TalebeDunyasi.Com | Öğrenci Ödev Portalı

Anasayfa Site Haritas? E?itim Haberleri Ara
 
Tarih, di?er bilim dallar?nda oldu?u gibi ancak kendi bilimsel özellik ve yöntemini geli?tirmesi sayesinde ba??ms?z bir bilim dal? olarak geli?mi?tir. ?nsanl???n geçmi?i hakk?nda do?ru bilgiye ula?mak tarih biliminin en önemli amac?d?r. Bu nedenle tarihten günümüze kalan izlerin, kal?nt?lar?n ve belgelerin de?erlendirilmesi gerekmektedir.
Bir olay? ara?t?ran ara?t?rmac?: Kaynak (belge) bulur, Kaynaklar? s?n?fland?r?r (Tasnif) , ?çeri?i hakk?nda bilgi sahibi olur (Tahlil), Kaynak ele?tirisi yapar (Tenkit) ,Kaynaklar aras?nda ba?lant? kurar (Terkib) ,Tarafs?z (objektif) de?erlendirme yapar.
Tarihi olaylar, ayn? özelliklerle tekrar etmez. Bu nedenle tarih bilimi deney ve gözlem metodunu kullanamaz.
Tarihi olaylar? ara?t?ran bir tarihçi s?ras?yla a?a??daki yöntemleri uygular
I.                   KAYNAK ARAMA (Belge Bulma) :Önce olayla ilgili kaynaklar aran?r.
Geçmi?ten kalan ve tarihi bir olay hakk?nda bilgi veren her türlü malzemeye kaynak (belge) denir.
 Bir malzemenin kaynak olarak nitelendirilebilmesi için:
1.         ?çinde bulundu?u devirde veya bu devre yak?n bir zamanda yaz?lmas?,
2.         Devrinin kaynaklar?ndan yararlanarak olu?turulmu? olmas? gereklidir.
 Kaynaklar iki gurupta incelenir:
A-                 Kapsad?klar? Bilginin De?erine Göre Kaynaklar
1.                   Ana Kaynaklar (Birinci el kaynaklar): Olay?n geçti?i döneme ait kaynaklard?r.
2.                   ?kinci El Kaynaklar: Ana kaynaklardan yararlan?larak haz?rlanan kaynaklard?r.
B-                 Bilgi Veren Kayna??n Cinsine Göre Kaynaklar
1.      Sözlü Kaynaklar: Bunlar; tarihsel öyküler, ?iirler, söylenceler, destanlar, menk?beler, f?kra ve atasözleridir.
2.      Yaz?l?, Sesli ve Görüntülü Kaynaklar: Bunlar, korunduklar? yerlere göre üç gruba ayr?l?r:
a)                  Ar?iv Malzemeleri: Fermanlar, beratlar, kanunnameler, ilâmlar gibi resmî mühür ve imza ta??yan yaz?l? belgelerdir. Ayr?ca; resim ve foto?raflar, filmler, plâklar, video ve teyp kasetleri, bilgisayar disketleri ile görüntülü ve sesli belgeler de ar?ivlerde saklan?r.
b)                 Kütüphane Malzemeleri: ?ecereler, takvimler ve y?ll?klar, vakayinameler, ya?am öyküleri (biyografi), hat?ralar, seyahatnameler, gazete ve dergi gibi süreli yay?nlardan olu?an malzemelerdir.
c)                  Müzelik Malzemeler: Kitabeler, abideler, heykeller, mezar ta?lar? ve lâhitler, madalyalar, paralar, insan iskeletleri, ev e?yalar?, aletler, silâhlar ile arkeolojik ve etnografik malzemelerdir.
             Ayr?ca kaynaklar? YAZILI ve YAZISIZ kaynaklar diye de ikiye ay?rabiliriz:
Yaz?l? Kaynaklar: Fermanlar, Antla?ma metinleri, paralar, kitabeler… vs.
Yaz?s?z kaynaklar: Destanlar, atasözleri gibi sözlü belgelerin yan?nda, kullan?lan araç-gereçler, giyim e?yalar?, bar?naklar ve iskeletlerdir. )
Bu tür belgeler özellikle tarih öncesi dönemleri aç?klamada büyük öneme sahiptir.
 
II.                VER?LER? TASN?F, TAHL?L VE TENK?T ETME
a)                  Tasnif(S?n?fland?rma): Tasnif, s?n?fland?rma demektir. Tarihsel kaynaklardan verilerin elde edilmesinden sonra bunlar?n tasnif edilmesi gerekir. Elde edilen bilgiler zamana, mekâna ve konuya göre tasnif edilir. Verilerin s?n?fland?r?lmas? ve mant?kl? bir düzen içerisinde s?ralanmas?yla, eserin bölümleri olu?turulur. Bu bölümlerin de kendine göre alt ba?l?klar? olacakt?r. Böylece haz?rlanmakta olan yap?t?n plân? ortaya ç?kar.S?n?fland?rma i?lemi verilerin önemine, güvenirlili?ine veya kronolojik s?raya göre yap?labilir.
b)                 Tahlil(Analiz=?nceleme: Çözümleme) : Elde edilen verilerdeki bilgiler de?erlendirilir. Bilgilerin inceleme konusu hakk?nda yeterli olup olmad??? kontrol edilir.  Kaynaklardan elde etti?imiz bilgiler güvenilir mi? Kar??la?t?rma yap?larak bilgiler bu yönde incelenir.
c)                  Tenkit(Ele?tiri):Elde edilen bilgilerin i?e yaray?p yaramad???, hangi bilgilerin kullan?laca?? belirlenir.
Ele?tiri, d?? ele?tiri ve iç ele?tiri olmak üzere iki ?ekilde yap?l?r.
D?? Ele?tiri: Bir kayna??n ad?, türü, sahte veya orijinal olup olmad???, yaz?l?? tarihi, yazar?n?n belirlenmesi gibi kayna??n d?? özelliklerine ili?kin yap?lan ele?tiridir.
?ç Ele?tiri: Kaynakta verilen bilgilerin güvenirli?ini ve de?erini ortaya koymak için yap?lan ele?tiridir.
Kaynak Ele?tirmesi: Kaynaklar?n birbirleriyle kar??la?t?r?larak kontrol edilmesine "Kaynak Ele?tirisi" denir.
Bu ele?tirinin amac?:
01.               Do?ruyu yanl??tan ay?rmak,
02.               Sa?l?kl? yorumlar yapabilmektir
III.             SENTEZ (B?RLE?T?RME)
Kaynaklardan elde edilen bilgiler düzenlenerek yaz?lmas? a?amas?d?r. Elde edilen bilgilerin bir araya getirilmesine sentez denir. Bu yolla elde edilen bilgiler kullan?larak yeni tarihi hükümlere var?labilir.
Çözümleme ve tenkit yoluyla olaylara ait birtak?m güvenilir bilgiler elde edildikten sonra, birle?tirme a?amas?na gelinmi? olunur. Birle?tirme; çok say?daki kaynaktan elde edilen bilgilerin özümsenip yeni bir sonuca ve yarg?ya ula??lmas?d?r. Birle?tirme, ara?t?rman?n en önemli a?amas? say?l?r.
Atatürk'ün "Tarih yazmak, tarih yapmak kadar zordur. Yazan, yapana sad?k kalmazsa hakikat, içinden ç?k?lmaz bir hâl al?r." sözü, bu a?amada ne kadar titiz ve tarafs?z olman?n gereklili?ini anlat?r.
Tarihi Olaylar ?ncelenirken Uyulmas? Gereken Kurallar
(Ara?t?rma ve Belgelerin De?erlendirilmesinde Dikkat Edilecek Özellikler)
1-             Olay?n üzerinden belli bir zaman geçmelidir. Böylece olaylar?n sonuçlar? daha belirgin hale gelmeli ve olayda rolü olan ki?iler objektif olarak de?erlendirilmelidir.
2-          Olay?n meydana geldi?i yerde ara?t?rma yap?lmal?d?r. Örne?in Osmanl? ve Bizans kültürleri için ?stanbul’da ara?t?rma yap?lmas? gibi.
3-             Belgeler do?ru olarak de?erlendirilmeli ve objektif olarak aç?klanmal?d?r.
Objektifli?in sa?lanmas? için ?unlara uyulmal?d?r:
a)                  Olay?n üzerinden belli bir süre geçmelidir.
b)                  Olay, geçti?i günün de?er yarg?lar? içinde incelenmeli günümüzün de?er yarg?lar? ile yorumlanmamal?d?r. Geçmi?te meydana gelen olaylar, olay?n geçti?i dönemdeki geli?mi?lik düzeyi ve de?er yarg?lar?yla aç?klanmal?d?r. Günümüz de?er yarg?lar?yla ve ideolojileriyle yap?lacak de?erlendirmeler yanl?? sonuçlara ula??lmas?na neden olabilir. Olaylar yorumlan?rken tarafs?z olunmal? ve olay?n geçti?i günün ?artlar? daima dikkate al?nmal?d?r
c)                  Kaynak taramas? yap?lmal?d?r.
d)                  Olaylarda rolü olan ki?ilerin de?erlendirilmesi, olay?n geçti?i zaman?n ?artlar?n?n bilinmesine ba?l?d?r.
4-             Olaylar birbirlerini etkiledikleri için olaylar aras?nda neden sonuç ili?kisi kurulmal?d?r.
5-             Olayla ilgili de?i?ik belgelerden yararlan?lmal?d?r. Böylece daha objektif de?erlendirmeler yap?labilir.
6-             Tarihi olaylarla ilgili kural koymak, genelleme yapmak mümkün de?ildir.
7-             Günümüzdeki olaylarda, geçmi?teki ya?anm?? olaylar?n katk?s? dü?ünülmelidir.
8-             Tarihi olaylar meydana geldi?i dönem ve toplumun kültürünü yans?t?r, o dönemi karakterize eder.
Birle?tirme yapacak bir tarihçide ?u özelliklerin bulunmas? gerekir:
a)                  Olaylar?, neden - sonuç ili?kisi içerisinde ortaya koyarken onlara etki eden sosyal, psikolojik ve do?al etkenleri kavrayabilmelidir.
b)                  Y?pranm?? ve eksik olan belgeleri düzeltip tamamlamay? bilmelidir.
c)                  Olaylar?n incelenip ayd?nlat?lmas?nda tarafs?z olmal?d?r.
d)                  Belgelere dayanarak gerekti?inde bilimsel genellemelere ve sonuçlara varabilmelidir. Birle?tirmeye ula?arak bilimsel bir yap?t olu?turmakta olan tarihçinin anlat?m?, ak?c? ve anla??l?r olmal?d?r.
 

Videolu Soru zmleri

?km?? Sorular

Facebook Sayfam?z

Mesleki ve Teknik E?itim

Mesleki ve Teknik E?itim
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugn626
mod_vvisit_counterDn824
mod_vvisit_counterBu Hafta8473
mod_vvisit_counterBu Ay20096
mod_vvisit_counterToplam7718153

Kimler evrimii

Şu anda 8 ziyaretçi çevrimiçi

[+]
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color
Ödev