?itlik dü?üncesi yayg?nla?t?.
E
k
o
n
o
m
i
k
Genel olarak ekonominin temeli tar?m ve hayvanc?l??a dayal?yd?.
Bunun yan?nda kara ve deniz ticareti de yap?lmaktayd?.
?yonlar ve Fenikeliler gibi topluluklar uzak bölgelerde kolonicilik yapm??lard?r.
En önemli ticaret yollar? "?pek yolu" ve "Baharat yolu" idi.
Ekonomide de?i?- toku? usulü de?i?mi?, de?i?im arac? olarak para kullan?lmaya ba?lanm??t?r.
Ekonomide topra?a ba?l? yap? ön plana ç?km??t?r.
Akdeniz ticareti Avrupal?lar lehine canland?.
Co?rafi Ke?ifler sonucunda Avrupa ekonomik aç?dan güçlendi.
Avrupa'n?n Osmanl? Devleti'ne ekonomik aç?dan ba??ml?l??? sona erdi.
Sömürgecilik ortaya ç?kt?.
Önce Portekiz ve ?spanya ile ba?layan sömürgecilik, ça??n ortalar?na do?ru ?ngiltere ve Fransa'n?n etkinli?iyle geni? boyutlara ula?m??t?r.
Sanayi ?nk?lâb? nedeniyle hammadde ve pazar ihtiyac? ortaya ç?kt?.
Kapitalizm, liberalizm, sosyalizm gibi sosyo - ekonomik sistemler görüldü.
D
i
n
i
Çok tanr?l? dinler yayg?nd?.
Fakat Musevilik ve H?ristiyanl?k dinleri de bu dönemde ortaya ç?kt?.
Dönemin sonlar?na do?ru Roma, Hrist?yanl???n yay?c?s? haline gelmi?tir.
Avrupa'da H?ristiyanl?k, Do?u'da ise ?slamiyet devletlerin temel politikalar?n? yönlendirdi.
Co?rafi ke?ifler ile , H?ristiyanl?k yay?lm??t?r.
Avrupa'da "Reform" Reform hareketleriyle H?ristiyanl?k yeniden yorumlanm??, kilise ve din adamlar?n?n etkisi azalm??, yeni mezhepler do?mu?, laiklik kavram? olu?maya ba?lam??t?r.
Avrupa'da lâik dü?ünce, laik hukuk kurallar? ve yönetimler etkili olmaya ba?lad?.
K
ü
l
t
ü
r
e
l
Toplumlararas? etkile?im s?n?rl?yd?.
Sümerler 'in çivi, M?s?rl?lar?n da hiyeroglif (Resim) yaz?s?n?n yan?nda Fenikeliler ilk alfabeyi olu?turmu?lard?r.
Yaz? ve kâ??d?n kullan?lmas?yla kültürel etkile?im h?zland?.
Modern bilimlerin temeli at?lm??, özellikle Anadolu bilim merkezi olmu?tur.
?slam kültür ve uygarl??? en parlak dönemini ya?ad?.
Avrupa'da ise "Skolâstik Dü?ünce" hâkimdi.
Bat? H?ristiyan dünyas?n?n ?slam dünyas? üzerine düzenledi?i Haçl? Seferleri sonucunda, do?udan etkilenen Avrupa'da bilimsel ve kültürel ayd?nlanma ba?lam??t?r.
Avrupa'da kâ??t ve matbaan?n kullan?lmas?yla yeni fikirlerin yay?lmas? kolayla?t?.
Avrupa'da kültür seviyesi yükseldi.
Rönesans hareketleriyle Avrupa kendini yenilemi?, eski kültürüyle bar??m??, bilim-sanat ve dü?üncede özgürlük ba?lam??t?r.
Ortaça??n siyasi, sosyal, bilimsel ve ekonomik anlay??lar? de?i?mi?, ayd?nlanma ba?lam??t?r.
Bat? kültürü Do?u'ya göre daha üstün bir hale geldi.
 

Videolu Soru zmleri

?km?? Sorular

Facebook Sayfam?z

Mesleki ve Teknik E?itim

Mesleki ve Teknik E?itim
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugn640
mod_vvisit_counterDn824
mod_vvisit_counterBu Hafta8487
mod_vvisit_counterBu Ay20110
mod_vvisit_counterToplam7718167

Kimler evrimii

Şu anda 6 ziyaretçi çevrimiçi

[+]
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color
Ödev